Skip to main content

Full text of "Quattuor evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Characteribus cyrillicis transcriptum notis criticis prologomenis appendicibus auctum adiuvante summi ministerii Borussici liberalitate edidit V. Jagi"

See other formats


4^-r*V •-^^: :.^^^ > ^^ ; .^PC^. 


k^-" yii.. 


i<.s. 


') 


V. £t 


: J-k (_/ eyf -t^ III I 

^V + -P-K/«3A89 9UU8 "a? •!■ DO K 00 A -I- 
X + b-KSh <ftS:>-8S ^ ^9-|.-P + 

30ri'A(I»()K0E EllAHrEJIE 

B. JirHiIEM't. UUATTUOII EVANGELIOIIUM 

CODEX GLAGOLITICUS 

OLIM ZOdllAPHENSIS NUNC PETROPOLITANUS. ^ \4 -^.CHAKACTEKIBUS CYRILLICIS TKANSCltlPTUM NoTIS (JKITKJIS 
f< ^ PKOLEGOMENIS APPENDICIBIIS AIICTIIM ADIUVANTE NUMMI MINiSTEIMI liOKUSSICl LIHEKALITATl': % ?1 V. J AGIO 

PHILDSOPH, PHTLOL. SLAV. DOCTOR, LITTER. SLAV. IN U.N'IVER.SIT.VTH KKIDRRICA (JtllLKLM.t PROl'HSSOR 

I'KBL. ORIi., AOADEMHRUM ZaGRKBIRNSIS , FkTROPOLITANAE , I'RACOVIKNSIa , .SOUIETATIS lll:(/m 

FRAGRNSIS, SERBICAE HKLORADENSIS, ARCHAEOLOGICAE MostillBNSIS SOCIU.'i. 

( ! DRz. v;S;r rcrlkh Uiiiteljska kniiinica 

r ; " 'J '■ • ■ r ••• > . r \ 

ACOEDUN'l' SPECIMINIIM SCI.'I I' I ll; A K ULAGOLITKUE TAIUILAE rWKS. HERO LIN I A PI! I» W E I l> M A N N' () S J ^.tw^'-i C> . 

MiK'cri.wix, « [■''svtifc."<«.V'f\j^*..'*i^ 650036 CONSPECTUS OPERIS. PROLEGOMENA v— xxxvi 

Monumentonim linguae palaeosloveuicae genera duo cap. 1. Evan- 
gelium glagdlitieuiu Zcigraphense (cap. 11; . Additameiitis cyrillicis auctuiu 
auctore loamic pieslij tero (cap. III). loannes exeunte saec. XII vixit 
(cap. IV — V; Additamenta posterioiis tempoiis leap. VI). Canones 
Eusebii in codice additi (cap. Vlli. Tituli inaiores notati, sumuia capituui 
praecedit evangelium Lucae icap. VIII . Alia ad<litanienta glagolitica 
cap IXj. Delectus 24 foliorum suppleui. glagolitico saec. XI — XII 
expletus (cap. X). Codex exeunte X aut iueunte XI saec. in Bulgaria 
scriptus (cap. XI). Usque ad annum Istid in njonasterio S. Georgii in 
Atlione custoditus, nunc Petropoli servatur cap. XII|. Qui de textu 
codicis hucusque tractaverint (cap. XIII;. De quil)usdauj linguae eius 
proprietatibus cap. XIV). Praestantia versionis in deleetu leetionuni 
conspicua cap. XV). Quae emendatoris cyiillici opera t'uerit (cap. XVI 
— XVII). Versioni codicis inter caetera eiiisd. gen. monumenta suus locus 
assignatur cap. XVIII — XIX). Ratio editionis explicatur (cap. XX). 

APPENDIX PKIMA xxx\ ii 

Alphabetuni glagoliticum cum cyrillico comparatum coutinet 
APPENDIX ALTERA xxxviii— xlv 

Versionis codicis Grigoroviciani nova specimina, ijuac Mil M.irci c-ij). XV. 
-i:i — XVI. 2U, Lucae cap. I. \ — -'r>, VI. ;i— 47 spectaiit, 

EVANGELIUM SECUNDUM MATTIIAEIM 1— 4(5 

EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM 47— 7s 

EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM 79—135 

EVANGELIUM SECUNDUM JOANNEM 13(i— 174 

CORRIGENDA ET ADDENDA 175 
I' KM) LEO OMEN A. Inter (Hiiiics ([ui studio liiii;'ii;iniiii slavicaniiii (iperaiii daiit, iiiaximi esse 
iiiiiiiieiiti constat, ut ini])i-iniis vetustis.sinia (|uaei|iie liiii;iiae docnnienta in liicein 
liroferautur. (^iia in re (luantuni siiigulae geutes slavieae ])idreceiint, non iiic 
enarrandi locus est; verbo comnieniorasse satis liabeo, vel linguae slovcuieae 
veteris, quae uionumentorum gravitate, verboruni antiquitate, scrii)tnrae accura- 
tione ceteris dialectis slavicis antecellat omnibus, pauca tautnni docuuienta publici 
iuris facta esse: maxima pars adliuc in l)il)lioti)ecis latet. 

Cuius linguae monumenta cum dujjlicis esscnt generis. (|uoruni alteruni 
glagoliticuni alteruni cyrillicum aiipellatur, iam ab initio litterarum glagolitica 
adversa fortuna utebantur: communis eoruni usus vix duo saecula viguisse 
videtur, atque si oram nuiritimam Dalmatiae exci})ias jiaulatini uliivis litteris 
cyrillicis locum ccsserunt. Qnani ob rem ne tunc (|uidem magnum giagoliti- 
coruni codicum numerum cxstitisse crediderim, nostra vero ad tcmpoia |iciiinMci 
integri. aliorum fragmenta, pervenerunt. 

Ex priore uumero evangeliorum aliipiot codices glagolitici exstant aetate 
naturaque linguae gravissimi, uti : 

h'ctioMiriiun rafhiuiHin, (juod anno I7;!(i Assemani Hierosolymis repperit 
Romamque attulit, plus centum annis postea (1 «(>.') Kacki. vir clarissimus, de 
litteris slavicis bene merentissimus. totum public! iuris fecit. In [irolegomenis, 
quae lingua croata scripta operi praemissa sunt, et ipse jiartes babui ; 

quattuor emim/elionmi rode.r iiiontis Atlio. quern Victor Grigorovic abliinc 
triginta unnis in Kussiani deportavit ne(ine |iost lougani morani edidit. sed in cdi- 
tioue occupatum mors absumpsit. Nunc codex iMos((uam demigrassc nanatur: 

ijuaftiior vrdiKjelioriiin coder nKi/iiisfcrii Zdi/raplni eiusdcm montis Atlio. 
((ui anno ISGO Alexandro II, Kussorum imperatori augustissimo. (bam (pbjatns. in 
bibliotheca Petropoiis publica splendido cultu ornatus servatur. VI Piolejjouienii 

Hunc codicem, post((imni alii in bvevi eius desfriptione brevibusqne textus 
spL'ciiiiinilius editis substiterunt, ecpiiileiu iiac cditionc integrum couiplexus sum. 
C^u.-i ill ri' ipiiiiiiiidii (.Hlifdi'is nmnere functus sim. brevitcr exponam. 

n. 

Quniiivis illis assentiav, qui comniuiii usui destinatos textus slovenicos 
oiiiiiis i;('iiL'ris cnmpendiis siilutis cdeiidus existimcnt, tameu cum non de 
siuj;ulis fautiiiii \ciliis scd de jiluribus aliis rebus agatur (|uae ad nornias 
l>alac()gra|)liiac slavicae acstinuuidas iiertiiient, diligeutissime verani codicis 
scripturaiii cKpriiiiciidaiu putn. Qua sententia ductus in editione ceteroqui co- 
dicis L'xciiipluui iiiiitatus sum. nisi ((uod cliaracteres glagoliticos cyrillicis 
traiiscripsi. ([uml ca ratidiie feci, ut et illis tpii glagolitica legere non assueverint 
hoc linguae palaooslovcnicae documeiitum jiraestantissimum pateret. 

Ill transciiptionc Knpitarii alioruinque nioreni secutus sum sed pro gla- 
gdlitico T cvrillicuiu i, pro glagolitico s cvrillicuin h seripsi. cum vero prioris 
litterae glagoliticac tigura inter v et is varict. transcribens pro f eyrillicuni i. 
pro IS eyrillicuni i usurpa\i. veliiti: K'Ki'ni. c>V"i(iiHK'ki glagoliticum e;«8<p(ro8. 
swafsh-ev, Mp'k'i'K'kiY'K. iifMiicr'kir.i'k glag(diticum 3?b^i)Di?«8Sib^. ^'^^s8^ll)•8Xx■fl 
expriniit. 

Cyrillieiiiii ^ idem valet ac glagiilitieum €, sed jiarvam glagoliticac fignrae 
deeliuationem, quani in tertia speciminuni tabula ex folio codicis 117" versu I" 
et ex fidio cod. loo" versu I" et (>" exaratam vides, cyrillico cliaraetere a de- 
notavi. Haec litterae tigura. ab usitata ali(iuaiituiii discrepans, non nisi in par- 
tieipio praeseutis act. usurpatur, uti c\h u vji' , r(iA,\,AH (o iftyunn'o^ . 

Inter w et i' in glagolitico alpbaljeto mistri codicis nullum fere tigurae 
diserimen iutcrcedit. Quani ob rem Miklosieh, magister eeleberrimus, in novis- 
sinio quern de sonis linguae jialaeoslovenieae scripsit libro utrumque characterem 
cyrillico w exjiressit. (|Uod mibi displicet. Ke accui-atins perspecta equidem 
certe glagoliticac litterae quae cyrillico w respoudet figuram non nihil ab r 
discrepanteni repperi: cum enim in iv rotundo corpori cauda sive colhim intima 
affixum sit, in i' par virgula dextcro lateri corporis adliaeret, Hanc discrepautiam 
in tabula speciminuni secuuda et tertia aliquot excmplis illustratam invenies, 
i|uani si mecum statuere vis, nonnuni|uam a scriba falso ui'CH. id est glagoli- 
ticum ^&88. [iro uu'CH ssoas) scriptum concedas uecesse est, quod equidem 
minus accurate in editione ubivis cyrillico cliaraetere w (mivch) transcripseram 
atque in appendice denuini corrigendum indicaverani. Tene tnmen ]iraeter moch 
iglag. X388 etiani inwcii ■^ohb aperte legi lo. V. lo. 

Interpunctiuiieiii cndieis servavi . ipiod Imud scio an nmi umuibus pro- 
baverini ; \ersuum ((Uo((iie dis]iiisitiiiiieiii e.iiii quae in ccidice est retinui . sed I'r.ilf-uineija. VII 

iiilni siii,!;ul()s versus iict;lccfa ciiilicis scii|i(iini (•(Hitiiiiui Ncrbiiiii a vcrliK sc|i:i- 
ravi. lain voro luiiiieniiii caiiituiii ct \crsiiiiiii. (•iiiimiuue'iii uiorcm si'ciitiis, in 
k'xtiiMi iiitcr|iiisiii, (|iiii Icj^eiiti aiit ctnn|iaranti (iiiacrciuli lalior iiiiiiucfetiir 'j. 

Vocalihus in codice signa varia siii)er|)i»sita sunt. (|U(i(l sacpissinic iit ulii 
vocalmluni a vocali inci])!!, veniui ctiani in mcdiis vocabulis ubi duae vocales 
sese excijiiunt [Mistcrior sigud notata est. l-;(iuidcni in editimie praeter apo- 
strdpluun , (pii (iniissani vocaleni indicnt, ut in I'.Cd'O, duo signa. spirituni 
scilicet asporuni et scniiciicuiuni. adliiluii, qudruin genninani turniani in speci- 
niinibus scripturac contcniplari licet. Sed noununciuani duliitari potest, uti-uni 
apostropbuni bene adliibuerini an rectius aliud signuni sultstituturus t'nerini, vcluti 
c'rpHi (Mattli. IV. '2 11. -i-rpoY (Mattli. XI. 22i, Katl)'f)rKnaoYiui'h [ib. XI. 2;i) 
iiaud scio an siMii)i debcat c'rpiii, 'I'l'iioi', Ka(ir(()'KH.\CYM'K. C'ontra Mattli. 
XI. 12 K(iCTirrf,\-k t'oitassc rectius scripsisseni K()"cTHT(/\'k ; Mattli. XXVII. 7 
cK'rKO))uif rectius C'KTKOp'iiif. Itideni Mattb. IV. 2H KCKki. VI. '11 kt'c quod 
(piideni in codice legitur. unnc K'cKiii, k'to scribere malim. 

Ciinsdnantcs palacdslovcuicae a, ii. (t ((piibus in [teregrinis vocibns k 
addeudutn) ulii cum vocalilius (piae pni.viine secpinntur niolliter pronuuciandae 
sunt, in codice nostro, aeijue ac in (jnibusdani aliis nidnunientis palaeosloveuicis, 
signo Udtautur, cuius ligura circuniflexo siniillinia est. Etiani banc distinctidneni 
accuratissinie observavi . 

Multis aliis dc rebus si vis notas cdusulc, (piibns te.xtum instruxi, 

m. 

Codex nostcr ruembranaceus est; trecentis (juattuor (rectius tribns) foliis 
nunc (piideni ille constat, ([uoruni nuignitudo ex duabus sjjecinnnuni tabulis, 
([uae editi(»in adiectae sunt ai)paret. Sed post duceutesimuni octogesimuni 
octavuni ([uae sequuntur folia sedecini, quibus synaxariuni contiuetur, cyrillicis 
exarata sunt litteris neque eodeiu (juo evangelia tempore seripta sed alicpianto 
posterius. 

Totus liber jirinio babebat (juattuor Vvangelia glagolitice seripta. sine 
ullis additanientis cyrillicis; delude accidit ut (jui [)ost (iuin((ue jjriores o(^to- 
noruni folioruni fasciculos sextus sequeltatur atque aliquot alii pcrirent: defectus 
auteni qui a Mattliaei capite XVI versu 20 usque ad capitis XXIV vcrsum 2(i 
pertiuebat, inter|Mjlatis septendccini I'oliis sujipletus est a scriba . (pu et ipse ') Noitnulliinnn vcr.smim not.-ie, (luibiis scries sif^iiitic.-itiii-, in |irclo cxciilcniiil , i|iims 

suis lucis intercalaiida.s lectori bcucvulo uoiiiiiicndaru debuo. yiiac .sunt. Mattli. XIV. 11, 

XVI. 20, XVIII. 11, XX. 10, Marc. IX. .tO, X. 7, XI. 21, XII. .('J. Accmatioiii typotlictac 

niiniiira confisus hoscc versus falso significatos animadvorti : Marc. Ill i'K XIV. :iii, Lue. III. ", 

IX .511, XVI. 12, XXIV. 23, lo. IV. 3:i, V. ;i. 4, VI. (is, XIII 2:1, XVII. 7. VIII Pnik'Soiuena. 

glagoliticii qiiidcni scriptura sed litteraium fonna atque orthogra])hia niultuni 
diversa a pridrihus usus est. Deniipic glagoliticum st-ripfurae genus obsolesc-ere 
iaiii cdcpit, ciuii tci'tiiis ipiidani de (\n(> inox dicturus sum in nuirginilius cudicis 
cbaiacteiibus cvrillicis niiniatis evangelioium lectiones adscrii)sit, indicatis online 
anni ecclesiastici dominieis sive fastis, ad quae siiigulae lectiones spectarent. 

Rem exemplis illustrabo. 

Fol. 3b, quod Matth. IV. I I — 2(i amiilcctitur, in suninio niargine clia- 
racteribus cyrillicis niiniatis iiaec addita sunt: me k iG m- 11 o \"0 ick npi M'pH, 
(]uibiis initium lectionis Matth. IV. IS indicatur (|uae dominica secunda ri'ir 
ayicir .n'a'TMV legitur. 

Fol. 4a, quod JIattli. IV. 21 — 2.") coutinet, codem modo haec adscripta 

sunt. Ii K TO I Hf I'l ii()o\-o:t:,\,.\ , quibus lectio quae a Matth. lY. 2S 
incipit indicatur. Ad calceni ciusdem jjaginae char. cyr. min. haec babes: 
.\K(()KiK> I'lo no iicc'k ii,\,Ai H.V()0. (piil)us initium lectionis (Matth. IV. 25) in 
festo s. Auercii indicatur 22 octobr. . 

Fol. 5a. ubi Matth. V. 11 — Ui legitur, in suninio niargine char. cyr. min. 

haec adscripta sunt: Otto a^faiiaciia ii Kiipii pf I'k. quilnis lectio evangelii 
in I'esto ss. Athanasii et Cyiilli IS ianuarii) ostenditur. 

F(d. 5b, ad calcem paginae haec leges: cpU a- ne pt rk uko ai|if h( hske, 

quibus lectio evangelii quae a Matth. Y. 2(i incipit. indicatur. 

Huiuscemodi additameuta cyrillica in quolibet folio occurrunt. Quo tem- 
[lore haec scripta sint, certo quidem dici nequit: id unum constat, codicem 
iam mancuni fuisse lacuuamque eo quo dictum est modo expletam, antequani 
haec cyrillica accederent. Veruni ex litterarum cyrillicarum proprietatibus, 
(juae in hisce additainentis eaedem sunt cum syuaxario, utrius(iue incepti unum 
euudenuiue auctoreni fuisse conicere licet, cui Jounim presbyteri nomen esse 
haec argumento sunt: 

In fine textus evangelici, folio 2SSb, characteribus c}Tillicis niiniatis 
eademque qua caetera cyrillica nianu haec subscriptio addita est: 

IQflHh rPlilimi.l MtiPHH 
IIPIiKUAhlKH TGTP relifpii duo tresve versus obliterati sunt, sed ad sententiam subscriptionis eruen- 
dain iain haec sufficiunt, quae sic interpretor : »Ioannes peccator presbyter prae- 
notavit sive notis illustraviti hoc tctroevangelium . . .« Hinc apparet loannem 
presbytcruiii appcilari euni . qui cum q'lattuor evangelia additamentis cyrillicis I'roN-.MMCM.-, IX 

iiistnixcrit titiii syiia\;iiiiiiii ;i(l|Misii('iit. (jiKid si iit sus|iic()r in (ihlitenifis versi- 
liiis annus (luo id factum est sii;niiiciitus erat. valde dolenduni est, quod locus 
integer "on niansit; inulto ciiini ccrtius, (luani nunc fieri [lotest, etiani glago- 
lifici (cxtus aetatem definirc iicerct. (iuaniquani nullus dubito, (luin cvangclioruni 
s<'ril)a i;la,i;()liticus at(iue loanucs |ircshyter loni;(i intcrvallo inter se distent, quod 
equideni centum (|uin((uaj;inta duntaxat annoruni fuissc statuerini. 

IV. 

lam (|uaeritur. quo sacculo loannes |n-esbyter synaxarium at(|ue ilia 
cyriilica cvangeli(iruni additanicnta scripsisse videatur. Quodsi accurate (jerpen- 
(limus udu futuruni fuissc, ut synaxarium codici. cuius nullus usus esset, adiun- 
ycrctur, cum synaxarium tuni illas cyrillicas codicis rubricas eo tempore scriptas 
esse statuamus necesse est, ((un i;lai;(>liticorum codicum usus nondum prorsus 
obsoleverit sed aliquo in Imnore vii;ucrit. Quod mca certe sententia in duo- 
decimum saeculuni optime ([uadrat: nc(iue vero linguae palaeoslovenicac formac, 
quae in synaxario usurjiantur, aut connnemorationes sanctorum, i\n\ in meno- 
logio occurrunt, huic sententiae obstant. 

Grammica synaxarii ea sunt, (|uac tam duodecimo (juam decinui fcrtio 
saeculo bene respondcant. Quidquid nionumentis palaeoslovenicis bulgaricae 
originis, quae ad duodccinnnn vcl decimum tertiuni saeculnm referuntur, pro- 
priuni est, idem de synaxario valet. Imprimis notanduni est 

vocales a et Ai mediis in verbis suo loco, in tinibus vcrborum promiscue 

USurpari : HaMAAa. MkC/AMHHKOM'. WK))/AI|lfTh, CfllT/AKpk. no p-AA^- WCKM- 

,v,ii«>, ii))'kcrA»iiii, c;*;kc>t<« : part. ]iraes. act. ;^iK\iii6HC>\"n\, 0\|''^'''*''Y'* ^'^^^ Ki\a- 
roK-kcTi'.SiA^M : ace. plur. kohh/A sed ace. sing, kk lifAiiK/VA Hf,v '^'^ >K"HH''» 
i'.k"m;^»/fv ; instrum. sing, mhomuii^c^. ca^kotoa, iif.v'^'^f'^' aShiiiioa. ca.ikoa 
ynoicrfi; a(ir 3. pers. plur. Kii,\,mii'^v ii|iii,\,oiii/>>. iipii ke.a, •■'''"'*» ; 

•K et k })romiscue adhibcntiir, -hi usitafius quani ki ; 'k non nnn(|uaMi u 
litterae vicem gerit, k> post in, 8 pro oi' ponitur. 

In menologio vero. (piod imperfcctum est ncc ultra. sc|)timuni lanuarii 
pertinet, praeter usitatos graecae ccclesiae sanctos nnius tantum bulgarici patris 
mentio fit: [oaimis rijlmsis. (pii sub 19 octobris liiscc verbis adfertur : K'k 'I"k au 
,\H'K np-knoAOKnaro wna Haiiuro liu(aiiHa) pkiacKaro. Istum loannem anno 
94ti mortuum esse constat, mox bcatorum chont adscriptum jier totam Hulgariam 
summam venerationera liabuisse \erisimile est. Quid miruni. si in menologio, 
(|Uod bulgaricus jiresbyter scri]isit, domestici confessoris mentio facta est? 
Kt hoc apparet nihil probabilins esse ([uam duodecimo potissinium saeculo glo- 
riosam loannis rylensis meniorim renovari , post((uam reliquiae sancti anno 
MCLXXXIII in Hunirariam translatae, sed a.ino MCLXXXVII itcrum in Bui- X Proletiduii'iia. 

.i;ariani reportatae siiif : qua de re si vis consule vitam ISaucti ab Euthymio 
scriptain Glasniiv XXII aut liljnun Golubinsivii On. hctoj). ripaBoc.i. uepKBeii. 
-Moc-KiKi Is7l. (itil. atquf liistoriaiii lJiili;an.ruiii lege, quam Jirecek Itoliciiiice 
seripsit, Briuiu aiiteui et I'alau/,uv nissifc iiiferpretati suut ilk-To]iiii licurapi,. 
• Uecc-a IS7S, pag-. 2117. ;3(|->. 111):). 

Xuiii (luisnaiii practerea ex uunieio graecoslavicae ecelesiae sauctuniiu 
ill iiien()loj;i() coiiiiiiemoratus fuerit, diiiulicari iiequit. quipiie quorum nientio in 
meuses eadat, (pii iiostnt iiieuolof;i() aiisuiit. XntaiKluiu tanien est in iiieuologiis 
slavieis saeeuii deciiui tertii et posteridriiin die I I octnbris praeter Nazariuiii 
(piique euMi e(i I'ueruut etiaiii saiutac I'araseevae nieutioneni fieri. Conferas 
libruiii airiiiiiiaiidritae Sergii : Ilo.iiibiil >itcanue.iouT>, MocKua 1S7(J, II. 273. Cuius 
reliquiae euui regnante loanne Aseuo II f 1241; Trnovam in Bulgaria translatae 
slut, iiieniilogiuiii nostruni ante id tenipus seriptuiii esse iaui iiide ratiweiuari 
lieet. (juud Paraseeva ibi nou ediniiienioratur. 

V. 

Joannes presbyter bulgarieus, queni e.xeunte saeeulo duodecimo vixisse 
statuo, adferens in synaxario initia finesque cuiusvis lectionis non eadeni (juae 
in glagolitico legitur textu versione usus est, sed vulgari )iosteii(iris temporis. 
Aliquot exenqda att'erre libet. 

In synaxario leginius t'ol. 2"(ia irk C()'k,\- ^ iit.v,- iiv r,\- o^ Irk 
iipkA iipa.siiiiKa- KcM4(i^'k' iqiiiiiiA.v ro,v,(H ii a no; in glagolitieo textu lo. 
\ II. !(l: ll|llllllk.\'k l'0,Vk {10; 

in synaxario: CAiK ,\ ii(,\, lU' v.wi inV ■ koii OTk Ka ii.Ski,\o\'k 

II ii()ii,v,o\"-k: in glag. textu alia aoristi foiina : H.3!i,\,'k ii ii()ii,v'k lo. VIII. 42; 

in synaxario: li-k noH(,\- ( iii,\ Iw i'ak- ii« • koh h( c>Y3pin"k 

Kk KkK'kl; in glag. textu: Ht IIMar'k KH,VI<TH irk KkK'kl lo. VIII. ol ; 

in synaxariii tul. 2'.)2a" : I'itk- * M«- raK ()ii,\,- P(M( cr.oiiMk ovh 
fi'OJKf ai|i( ci;n\ 'nil ,\,o cf,\,Mn ,\,(C/Aiii cf,vMtiHE/A- iipkcTAWiii w r\^,\ii Kk 
raii- ()ii* 'rni fiya cKOina ic ,\,o iin,kaii ^ iS ii no Toy iiirkciviviiii 
()(|K raii lor.V'V ii(iiiHfcoiii;K (UH .vkiii ,v> i'.'k.Hao;KHTk tia iin\ pA^nk 
KOU OTi(,Vf i'O T/V.vor ; ill glag. textu, (|iii ad interpolataiii cndicis partem re- 
lertur. evangelic:! verba Ikh- nuido leguntur faiiKO ai|i( c'ki;^;Kcr( Mattli. 
X\lll. is. ,\,o cf.vkUk ,ii,fC/AT'k KjiaTk c(,v,kr.iiiii,f fAv ill. 22. ror,v,a iipii 
Kkcjv Kk iKiiior ,\,kiii ,\,a ();^»ii,k Kk.HaoiKiiTk iia iim .Mattli. XIX. I '. : 

ill synaxario ll/AK ai im^ i',\- en;;- (*f>if mko niiXkniii iicyo.v, him 
,V0 iw\ii;ik fcik iipii ,v,Kf()f\-k ii()kcr,viiii Kk lau c'tr i miii Kaio,v,kr( l'n)lcuoiiicii:i, XI 

CiV'KO I.IKO llf I'.kCIf liK i;kI TkCk I "k l'w\llllv 11(111, \ ill i;l;ig(lliti((P tcxfii 

liacc IimIics: i:!»,\ii'if o\|'KC> 'kKO H( KkcTf Kk iwViA^ I'O.yiiHAv Mattli. XXIV. 42 . 

Siniilis k'cfinmuii (liscrepaiitia in additaiiientis, quae in niarginilnis evaii- 
,H-<^li(ii'niii (ifcurninf, n'lictitnr, v. gr. : 

Foi. "2(ia ad calcriii paginae ciiar. cyrill. niiniatis haec addita snnt : 
I'i'Ivm; f Hf.v I'l oil ckKkT-k c'kTKopiiiii^; (|)a)iiic(H(- ()a»k no (io>KA'»f''''i''^- 
ii oil no ic ii,i,oni/V iia(io,\ii miio.hh; utcr(|ue Idciis in glag. tcxfii iegitnr sic 
<l>.\(incki ■ ckirki'k c rKOpiiiiiA Mattli. XII. I T, i,\oiii/ft ib 1.') 

I'd! llsl) dull-, cyr. iiiiii. ad t-aicciii pai;. Iiaee habes : iiak- yj \ie_\ w 
M(i- Ii on irk ;i;f ii,\c- u'ii(rkciioK'h, quae in ipso evanjAclin giagoliticu sic 
iciiinitur i;k ;Kf imc\m i oiipkcH'KHH (Marc. XIV. I). 

Cum niulta alia tuiii liacc niaxinic argiiiiicnto sunt synaxarinni Idannis 
jn'csbytcri eius(|ue ruliricas evangeliis adpdsitas actate iiiulto pdstcrioi-a esse 
qiiaiii ipsuiu tcxtuni evani;eli<iruin. At(|ui idem ille cum Imc niudo codiceni 
augeret, id ununi egisse videtur, ut textuin evangelioruni ad lectioiieni eccle- 
siasticani acconiiiKidavct. Cuius rei gratia etiani capita Animonii in inargiiie im- 
ta\i[ hoc fere modo: ad Mattli. X. II, 12, II in lol. 20a dextero iiiavgini 
(diaracteribus cyrillicis niiniatis baec ajudicata sunt: nr u, i\,\ m , lui iif : ad 
Mattli. X. HI, 17 fol. 20 b: M lis, nz, fsine m) ; fol. ma. ad Mattli. XXVI. ;i(i, 
:'>l. X'> : cii.s, cii/;. Clin. ciuf. Ilaec et liis similia diaracteribus cyrillicis 
niiniatis scripta. (piani plurimum in dextero jiagiiiae margine exarata sunt totuin- 
i|uc codiceni, suppositiciis septendeeim toliis uoii praeternii.ssis, |)rosei|Uuntur. 

At(iue quo singiilae evangelioruni leetiones Icgenti niagis ante oeulos essent, 
|)crsacpe prima (|uaequc vocabuli a ((uo lectio incipit littera super glagoliticani 
eiiis ligiiram cyi-illicc iiiscripta est. Etiaiii coiiqx'iidia :t.\"i et KOii, ipiae .s.I'iaao 
initiuni et KOiikHk linis; signiticant noii raro c_\ rill, diaracteribus textiii inter- 
posita sunt. 

<iuod loannes jiresbyter codiceni nostrum in usum ecclesiasticuni sui 
temporis forinaro conatus est. iain inde apparet euin utriusqiie scripturae perituin 
luisse, ipiaiiivis sine diibio cyiilliea uti iiialiierit. Neipie vero is iiiiiis, sed 
coiii[)lures alii IJulg.ariae pi-esbyteri saeculo duodeciiiio in eadem caiissa I'liisse 
videntiir, ipiod ut credaiii iiiiilta mibi argunieuto sunt. 

VI. 

Eteniin codex iioster noii unius loannis presbyteri in manibus versabatur 
rasurac eniendationesipic cyrillicis diararteribiis lactac. quae pcrmiillis locis, 
ill (piavis fere pagina, apparent, versioneni evangclioiiim iteruiii atipic itt^riini ad 
alia cxeniplaria castigafam esse deinonstraid XI I ProleffoniBiia. 

Piaeter loanneni |jrt'.sbyteruin cuius partes iam descripsi, tres quattuorve 
(liversi eineiidatores uostri codicis statueiidi sunt, quos literis «, 6, c, d distiiiguo. 

Quorum primus, (jui frequeutissime occurrit, omuem curam atque operam 
pouebat in radeudis quae superflua, exi»lendis quae omissa, emendandis ()uae 
vitiosa aut fuerunt aut certe visa sunt Scriptorem a nomino ; nuuium eius in 
tai)ella speeimiuum tertia cognosces satisque rudeni fuisse facile concedes. 

Alter ([ui aetate superior erat quam «, in iuterpretandis glossis potissi- 
mum elaboravit. cuius generis sunt quae ad cod. fol. 100 a, 108b, 128a, 1:^1 a, 
132a, 283a nota\i, (juibus adde : fol. 61) {Mattli. V. "iO) vocabulum KOH'hApaT'K 
in margine cliai-. cyr. per 'I'pkY'ri* explicatur, fol. 80b iMarc. V. 35) ap\-Hcr- 
Harcra in margine interpretatiouem kha-HK CKirkMiiiiiTa exhibet. Scriptorem 
h nomino , cuius nianum in tabella spcciniinum altera videbis. Sed praeter 
interpretationeni glossematum etiaiu nonnulla alia ad eundem referri credo, 
cuius generis sunt quae ad Luc. XI. 10 — 20, Joan. IV. 22 — 23 notavi, quibus 
locis lacuna textus a duobus cmeudatoribus cxpleta est: alter a alter l> fuisse 
videtur. Itideni (piae ad fol. 187 b, Luc. XIV. 24, et ad Joan. IV. II in uotis 
criticis adfero, emeudatoris h esse puto. 

Eidemne illi an tertid cui|)iani emeudationes Marci I. 38. -10 et IV. 20 
debeamus, equidem distiuguere uequeo, quare scriptorem r appello. 

Itaque quartus, sin minus tertius, ille habendus est, qui fol. 70b ad 
Mattb. XXVII. 1 1 vocabulum koiko^\,H in margine cyr. cbar. min. apjjosuit, 
interpretaturus graecum ifiduioii'k. Scriptorem d appello. 

Denique fol. 281a in margine haec verba occurrunt Hk * irk oiio 
Kp-kM, in quibus characteribus cyrillicis uuum glagoliticum admixtum vides. 
Commemoratu dignum est ceteras buius generis annotatioues glagolitice scribi. 
vehiti fill. 270a. 27'.)a, 222a al ; (pia re permotus ecpiidem scriptorem, (picm e 
ajipello. omnibus ceteris prinrcm aetate fuisse existimu ])roxime(|ue ab ipso gla- 
golita abfuisse. 

Praeterea notandum est fol. 230 b ad calcem paginae cbaracteribus cyril- 
licis sat antiquis haec scribi : ^\a npivci'H k'k rp'k\"ki 'rooS cwi mica TtTpa- 
RarcAHC (cetera deficiunt;. Manum scrij)toris noli cum ])riiiril)us confunderc. 

Sub fiuem evaugelii Matthaei fol. 83 b receutioris temporis scriba cyriL 
licus haec apposuit: i'h Kf tiaiirk : K'kiijf,\'ki K'k m- ,\hii ck MapH;^ MarfpiiA 
CKOA : II iia.HC>Y I \"ki iipaKf,,\naro cfiuf oiia .... Quibus praemissis idem 
ille tluas imagines admoduui rudi arte depinxit: alteram laeva ex i)arte, bar- 
batam, Zachariae — supra caput eius aliquot literae adhuc leguiitur : • • pos- 
Kii'i'fp j ■ • a\*apHlv I • • • — alteram inclinato capite et manibus (piasi dccussatis 
in pectus, Annae. Medio inter utramque inuiginem spatio haec verba leguntur: I'n.U'Koinen:!. XIII 

•ipkimnoK'ki i-Kiiik k I M.\(iirk iiiMYaAK ciaiia iiM))iik | Kk,\i;o 

iiE'i'piiiiia' 

Al) eddeiii nisi t'alhii- ctiaiii in iMtstreiuo evaii^clio Liicac I'ul. 2"i 1 b haec 
iKiinilia apposita siiiir: 

ipkKOKhi ,\\uii mii;c<A.\ .\.\f''tii 

M.V|1M.\ CTIIiMlkHK U.\(Urk I'.OCia 

r.i.\)iH'k KaAii : kirk k.\.\ii rciirii 
iKpni KaAH • rtpPH • k.\<mi • 

vn. 

lam ad evaii4;elioi-niii textiiiii veiiiu. (jiieiii |iriii(i|ii(i iiitoj;rmii uiiius scriliae 
mauu exaratuni credo ne([ue (iiiidtiuaui defuis.se, uuiic auteiii, praeterquam quod 
septendecim f(dia seeuudae niaiius exiiuas iiecesse est, diversis loeis siuguhi 
l)iiiave folia deperdita scias. Et (luicieiii quai' liodie codicis coudicio est, liisee 
l)rorsus caret: Matth. cap. I—lU. lo. cap. IX. 12—2I, cap. XVII. (i— -2:?; Marc, 
cap. III. 30— IV. 1 I. cap. XVI. 1 1— 2(); Luc. cap. IV. 5—27, cap. XIll Is — 
XIV. 2. cap. XXIV. 30— 44. loan. cap. III. 12-3."., cap. XVII. 12 24, cap. 
XX. 3 — 27. Lacunam, quae Matth. XVI. 20 us(pic ad XXIV. 20 pertiiiet. sep- 
tendecim expletam dixi foliis: duodeviginti fncraiit, scd (pm Mattii. XVII. (i — 23 
cnntiiiebatur excidit. Ueniipie ctiam ])ost tdlia 12'.) et 1 30 pidximum (piod 
erat, in quo reli(pia ))ars summae ca])itum evangelii Lucae Jegchatur. depcr- 
ditum est. 

.Siuguli Evangelistae coutinua verljorum serie se excipiunt, lectii)num 
ecclesiasticaruin distinctio in textu liac ratione ajipai'ct, ut a (|nilnis lectio in- 
cipiat verba singula liinave plcruin(iue cliaracteriiius niiniatis exarata siut. 
Equidem distinctis littcris rem indicavi. Non raro litteras koh sive i;on lege 
KOHki^k; et 3A^ lege .H.\H/AAO eiusdcui scribae nianus textui interposuit. (|ua 
in re graeci codices exemplo fnerunt, in quibus persaepe «(<//, et n^lo^ occur- 
runt. Videsis Novum textamentum graecum a Matthaeo Wittenbergae (lso3j 
edituni aut librum Scriveneri consule tpii A plain introduction to the criticism 
(it the new testament sec. ed. t'and)ri(lge ls74 inscribitnr, p. (i'.t — 70. Omnia 
huiuscemodi additameuta, si ((uidem a ]irimo codicis scriptore originem ducunt, 
ut suum in textu locum obtiuerent, reete, opinor, curandum i)uta\i. Scd 
uotaudum est in sujiplemento sccundae mauus lectionum ecclesiasticarum nullani 
ratiouem haberi. 

Eusebii cammes (pii dicuntur in marginibus. plcrnnupie lae\;i ex parte 
])aginae, glagoliticis characteribus jirimae manus notantnr: caiinu miniatn. I'van- 
geliorum cajiita nigris. S|)eciminum seripturae tabella altera duo e.xcmpla pi'aebct, 
(piibus addo liaee ; 

b XIV Prolegomena. 

Fol. ()2I) Ia('\o in marj;iiie ad Matfli. XXV. '.W sppctant capita 

CO T 

vs s -p e: M c II 

.n. (|ii()(l oyiillif'f sij;iiif1cat f 

'' I. 

A « A* .|. ,\ C A A 

iliidciii ad .Mattli XXVI. :!I spertat 

TO r 

•iA? « -p V (|ii(id ex lillicf sii;niiicat u c o i' * 
T T 

Fill, (ila, lacMi ill niargiiic ad Maltli. XX\i. ti pertiuet: 

00 T 

'^' X -P 3 M C C S 

H. A 

^ . . 1' - - 

a? b .ft & (piod cvrillice ex|)r('ssiiiii U p h ii 
■' i< 

ih -f % ,\ ,\, 

•P II 

■X" f & I M II 

Sunt lolia ipKiniiii tdtiiin siiiisfri iiiari;inis spatimii liiiiiisceiiKidi adiictta- 
tiiiiiiliiis ciiiifiiioatiir. voliiti fol. (iril), \-H'<a. ai. I'hi opus erat, lit cauoii deeiiiius 
notarctur. I'l' ilt f-Auaro^ (cvtmv yii(ji rtt'tov idiioc: urfyQaifit)' (vevl)a sunt Ensebii), 
il(i liferae t saei)enunicr() (,\, i;lagolitice osi] suI)S(Tibitiir, cpiod abbreviatiouem 
vdcaliiili f,\,iiirk 'uiiiis. niiiciis. iieinpe canim siguiticare puto. veluti : 

lul Cb (ad Matth. V 271 fol.sb ad Matfli VI. 11 Qui lacuuaiii codifis so|itcndcc'iiii foliiss exjilevit , ab Eiiscbii eaumiibns 
atlpouendis prorsus abstiuuit. 

vin. 

Praeter Eusebii oaiioues eadeni prima iiianus bvevibiis (pios dicuiit sive 
titulis maioribus textuni instruxit, de quibus Scriveneri libruui laudatuiu p. .">;> ss. 
iiiiisiiic. ill cditione Novi Testaineuti quaui de Matthaci curavit, iiiediis evaii- 
gelidruni verbis intextos babes. Quos titidds glagolita. iKister in suniniis atque 
iiiiis iiiargiiiilnis ad])i)nore t'onsuevit, sod pnipter inutilos eodii'is mavgines nou 
onnies lognntnr; iiiiiiiHilios et ipse scriba praoteniiisisse vidctur. 

Kxaiigfliii Lncac siiniiiia capitinii pracinittebatiii'. (pine tribns t'oliis eon- l'ri)l(^itonu.iui XV 

tinclKitiii-. nunc in altcru t'nliu ciipitc T.'i-o sci'les inti'iiiiniintnr, le'itiiun niitcni 
([iiod era! loliiini exridit. Onmcs I't titnii (|iii in sninnia rfli(|ui sunt i;iaci-is 
(iptiuH' respondent. Centra in nuiri^inilnis (oxtus nc'(in(_' niinicnis conini <'iini|ii(jtiis 
est ucque eisdeiu ulji(Hie verbis tie in jiraeeedeiite sumuiu expiininntiir. id (|nnd 
ox brevi eoniparatione niauifestuni crit. 

in siininia eaiiitiini le,:;inius ; In textu \erii ifa : 

t((l. I2'.i u' iiaciiaHMi loi Kiiil) sni. a w iiaiicaiiiii 

to!. VI'.) w c rpkrA.iiiTiiYk iiaci oy bij i:i7a sni. k w ci))UiAJiiiii\-h 
c'kY'iv iiacrkipnx-k 

Caji. 3 et 1 ncin apiiarent. sive jiracterniissa sunt si\e abseisn euni niar- 
i;'ine jjcrierunt : eap. .'> ful. Mob ini. eisdeni verbis expviniitiir ae in sunnua 
eapituni ; eap. fl 
fid. li'.i II' i;kii(10!iiiiiii\'k loan iia Ut\. Illiisni. w Khii()c>imiiii\'K iiapo 

i;raeec: uiq) n'lV i ,ii(j('ii i^aarti'D' inr inna'n^t' . eap 7 nibil \ariant, eap. 8 
tul. I2'.t w iMA.uriMUk ,v,\-k Kkckiik r<il Ilia ini. ii w ini-vJiiTinik Kkck 

'I'kMkH'k 

graece : ./fyi mv i-'/nvra^ ,i)'/^viit( <)i<iiinri(ii'. 

Cap. 9 eisdem verbis utnique loen legitur, eap. Id yniissuni, eap. II — 14 
eoncinunt. eap. 15 : 
tol. 12'.i w iu-vmiiiiyk co\|-\-<^« ()<y>k,y> lol. I I'.ta im. w cc«v"\"opAvii,kuk 

Caj). Ki — 21 nihil variant; ea|). 22 
tul. 12',) w npHT'KMH ckiAiinTaai'o U<\. l.)Sa ini. iik npMrk'ia ckw. 

iinaaro 

Cap. 2:> — 'M uou discrepant: ;i2 -:U sive in textu praetermissa sunt sive 
in abseisis niarginibus legebantur, cap. :!.')—;((» eisdem verbis, cap. Id ct II 
omissa. eap. 12 utroque luco idem. eap. \'.'> et 11 abscisa, eap. 15- 17 nilnl 
variant, cap is — 5<i in textu uon apjiarent. eap. 57 
fol. Kid w oiiik,\,kiiiniiiik KK cr()aii;^« tol is'tb im. w tu\?h,\hUk(Mh cirk 

graece ; ,itQl rov uAodi^in'^oai'ioi^ tl^ ywfju)' iiu/.(ja)' ;iuterpres slii\cnieus alteni 
loco AtQi toil uaujTov v'uiv Icgitj. 

Cap. 5S~G1 uon apparent, cap. 1,2 idem. eap. (i;i— (il praetermissa, 
eap. (>5 idem, rcliqua dcsuut. sive ])raeternMSsa sive una cum abseisis margi- 
uibus perierunt. 

Ex hac eoniparatione eiueet, seribam eodieis non nmgnopere eurasse. ut 
omncs titulos. (pii in summa inerant, suis loeis textui adponeret. 

Quod in evaugelio Lucae factum esse rcpjierimus, idem de reii(piis eimi 
eerc licet, quam(|Uam nostro in codice ceteris Evangclistis ne(iue ((uid([uani XVI l'n,l,-,MM,M,a. 

|ii-;iciiiittitiir iic(|iic iiicdiuni inter M;ittli;ii'iuii cl Maiciuii , Lucmn ct loniniciu 
(|Mi(l(|ii;iiii cxcidisse vidotur. Vcstij^ia tiinicii satis nuiita uiaueut. quae titulos 
iiiaiiircs (|iii \ iil;;() l)ievos diciiiitur. si iioii oniiiia evangelia summatim praecessisse, 
ccrte toxtui additos fuissc denionstraiit. Quos cum suis locis accurate notaverini, 
uiinl est cur liic denuo repetam; verl>o dicani ad evangeliuiu Matthaci iidtari 
titulds (i, 7, s, II. 10 iliuuc (innssuui in editione hie addam: fol. ir)Ii ini. 
w HdioKfA'kiiovr.ior irw CA'k,VK itii'. II. 12, '2'>, "2(;, 27, 2S, 29 ubi pro 
graced ifo} //^c \(ti'((r((i((^ interjircs slovenieus ex evaiigelio Marei w iin- 
iiiiKiiCHi = ,i(it) 7i^(,- (fou'iyjaatjc: depronipsit), 'M), SI, H2, 33. In suppleniento 
scrilia tituiis adscrihcndis oninino ahstiniiit. (|uoruiii ne in ultima quidcni parte 
Mattliaei nlia xestigia apparent. In cvangeiio autem Marei leguntur tituli : 
I, 2. I). I. T). (). 7. 13, 15. Deniipie ad evangelium luannis aceesserimt : 1, 2, 
3, 5, (i, 7, '.t. 10, II. 12, II, nimnitilnruin vestigia apparent, ceteri omissi. 

Mea (piideui sententia baud prdcul a veri) aberraverit, qui exemphir unde 
codex noster tam((uani ex fonte tiuxit in tituiis adhibeudis ali(|uanto accuratius 
t'uisse erediderit Sed de bis satis. 

IX. 

Est unde cognosci possit codicem nostrum non admodum breve tempus 
inter nianus glagolitice scrilientiuni atcpie legeutiuni versatum esse, qui prius 
quani pnipriiuii scripturae genus abdicassent, libruni ndstruiii variis adnotatio- 
nibus auxcrunt. Ac primuni quidem comniemorare par est, in marginibns co- 
dicis aliipidt Iccfidnes ecelesiasticas notari litteris glagoliticis , quas equidem 
priniae manui tribuere non ausim, ([uamvis forma simiilimae sint eharacteribus 
scribae principalis. Quae cum etiam a manu secunda, cui snpplementum debe- 
mus, prorsus alienae sint, ego medium inter utrosque tines locum eis assigno 
prioresque aetate (piam glag(ditica supplenicnti, posteriores (piam glagolitica 
scribae principalis esse statuo. Additamenta buius generis sunt: 

F(d. (is a inid in margine dexterd: .sas k [ k'k oh • • • j ma k1vC/« | Hca k-k 
K.» I iil)'k. ad Mattb. XXM. r)7 refertur, evangelium tertium i(')i' aykov /rnihor. 

Fdl. 7oa medio in margine "ikt ,v li'K oho Kp'kM Kii'.v.'kK'K j iK>,\,a-| 
H(rk,\,.\i;"ki, ad Mattli. XXMI. 3 pertinet. c\ang. ([uintuni riiji' uyiiov na'h'ir. 

Fdl. Mb medio in margine: .'saM miniatis, K i nigris charact., lectionem 
ii'if i'r/icti' .la'Jviv duodeciniani signiticat, (|uae a Mattb. XXVII. (i2 incipit. 

Fol. 12511 in superiore parte marginis sinistri : K'k oh Kp'k ma koi hh 
Kk CnX Ilea na ,\kO))K Kaia(]>HH'k (JKe fcr. in dextero margine ^^A^ t: 
ad Marc. XV. 10 rct'ertur. evangelium sextnm k'iv (<■/. .irdK 

Fdl. 127 b sumnid in margine: .sas ■ • ■ iI()h,v,( iocii(|)'k ot-k apiiMaTEiA. 
ad Marc. X\'. 13 ret'crtur, evangelium dccinium n'lf ay. ,ia!}. I-nilr-uiii.M.a, XVII 

Fol. i:!:; Ii itiiii ill iiiMrfiiiii' l.icvip .-s.\'i ii-K OHC> !'.() i;'kc'I'.\|k'kiiim u.iptrk. 
act Lue. 1. :>'.) |K'rtiiict. (Hiae lectin sarpiiis n'|ictitin- viil Alattliaui ed. N. T. 
ad locum tit. 

Kill. I I la sii|icr. ill partf dcxt. mar:;-. U' <\K nxaii i'. i- liw on KhHH,\ 
• ■• lie K'h K j (Itf(rkii- ov'M'K. ad Luc. 1\'. '.U refertur: (|uid caput deciiuuiu 
tcrtimii imlicet. i^nnro. 

Fill. 2'21a medio in niarjiino: hut ,\ ' irk on Kp-km ' iifTp-k | ivkCTai'/k, 
ad Luc. XXIV. 12 rct'crtur. evan.:;cliiiin (|iiiiitnm 'niihroi'. 

F(iL "iTOa in imo margine: HkT a ; pfHf I'k cuoiyk oY'iniiiKM , ad In. 
X!II. :>l sjiectat, evangelium pvimuni rwr uy. .nd)-. 

Fol. '27'.la imo in mavj;-. HkT K i;-k oiio | iipkivinN ii3ii,Vf I HCK C'K | 
orMiiiiK-, ad 111. X^'III. 1 jiertiiiet, evangelium secundum /(");■ /(;'. ./((.'I. 

Fol. 2s\a in mary;ine cliaracteribus cyrillicis, (|uihus unum ;;la,i;(iliticiMii 
% admixtum : ShT % ' K'k oiio r.p'ku-. ad Jo. X\'III. 2s rct'eitm-. c\aiij;elimn 
(|iiartuin ti'd' uyiotv ;iulh')i>. 

Fol. 2S4a in dext. mars;'. 3.\m i- \ K'k ii i; ■ • • | u^ . ad lo. XIX. 2:? 
spectat. evangelium nouum rotr ay. jc.'K 

Fol. 28rib: 3AH- ioh c ^ , HkT :k. ad loanncm XX 1 rcfcitiir evan- 
gelium septimum tioil-tvhr significat. 

F(d. 2s7l) in dext. marg. .san- hut- a i | irk on IxKH | Cn\ iic-k, loaiin. 
XXI. !.">. evangelium undecimiini 'K'llhv'if. 

\'ides hie praecipue evangelia /o/c uyit'ii' .ut.^h'ir. «[uae numcro duodecim 
sunt, iiotari ; lectiones 7, 8. 15 aut omissae sunt aut margines codicis mutilati. 
Ktiam ex numero undecim e\angeliorum matutinoium tantiim quintum et sejiti- 
iiium notatur, de reliquis n(Ui li(|uet. Alia quaedani eodem modo diversis co- 
dicis locis apjiosita pro]iter circiimcisos margines iani non apparere facile cre- 
diderim ; certe exempla halies t'olio 2s2l), ulii in sumiiio margine iiffifi • ■ ■ 
KpCTa ■ • ■ iia ica leguntur. I'ol. 27.'! h. uhi aliscisorum \dcahuloruni vestigia 
nianent. fol. lS9i) ubi in margine lego • • • (Iiiha i ■ ■ • TiicK'k | • ■ • /ft.'ia. 

Quibiis minutiis ne iusto maioiem \ini tiiliuere \ideai', liuiuscemodi ad- 
ditamenta multum conferre aflirmo ad (|uacstionem (|Uo tempore code.v scriptus 
sit persolvendaui. ((Uam mox pertractalio. 

X. 

Omniiiiii ipiae tempore codiei nostro accessci'iint siipplemciita gra\issi- 
mum esse apparet id, (pio sciiba (|uidam glagoliticiis lacuiiam ipiae inde a Mat- 
fliaei XVI. 2(1 us(|iie ad Mattli. XIV. 20 pertinebat, cxplevit. Duodeviginti foliis 
id cffecerat, (pmrum unum excidis.se dixi. Gcnuinam autem seripturam viginti 
(|uattuor tolia comprehendissc computavi. (Jum membraiia turn eliaracteres gla- X\ III l'role};()iiieua. 

golitici huius sui)plenienti ;i reliciuis utique discrepaut. Membnina (luideni crassa 
atqiie aspera est, vestigia(iae abrasae scripturac, (piae glagdlitica fuisse videtur, 
piai'fert. Charat-teres aiiteiu glaj^dlitici rudes sunt forma, ex angulosis magis 
i|uaiii rotundis tigiiris constant, a scriba inii)crito obtiiso stilo exarati videutur 
atque adnioduui palluerunt. Aliquot versus exempli causa ex uumero optime 
cousci'vatorum elegi, quos iu tertia speciminum tabella summo loco adposui. 

Accedit. ijuod etiam orthoi;rai)Iiia supplementi alia est ac reliqui codicis. 
Etenim scriba Imruni de quibiis l(j(|uur t'oliorum nullum discrimen uovit inter 
•K ■« et K -8 , sed ubivis 'k ^ adliibet: eodem modo discrimen inter x^ (sei 
et I* ^«€ paene evanuit. cum ubivis fere -ae i*) scribatur: inio suspicari licet, 
litteram '»€ scribae id valuisse quod nobis ;»», ae vero id quod i*, sed equidem 
in transcriptione coramunem usuni observavi. V'ocalis € a persaepe usurpatur 
loco ae \\iii , posterioris litterae usus valde rarus est. Diphthongus 'KI uou solum 
dementis ^"p redditur, sed etiam per ^es 'kh atque "88 ("Kh) exprimitur, quod 
iu genuina codicis parte uou tit. Xeque inter i t) et i js: id discrimen inter- 
cedit, quod a principali scriba plerumque observatum est. Pro uit fere, ta- 
metsi non semper, iji usurpatur. Sed discrimen inters fc) et s i* scriba novit. 

Ex his colligitur. cum supplementnm scriptuni sit. antiquas palaeoslove- 
nicae orthographiae normas non nisi ex parte etiam tum valuisse. Sed cetera 
grammatica non multum discrepabant, veluti genetivi formae quae iu atro de- 
sinit atque iu reliquo codice persaejje adhil)etur, hac in parte libri nullum exem- 
plum exstat etiam in aaro sive tcaro desinentis genetivi non nisi unum 
exemplum iuvenies . nequc dativo qui in cruoi' aut ov'tMor terminatur. scriba 
uti voluit lunum exemplum exstat . Contra in aoristis exprimeudis idem ille 
vetustissimis formis non abstinuit, eouferas si libet: h.sk'Rc/A Matth. XXI. o9, 
iip>iKliC/A ib. XMII. 24. XIX. lo; /ACA XXL 32, iipH/ftC/A XX. 10. ripnirkC/A 
XXII. IU: i,v»* XIX. 2. XX. 2«i. OTH.VAi XXII. 22. Etiam poteutialis anti- 
(|iuore fniiiia nsus est ai|i( Knuk K-Kian-iif KHMk •Kkian XXIII. "'H. Eius- 
deni generis sunt formae part, praet. act. verborum quartae classis: n()HCTA»n'k 
rectius npuci'A^ffK sive ii()HCT;Hn.\k XIX. 16, ocraK'k rectius: ocxaKk sive 
ocraK/Vk) XXI. 17, crsopkuia XXI. (3. pO/K,i,i»iuf XXII. :>. Denique varii 
casus v(K.'abuli KpaT'k et KpaTHia semper cum p occurrunt, qui sunt KpaTpT*, 
Kparpn-k et alia. cf. XVIII. I.'.. 21. :',:,. XXII. 21. 2.^. XXIII. b. 

Quibus omnibus si addideris usum vocalium i* et a quae etiam pro a 
et wv usuriiautur i)lerumque grammaticae palaeoslovenicae regulis cousentaueuiu 
esse — in liis sciiba tamen nounuuquam [)eccavit. vidcsis Matth. XVIII. H iipo- 
rH-ki'.aKk C/'K, I'.i (!t.'Ai(. Mattli. XIX. 2 Mort^H. Matth. XXI. 17 k-k KH^aHHiA, 
.Matth. XX 19 iipk,vaA^«'i"i^ — uou ihibitabis ad sententiam nieam aceedere. qui 
suppleiueutum saeculu exeunti uudeciiiin. sin n]iuus. ineunti duodecimo tribuo. I'n,lr-„nicii;i. XIX 

Dti sinjiulis iion jigam — namque oiniiiuin quae (■oiiiiiR'iiiiir.itn (lii;iia sunt 
suls Idcis ill adiiotationibus eiiticis niciitio facta est — id unnni adiiKnicrc vc- 
liiii, 111' (luis cyiillicas (jiiae. textui intci'positae sunt litteras (k, ki, hii. ;»», .\, Mk. 
p, <Ita) posterius interpolntas existiiriet; coutra uno exemplo exceptn, quod Mattli. 
XXI. 'M legitur, (|uaeciuiquc cyrilliea clementa in textu sujiplenienti i;-lai;'olitie() 
a|i|Kirent. omnia sine iillis rasiirae vestii^iis ah cadein inaim scripta esse ccrtiini 
est; uiiilc c't'licitur. ctiaiu liunc scriliaiii iitriusque soriptuvae giiaruiii t'nisse. At((ut' 
adco iiiilii (|iiidein persuasuni est istniii scrihaui uon aequaii tantuin sed etiaiii 
inaioiv ill cvvillicis qiiain in i;lai;dliticis cliaracteribns scribeudis exercitatione 
t'liisso, in ex]dendo autein oodiee ea potissiimiiii de causa glai^-oliticis usiini esse 
cbaractcribus. quo inac;is opcrani siiani ciiiii ]>iiiu-ipali codicis I'oriiia e\ac(|iiai'('t. 
iiac sane condicione f'ai;illiiiic ex|ilicatnr. cur littcrae cyiillicae in textii occm- 
raiit. ipiarum rationeni alioquin iiulhun video. 

XI. 

Ccrto certius est su])]ilenieiitnni lacniiac explendae gratia scriiitiiin esse, 
quod iani inde patet quod ultima eius pagiiia restricto spatio niaioicni usitato 
versuuni nunierum continet. Scriba manifesto operam dedit, nt (|iiid(|ni(i tcxtiis 
icliqnuin erat usque ad terininuin lacunae una pagina absolveret. Sed ((iionani 
casu ilia viginti quattnor folia ]ierierint, latet; veri simile est posf ion- 
gioreiii denique codicis nsum id factum esse. Certe (unnibus additamcnlis gla- 
goliticis, de quilius supra, cap. IX, agitur, codex iam auctus erat cum iactiiram 
i'ecit. (iiiamobrem neminem puto fore (|ui falsam me rationeni suljdueere arguat. 
si codicein ipsum eeutiim sin minus ((uiii(|naginta ant sexaginta aiinis priiis 
scriptuin esse statuani (piam sup|)lenientmii. Discrimen orthograjiliiae , ipiod 
inter iitrani(|ue partem operis interccdeie dixi, tantuni abest ut buic sententiac 
oi)stet ut etiam maius iutervalliim interfuisse sinat. Veruin e(piideiii ipii in 
argumentatione tute cantefpie procedere malim , satis liabeo contendere libnini 
nostrum neqiKKiuam inferioreni esse saeciilo nndecimo medio, inimo nisi omni.-i 
fallunt iam exeunte saccub) deciino ant ineuute undeciino confectiim esse. 
(^iiare sic mibi persuadeo. monuincntuni ipiod hoc liliro tibi , beiiev(de lector, 

oft'ero, ex iiumero vetustissimorum linguae iialaeoslovenicae documentor esse 

facileque inter omnia (piac nunc novinius prinium locum obtinere. 

Sed ubi terraruin codex scriptus sit, difficile dictn est; certo constat id 
nuuiii, nionumentum nostrum aut ex ipsa linguae palaeoslovenicae patria origi- 
nem ducere, ipiam sententiam Miklosicii in novissimo de sonis linguae p.iiaco 
sloveiiicae libro Altsloveniscln^ Lautlehre, Wicn ls7S) nou seinel aftirina\it. 
aut in Hnlgariae partihus ad gcnuinum exemplar palaeoslovenicuni satis accurate 
descri|)tmii esse id i|uod inilii (piidcm m:ii;is arridct (piippo ((ui buigaiisnionini XX Prolegomena. 

quos dicimus vestigia re|)pei'i.sse uiilii vidcar, tjuos non arclietypo sed uostro 
apoi^rsTpho tril)uere par est. 

Huius yeneris ali(|ua e\eiiii)la iinpl'erre iuvat: bulgarico inore oy coufun- 
ditiir cum o in 'i"KK'kUOY (Maic. V. 37 pro T'kK-KMC ; i cuin h in infinitive 
YKaAHTf Luc. XIX. 37 pni \-Ki\(\HTH, in iuii)erativo OYf''^Uf (Mattli. V. 30) 
pro oyc'knii. in iiiifiii lo. VI. ."»:> pro imi'i-f. in hh KikAHKAfT-K Marc. II. 22) 
pro III K'K,Mii;an"k. Aliquotiens a pro i et in vicem ( pro a pouitur. qnod a 
bulgarisniis alicnniii noii est : ov'Hcaciiiiu Luc. XXIV. 22) pro OY^KacHUiA. fXTv 
:Io. VIII. 2(1 |pro ^■\-h aut iat'k, contra OTAy/XBKUiTaaro Luc. VI. 3(1 i)ro 
c>TtUAJj».iin'.\aro. KAiirik.vhH'k Luc. XX. 29 pro k(iiit/A,v,'»"''»' 'i'» upkUA 
CKOA Luc. I. 20 pro kk I'.p cKCf. mkto K'baui/K "kiKf raaiii/A lo X. (j jjro 
Mk TO i^lvaiiK kHU raacoaaaiuf. nom. jilur. masc. gen. KpkCT/MiiT/A, oys/AiuTA 
(iMattli. XXVlll. ly, 2(ii, K-kiK'kiiiA lo. VI. 19) pro -lUTt, -k'kuu. Sed {|Uoniam 
Ijulgarice t uti h j)ronunciatur, fieri potuit ut etiaui h cum a conlunderetur: 
cTToKf KaiiiA Matth. XII. 27 pro ch- Kaiiiii , yii pro U/A Luc. XXIII. 42), 
CM pro CM lo. XVI. 2 . MiicTii i)ro H/Acih Io. IV. 44], npHA*'i"i>^ Mattb. 

VI. 2S pro tlpA,\,A»l"k, K/A.V* lo IX. 7 pro RHJi,A, OCSi^l.AT'K (Luc. XI. 31 

cf. Mattii. XII. 42 pro C'c;4\,i,"''"i»^- ciii'.p'kHAT'K (Matth. XV. 20, pro cKup-K- 
HiiTk, ckaas/fti-k Marc. XIII. lo pro ckaasnT-K atque ©YSkpHTk Mattb. 
XIII. 15 pro oy'-SkpATTi. Quiu etiam est ubi ^x^ in vicem lA more Ijulgarico 
succedat; KO,v,ki likcatiiaA^iiiTAii* (lo. IV. 14; pro K-KCA-knatix^iii taia, part, 
praet. act. Kk.SfuaiTK Luc. XIX. 22: jpro ivkafuaiA, ace. plur. iw,\,(iAi (lo. 
XI. 33, pro iK'.vdA, cf. notas ad Marci I. 38. 40, Mattb. VIII. 14. Werbico 
autem magis quani bulgarico modo iu his peccatur: i'pA,i,oyui'rK« (Luc. IX. 42j 
pro rpA,.v,*urno, iHO\|',\o\f (lo. X. 1. OT'k tov%\,c>\|' Marc. VII. 24) pro iH;si- 
^vcv'. TAi,\,"5V- •»HAP't»*V i-iiic- VI. 14, pro aH,Vpk;»i. 

Quae uienda — etenim menda esse quis non videt — etiamsi sexccntis aliis 
exemplis, ubi rectus vocalium usus apparet, satis superque compeusautur. tameu 
veluti inspersi corpori uaevi faciem scribae origiuem atque patriam patefaciunt. 
Qua in re quantum coniectura coliigitur, veri simile est auctorem nostri codicis 
scribae evangelistarii Assemaniaui popularem fuisse compluriumque aliorum de- 
cimi saeculi vel undecimi scriptorum ghigoliticorum . quorum diligeuti o])erae 
rudera vetustissimae literaturae glagoliticae debemus. Maxima jiars eorum iiaud 
scio an iu ilia parte veteris Bulgariae vixerit, quae ad meridiem atque occiden- 
teni vergebat Dalmatiaeque oris confinis erat. Est sane magna eorum simili- 
tudo cum glagolitis Dalmatiae, veluti ex fragmentis Cloziauis perspicitur, quae 
in Dalmatia sive Croatia exarata esse multis |)robari potest. I'trisque autem, 
tarn Bulgaris ipiani Croatis, liturgia slovcinca litteraeipie glagoliticae jjost rc- 
pulsam ill I'aiiiionia hitaiii bcreditatc quasi obvciicraiit nequc pareui iitrobiipic I'lMlcKonicnM. XXI 

l'oi-fiiii;it' (■(iiKliciiiiiciii siiliici'Miit. In l)iilj;';iri;i (Miiiii i;iai;-iiliticiiiii scri|)f,ur;ic j;('iuis 
liiTvi iilis(ilc\it. ill l);illii;iti:i lisiiuc ;i(l iilliic dii'in (|ii.'nn\is iiiii|iciii vitaiii lr:iliif 
iiiat;iiiiiii(|iic piioriliiis sacculis niiiimiiR'iitiiniiii iiiiiiicnuii prntiilit. 

l)ctoii(jr('ni ici glagoliticae statiini, (|ui iaiu exeiiiite sticculo uiuleciiii", 
si lion iiiiiitii idius, in l?iili;aiia coiisccutiis est. i|)sc codex noster palaiii prodif. 
Tene nieiiioria , (|iiae de nidi forma sn|ipleni('nti atipie diversis eyriiliconini 
eniendatoi-iiiii additaiiienfis dixi, iiiide facile tilii pcrsnadebis |ii)stei'iora nostri 
codicis (ciiipora ini(iuiora t'nisse ]»riorilius literaturaiiii|iie ;;iaj;oiiticani inagis 
inag'isipu' in ani;iisfias coactam esse cyrilHca. 

XII. 

QnisqiMS iile i'nif, a ipio i;laf;diiticuiii sa])pleiiieiitinii interpolatnm est. 
i|iiis(|iiis illc eiiK'iidafoi- cvrilliciis, iiiiiis et alter, qui \ariis additanientis codiceiii 
instruxit, onines pariter cum loaiiiie preshyteio aiit origine Hulgari fiiisse 
aut in Bnlgariac regiouihus vixisse statueudi sunt: ipso laliore patria eoruni 
convincitur. 

Sed quo tempore codex in montem Atho migraverit. non patet, iieque 
tanu'ii iiiiraiieris qnod in nionasteriuni potissininni saiicti Georgii vulgo Zographii 
delatus est, si aiiimo iierpenderis. (piam avtis venerationis vinciilis illnd moiiaste- 
viuni cum Bulgaria coniiinctiini sit quotque quantisi(ue Bulgariae priiicipiiin liene- 
ticiis cuniulatum. llbi iam inde a sacculo deciiiio hulgaricos nionaclios viguisse 
magnaque in jiotentia fuisse cum multis aliis jtrobahile fit tniii |iraccipuc do- 
cumeuto (juod luiiier Bodjanskij Mos(piensi.s iiublicavit /iTciiia vn. iiMiiciiaTcipcKiiMT. 
odmecTn-fi HCTnpiH n flpeiiiiocTeii pocciilcKHxi., 18715, I.). Etcnim cum anno 
DCCCLXXX — I pacti ciiiusdam confirniaiidi gratia litterae graecae scriptac 
esscnt duplices, in altcro excniplari ijaiuiii'Di^ nionasterii cyrillicis cliaractcribus 
nonien subscrijisit : A\.\K.\()iif f()c>MOMa\'K iir^Mcirk .HSr().>(lici;M aa iiciiiiKii 

llO^VKIIHCaYk ' . 

Jam ibidem codex usque ad nostrum tcnipus in occuito latcl)at, nisi cre- 
dere malis monacliis nionasterii ((ui Bulgaricac nationis erant eum officia pracsti- 
tisse, (|uod iiegari ((iiidem iie(|uit iic(iue tanien oninino vcrisiniile est. Nostro 
deuique saeculo, postipiaiii animi Siavorum denuo antiipiitatis suae perscrutan<lae 
amore intlamniati sunt, popularis nicus. Antonius de Milianovii-, ipii tuin consul 
Austriacus Con.stantinopoli degebat. primus anno MDCCCXLIII et ipse codiccm 
vidit et alios dc codeni commonefccit. in (|uil)us Victorem Grigorovic lionoris 
causa nomino, (|ui cum jiroximo anno per (n'ienteni iter t'acicns Atlioncm adiissct, '; Nolim tamen contendere hanc caussain sine ulla (liiliifntioiir c^si- cliuivirtn- 
siibscriptionis cyrillieae eiiisuiodi .sunt iit etiain ad sacculum ili'riiniiin (|ii.iitiini rcterri 
(|iii> .M:ii'nriiiin qiKnuhnn ini)n;ist('i'ii Ziii,'ra|iliii lioicnincmini I'liisHi' constat. XXII Prolc,i;(MiiiMi;i. 

a Miliauovicio iustructus primuui oiiiniuiii Z()f;i'a|)liu luoiiiisterium visit, ubi codicis 
legciuii j)aiK'is(]ue describeudi locus dutus est. Ex verbis ipsiiis, quae iu 
desciiptionc Itiiieris quaui anno MDCCCXLVIII russicu lingua Casauii edidit 
lef;untur. id unnni |)lanc intelligitur, codiccni nostrum iani tuin niancum fuisse, 
seil niiror nuoHiodo t'CCVlll tolia nuniernverit euni non nisi C'C'CIV exstent; 
nienologiuni nondnni ultiniis aliquot t'oliis earuisse crederes , nisi id die YIII 
lanuarii abrunipi iani a Grigorovicio at'tinnaretur. Ergo in foliis uunierandis 
erravit. Sed I'liornnt ([iii ab illo iiiso codifcni quattuor t'oliis privatum esse 
suspiearentur. 

Postca codex ab aliis. (pii niontcni Atlio viserunt. quasi per transennani 
conspectus est, uti a Denietrio Avraaniovie qui in libro quern anuno MDCCCXLVIII 
serbica lingua Helgradii eddidit — CueTa ropa inscribitur — p^g. 169 pau- 
cissiniis verbis codicis nientioneni tacit. Nc(iue Paulus .Safaiik qui anno 
MDCCCLIII celelterriniuni libruui Paniatky lilaholskelio piseninictvi publicavit, 
ubi uno conspcctu (piidquid de re glagolitica tuni quideni did poterat coni- 
l)osuit, niaiorcni codicis notitiani liabuit. 

Uenique anno MOCCCLMI I'etrus .Sevastianov, Russus oninis generis 
antitjuitatum ainantissinius atque curiosissinius, codicem nostrum lucis acumiue 
adliibito, quam pbotographiani appellamus, totuni subtiliter et eleganter depiuxit, 
cuius operis cxt^nplar unicuni impcratori Alexandro II obtulit, a quo in biblio- 
tlicca publica Pctropolitana servari iussum est. Anno vero MDCCCLX codex ipse 
eisdcm vestigiis ingressus Petrojiolim veuit, quod factum ebarta codici praetixa 
ita exi)licatur ') : 

( 'ie iMaro-iHiiecKoe Eisanre.iie Aeouo - 3orpa*oKaa c.iaueuo6o.'irapcKafl 
odmeaciiTejibHaa oOuxe.ib upy>iH.ia AtiicTBUTe.ibno.My cTaTcKOMy coutx- 
iiHKy IleTpy CeBacxiaiiOBy noAuecTii ut, AapT. Ero llMnepaTopcKOMy 
Be.iH'iecTijy eaMo;i,epaa;y Poccin OTt jinufl, Bcoro fipaTCTua. Cenxafipb 
S Aiin 1 SOOro rOAa. 

HacTO^iTe.ib ApxH>iaiiApjiTi 
Ahohmt. ct> CpaTieio. 

XIII. 

Textus particulam primus Ismael 8reznevskij j)ublicavit, usus excerptis 
a Buiganj cognoniinc Petkovic . qui tunc optinuie spei iuvenis erat, sibi cou- 
cessis. Specimina referuntur ad h>. I. I — 17, Marc I. 1 — b^, X\'l. 1 -8, satis- ') Hoc evangcliiiin ulagoliticimi (■(iiivcndis tVatrum slavobulK'irii'oniiii iiioiiasterii Zo- 
graplui in Attione Totn) Si'vustianov, qui a i-onsiliis publicis imperii est, commendavit offe- 
reiiduni de nomine totiiis t'aniiliae Suae Maicstati Imperatori omnis Russiae Sept die 8" 1861). 
Hegunienos Archiniandrita Autbimus cum t'ratiibus. I-nilcKoiiu-na. XXIll 

([110 accurate scripta sunt, nisi i|iiii(l cditnr mm licnc inteilcxit fi-aiisscri|iti(iiicin, 
([luie a Fetkovicio ad i;la!;uliticani littcrac a Imniani cxpriHieiKlaiii adhibita est. 
Res pnidiit Pctropoli aniui MIX-CCIA'! in \\\>r^> (|iii nissica lingna inscribitur: 
H:tcjitAOBaiiin ii iuiMt'iauiii (i ,'Xiiciiniix'r. n;i.>iiiriinKa,x'r, CTapocianinicKoil .iiii'cpaTy]ii,i 

p. i:?r)— 1()6. 

I'loxiinus (leinde Vcncesiaus Ilanka ex cxeinplai'i Petri Sevastianov pauca. 
protulit j^Iagoiiticis eliaracteribiis impressa in liiim, ([ueni annd Ml)('(!(JLl\ 
Pragac edidit: ITaiia-ia oujimeniuuo nauica ('.loiinirr.. In ((tuiins praetcnpiani (piod 'X' 
ab f distinguere supersedit signis(p\e adiiibendis abstinuit, caeteva |)raeter con- 
snetiidinem panels tantnni niendis inipiinavit. Exeerpta ex tolid (12 b — (Kia, 
()(ib — b7a depvonita ad Mattb. XXV. 2'.) — Ki, XXVI. ;34. ;'.:. refernntur. 

Eodeiii fere tempore professdri littcrarum slavicarum Petropdlitaiio nova 
textus penitus pernoseeudi occasio data est, cum Petri Sevastianov exemplar 
integrum soils ope coufeetum ei in manus pervcuit; (piod anno MDCCCLVIII lac- 
tam esse Ipse |)raedicavlt publice in llmtcri!! iimii. AKajoMin iiayKT,, tclmt. coai-moiI, 
pag. 'Mil — 70. Cuius reuovati stndli tVnctum ali((uot annls post (Is(i3j in dissei- 
tatloue (|uae tonio ((uarto operum soeletatl.s arcbaeologicae.Petropolitanae (ll:ii;t.- 
(•riii iiMu. apxeii.itoriniecKai'o udui,ecTi!a) p. 9H — jli) iuserta est, publlcl iuris fecit. 
Veruni enim vero ne bis quidem , quamvis gravlsslma esseiit, rem absolutam 
esse villi. Eteulm Ismuel Srezuevskij cum ex consuetudiue sua Cfunplurium 
textuuni specinilna sclecta (|uam unlus culusvis summam edcre mallet, ex 
nostro ([uidern eodice uon multuni protulit: Matth. VI. 24 — 32, XXI. 21-32, 
XXVI. 21—34. Luc. XVII. 34— 37, XVIII. 1-10, To. IX. IS— 30 (diaracteribus 
glagolitieis, Matth. X. I -42. XI. 1-21, lo. I. 1-2S, IV. 5-42. Luc. XXIV. 
13 — 29 cyrillicis edita sunt, neipie omnia ad aniussim. 

Itaque operae pretium me facturuni existiniavi, si ad extremum boc lin- 
guae palaeoslovenicae monumeutuni gravissimum totum ederem : cuius uegotii 
perticiendi consilium cei)i, cum abhinc octo auuos forte fortuna contigisset, ut 
Petropoli ali(iuamdiu anticiuitati slavicae, ipuie litteris continetur, perscrutandae 
vacarem. Sed numeris officio niox Odcssani avocatus, interruptum transcribeudi 
laborem quattuor aunis post dcnium rcpetii sed ne tum <|ui(leni ad lincni 
perducere potui. Deuique tertium eiusdem eodicis gratia superi(n-c anno 
Petropolini iter feci . et nunc ((uideni longinqui tenqioris propositum plane ex- 
secutus sum. 

Verum iam i)rius quam o|)Us ipsnni prclo snliiiciendnni curai'cm , cum 
ipse de natura linguae jjalacoslovenicae (|uae iioc monunieuto c(Mitinctur in- 
vestigare coepi (videsis Arcliiv fiir slav. Pliilologic I 1 — .jo, II. 201 — 2()lt), tum 
aliis exeniplaris mei usuni concessi, ex (piilnis Miklosiciuni (conferas libros eius : 
Altslovenisclic Furnieidelnc in I'aradignicn. Wien Is71, 57 — 77. Altsloveniscbc XXIV Prolegoiiioiia. 

Lautlehre, dritte Bearbeitung, Wien 1S7S; et .Scholvinuni 'Archiv fiir slavische 
Pliiliilogie II. 4s2 — Mi) nominare licebit. Qua (luidem re tantum abest ut huic 
editidiii (|iiid(|ii;uii detruhatur, ut uuiu- deiauni praestautiara monumenti gravissimis 
aiguiiiuuti.s iiioliataiii \ideamus, undo facile luihi jjersuadcd fore (|ui accurutaiii 
edititineiii magnii cuui desidcrid cxspectciit. 

XIV. 

NcipK' veni alii'uuui a re est (piaerere, uuiu i|U;ie in codice ad liistoriam 
linguae palacnsldvenieae speetautia oceurraut , (lUdriuu pertractatio ue in no- 
vissiiuis (juideui djieribus grauimatieis omnibus nuuieris absoluta dici possit. 

Cuius generis est iupriniis partieipii praesentis act. ea forma uonnnativi 
uiase. gen. sing., quaiii in trausciiptidue cyriiliea cbaractere i distiuxi. Exeuipla 
sunt luiee : 

r,)AA*ii Matth. XI. :!, Marc. XI <). Luc. VI. 47. VII. I'.i. 20, XIX. :«, 
lo. VI. 14. ;'.:), XI. 27. XII. 13. 

;i;iiK\ii lo. \1. .")7. 

CM Marc. XIII. Iti; Ciii lo. I. l^, VI. 46. 

•k,\,Mi lo. \I. .j4, .'i^. 

Hfc\ Marc. XIV. \'i, Luc. XXII. 10. 

In quilius noli a coufuudere cum /a , ipiouiam scrilia codicis. quoties- 
cunque banc partieipii foruiam loco usitati rp/A,\'ivin, h:iik'KIH, ckih. •k,\'KiH, 
HECKi usurpavit, nuiuifesto souum \ ab a discernere couatus est, quod nou fe- 
cisset, si ciii idem ac cam valere credidisset. aut rp/A,v,*" idem ac rpA^AH. 
Quare ut ex scriltac seuteutia aliquid statuam, mibi i ilium fere souum signi- 
ticasse vidctur. (pii in vetere pariter ac bodierua lingua bulgarica cum littera 
/Yi couiungebatur proxiuieque a brevi nounibil obtusa vocali a aberat. Hac 
(luidem condicione etiam asseniauiauum illud cx^u sacs) explicatur, si modo x^ 
bulgarico more usuriiatum credas. Accedit quod in uostro codice ad lo. VI. 4G 
glagolitico v((cabulo caii cyrillicum x. superponitur, unde plane iutelligitur 
emeudatorem vocabulum ca^ii voluissc more bulgarico ut *()/ pi-onunciare. 
Adde etiam exemplum quod in glagolitico codicis supplemento Icgitur ad Matth. 
XIX. 12: MoriA>ii sive rectius uor/Y,H. 

Altcrum rei noudum satis pcrtractatae exemplum praebet diphtliongus 
•ki, quae nisi tailor ab 'U distiugui debet: in 'Ki ([uasi duplex sonus inest, 
ut sit vera dipbthougus . 'ki simpliciter sonat, eodcm scilicet modo ac russi- 
cum ti iu cbiii'i.. Itaque codex noster in radicibus verborum uuuquani plane 
•hi, seuqier -m habet, (|Uod est glagoliticuni <-8t (uou autem .fls) ; contra in 
praetixis aut sullixis ubi h. et ii conveniunt persaepe 'Ki. (piamvis ali(iuanto 
rarius quam 'ki pouitur. Ut rem exeniplo iihistrem . ijuorum plura in Arcliiv l'rolc{,'oiiicn;i. X.W 

fiir shiv. I'liilolci^ie 11. .iOd lijilicis: Luc. VII. 17 i ck,\( up-kTirki idt'iii iVre 
est, uc si in lingua vus.siua Mi'innuri iim usit.-itd >iciir]:Lifi scrihercs ;it(|iR' pm 
nuntiarcs, quod etiani todcx iidstur (•(nitiniiat. cuni l.iic. 1. 72 .^.\K'k'i"iv croii 
CKOi sciihitur, lei;e: sairkT'K ckatoh (idest ck/A'I"ki; ckoii. In nioUiter autcin 
linnuintiandis syllaltis eadem est ratio eontiguaruiu vocaliuni ki sive ki; con- 
fci-as sis Mattli. XXVI. i>s c>v,\'>("»i, Maic. X. ;'.(i et I.uc. XVIll. :'.<» i-p'k- 
,A,''i»i"Tki, Luc. XXU. 2(1 KO/\ki, Maic. XIV. 2(1 OMO-iki, Maic. XV. :!7 Kf,\ki. 
Luc. IX. IS I'./AiiJTki quae i)roj)enioduni significant OY,\,a()(i. r()/i\,\,,viii'i'fi, i;oAfi, 
OMOHU. Kf/va. K/Mii'i-(i ut cx excnij)lis ciucet oiiik Hfi'.\iii/>>iii'i'fi Marc. IX. 
i;$. 4.'), Kp-kiiAEi Marc. I. 7. 

Discrimen ((uod inter 'ki et 'ki statuenduni esse censeo, in noniinativo 
singular! niasc. geu. pleruni(|ue apparet, quod ideo factum esse vidctur, (|uia 
singula ex quibus noiuinativi niasc. gen. t'ornia consistit membra diutius scn- 
tiebautur, quarn in caeteris casibus, quorum contiguae vocales "k et i artiore 
vinculo coUigatae, iam tum saepissime siuq)licem souum 'ki (quod est russicum i.i) 
signiticabant. Occurrunt tanien practer nominativum sing, etiani alii ciisms cum 

kl. Vcluti: tuiaA'kl\'k, y()kTKkl\"k, CaaK'kHkl\-k, Cf^'kHTvlX-K, ;rkKaHki\-k , 

po;i;,vfirki\"k, akiiaiikiyk, Hfiipa.{,\kHkiLik. HfuUpkHkiiuiii, .H'kKairkiyii 
'rp;tvKkH'kiMk, alia, quorum scripturaui (piominus nihil valere existimem, ea 
potissimum causa jiroliibeor, qu()d in eodeni uostro codice lego; laiA^iii'i'fiY'k, 
Ha^VkiAiunfiMk. iiockaaiikiiinyk. Kk^AfitwMiiiaMk. quae ex «la^A>lln•kl\-•k, 
Ha,\'k»7t^iu'rkiyk, iiockaairkiiikiiu'k, Kk3a(>K/Miri-kiM'k Huxisse credo, quamvis 
etiani jier aualogiam uominativi j)Iuralis explicari jiossiut. At vero iK^vl^fA^- 
iiri'kiM'k optime respondet dativo 3'kKairkiM'k. 

Quid, (juod etiani iu praepositionibus cum vocabulis praetiguntur imn- 
nuii(|uam geiiuina di}ditlioiigi 'ki nattira apjiareat / Excm}ila liabes liaec: K'kiiiA> 
(Luc. XXl\'.,j:) , OT-kiUfi-k Marc. 11. 20, IV. 1.'). 2.'>, Luc. X.42 , OT'kiiui.vr'k 
(Luc. XIX. 2(>], in (juilnis pronuntiatio diplitliongi 'ki olim al» Oil mm multuni 
discrejiasse videtur. Conferas, si placet, Mattb. X. 29: Kf.so c>na, Luc. IX. :!.'»; 
H3C> OKaaKa, et quae Arciiiv fiir slav. Philologie II. 2G9 commemoravi. 

Neque vero dul)itarc licet, <|uin cx ipsius scribae sententia maioris poii- 
deris t'uerit i ([uam i. Ac primuni (luidcm in alidiabeto glagolitico unum %' 
ubivis adhibitum esse vidctur, deinde . (|uod ex illo lluxit ad exprimendum 
sonum kl (y usurpari cocjitum est, ([ucni usum noster codex observat. Sed 
idem ille litterae t iam ali(iuauto anqiliores fines descripsit, cum accusativuni 
I eum saepissime per r, raro jier *, rcdderet. at(|ue in contiguis vocalibus iiii 
altcro Iiico "v (i scriberet. lliiic iam patct in codicc nostro t non id(Mn esse 
ac 'X'. Cuius rei argumento sunt |ilurcs lo<-i, ubi scrilia unco sul'lixo literae i 
scriptiirani 'W in 'ki mutassc si\f 'ki iili 'kl distiiixissc crcditiir. \idr sis ;id XXVI Prolegomena. 

Maitli. XXV. 21. 2:'.. M;irc. Vll. :i:^, VIII. :V2. IX. :?7. vel pag-. Til. Sd. 124. 
lis. 1 :{.'). 14(1. 

Quam(|ti;uii ikhi id milii |ir(iiiii.';iii. ut hoc loco dc natura linguae palaeo- 
slovcMiicae amplius tr;R-tarciii. tniiieii verbu ]ini])rietateiii graiumaticis nostris non- 
diiiii heiie cognitain faiigere iuvat. ([Ikr' litoris contiguis in 10 Ivevbi gratia iiiiOM'k, 

IIIWIH.V. K'KIK'kllllOJ, IIIIIO V. gT illlK'»:K,V(rO. OIIIIWliriK. Hf irKIHTK«t*. 

minriicuov'. ckiikMiiiiiTio. c;^>iiiTk'' . ;kk« v. gr. ;<:ic>iiki\-k maxXW . ik.vw 

V. gr. MCKA'*' ^^ V. gr. 'IKTIf. •IW^HUIA C/A . UK" v. gr. C>HKi. CA'KHkHW, 

CA'kiiki^io. Kop>\Kiii^K> , .sio in irRH/A.SK> descriliitiir His in (initins pdiisonan- 
tem excipit vocalis k>. alia suHVagautur aliiiiiantu jiauciora voliiti: H'kck Marc. 
XIV. :]:>}, iiiiT-kT( Maftii. VI. :;:!. Vll. 7. Lm-. XII. 2'.i ef. ih XI. '.i: imraTf , 
iic>K.\>KkT( Luc. XX. 21 \-c>:KA'kaiiif Id. XXI lb. Rkck ct KkCkK-K per- 
saLjic. KkM;,v,i"MK,Vf'' "'^ I" I^ '•' • ci().\;K,\,^iirri/f» Marc. VI. 4 .vf^"'"^'!'* 
(Marc. X. ;i2 . 

De vera indidc cun.'<iinantiiun . ijuac ex his exeniplis cfticitur. iani alilii 
(Arciiiv liir siav. Fliilologie II. 22H breviter dispntavi ueqiie ea nunc repetere 
lil)et. Id ununi niiior, (|uod iu re tam iii'rspiciia tantisqe exeniplis stabilita 
i|uidani gi-aiinnatici pronuntiatiouein cunsdnantiuni palaeosloveniearuni >K,\, ct 
lU'i'. (piae ex dj. tj origineni ducunt. usipie adliuc in dubiuni vocant, cum certo 
certius sit. [lalae'isldvenicurn iii'i' nc(|ue *'■ ueque sf. sed fernie -sV sonuisse, 
id i|Uiid etiani dc :k,\, valet, ntpotc qnod i<r signiiicet. 

l)cni(|uc n(iu alienum a re esse videtiir genetivuni et dativuin singulareni 
substantivi rc>ciic>,vi» appduerc : pro gcnetivi) legitnr rH, pro dativo rw, id est: 
rociiOAli lege rociio.vra . rciciio.v'*'- quae formae nisi tailor ex rocnc>,\,i»'k, 
rciciiOAkW Hnxerunt.' in quilnis (piis n<in ineniinit |ircin(iHiinis KkCk jiro KkCkl; 
ex "KkCM vel KkCA» ex 'KkciTV.. KkCkK^. (lucniadiuiiduni ck»A» |)r(i (\\\x. dccurrit. 

XV. 

Quae ad rem criticam spectant. post Ddbrnvskiuni. Safarikium. alios ipse 
in prolegdmenis ad evangelistarium Assemauianiini pluiibus cxplicavi . unde 
maniteste apparet in uuiversiini tam glagoliticos quam cyrillicos codices vestigia 
textuum t'aniiiiae byzantiuae premere. id quod Dobrovskius primus ddit. 
Idem de nostro codice valet, ijuippe (|ui plurimis locis pariter cum Ostromiri 
evangelistario aut Assemauiauo vulgatas byzantinae ecciesiae lectiones praebeat. 
Videsis Matth. IV. 22. V. 4-5. VI. 1. 1;h. 2.j. VHI. M. IX. S. :!.'). XI. 8, 
XVUI. :>,.-.. XX 7. XXII 13. XXVII. 44, Marc. I. 2, III. 5, VI. 16, Luc. H. 
7. II. VI. 20, Id. VIII. .')'.». (pios locds iu prolegomenis Asscman. evang. singulatim 
peitractaxi. Itaipie persaepe quidem tit. nt slovenica versio graeco Elzeviriauo 
textui respondeat vehiti jjraeter alios Idros in Mattli V. 22, VIII. 2(i. XIX. 17. IVolctj.Miii'iia. \.\\ II 

W. i>. ■>■■;. XXil. :!s. Ml, XXllI. :i. 4. ."). \Xlli i:! II. Mmc. VI. 21). XV.:'. 
i-mii additMincnto . XVI. '.l-2(». loan. \. 10 : iiitcnlmii tamen iuferiircs slove- 
iiicii.s aiiti(|iiiwsiinus — ikiu de eiiiciulatidribiis |»(isti'riiii-is toiniioris l(ii|uiir — 
alias, melius iirohatas lectiones vulgatis byzaiitiiiis })ractiilit.. e. j;i-. Mattli. XI. 2 
(iiiincs tres codices izoii'r. asseni. ostr.) pariter graeca <)n'( ivtr jkiHi/kih' vcrte- 
nint : lo. I. 2s oimics tres graecuni f'r Hi;:h(i'iu ante oculos lialmeriint; lo. 
\ll :!ll post AVivnu legerunt dtdoiif)'oi'; lo. X. .'.() onines viiii': lo. XX. 31 
onincs kIi,'ji'i(ii'; Mattli. XXVIll. 35 oiuncs carent additanieuto Vr« .iliiQuilhlj /.rl. : 
lo. XVII. iJ omues ;n((>it uai cum optimis graccis in fine versus legerunt; 
Mattli. XXV. 2 omnes iiwyu} ante ifynniioi posuerunt, Luc. XVII. 2 omues 
graeca verba )J!}-<)l: iiv'lr/.nQ ante oculos liabucrunt; Mattb. XXV. 2il et 3(1 ab 
interpretatioue verboruni /«(>?« kiyio)' y.r'L.. abstinueruut: lo. II. ir> onines mc. 
ante (pQaytlhov legerunt. 

Sed codex noster numerum lectionuni optimac notae auget contra aucto 
ritatem Assemaniani textus atque Ostroniiri, veluti Mattli. III. II vertit /.«) .ivo). 
([uod asseiii. ostr. ueglexerunt, Matth. VIII. K! addit iutcrpretatioiiem grac(<iruni 
verboruni -/m) vjiiiuifjfilici^ y.i'l., quae in assem. et ostr. iiou ajiparet: Mattb. 
X. S rt/.ijovg lyfiQiii zogr. non omisit ut asseni. et ostr.; Matth. XIX. Ki li^ 
,t aoeli)-wif zogr. vertit, asseni. et ostr. legerunt: rttn'/u/OL; ng .iQnoijUJ^ir; Luc. 
VI. 1 zogr. rationem habuit graeci verbi dii'n(jihi()(oi(;), assem. et ostr. omiscrunt; 
Luc. XII. 21 ostr assem. addunt versioiicm verboruni iuvtcc '/Jyiov /.il., zogr. 
optimos graecos secutus omisit: Luc. XIV. 21 .utij.ii) yuij tlmr noster om., 
ostr. assem. verteruut. Etiam locis, (juorum versio in ostroin. ct asseni. iion 
apparet, noster baud raro optimorum codd. lectioneni secutus est Mattli. XXI ;i2 
inferpretatus est graeca verba om torn' 'hot; rmywi' ukXu Zvji'K'IV. Mattli. X. Id 
vertit njDififji:, Marc. 1. Kl n(m vertit /«/ ikkj. ri'-yiug. XI. II vertit i^hu 
di'i' i^it'iv. 

Quodsi discrepantia iectionis est inter Asseiiianianum et Ostroiiiiiiini, 
noster j)lerumque Assemaniano contra Ostroiniriini suft'ragatui', e. gr. Mattli. 
XXVII. 40 assem. cum zogr. graecum layj'iaag verternnt, ostroni pluralcni 
niinicrum loyvatirt \ Luc. II. 3 zogr. et asseni. graeca <i\ yartiL: uvnih, ostroni. 
'IdiUjii y.u) ij jn]r>iQ ((vi()v\ Luc. V. 30 asseni. et zogr. legerunt siiigul. num., 
ostr(jni. pluralem to.'h'tif /.u) ,iii'ni\ Luc. XL 3 zogr. et assem. intcrpretati 
sunt graecum jivthiiu uy(i,'h)r. ostroni. /w. liyiov; lo. IX. S illi (piideni verbuni 
/[(toaaiTiji; ante oculos habuerunt. ostroni. miflog: lo. XII. 17 zogr. et assem. 
verbuni /</'; (fv'/.aiii. ostroin. .iiaievui/ interpretatus est; lo. XIX. II assign et 
zogr. i()iiii legerunt, ostrom f'x//,: lo. XXI. 15 ass. et zogr. <\rnhn<A ('<i>i'i«., 
ostr. OKbi|,/A {,i(ji',,lfti« : lo. V. 2S zogr. et assem. legerunt mii I'hii' mv Umv, 
ostrom. Kiiioh. Adde si vis Matth. IV. 10, VII. 2'.). 32, XVIII. 2'.), Marc. X. 35, XXVIII PrnloKouit'iia. 

In. I. 10. VIII. 27. XI. H. XIV. 4, XIX. 27, nl,i Zof;Ta|ilicnsis non cuiii 
Ostroniiro sed cum Assenianiano consentit. 

Nolini silcntio practeriic lociini qui est Luc. V. 2(i, ubi gviiocum ,ruQu- 
(in'ior .Vssciiianianus et Zograpliensis , (juasi latinaiu versionem sccuti esseut, 
viicalnilii ,\,HK-kiia (uiirabilia) inteqiretati sunt, ostroui. auteni vocabulo np'k- 
c,\.\Kkiia usHS est. .Similiter in delectn verboruni Zographensis haurt ram cum 
.Vssenianiano contra Ostromiruni consentit, veluti : Mattii. VI. 30 -/.lij-^avdv illi duo 
vocaliulii ornk. iiie vocabulo iuiii'|-k vertit: VIII. S oTfyiji' illi ,v,ciiui'k . liic 
Kpoi'.'K. XV. H:! i;raeca .lo'hr ijiiv-i'ioKn jiriores duo libere iuterpretati sunt: 
01 'kKAi.voy i;k.3'kUfMk-Y/\kKki. posterior strictius : C'i"kK;j.,i,c>Y iiaM'k-YAlxK'K 
TOAHKO; Mattli. XXIV H7 o'vii<)^ hnui t] naqovaiu tov ti'inv rnv ai'lf-Qco^iov 
asscni. et zogr. interpretantur: 'I'aKO K;si,\f''"'» i '^'K A"*"" f"'* MCKaro, propius 
ad uraccum textum accedit ostrom : •I'aKC K^^i.vf''* " '''i* ii()Hiiikc'i'i;Mi€ CHa 
HAOKlvMkCKaro; l.uc. XX1\' II f// ("))■ <ii<i' villi' assem. et zogr. vertunt: (iht( 
HtiiKiv C'Ki. ostrom. ad verltuni ku|I( cki c'k Kar.iii. Adde sis Luc. III. 17 Iv 
rf] xhiq) ostrom. ud verbum, assem. et zogr. duali K'k pAiKoy, lo. XVI. (i ti]v 
■/.uQdiav assem. et zogr. plurali. ostrom. singulari reddidit. 

Est tanien, ubi Zogra])liensis ab Assenianiano textu discedat at(|ue in partes 
Ostromiri transeat, (|Uim1 tuni maxinic iicri solet. cum Assemanianus nimis liberae 
interpretationi locum dat. (pui de re in itrolegomenis ad Assemanianum evan- 
grliuni disputavi. Exemplis uti licet Mattli. VI. 2, VII. 2(i. VIII. 12. IS, 
XVlll. II, XX. (i. XXII. 1(1, XXIV. 17, XXVL ;i 2S. r,o. ,58. XXVII. 2. (34, 
Marc I. 2 Luc. V. 17. VI. 10. Xll. 4, XVII. Hi. XIX. S. XXI. 27 :54, 
XXIV. 4)!. :.:'.. I(.. I. :!l. 52, II. I2. III. S. VI. II. 21. n. VII r.l, VIII. 
12. II, X. I). XII. 17 et aliis. 

Attanien ab utroque noster nonnunqnam discedit. veluti cum scribit Matth. 
VIII. ;V2 oYMpUiuA I ov'ToruMii/A, ubi assem. C'Ytoh;^;, ostrom. ov'nifrkiir/A vertit, 
in graeco babes u.rf;h<vor: vel Luc. IV. 33 zogr. iM'ki aY'"* ^-kck hoiict'k, 
quod graecis jii'friia daifioi'iny (r/.dd-aQTor respondet. ubi assem. K'kC'k tantum 
(graece daniui'tm' . ostrom. tantum .v^VV* hri'fviKt scrijisit: vel Luc. XII. 3:; 
interpretationi hh Tkalc TkanT'K addit noster hii Mfi'kiik, quasi in graeco textu 
ovrf /V(j('((j/c dtaif.'f^fQfi ovre ff/;c legisset ; vel Mattli. XX. 34 ui'fjihil'to' sine 
uvk'di' ii'i iKfiht/.iiiii vertit Assemanianus, cum additanicuto Zograpbensis. Ostro- 
miri antem textus usiis est verbo o'l-kKp'KSOcra C/A iiMa ohh . quod latine 
interpretaberis "uprrti sunt oeuli eornnm. Similiter contra auctoritateni ceterarum 
versionum sunt quae in nostro cod. leguntur Mattb. IV. (i: noycTii c(K( A'>'''^''V' 
Luc. XIV. 17 paK'ki CKOiA {^nh'Liwc}. , Luc. XIV. 10 pro ovvava-Ad^nvior dedit 
yif/2ijifi'('ii\ Luc. XVI. I I intjiioru vertit K'k /Kii'Mii tanqnam u' jiiio legisset, 
et alia liuiuseeniodi , ex (luibus facile coUigitur. versionem codicis noslii non I'n'I'T rua. XXIX 

iilii\is i;ciiiiiiiaiii priiiioniiii iiit(M|ii'('tiiiii (i|i('r;iin sci-\;ii'(' scd (li\(Tsis liicis ali- 
i|u;nitiiiii ahcrrussc. 

XVI. 

S:iii(.' iiej;'ari iiC(|iiit (■odici'iii unstriiiii ikhi ca cui-a cxai'aluiii esse, iil 
oiiiiiilius iiK'iiilis libeniiii prai'dicarc licoat. ltai|Uc i|uil)us |i(jstca forte ()hti};it 
ul liliniiii legci'ent . hand raro eiiieiidaiidi oct-asio olncnit, (|ua ut iaiii aiitea 
dixi duo tresve cvrillici cuiciidatorcs satis diligenter iisi sunt uciiue tainen (iiiiuia 
ad uni;ucm castigarunt. 

Kt niaxiine (luidem diligcntia CDruiu in explendis laruuis aut iiieiidis 
tdlleiidis cMillocata erat. Excmiila lialies iiipi-iiiiis .Alattli. \'I. I 1 — 1."), X. 2. XI. 
4, XVI. :4, XXVI. 41). Mare. Vlll. 17. Lue. I. 2o. 22, XI. I'.i— 20. XII. :!. :,i\. 
XIV. 12. To. IV. 1. I I. 22—2:1. V. 27, VII. :'.:>. 17— is. VIII. '.1 I 1. 2:i. XVI. 7. 
XIX. 22. :!,'), ubi defeetus plnrium voeabuloruin iiiter}ii>sitis aut uiari;iui adseriptis 
verbis eyrillice explctur. 

Sed uiainr etiaai luuuerus est eiusimidi euieudatiuuum. in i|uil)us siuj;iila 
tautuni vocabuia aut siugulae litterae addi debebaut. veluti: Mattli. V. 22. 17 
4S, X. 2(i. 27, XV. S, XXIV. 49. Mare. II. 22. III. 5. 12. 2U, IV. 12. 2U. :!(;. 
Liie. I. 2U. 4.-.. II. 2. 12. 21. .'.I, V. :'., VI. Mb. VII. :V.), IX. :ii. XII. 7. IT). 
:w. Mil. 4i>. XIII. 2(1, XIV. 17. X'k XVII. II 12. i:'.. XVIII. 2'.i. XIX. :!r., 
XXI. :!4. XXII. Ml. M'.t: lu. I. 11. :.!. 11. 7 IS. IV. 21. V. 2. VI. 27. .Mi. 
(;2. VII. :>. 17. 3:.. M2. VIII. 21. X. HI. XII. IS. XIII. 2. Is. ;;2, XV. :>. (i, 
XIX. 27. XXI. H. 2?.. 

Ne(iue vcro emeudatur a radendis singulis litteris aut vueabulis abstiuuit, 
in quorum loco ubi opus esset alia apponeret. Seripturac (piac antea crat vestigia 
pleruni(|ue agnoscuntur. ut rasura re vera nienduni folli apparent: ipiod factum 
in Mattb. V. is. VI. V^. X. 2.".. XII. 12. XIII. I.".. 22. XV. :'., XXVI. .".7, 
Mare. II. I. 2(). VI. (I. 3S, VIII. 27. XIV. 71. Lue I. MO. II. 11. r)2, III. 1. :>, 
V. M. I 1, VI. 2:.. VII. 21, VlII. 46. IX. Ml. X. II. 4(i. XI. 27. M.^,, XII. IS. .'.(I, 
Xm. 21, XV. s. XVII. Ml. XVIII. 21, XIX. MO. MS. XX. IS, XXI. If), XXII. 
M2. M4. Mb. Jo. I. 11. 4:;. V. M7. VI. 21. I.'., lit. HM, VII. 4. VIII. 14, IX. 41, 
XII. Mf). XIII. 1. 32, XIV. 7. 14. 15. 16. 11). XV. 21. XX. M.o. Sed nonnun- 
quam omnia prioris serijiturae vestigia adeo deleta sunt, ut (piid prima nianus 
codicis seripserit. ne eonieetnra (piideni asse(pii possis. veluti: .Mattli. X. lo :'>."i, 
XI. 20, Marc. VIII. 24. Lue. VI. 22. De singulis huius generis emendatinnibus. 
quidquid res postulabat, suis locis aceuratissime notavi. 

lam vero dieere debeo cyrillieonnn eniendaturuni operani ati|ue laburem 
non tantum in tollendis niendis (■(uisnmptum esse sed ad eastigaudas (pioipie XXX Prolegomena 

loctioncs |)ertiiiuisse quae ab usitato byzantiuae ecelesiae textu alihorrereut. 
Quae cum ali(iuant() maioris inomeuti iu re critica esse puteui. exeiiiplis illustrabo. 

Ac priuium ((iiideni occurruut additaiiieuta. (juae al) euieudatdre ad auc- 
fcuifatcHi texfuuiii byzautiuae potissiuiuui notae addita sunt, quibus textus j;euui- 
iius. utpote aliorum codicum auctoritatem secutus, caruit. vehiti: 

Matfh. IV. 10 verba otha" A"''ii'«*'*f v:iuyt auiuvu] emendator iiiutari 
vdhiit ill n,VH .H.\ U/A COTOHO, quac etiaiu iu ostroniiro leguntur ad lideui grae- 
coruiii: 'v:iuyt ti.iiaM fiitv. 

Matfli. Vfll fl no^Ti k,\<\,\,''^'^'"* >'■'" i^'ivaiai', emend, addit o»fHH- 
iifiTK. til ill iHuiiiiillis graecis cod. Kcaaoiuvu^ Icgitur. Assem. et ostrom. ut zogr. 

Mattli. Vlll. 21 ov'MfHiiK'k iCoi- ittilh^uov, emeud. addit (ro. quemad- 
iiiodum iu graecis textiluis uinov. Assem. et ostrum. ut zogr. 

Mattb. IX. 11 'kc'i-K ; ia!fin. emend addit ii iiiu'i"k. (luud etiani in 
graecis nccurrit /.u'l lirti . Assem. et otroin. ut zogr. 

Mattli XI. lo I oyroTOKJfr'K acque ac in assem et ustiom. ad tidem 
graecorum mu /.aiau/.truofi. emeiKbttur addito ;k'K iiiuta\it i iu uk'k. quod graeco 
og respoudct. 

Matdi XII. :'>5 OT'K A">'''^(''>'"'"''' CKKpciwiiiiTa : i/. mi' uyu!J-ov !)^i\a<ivQi>v. 
sic etiam assem. et ostrum., sed emend, nddit c-k(in.\ ckKCfro. ad tidem grae- 
corum //"jC y.UfjdiK^ Ul'TIIV. 

Matth. X\'. H'2 c> Hapo^'lv : ^'I'l f"' <'iyhiv. ita etiam assem. et ostrom.. 
emeud. addit cfM. quod graeco i(ivt<ii' iioiiimllorum cod. respondet. 

Marc II. 22 noster habet: irk khho HOKOf K'k Mkyki noK'ki Kk,\k-kiii ; 

aXlu oh'dv I'tnv f/s aa/jiv^ /.airoi'^ ,f/.i^if(ir. cyrill. vero emendator ajiposuit 

H OKOf C'kKi\Ki,\,'''"'* ^'* ■ <<"' <'<il'f>>'lo'>l tJVI'l I^UdVrnd . 

Marc. \l '-^ TfKTOHk n li/.riuv, cyr. emend. adscrii>to ok mutari voluit 
iu TfKTOHOK'k. ((ueinadmodiiiii iu graecis quibusdam cod. est rf/.Toi-fK. 

Luc. VI. 2.') iiac'kiiiiToiHi oi hi:T(;ih]Outv()i. emend, apposito Wh. da- 
tivum exprimere \oluit. cui lectio grace, cod. t<i'iq tu.u.i'/.i^niiitniig respondet. 

Luc. XII. HI Hf OT'kncv'CTiiT'k c<A (Mcn,' <i!</. wj i thijoeTat avToi, ita 
noster et assem. ostrom., sed emend, apposuit: hh K'k c KlvK'k hh K'k rpA- 
A*i|J'W ad tidem graecorum ours ii' tvi alwri rovTot ours tv tui f^iilhovTi. 

Luc. XIV. 21 Hf K'kKOyCHT'k MC>(l/i\ KCM(p<A yiVOtlui /((iv lOV dtLll'iUf, 

sic noster sine additamento quod emendator adscrijjsit uho;-si c;i^'r SKaHii uaao 
;Kf iSKpairkivi* .lo/Mi) yccQ elaw y.Ktj(n. u'l.iyoi 6i iy.Lty.Tiji. habeut etiani 
assem. et ostrom. 

Luc. XIX. 3S KAI'Hk Upk rp^.V,^' m"» ^'^ l"^-* '"' Ullpk H.I HRC\"k 

I CAAKA K'k i;'kiiiikHHi\"k: ev).oyi]^tiv(jg jiaailevg <> EQXof'H"^"^ jiaa(?.ehg ir 
oviiint y.voKiv tioi,i'i, ^'>' iivQuviJ) y.ai doSa tv vipiaroti^. talem graecum textum l*rolc}^oiiiriia. XXXI 

pustuliit vcrsio sloveiiica iioslri codicis. sod eiiiuii(l:it(ir altcriun upk (/; jiaoi/uh^} 
post KAi'irk [ivkoyiiiiHui^] delevit. alteri vero ii;-s,\|)aiii\firh ylnuiaf/.] subimixit, 
(li'ni(|iie ill uiargine atldidit: oiip h.\ muh t'njiiini Lii riji; //"/c. 

Liic. XXII. 63 ad ^yp'kJK/Miri'f i ai (svi'i'xDvrtc; uinoy I'liiciid. ap|Misuit 
llcoyca, quod etiam in ostroni. ct ^raecis (-(id. legitur. 

lo. XII. :}(} codieis lectid est h'k h.\()0,v,'» C'VV"' quaiii ctiaiii Assciuauia- 
uus et evaiigeliuin quod uiivoljsko iiiscribitur ott'ert, sed uuila graei-oniiii codd. 
auetoritatc uititur, quare iiiiiuui uoii est ab eiiiendatore jiro eraso Hapo^** \luhv\ 
(\ynllic(^ I'.ac'k [v^iu^] suprasfriptuiii esse, quod in ostrom legitur. 

lo XIII. II Kk,vkaiiif KO iiplv.vaiA.iiiTad'O i: {jdti yuQ toy ,i((()«di- 
i)o)'i(i ((till))', ita uoster, asseiii. (istnuii. alii. Itala versio teste Tisciiendoi-lid 
addit I'ab initio", quae verba eiuendator eyiillieu.s uostri eodieis nescio (juo iiiodu 
iiue apposuit: HCKOHii. 

\'i)cabuli ab emendatore erasi ut leetin ad graecam aeconiiiiodaietur. iiiiiiin 
e.\eiiipluiii pi-aesto est niatth. XXV. I, ubi in eodice iKfiiHYoy i ii(irkc'i"k lege- 
batur, ad fideiu graeeoruiu roii vviufiou xct'i //"yc ''(','"/ '/t''- queiiKubnndiiiii in 
asseiii. Dstroni , sed cniendator i HtK'kc'i"k erasit. 

Aliquot additanieuta nostri eodieis nullain graeeoruni linitiiiiii aiietoritateiii 
habere videntur, euius generis sunt: 

Mattb. VI. 4 i;h,,\a k'k raiirk respondet graeeis ^D.i.nDr h- nji /.(tihinji. 
emend, addidit ii ut Kii,\,/ftH [o (iUjiiuv) restitueret, sed etiam t-a [ot appitsiiit, 
quod neipie in graecis codd. neque in asseui. aut ostrom. apparet. 

Matth. VII. 16 OT-K iiao^VK i\"k a,iii tun' auqumi' aviCiy. his eiiieii- 
da.t(n- T'kru'k ^( praeinisit, ipiod a graec. eod. et assem. aut ostrom. alieiunn est. 

Matth. VIII. 26 mto CTpauiiiiui fCTf // dnhii ion, emendator 'laKC 
(oiJziDt,"; interposuit. 

Mattb. IX. 21 o'l'H^V'kTf uyuxMiJtiti , buic imperative eiuendator ad- 
seripsit Hf iiAanH'i't ca, (juasi in graeeo textu /m', xhdttt legisset. 

Marc. 1. 4 K'k iic>YC'i"kiHii /r n^ ''("/,'","■ eiuendator addit iioY,\fiici"kii 
['luuduiiDV) . 

Luc. VII 45 c>'i"k HfAiiiKf I'.kMii.v'k ('«/)' //s' tiini'Ht'iy. emend. a(bl. I'.'k 

,\OMk IKOII. 

lo XXI. .") lua'i'f ly.tit , emend add. C'k,v,f 

lo. XXI. 2r> K'kiiiii"k fii(t).i(t'. ememl. add ciiV* [ki'vkc . 

XVII. 

Idem emendator ([uisquis ille t'uit (;iii rasuras atque additaineiita prioruiu 
generum debemus, non (uuiiino abstinuit, (piiii discrepantiam inter nostrum alqiie 
usitatos eyrillieos textus in delectu vcrbornm aut t'liriiiis grammaticis indicarcl •yyXIT Prolegomena. 

appositaquc incdin inter versus spatio ;nit in in;u\i;ine paginae explieatinne 
tdllerc cdnaretnr. 

Discrepanteni deleetuni verhdruni in liisce exeniplis perspicies: 

Mattli. VI. II glagolita scripserat X'lXlvK'k H.\uik H.tcTOhAiiiTiii ri,r (((jrur 
il/iuit' k'ii' /.loi'dini'. eniendator adiectivum Liovokk vdcabnlo HacA>iii'i'hirKtii 
retUleic nialnit. lit in Ostnmiiro aliisque textibus legitur; ib. 12 0'i"Mio\j'C'rn 
HaM'K I'lifir^ i]iih' eniendator in oc'i\«kh h^M'k niutavit. veriiuiii oct.ikhth j;ia- 
golita ipse Luc. XI. 4 adliibiiit. 

Matth. X. ill Hf ,\,Mi1v Ml 1111111,11 iikii/A.HC>Y iikinrif Cru, eniendator 
in.-ihiit legi: iia acapii K-kHUM'k fCT'k. ita etiain asseiii. 

Mattli. XII. Ill glagolitico ■rnojiifni eiiieiidntdr rectc i-A.\i'Ci\.\'ni siiper- 
|)()siiit, ipiia in graeco textu kuKtlv legitiir. 

Mattli. XXIV. 29 i mi'nh lu ,\,'*f''"'» iKkia ci'.Ofro /xa i) at'/.tji'ij <>v 
du'ttjn lo (ffyyoii cturiji;, eniendator ii <\ov"iia snperposuit, quod graeco vucabulo 
melius res])oiidet qiiani mIvC/M^k ."/;/v. 

Matth XX\ . '(T ,\a'iA.iii r.» i Mar(ic>v"Y0U'k, assein. .\AM;(ii|u h H.\'i'()oy'- 
yowk. eiiieiidatin- a.X'Mopa ii M.»K()-kMii\-oi.rk supra scripsit. ostroiu. h.\iih- 
T.i\'OM'k legit. 

Marc. \'1I. 2(i 'H/J.i^ri^ glagolita non male vocabulo noraivkiHii (geutilis) 
iuter|>retatus est. ([uod etiam tetroevaugeliiim serbicuni a Dauicicio edituni ex- 
hibet. sell eniendator ut projiius ad graecuni lontein accederet fiVaiimi sn- 
perposuit. 

Luc. XIX. ;17 ov'M/AT'k l'(Jii()'i(i. eniendator correxit in naHAT'k. Mattli. 
VI. 24 uoster legit irkSkHfT'k quod vticaimluin glagolitis propriuin esse in pro- 
legom. assem. pag. LXVII ostendi. 

Mattli. IV. I(i ir y/iJo(i /«/ g/.k'c noster male iuterpretatus est I'.'k T'kiirk 
I Ilk c'kim, recte eniendator primo loco K'k crpaH'k lestituit. 

lo. V. Ii ('';7/~s' noster male aJUK'k scripsit, emendator uKa'k aiijiosuit. 

Contra Matth. XII. 20 f'wc uv r/.^iu/.ij juoster bene verbum K'k.3K(,\,fT'k 
adhibuit. sicuti in assem. et ostrom. legitiir, emendator vero H3Kf,v(T'k legi 
nialuit. Item 

Matth. XIII. .')! avvi'f/MTt recte ])raesenti temiiore pasoYMlvfTt glagolita 
reddidit. (|iiod ilii cum Assemauiauo et Ostromiri textu convenit, emendator (i.»- 
.HO^ykcrf maluit. 

In formis verlioruni graminaticis liasce einendatioiies animadvertc ; 

Matth. XIII. 22 vocabulo canof cineiidator 'k snperposuit. ut jiro c.tiiot 
quod idem fere valet ae ciaHOf. pofius ckaiiof legeres. 

Matth. XXV. 2() ,\1vH'ki. emendator maluit a'kHHK'ki. 

Luc. Will ;!1 r.'k c-ki()'k .vivkulx. cineudatni- ni;iluit cwpOK'k I'lolcKimiciui. XXXlll 

Id. XII. 21 ;j()kiio iikiiKiihiiO. (MucndatKV iii;iliiit iiKiiifiiii'ikiio, iiti nssciu. 
ft (istniiii. Iiabct, sud l(iriu;i iikiikhkm'K ikhi est c()iiteiimeii(la 

1(1. Xl\. :17 iifioiw\Cn\ iMiicudatori. (luo tempore ipse vixit, iaiii luiiins 
placeliat. iiiiarc siiprascriptis Uteris o,V,C>iiI/A iisitafaiii aoristi rorinaiii iipOKO 
,»,0UIA comiiieudavit. 

XVIII. 

(^•nac cuni ita siiit. i|iiaci-et t'uitasse (|uispiaiii (|nilnis ciun toxtibiis iKistri 
cmlicis \risiii iiiaxiMie ciiiii;riieiis sit. liespoiidere ad liaec iHUi adeo facile est, 
ca piitissiiiiiuii de causa, (pnnl niaidi' iiiiiiicrus nioumiieiitoruui saceuli diuidceiini 
ailiiiic in di\ersis liibliotiiecis latct: lit dc caeteris sileaui, ([uattiKir evaiit;vlia 
aiiui 1111, evaiigelistanuni auni lUll, periiuilti alii codices, iinpniiiis opnlcii- 
tissinii thesauri Mos()ueusis qui syuodalis bibliothecae nomine appellatur. nondum 
cditi sunt. Sed cpii post eruditissimos catalogi bibliothecae synodalis editorcs 
iiiaxime hoc in icenere studionini elaboravit. archimandrita Amphilochiiis. decern 
evaniiclioiuni eodicum saecnii XI — XIII versionem varietatenKjue lectioiniiii con- 
tulit in liiiello, ([uem russica lingua inscripsit: ^peiijie-ejiaiinuo-rpeKo-pyecKiri 
r.iiii;aiii. ii;n. lOphOBCKaro eBanrcjiin J 118 — 28 roAa ejiHiionntiil c^, ei;anre,jiaMH XI 
i;. XII i; 11 1270 roAa. MocKiia 1877. Hac lectionum furragine usus adhihitisipie 
IVagmeutis quae Sreznevskii passim puldici iuris fecit neciue vero ohiitus quattiior 
evangeliornm versionis serboslovenicae, a Danicicio anno 1 8(14 Heigradii etlitae, 
cuius auct(jntas maxima est, his igitur subsidiis nuinitus iam attinno, versionem 
uostri codicis maxime couspirare cum auiicjuissimis (jui exstaut quattuor evan- 
geliornm textilius glagoliticis. quibus proxime accedere evangelistaria antiquis- 
siina, glagolitica et cyriilica. veluti asscmanianum atque russoslovenica frag- 
menta, quae Isuiael J. .Sreznevskij in serie non bene cognitorum monuineiitonuii 
linguae palaeoslovenicae sub num. XX\'. XXXIII. XLV edidit. Celeberrimus 
auteni ille (Jstroniiri codex, qui anno l()r)7 a Gregorio diacouo Novgorodii scriptus 
est, autiquissima a versione iam aliquautum discedit, qui|ipe qui ex foiite 
nonnihil emendato fluxerit. Evangelistaria enini cyriilica , ([uorum usus sae- 
eulo decinio in l)nlgaria fVeiiucntissimus erat, jirius emendandi occasioneni 
praebuerant ((uam tetr(ie\aiigelia aut codices glagolitici. Evangelistariuni russo- 
slovenicum . (juod nujier Mos(|uae ai)i)aruit, cuius partem anno 1092 scriptam 
autumaut, non paucas ali Ostromiri textii discrepantcs lectioues cum anti(piissi- 
mis glagoliticis monumeiitis , in (|UoruiH nuinero noster codex est, communes 
habef. Liber Sabbae ((ui dicitur. ipiaiu appellationem Sre/.ncvskio debeinus, 
(|uam(iuam anticjuissimus est, tainen miiltum aidiorret tam ;i glagoliticis (|uaiij 
a cyrillicis textibus saeculi undecinii : (piare digniis niihi \i(lctiir. cuius \eisio 
dilii;('iiter exaniiiietiir XXXIV Prolegomena. 

Ex uiiraoro codicum saeculi duodecinii versioueni autiquam praeter cae- 
teros fideliter custodiiiut incoluiueui((iie servant aliquot tetroevangelia, imprimis 
russoslovenicuiii iiiuid Mosquae est in bibliotheca typograpbiae Synodalis :Am- 
piiilocbius post Nevostruievii mortem primus hoc gravissimo codice usus esti atque 
tetroevaugelium auui 1 14i. cuius seribam Kutheiium fuisse constat. Contra evau- 
gelistariuni Novgorodense, de quo nuper Ampliilocliius disputavit, inter aunos 1118 
et 2S exaratuni. sinnil cum libro Mstislavi, qui auuo llOU scriptus videtur, atque 
Symeonis vulgii Ddbrilo dicti. (jui ad annum IKil refertur. deuique codex typo- 
grapbiae Synodalis Mosqucnsis, quo evangelistarium saec XII continetur, omnes 
isti codices versionem vebementer discre]ianteiu t'erunt. (piae qnideni pbilologorum 
stadia sunimopere excitare debet neque tamen adeo gravis babeuda est, ut istos 
codices illis prioribus autepduere par sit. praesertim ubi id maxime agitur, ut veram 
prinii interpretis versionem, operam i[isius Constantini pbilosopbi. restituamus. 

\'alde dolenduui est, quod Slavorum qui veteris Illyrici. Tbraciae et Ma- 
cedouiae regioues incoluut maxima pars scripturae autiquissimae fato quodam 
periit. Nempe dubitari nequit, quin ad cognosceudam primordiorum liturgiae 
sloveuicac naturani veluti ex uberrimo foute plurima inde bauriremus. Nostra 
in caussa nunc quidem paucis qui reliqui sunt evaugeliorum codicibus serbo- 
sloveuicis atque croatoslovenicis optime adiuvamur. Quorum in uumero primuui 
locum obtinet tetroevaugelium belgradense — olim in mouasterio Serbiae Nikolje 
repertuui est — quod egregius noster Danicit- edidit. Quod monumentum, etiamsi 
iueuute saeculo decinio quinto demum scriptuni sit, tamen autiquissimae, ge- 
nuinae versioiiis (piaui plurima vestigia conservavit. Neque id factum esse 
miraberis, si meniineris librum ilium ex glagolitico quodam foute fluxisse, qui 
nostro codici sive tetroevaugelio Grigomviciauo persimilis fuisse videtur. 

8ed uon minus pracstantem versiouem evaugelistarium Lupi. iilii Stepbaui 
Nemanjae, exbibet. quantum ex paucis speciminibus quae Novakovii- diligeutis- 
simus Kioviae clanculuni descripsit diiudicari licet. Utinam codex integer in 
lucem proferatur. 

Deuique ne siugulae quidem lectioncs evaugeliorum, quae in antiquissi- 
mis liuris missalibus croaticorum glagolitarum occurrunt, sperueudae sunt, cum 
baud raro iu eis geuuiua versio intacta mauserit. Frocul enini dubio evan- 
gelioruui lectioncs quae in libris ecclesiasticis glagolitarum . ronuinum ritiim 
observantium, locum obtiuuerunt, ex autiquissimis codicibus glagoliticis. tetro- 
evaugeliis aut evangelistariis . tluxeruut, qui libri ab ipsis apostolorum slavi- 
corum temporibus iuitium duxeruut. Argumento sunt complures loci textus 
evangelici, (pii iu missalibus contra aucturitatem vulgatae genuinam versioueni 
retiuiierunt. \'idesis (juac bac de re iaui anni> ISfi:i in lilird /agrebiae editu 
qui )'Ti.sui'iiica" inscribitur disputavi. I'n>l(!f;omeiia. WW XIX. Noliiii igitur contendere codicis iidstri vcrsioncni candeni jilanc esse (|uaiii 
('(iiistaiitiiius |)liil(is(>j)lnis euui fVatrc Metliddid sacciilo nono in usuni Slavorum 
Moiaviae at(iiK' I'annoniae tHint'ecerint ; veruni tauien cum id niaxiuic nostra 
intersit ut geuuiuae opciac iniaf^incni recuperenius, iuii)riniis ex vetustissimcn-uni 
tani glagoliticornni (juam cyrillicorum codicum consensu textum restitucnduiii 
esse luito. id (|Uod i)iuriiiiis iniidcni locis coutinget. Ulii vcro consensus 
libroiuiM deficit, niea ([uidcni seutentia glagoliticis niaior vis tribnenda est 
(jnani cyrillicis. praesei'tini ciun iani inanilcstiiui sit. nionHnientovnni cyrillico- 
runi i)artcni praecipuam atque anti(iuissiuiani glagoliticorum juitissiniuni iibroruni 
vestigia preuiere. Neque enini recte iudicavit (Torskij, vir cruditissiniiis. ciiin 
versioneni tetroevaugelioruni niaiores uiutationes subiisc aestimaret (|uani evan- 
gelistarioruni. Codex euiui Assenianiauus . (|ui |)iistca in Iiieem pi-odiit. argii- 
nicuto est. evangelistaria vetustissinia jirincipio cundoin plane textum cxiu- 
Imisse. qui etiani in tetroevangeliis glagoliticis at(pie nonnullis cyrillicis obtinuit. 
Quid ((uod et liber Ostromiri, (juamvis inter evangelistaria cvrillica numcrctur, 
tanien tetruevangelioruni auctoritatem secpii maluit quam ad ilium textum sese 
api)licar(', (pii in evaugelistariis saeculi duodecimi legitur? llnde hacc cius 
condicio exiilicatur , nisi ex anti(|uissinMS siovenicac versionis tontibus ciusmodi 
textum tiuxisse credas? 

Sed hoc satis sit argUMicnti (pio ucccssitas editionis optimi cuius(|uc atque 
vetustissimi textus i)rol)ctur In (|uibus post codiccni nostrum primuni locum 
liber (Irigorovicianus oiitinet. (picm nouduui editum esse quis noii doleat. lOst 
enim libei' gravissimus, ail investigandam genuinae interprctalionis naturam 
sidisidium optimum ; in rebus vero granimaticis cttdici nustro partim praest;ire 
partini cedere videtur. I'articulae textus a .Sat'arikio et Sreznevskio editae 
sunt, (puie ad Matth. V. T.\—IS. VI. I — Iti, XX. 1— :U. Marc. IV. :5— 9, Luc. 
XV. I— ;'.i. lo. XI. 1 — l."i, XVII. 17— 2(;, XVIII. I— ;i. XIX. KI— -is spectant 
magiiannpie cum nostro similitudiuem liabcnt. Quaedam et i[)se in appcudice 
addo, in ([uibus edeudis tribus pLotograjiliicis t'oliis usus sum, a Grigorovicio 
ipiondam milii licrolinum migranti oblatis; sex alia ad genuinum exemplar 
lapidi incisa Athanasius Byckov, caesareae bibliotliecae publicae retropolitanae 
director, sunima cum facilitate meum in usuiu concessit, (juod grato animo 
memoro. 

XX. 

Restat ut de cditiouc ijtsa verbo dicam. (!uui id unuui milii ])ro])o- 
suisscm ut quattuor evangeliorum textum glagoliticum cderem. synaxaiium atque 
meiiologium. quae ut supra cap. Ill — V commcmoravi a loanue <inod:im presbytcro XXXVl Proli'^oUKMia. 

hnlgMiico t'xcuiito sjieculo clnodecimo scrij)t;i sunt, omittcndii existiniavi. Sanmi;uii 
iMoiioIog'ii Isniiiel J. Srcznevskij iam anno 18(56 suh Nr. XVI paruni cdgnitonuu 
iiioniinicMitonini linguae {lalaeoslovenicae puhlicavcrat. 

Ev;nij;cliorum textum in transcriptione cyrillica ita distiuxi. ut septen- 
(leiim t"i)li(iruiii supplementuni vulgaribus litteris rusisoserbieis iniprinienduni 
cm-arcMii. In ('(iitidue mea singulis codicis fnliis nunieroruui notae pvaeniittuntur, 
(|uil)iis scries, (pia folia olim sesc excipiebaut. significatur. Has notas tuni 
denuim ajjpositas esse vides. cnni aliquot folia iam exciderant. aliovum ordo 
jjerturbatus crat. Deinde latus cuiusvis folii rectum ab inverso sive sinistrum 
a dextro lineamento intcrposito disiungitur. Unaquacque pagina viginti tribus 
versibus constat, (luoruni dispositionem ad gcnuinuni codicus exemplar observavi. 
Ubi forte evenit. ut non omnia eiusdcm versus voeabula suo loco poni possent, 
sed pars eorum supra versuni aut infra coljoeari deberet. ilii uncinum adliibui. 

In notis critieis quibus textum instruxi . numeri quibus nulla littera v. 
pracniittitur, ad versus capitis, littera autcni v. praeniissa ad versus paginae 
spcctant. Quod vero saepe in dubium vocatur, utruni "k an i» legi debeat, id 
ad glagoliticam scripturam referri scias : quae cnim utriusque litterac in alpha- 
beto glagolitico figura est, facillinie lit ut |ir(ij)ter densuni atranientum sive 
obtusum calamnm «8 confnndatur cum 8. 

Ceterum mcnda quae alicubi in textu occurrunf. nisi inter corrigenda 
commcniorantur. noli mibi tribuerc sed ipsum codicis scriliam argue. Hosce 
tamen locos mea culpa mendose inipressos coufitcor: Matth. XXI. 30 vocaliulo 
np'lvCT;«;nHK'K i)raeniitti debet i, ib. XXII. Ifi c«v"H!rrfi\o lege o\'miit£ak>. 

Quod exemplar codicis accuratissime iniitai'i potui . illi viro acceptum 
refertur. cuius benigna intercessione cxcnqtlar caesareae liibliotliccae petro- 
politanae piiotograpbicum unicum mcuni in tisuni Bcrolinum transmis.sum est. 
Atbanasius Theodori tilius Byckov. ab intiniis inq)eratoris Russiae consiliis. 
director bililiotbecac, est vir ille i)raestantissimus . cuius faniiliaritate iiuoties- 
cunqne Petropoli degerem. me usuni esse grata menioria protiteor. 

C'lillegae amicissimo Lipsiensi. qui niccuin in correctoris laborc sudavit, 
gratias ago et habeo. 

Denitjue gratissimo animo rcfero libruni bunc ministerii regii liorussici 
rerum ad culfiini et iustitutionem publicaui pcrtiiieiitiuui bcncticio ornatum esse, 
([uod partem sunijitus in editionem iiupeusi benigne ac lilieraliter suggessit. 

Scribebam Berolini nonis Februarii 1879. 

V. Jagic. 
APPENDIX PRIMA. Traiiscn|)fio al|)li;il)cti j;lnj;(>litici charachM-ilius cynllicis. ((iiac in hoc 
opere adliihetnr : 

•^,l,.|■, ^ri,>^, V|.,,v, %n,%. 6h^:„ih, 3,„|3, ^,;i«, •&,M<i, Oo, „* 

51,11.1. li K. IV-iK, V •, AdiA <^(.if ^'^ ;•: •*> i-1 ."5i7i^ 

S||„,T, TddiT. 8|2„|8, iU,,i|M, I'li,,,^, c3>|:,„|.a.. ^|(;(,|'K , -PiTiii-P 

l|l(,)l, l|i(i|l. IIimII, h h, U|>||)K, A,:,„|i\, M,|,„M, ll|;,„|H 

9|M,|3, r|,„|r, b||i,„|l. , 8(2(,,i|8, trtl|:«,(i|TO , a*||,i(i|», "fl-cimi* 

(),7„|C«, ll,s„|ll, PiiimiC, 0,2„„|C, '\\.m,;V, i)\- ,0^. U>,„„„,(^ ■©•(.Mllli*- '., lo|l,lnl,»., 0,7(m|0 W,s„n|W, V,. V , ^| , ,^* , lU 111, 

♦ ,„*, X, V, <">^ w, '!' '|i Urii ^, H,„„'i. Ill Ml 

"8. ^y . "8f, "88, H, A A, f IP, ■€ € , {Mi :>€ , 3€ 3«; , 

k, kl, kl , kll, k, 'li k, 10 k^. n\|.,i,«|/A, ^\ ''^, i/ftl/A, %e §■ §., h^ I*. V, ir, ^„„„.1, »l^,7„,Mt ') Signuin «■ ill coclice zogiaphensi sooici ajiparct. Id. XX! "2 in oaxi- '-ftOlUiJ: APPENDIX ALTERA. 

Nova, iKUKliiiii cdila s|K'ciiiiiiia (iiuilliuir evaii,!j,clioriiui awlicis (iriRoroviriani. 

I. 

Maici cai). XV. 4H — XVI. 20. 
(XV43) Tk/X.i iicKa 11 iiH,xai"K au ,\hkh ca .\uir( oy 

JKf OYMK(rkrk llpll.SKKaKk CKTkHIIKa a 

lirif C>YJK( 0\|'Mkp-kTK 15 I C'YKk.VKK'k OTk K( 

HTcypHOHa ,\ac'r'k rkao hocikIiokii :• 46 I Koy 

ll/Xk liaaillTaHHII,A\ ll CkUdllk l ll OKIITk I 

H K'k iiaaiiiTaminA^ i KkaojKii Kk rpOK-k- 

i;Kf K'k IICkMEHk OTk KaMOK- I llpllKaAH 

KaMfiik na ,\,Kkpn rpoKOY ' 17 AVapnk Hit 

Mar,v,aaiiHii- i Ma|)ii1\ iiooiOKa- .Hkpka 

iiinf Kk,vf II nc>aaraa\-;»i : ku ■: XVI I I miih* 

KkiiiH coKork Mapick Mar,i,aaHHH i 

Mapiik H'kKOKA-k H caaoMH kc>yiihiiia apo 

MdT'kH A'* npHUU;k,klllA nCMaJKAiTk I- 

2 I SlvAO 3a OXfTpa Kk f,i,HH;Xi COKCTk llpH,\,Ai 

Ha rpOKk K'kCH-kK'klUK' CAkHkUKi S I PAa 

a)f/Y» Kk CfKk KTO OT'kl'.aaMTk HaM'k Ka 

M(Hk OTk ,V,Kkp(H PpOKa- 1 I K'k3kp'kK'kllI<A 

Kll^\,'klll<ft kKO OT'kKaafH'k Kk KaM(Hk- K'k 

KO KfAfH SUaO 5 I Kka'k3klllA K'k TpOK'k 

Kii.vkiiiA KMioiii;^^ c'k,\,AiiiTk ,vffii^»ij*^- '-■'.V'^ 
H'k Kk o,v,fM;,v,;>i KkA;v% ii ov'^Kac/V C/« : (i (VJiik 
iKt pEH( iiM'k H( o^^Kacairi'f C/A tea iu|ie 
T( Ha3ap'kHHHa npoiiA'raaro- KkcTa 

Lit. oy ill Ki'HToy)>Hoiia 45 incuria .sciibae codicis diiiiidiani partem pcididit. quod reliquuin 
est fif;ui-aiii lit. o praeset'ert. XVI. 1 in apoMaiMi iit. x supra rii scripta A|i|)iMi.iix altera. XXXIX 

irkci"K ck,A,f cf M'kcTO »^\i kH iic>/\o»;e 

IlK 7 Hk ll.Vk'I'f pKHHTf OXi'MfUHKOMTv fl'C> II 

iin()c>i'.ii kKO K.\(rk.\TK kki kk iwaii 

Afii roy H iui,\,irif ■kKo;Kf pcif i'w\iiik s I ii 

IIIE,VKIII/A K'k;K.\lll/A OTk l'|10K.\ I IIM'k.MIK 

•All \A 'i'|)Eii('i"K II c>Y:K.\c'k II iiiikomc>\,':i:e iiiime 

C0;K( H(1, ()klll,A KOk\'A» KO C^ : KH .. 'l likCK()kCk 

Kt HCk 3a cyipa Kk ii(rki'>ki coKork kiui 
cft iip'k/K.VE M'tpiiii M.vi',vaAiiiiii i:k ikia 

;Kf II.HI'klia :K UkCk Kl UMI.I lllk,\'klllll Kk-HKli 
C'I'H K'klK'klllllM'k C'k HIIM'k- IIA.VM;^; 
UJIEM'k CA II pkl,V,att»lll TEMk I I Ollll A{( 
CA'kilUaK'kUK kKO JKHKk ECTTv II KII,Vkirk 
K'kiCTk fl* Hf lAC/H I'.kpki 12 llo Cll\-k M;f 

^\,kK'kMa c>'i"k HiiY'k r()/A,\,/>iiiri(ua kKii 
c<A HH'kMk OBpaaoMk i,\,;^i|i(Ma iia ct 

AO K{ I TA lUf^V'kllia Kk3KkCTIICTf lIpO 
HHIIM-k HII TUlUia :K( Kkp'kl IrACA II lloCAk 
^i,k JKf KkaaflK/ftUJTtU'K HUk (^V,IIIIO\|*( 

MOY na ,\,fCATf Hkii ca- i noiiocii iKKkpk 

CTISHIO liyk II /K(CTOCpk,V,kW kKO Kll 
A'kK-kUIHIIM'k (TO li'kCraK'klUa H3 Mpk 
TK'kl\"k Hf lAC/ft Kkp'kl : 15 I pfHf lIM'k 
IIH.V'kllU Kll K(Ck Mllp'k- llpOIIOK'k,\ll1'( 

(KaiihaiiE KkCdi TKapii lU i ii;k( Kkp^; ii 

MfT'k II KpkC'lHTk C/A CklUCfH'k K;»i 
AfT'k a HHU lit IIMCTk Kkp'kl OCAiJKA* 

HTi KAi^fTk 17 ;iiiaM(iiii'k ;Kf K-kpoyi* 
liiriiiiM'k cii iiocalv^v'kcrKOYH^'rk 

IMEIKM'k MOHM'k K'kC'kl H>K,\(IM> 

T'k lASKkl Kk.HraaPiMA^'r'k IIOK'kl 

IS I Kk pKa\'k 3MIII/A Kk3'kMA;Tk ai|U 

11 CkMpkl ■kllO HTO lICIIIIIAil'k IIHMk 

to:k( ii^k ii( Kp-k.viiTk iia nf,\,;*i/i:k 

HIIKkl pA\K'kl Kk3ao;*;«aT'k 

II ck,\paKii KA»i"k ;• 1V» Ik ;ki HCk 110 laaiiH 

8 (• quod uncis inclusi in cod. eivasum i:i il.Ma intcrposito puiicto disjinntmu in rV.Mu. 

Quae inde a 14 usque ad finem Marci sequuntur, in zognipliensi desuiit. IS in |ii;axx 

lit. K .supfiposita, lege iJ.hKaxx 111 post rjiaiiu in exeiuplari punctmu appnri't, njale. XL ' Appendix altera. 

H (rO K'h. HHM'k Kk3IUC( C/A tia H(RO- 

I ClJ,\f ,\,(CI4Ail74* KJ 20 U'HII ;Kf lllll(,l,'Klll( 
M()C>IIC<l'.k,V,klll/i\ K'KCA»,VK l'<> IIOCIlklllK 

n. 

Lucae cap. I. 1—32. 
HIinill.T.HAK^ on, AOV'H'AI 

II llo H(;K( OV'CO M'kllOiiM lia'I^C/A 

•iinmrii iioiikcih o i;^K'k 

CTOH.MIKIY'K KK HACK \{( 

iirifYk 2 kKOjKf iip'k,A,.\iiiwv iia 

M'k K'klK'kllUH IICKOHH C.\IUIOBII^\kl^ll 
I C/XO^I'M CAOKCCE- '.^ IHHCMi C/A II 

UkHk \'o:K,\,'kuiio Hc iip'kKa no Kkckyk 

Kk ICTHHAi no p/A,\,,>i linCJTII IfKlv 

c<\.\K'kM'ki r(0(l)ii/\f 4 ,v,a pa.Hoy 
M'kciiiii nii\"k:KE HaoyHiiak ca (cii 

CaOKfCfY'k OV'TKp'k:K,»,fHHf •: ."> Ilkl 
CTk Kk ,\,kHH HpO^a HlvCUpk HKi,\,( 

MCKa lEpcii (,\,nn'k iiMCHfMk aa 
yapirk oi'k MtlnM'kpnl/^ aKirkH/A- 
I iKfiia (10 OT'k ^'•''•J'''fp''* apivnk 
I nM/A 6H fancaEtT'k- 6 BlcanirrE mu 
OKa iipaKc.v'kHa np'R^'K KU'k \'0,va 
nn\\ Kk 3anoBlc,\,fY''» k-kcHytv i o 
iipaKk.vaHniiY'K i'hhhy'k kic nopoKa 
7 n H( K-R HMa >i/A,\,a no ncKi Kk tan 
caKfTk HtnaoATii i c<Ka 3a 
MaroplvKknia Kk .VkUfY'^ c'^'-'' 
iiY'k Kkainrrt S KkicTk ;i;( cao^ 
:K/MiriOY (Moy kt* nnnoy Mpk,vki 

CKOEIA' llpk^Vk KU'K- 9 no OK'W 
Maw IKpniCKOy'MOY- KAIOHH CA 

fuoy' iioKa,vnTH K-kuie^vTiUiKi ktv 

UpKKk IHItV^ 1(1 I KkCf MkMOIKkCTKO 

AW,\nH Kk MoaHTK;»i ^ykiA Kknk 

Luc. 1. .'. oil. (jiKid ALiuTi-p't piaecedit lit o siipia i i. sfrips. il iu rnuiixi. altcrmii u 

erasuui sini vestig'. appar. Appeiiilix alfcra. Xhi 

Kk ro,\K 'i-(MK'kii.\ I I kKH M;f C/A fMoy aiiT^'k 

lllh CrOI/A ,\(C»MihA^ OAlWpk K<\,\ll<\-kMa 

fic> \1 I c kM^'i'E C/A 3a\-.\(iirk Kii,\,ki'.k i 

Cl(1.\\"k H.\ll.l,A,f »A Hk K! pf'K :K( K-K HfMOXj' 

aiif.A'k lie Koii CA 3.\\'a))iif 3a m( oyca'ki 
uiaiia Kkicrk Moairriia ri'.ok i Xfiia 
TKOk faiicai'.rik (lo.vnTk ciik ifKk- i 
iia))fi(iiiii iiU/i\ (Ui>\ iioaiik II I KA^.yrrk Tf 

Kk ()a,\OCTk H KfCtailf l M'KHOSH o pO>K,A,k 
C'lKk (I'Ci Kk/{,\()a,\OYIJI(iT'k CA 15 RX^,\( 
TTv KO lUafh ll()k,Vk TMk- II Klllia H CHKf 

(la IK iiMai'k iiiiTii- I ,wa ciaaro iiciia-k 
HHTk CA niri'f iiHpkKa MaiCfK cKC<nri\ 

Id I M'kllOr'kl CHKTv H3,V,p'Mrk OKpa'lll 
Tk Kk III KOy H^'k 17 I T'k MpH.V'K HA* 
Tk llp-k,\,'k HIIMk A\'^''Mk 11 CliaOIA. II 
AIIIIIIOI^. OKpaTHTH Cp'k,VkHa OTkHf 

Mk iia M/ft^a- I iipo rimkH'kiM k-k 
M;iiApoc'i'k iipaK(,vkH'ki\"k i>yri< 

TOKaXII I'KII aK>,\,H CkKp-kllKH-kl' 

IS I p(Mf 3a\'apirk K'k aHlsoY no «i(cc>mo»|' 
pa.sov'MkbK cf a.Tk ko fCM'k crapk ii 

IKHia MOU SaMarOpliU'klllH Kk ,\h.\\( 

\"k CKCiiyk- 19 I OTTvEHunaKk atihak 
p(H( fMoy as'k (CMk ralipak iipk 

Ci'C«IWHI llpk,\,k KMk I IIOCkAailk 

fCMk ra -kl'iH K'k T(Klv I KaaioKkc'i'ii 

Til IfKk 20 I Cf KA^;k,(lllll Mi\'kM/ft II IK 

moi-ki iiporaaroaaTH- ^o iifroiKf 
^kiif R;i;,\n"k c( 3a Hf hi KkpOKa 

CAOBCCfM'K MOHM'k Iv/Kf C'kKA; 

,V;4;rk cm Kk KpkM/ft CKOt 21 i KkiiiM 
aw,\kf ;kii,\,AxI(k 3a\-apHiA- i •ik' 

HJA^J'^X^^' f''* f''*'-f KklllH'kailK Tk Kk Hpk 

KTiKt- 22 iiiK,\k }K( H( MC>H;aaiiK laaTii 
K'k AWAfMk I pa30YM-kiii<9k -kKO i;ii,\,ii 

IIIK Kll^k KTv l^pKKH I Tk Kk IIOMai'.a 

14' u (|ii(k1 volmIj. |]uHCAi.CT)it. ])ratniiiss. »ii|ir;t v. scrips I'.i i i i i m lil. iiiicin iiiclu.f;i in 

coil. er;iH:i. seil t. fiiisse videtiir. i;-i. ifiKjil pri>xiiiic xcipiitiir suprM x scriptiini XLII AjipeiKlix alti'ia. 

lA HMli- I lip-kRKIKaailK M'kM'k- 23 I B'KI 

c'l'k kKO iicii/\'kHiiiii/i^ (A ,\(iikc c/\o\fH;k 

K'kl fl'O ll,V,f Kk ,\,'>''Mk CIJOH 24 HO CH^'k 
;Kf .VklUY'k : 31 : .HaH/AT'k (iXHCilKE 

Ik iKfiia fro I raliiiK ca ,\, Mcn'k rai* 

IIITH 2r> kKO laKO Ck'IKOpM UkHk I'k Kk 
,\kllll Kk II/A:K( IIIIII.Hkp-k Or'kl/K'l'll 110 
IIOIIIMIIK yof Kk HAKHky-k : 

id lik iii(c-i"ki ;Kf M'kc/Aivk iiockaaiik km 
cTk antiAk raKkpHAk ork Ka K'k rpa 
,\'k raaiiadicKk (Moy:K( llM/^ iiaaa 
pfT'k 27 Kk ,vkKk OKp;t>>i(irk mawKckm 

fMOYHfC HM/A HOCH(|)k OT'k ,\OMOl' ^d 
K^\Ka- I IIM,A ,\,'kKk MapH-k 2S l K'KUJf 

^\,'k Kk H(ii ant^ak pfM( pa,vc>»|'ii ca Kaa 
ro^i.ai'kHa'k r-k ck i'Okokk- Kixrciia 
T'ki Kk ;K(na\"k 2'.» ona ;<;( Kii,\liiikiiiii 

CkMAIf C/A CXOKfCH fPO I 110 
M'kllliakailK Kk C(K'k KaKOKO C( K!h 

,\f'i"k ivkaoKaiiiK :io i p(H( (ii antia'k 

H( KOH CA MapHf' OKplv'I'f KO KAai'O 

,\aT'k OT'k Ka 31 I cf .iaikiKiiiH Kk Hpk 

Klv H pO^HlUH CH'k- I HapCHClUII HMA ( 
MOy llCk ;!2 Ck KAiAf'"'* KfAHH I CH'k 

K'kiiii'kH'kai'o Hap(Hri"k C/A : 

m. 

Lucae cap. VI. 9 — 47. 
VI-9 K'Knpom;!; k'w hto ^^octoht-k Kk co 

ROT'kl A^KpO AH TKOpHTH HAH a^KAO 
'I'KOpHTH- Ji,lUX>. CKHACTH AH HOrOXfKH 
TH' Id I K'k3kp'kK'k HA KkC/A I/A pCK (M0\,' 
HpOCrkpH p;k;KA; TC^Kh. OH'k IKI llpOC Tkpk'l 'k 

II o\|"rKp'k,\H CA pAiKd fpo "kKO H ;\pcnfrak KU 

I I OHII :K( IICHA'kHHHIA CA K(30yMhti.- I 

IWYAi ,\t'"'''V'''* ^'^ A("'V'''*Y' ^"^'^ KHIIIA Ck 
'I'KOpllAH IICKH •:■ 12 IvklC'l-k IKf KO ,\,kllH 

Luc. VI Ml ill iiiiui-n.pti 1, lit. pi. siipr. v, s(Mi|)(;iu. Appendix .illcra, .\ 1,1 1 1 TKI 1311, \,f I'K l'0();>« MOAHIII 

C<ft II Klv OK HOIIITK I'.k MOAHTKIv KTKIIH- 

13 I ir\A K'Kicrk ,\,f"'» ii()iir'».»cii c>Y 

HfHHK'KI CKOIrft I ll3K'kpaK'K OT'K llll 

]fK ^iV'^^a iia ,\(C/A'i'( ia;k( ii aiiocioaki 

HAftt^f- 1 I CIIMOH.t (lO/KE IIMMIOKa IK 

Tpa I aiik,\(rkiA^ Kparpa tvc i irkKO 

Ka II iioaHa (|iiiaiiiia ii KapToaoMlva I') oa 

TkTiva H TOMA\ HkKOKa aaK(j)(OKa 

I cHMOHa Hapiti^acMaai'o .siiaoTa 

l(i l\C,\^ HkKOKak I IllO^V^i IICKapHOTTv 

CKaaro i>Kf KkicTk ii iipk,\,aTfak 

17 I ckuif^'k CK HiiMii era na ukci'k pa 

BkH'b- H HapOA'li Ct^HfHHK'K fPO- I M'kHO 
}KkCTBO M'kHOrO aKi.VHH OT'k KkCn.ft 

iiK>,\,fhA II c>Tk iifpixma I iioiLiopHlv rcHj' 
pkCKa H cii.v.C'HkCKa I'AU iipiiA^i iiocaov 
mark ero i iicukaiiTk c-a OTk n^,\x^ 
r'k- 18 H CTpa}K^'\,;siinTfH or'k aX""* "*''" 
CTTv- ici;1va1va\-A; ca I'.i i KkCk Hapc>,\i» 
HCKaaujE npHKacarii ca fUh kKO ciiaa 
13 Hfro HCYO/KA'*'""* '< nlvakaiiif ukC/A . 

20 I Tk K'k3Kf,V,k OHII CKOII lia C>V'Hf IIIIKkl 

CKObft raaaiiiE Haa/Kdiiiii miiiii'iiih kKO Ka 
uif fCTTi ncTKHf KH;He 21 KaaxEiiiiii aai^v. 
uiTfii H-kiHl; 1vK0 Hac'kiTHTf CA Fiaa 
XEHHH naaH/iNiiiTdi Hkiirk kKo KkCMk 
WiTTv CA- 22 KaaHUHii KAi,\,rrf fr,\,a Kk 

3HfHaKH;V,/«Tk Kkl >liMil|,ll I fr,V> P'* 
Sa^MATTi K'kl M IIUHOCAI'k I llpCHfC;*; 

T'k HMA Raiiif "kKO 3kao ciia laK'icKa 
arc pa,v,"- 2H k'K3,vP'>,V'V" ' ' ^'^ '^ ** ' •* 

^\fllk H B'k3Hrpanrf Cf KC> Mk3,\,a 

Kama Mi^Hora iia iiekc( no cii\"k ko 
TKOp-kajfA^ npKM'k OTHii iiyk : 21 OKa'it 
rop( KaMiv Rora'i"kiiiMk kKO Kk 
ciipiii/ftCTf oyrkYAi Kaim; 2.i ropf Ka 

Mk liaC-kllllTEHIIII kKO Kk3aaHt 

14 •m.iMiia, ill cod. •miia ciioi suprascripto jl. . XIAX Appeiulix altiua. 

•|( C/JV 10(11 KaUK CMklit^lHTHI C/A HM 
Hk kKO Kk.S.VCWA'^J'I'f H K'KCII,\aMf 

If CA : if) Topt ^^\\^ fiiK^tvvh .\i'r^i)'k o k<» 

Ck likCII MAKM IIC CfMC>Y KO TKOpk 
,\}(,-h A'K:KMHM'K llpKM'k OTHM H\h. 
27 H'k KilM'K PAtK CA'kllllTHMM'K- i\K> 
KHTf KpJI'-KI Ri\UI<ft AOKpO IKOpH 
T( HEH.\KH^.ftUrrHHU'b li^CK 28 VlAA 
I'OC.XOKiri'E KA'KHA;i|I.AI/ft K'KI • MO 
Airi'C C/ft .S.\ I'KOpnMII T/AI/A KAM'k 
OKII.V^i 2U Kllf^UI'I'IOMOr TA Kk 

,\.\HHTA«- iio,vaii .VC'^V^V'* ^ ''''' 

'|-(M<\>^lir|-K<MOY TfKk pH.HA;- 

I Cp.\HIIH/A H( Kk.^Kp.VHH 'Ml KkCkKOMC*,' 

;Kf IIpC>C/AIIITCV"UCt\' OV' r6K( ,\i\H I OT'k 

0'rfMA»*iii raaro iKCk ne ncT/AsaH •:• ' 

151 I kKOiKf Yoiirmf ,\a iKop/ftTk uaM'k 
MAnii- H KM TKOpHif HMk raKC>a;,\,{ 

'■\2 I kllirc .MOKHTE i\IC<KnM|l/iM/ft 

KM Kak KaMK \-Kaaa (CTk iko h 
i'p-kui'kHiii|,ii aK>K/AinT/MrA n\'k .\k>ka 
•i"k :i;i I aiiiTf KaaroTKCpH If KaaioiKO 
p/Ai|ii<HM'k Kac'k Kak KaMk \-Kaaa 

(CI'K MKO II rp'klll'klllll|,ll TOIK^f IKOp/A 

•i"k ;>1 I aiHTf Kk aaiiiuik ,v,'»»>'''' '•''"'' "" 

\-k:K6 Maaif KkciipiiirATii Ka-k Ka 

tik \'Kaaa (crk- iko h rpkuJkHnnii rpH 

lll'kHIIKOM'k Kk SaHMk ^\aiA^T'k ,\c\ 
KkCllpHIIM^^Tk paKkHO lii") OKaHf ,\WKII 

If Kpar-M KaiiiA h KaaroTKOpirif i 

Kk .HailMk .VailTf HIIMfC05i;f Hf Mai* 

i|if- II KAi,\f'i"'» M'K3,v,'> Kama ukitora- 

I KA»;»,fTf CHOKf KMUJkH-kfrO kKO T'k 

KAark fCTk lia HIKk3KAar«>,\aT'k 

HMI/A II .JkAMIA l>fi ll^i.V'k T f Oy'KO Mil 

aocriiKii- kKOiKf ii orfn'k Kauik uhao 

cpA'ii fCTk •:• KU ■:■ 37 i Hf c^AHT' M "« 

■■VI \iavr tiiuv et .lu.niii-.' uniiis voc:ibuli erasi \\t viiiotur spatium a))pai-ct in coila-e 
;(6 lit. c vocab 6rf>atrc in coil, nun appaift, rasura vidt-tur esse. Appi'iiciix .ilu'iH. XLV 

C/>.,\,'i^l"'» l"\UK Hf OCAwK.V'WITf ,V,.\ 

H( OCA^A-*' "l^ KaCK OTKIlOYliriaHTf 

II C>TklIC>\|'CT/Jll"K IVkl l!8 ,\'>"'''* " A''d k 

C/iV KJMk Mk(lA» ,V>"'K()C« H.\TkK.\HAi 

H IIOTpAiCkH/'K II MpkiMrklAxlll TAi CA- 

AaA-J^'' "•» "'* AOIIO K.\lllf TOKK KO Mk()0 

Wix fIJKJKf MkpHTf KkHMk()iri"k C/A KJ 

Mk 
'M) Pltf JK( llpllTkHAi IIMk f,\.\ MOiKITk 

C/Xknfi^k cAkiikua koahtii Hf ona 

ail Kk KMAi KkiiaAf'if CA 1" H-kcTk oy 

MCHIIK'k HaA'l^ C'V'HHlfafMk CKOIIM'k 
CkKp'kllltHk :K( KkCkKk KA»A*'' "I*' l^ 
KOIKf C«\|'MHTfak fro 41 l|ITC« :Kf KHAHIIIII 
CAiHfU'k ll>Kf fC'I'k Kk OMfCf Kpaipa 
TKOfrO- a K()kKklia f;Kf fCrk Ilk omi 
Cf TKOfMk Hf MK'flllH 12 ail KaKO MCIKf 
UIH pfUITH K()aT(lC«Y TKOfMC»Y K(iar()f 
OCraKH A** H3kMAi CAiHfUk IKKf f 
CT'k Kk OU'k TKOfMk CaMk Kjlk 
KkHa Kk OHk TKOfMk Hf KIIA'^ AH 
■ ■.flUCkpf IISkMH lipkKkf KpkKkHO 
H3 OMfCf TKOfrO I Tkl'Aa II(103k(ni 
pHIIIH H3/ATII CAiMfU'k HlKf fCTk Kk 

Mfcf Kpar p a iKOfio IH llkcrk ko 
AptJKO A'''*'^!"^ TKOp/A iiaoAa 3kaa 
Hh AP'Rko 3kao iKOp/A iiaoAa A'-'*'^!''* 
44 KkdvKO KO AP'^K'-'' >'"'''"'» naoAa CKOf 

rO ll03HaaTk CA llf OTk Tp'kHHik 
KO MflllAiTk ClUIOKkKH HH OT'k KAx 
IIHHkl rp03Aa OK(MaiA.Tk ■:• 

4r> liaar-ki MaK'k ork Kararo ckKpo 
Rinina cpAUa CKOfio h3hocm 
Tk Kaarof i 3'k-vki laKk ork 
3kaaaro ckKpOKHi|ia cpAUa 

CKOfrO H3H0CHTk 3ka0f OTk H 

3KiTkKa KO cpAHa rark o^cTa 

fro- 41) MTO Hif MA 30KfTf PH III a Hf 

■12 diiaiipia, \i in cod. erasuin videtur esse, inter t ct a iniiiis litciae Hpiitiuni iiitcict^dit. 

- f 
EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM. Matdi 111, 11 —IV. S. 2 

III- II canctroY iioHfcni rk i;ack 

KpkCTHT'k .VX'OUk CI-klMk 

i OriUMk 12 HU0\"K( ACIMI\> 

K'k ()^»KC>\- ETO i noipkKin "k roy 

MkllO CKOf i C'kKfpn'k ilk 

iiKiiiiii,;^^ K'k ;Kiri'Kiiiiii,Ax .\ iiA'ki'.ki c 
I'k oriKUk iKiaciiykiMk ;Ke;i 

i;> roPAa iipii,\,f lie ork raaii,\Mrt% 
na io()',\,'»"''» ^'^ ioaHC>\* K))k 
ciiriH C/A OTk HfPO 14 ioan'k 

;Kf Kk3K()aHklll( fUCi\" lA/A 
AHW I'JVkKOyiAv OTk T6Kf Kpk 

criiTH CA a Tki an Kk mirk ip-A 
,\,fiiin ir> oT-kKkiinaKk :k( iic pt 
•If Kk MfMOx; ocTaiiii Hkiirk 

raKC KO no.voKkHO nauk fci "k 
ckKOHiaiii KC'kKA^ ii))ai'>k,V'"i> 

ror.ya cciaiiii tro Iti KpkiiiTK ca 

HC- I Kk3H,V,f OT'k KO,\,'ki 

I Ct OTKpk.SOUIA CA flUlOy 

I KII,V'k AX""^ K>KIH C'k\'OA'^"'''''^- 

kKC rOAA^Kk [ rp/A,\A;illTk 

iia Ilk 17 i C6 laack ck iiKCf r/\<i\ 

Ck fCTk Cllk MOM KkaaKiKaf 

Mki HfUk xi KaaioKoaityk 

i\ 1 rOIA'* I'C K'k3K6A*"'^ ''''^' Cl'k ,V\'C>ll1k Kk !l overkill IA%- 
icKO\-CHTH CA OTk IKilpirkSIIII 

2 i noiii'ik Cn\ Ai«><"> ■> ' MOiii rill 
iiocakAk K-k.^aaua ;i I npii 
ci';*>iiii Kk n(Uo\,' A"'^i'*'^'\''^- 
icKO\"iiiaiA II i pfH( aiiii£ ciik 

ECU K;KIII pkl^ll \i\ KaMdIIU C( 

;( Yi\kKii KA^A'^''"'* ^ '>'*"''» '•>' '•'^'"'^ 

KkllliaKk pfMf IIMIIK Tk HE 
Y'^'^I'K fA"H>''''-"» ilOIKIIKfl'k 

HKk Ilk KcfUk lak icyoA'^ 

iiniiir.ik i.s o\,'ci"k k;kiii 

.") roi'Aa noi-Ai 'k i a"Ki>''"*'\'^ 

Kk cTki rpaA'k i iiocraKii i 

iia Kpiiak ii,p'ki:'KkH'kEMk 

(i i raa euo\-- aiinf ciik ten k;kii 

iioyciii cfK( A">'*'^''''V '"""f 

I'k Ko kKo at.aoink cKoiiuk 

3aiioKkci'k TfKk I iia (),^> 

Kayk Ku.j'kiiu»rk inx a*' "f 

KiM'A'* :i(>krki;iieiiiii o Kaufii 
iic>r;»» cKOAv 7 fenf mu (iiioy iic 
iiaK'kl illllllE'l'k HE icKoycii 

iiiii la Ka cKoero is iiaKW iioia 

1 "k El'O HEIIpirk.Sllk lia IOpA> Kkl 

coi;a» .■■kao i iioKa.ia emov kk lll.r. in, ;i;iiii.iiim,., in cod. iiiinutiui iliiis loniiis supra 
supni V. add. l."> n|iai;i,,i,i. an iiii,ii;i ,i.r, duliiiiiii !• 

li vucis Ka.M'.ii ult. lit. oblita ]iri>iit(_T iiuilil. nirinhi'. Irj: (Idituiii I I III It 
rni III drill 
i{iiil 2 • M.ittli. IV. !i —V. 7. 

ck upcTKirk Mii(i.\ i C/\aK,Y» I 

fro '.) i rA.» f[.io\|- i;hck cm ,\a ociMKhiiia M(rk;f;A iio iih.ik 

r.ik T\\ .viiiif in.vK MOKAOtiii i,\c>ci;( 21 i npkiiih.V'K rA»,\,k kii 

mil Mil c-A Kt loiwa r,\,\ fyoy iic .yk iii.\ .v'"*'"' i;(''>i(t.» iki;c>Ka 

orii,v,ii ,v,ii ki'>o,\f iiiiiiin K ko 3fiu,v,fOKa ioaiia Kpara t 

no Ki' CKO(Mo\|- :ioi;aoMiiiiiii ivji luoy kk KOpaKii ck 3fi'.f,\,f*> 

i roMo\- f,v,"">>'*"''"'V iioc,\o\- Uk ontrik no- 3aKM.falA^ 

:kiiiiiii II lor.va ociaKii it':> iina M()k;i;/i\ ciioirfi i Kk.HkKa k 

,v,irkKO,\k i ct atwMi ii()iict;v» 22 oiia ;Kf aKiit ociaKkiiia KOfiaKk- 

inline I caoyiKaayA. (mo\,- i ona ckoh'O mo iifUk i,\,ocrc- 

12 ( J.vkiiiiai'.k MU lie kKO ioaiih 2;'> i M()0\'o:K,v,aaiiif lic iav ra.xiiaf 

!i(rk,vaMk Kkici'k oi ii,\,f Kk iax iic oyMA Ma ckirkf.iiiiii rii\'k 

laaiiacbK \''< I ociaiik \\i\:i,\ i\-k- i !i()OiiOKk,\,ai«\ (i;at„\Hf 

(IfT'k M()lllllf,Vk r.kCf.MI C.A UpCTKMk I H,k/\/A KhCkKk Mf 

K'k i;aiU()kiiaoV|"Uk iia nor.iopiif ,v-i>i'k i KCki;;^; ia3a« Hk ak* 

Kk OKaacTk 3aKraoiiiA> A^X"!^ - ' i ii3ii,v,f CAoy^k no Kk 

i llfKk(I> laAimi/MA, I 1 \A Ck KkCdl c'l'()HI- i il()IIKkCA f 

M0\)' KkC/i\ KOA/MinVAIA (lA^iVM 

KOMkHaark c^i (ifuiiof ica 'ikirkiniii Mf,\,/>ir'ki- i crpa 

UUk lljlOpOKOnk lAIA^IIITCM ■ ■ CTkUII 0,\,()'k/KMIl1'kl- L Kk 

3fUAk .SaRlAOIlk l.i /UMAk CkM'kll/ft i MkC/AMkll-kll/A 

MfK'k<^TaAIIMA-k■ ll/>»Tk .4kA'M M(,A,^irkl iM;»»IIIIVA 

uopk iia oiiot.ik MOAO\|" io)) ,V'* ' ocAaKAfiiki ;KM,\aMii 

raAiiAfk lA.rkiKoyk- Hi aio,v,ii i iinkAii irt\ 2'> i mo iifi.ik i,\,oim^ 

Ck.V^lliTIII Kk 'I'klllk KH,\kUIA 

cKkrk KfAiii i ck,\,<aMiTMi iia()o,v" umo.sm ork raAiiAnwv 

M'k Kk TkOk I Kk CkHII Ck i .V* f^'" ">'''* l^'* l OTh lAlUa I II 

uiik'ikMk cKkTk Kkcirkfi'k io,v,fiA I CK oMoro noAO\,- io(i,\aii 

iia Hack 17 (V)tk toaii MaM/i\rk \ I oyaKpkKk ;Kf iiapo.V'M Kk.SM 

MC iipoiiOKk.va-iM I I'Aaiii ,\( iia ro(i,>^ I kKO ck,\,f Mpii 

MOKail'f C/ft MpllKAIIH;il KO C.i\ Cr,VMIIIII/A Kk IKUO^^ Ol^'Mf 

ll,pCTKII( HKCKOf KOM 111111,11 flO 2 l OTKpk.rk OYCIA 

IS \'o,v,/A h:e Mpii uopii raaiiiXk cKOk o\,-Maaiiif ia ia^. 

icukr.ik Kii.v'k Ai'^Ka Kparpa :! liAa;K(Mii iimimiiii ,v,\'OMk kKO 

ciit.ioHa iiapMii,aiA>iinaaio ca n-'kyk tci-k upco iiKCKOf 1 Kaa 

iinpa i an ,v,p'l»ij>^ Kparpa fio jkhim Mi\aM;i^iiiTEH kKO rii ov' 

K kuk raHMiiia M()kH;nV Kk rkiii/Ai-k ca: 5 KAa:KEHii Kpoiknii- 

Mopf Kkaiiinf KO pkiKapk kKo rii MacA'k.vAT'K 3fMi\KK- 

r.i i raa ir.ia rp/A,vkia k'k cak 6 KAa»;(HM aAH;>^iirriii i ;k/.\ 

,v,'iv niuie I c'KTKOpii*; K'ki ;K,v,;»iiM TIM iipaKk,v'ki pa.yii 

•IKOUk AOKkil,a 20 OHa Kf AKIIf kKO III HaCklT/fvTk Crfi 7 KAa;Kf 

Ml [lid ..111,111 .iiil.iui.i.. lecoiitiiirc iiiaim siipi'M vers, ii.iii aa m.i comihi cliaraftciL' cyrillifd ad 
ilitinu l.'i iia mill. form, eadciii iiiaiiu s. v. adil. 14 vocis immiUiiv.m ult. lit. iiuitilata 

l.i ult. diiae lit. vocis lopjaiia mutilae H. |iro in. n.Mt. loci postcrioris charact. cyrill. 

recentiore b-l CTi)aiit supra versuin scriptuin I T in voc. koii lit. ii supra ko posita iMuttli. \. 8—20. MM UMAOCTHKHI- IvKO IH ilO 
MIIAOK.\MII K,V,V,^iT'K : S KAaiKf 
III) 'IllC-nil Cp'k,\l^(MK- 'kKC< I'll 

i:.» o\':tK(),A'i"K '• K<\a:K(Mii ck 
MiitrkM.iiniii kKO I'li ciioiu i:;i;iii 

ll,\(Hi;,1>rK C/A Id KA.IIKfllH l.HI'K 

ti.iiiK ;I(1Ai;k,vki (K\,\,ii 'Ki;o rk \"k (CT'k UpCTKO HKCKOf I I KAAIKf 
MM (Clf H\\A MOMOC/ATk I'wUlk 

i ii:i;,\,Mi,vi'k Kki i ()(iw>xi"k 

KkCkKk 3kAk lA'k MA Kkl Ak;iw^. 

Ml If i.ifHf pa.vii 12 PA.vovirif c^ 

I HfCfAiri'f CrA kKO Uk.S,V,A I'.A 
MIA yilOIA fC'I'k HA HfKKf\'k 
■lAKO KC> l.SrkHAMIrJV ilpOpOKM 

i;i;( i;Uiii/A iip-kiK.Vf KACk IM r.ki 

(Clf COAk .HfUH AMI If JKf CO 

Ak OKOykfl'k HHMk OCOAiri'k C/A 

MM Mkcor.io^" :Kf K;4i,\f''"'» '"i* ''>•'* 

MOV,- ,\i\ icklMAHA K;>.,V('l"k 
K'kHk i ilOilllpAfUA HKkl- ;^A'I 
1 1 llkl fCIf CKkT'k MMpOV,' H( 

rjiojKfTk rpaA'"* c>YK()'kiiii c.a up 

\-0\,- rOpkl CTOIA- 1.J HH K'k;KAIAI<V 
'l"k CKkTHAkHHKA l nOC'l'AK,\k 
l^vl k flO ilO.V'k CilAx,V,OUk 

Ilk MA cK'kiiri'kiiiii^'k I cKkiii 

I "k KkCkU'K IhU R'k YpAUMMk 
Cz-l.-l-k II) TAKO ,V» ilpOCK'klM 
llirk C/A CKkl'k KAMIk il()k,l,'k MKkl 

,A,A 0\,'3kp/A'l"k X^'^'^ KAIMA ,\,OKpAk 

I JlpOCAAI'./A'l"k OII,A KAMIflO I 

IKk fCi'k MA MK\"k 17 llf HMirif 

kKO ilpll.Vk pA/JOpH Tk .SAKOMA 

All ilpOpOKk H( ilpH,Vk pA.HOpin 'k 

Hk LcMA'kHHI'k IS AUHII AMIIM 

I'Attx KAM'k ,\Ol,\t>Kf Ilpkl 

,Vf Tk IIKO i .•Jff.lAk ilMCU/A 

f,\,IIIIO All (,\,II1IA M()krA Mf ilp k 

1^ altiTiiMi :iMini crasinii. ii|ili.i') !■ :iii iiiil.ii'i 
22 \cil]i.s l.i.cp riil.MMui rcri-iitiui- iiiMiiiis nu| 
cMrnniiinin MM r i.iii.Minii I 111 iliili. 2 1 iihii \oc l,X,f Tk Ol'k 3AK0IIA ,\,Ol,\,f,i;f 

i;ck iwV,vA>i"k Ut i:K( i;o pA.topii 
Tk (.yiiMAv HAUoirk.vk i cii\"k 

(.lAAkl\'k I IIAOV'Hirik lAKO 
MKkl MkMHI IIApfHf l"k C/A 

r.'k ii,pcii HKCii,'kMk A i:Kk ckir.o 

plll'k I MAOYHHTk Ck KfAIII 
MApfMf'I'k C/A K'k ll,pCII MKCi^'klUlk 
■>(! TaIAx KO HAUlk kKO AlHTf llf 
l3K;»>,X,f Tk il()AKk,\,A KAIMA 
MAHf K'kllli:UkMHK'k l (|lApllCfM 
Mf il.lA'I'f Kklliri'll I'.'k I^ICO 
IIKCKOf "21 CAkllMACIf kKO pf 
'IfllO K'klC'l"k ,\,|!fKkllllll.rk' 

<> 

llf 0\,'KllflllM i;Kk KO 0\,'Kllf l"k 
ilOKIIIIftrk fCTk CA»,\,0\- 2'2 Aik 
:i;e IAK»v KAIHk kKO IMkKAI/A 
I CA MA KpAI'A CKOflO Cilkl 

III iiOKiiMfiik fCT'k c;^;,\,0Y 

ilKk KO pfMf'I'k KpAIO\|' Ci;0 
(M0\' pAK KA ilOKIIHMk fCI'k 
C'kirkMIIIM'l'K'> A i;Kk ()(Mf 
Tk KO\|'f- ilOKMHfMk fC'I'k l.f 

oirk oiiikirkii i:\ Aiirif o^'ko iipii 

llfCflllll A'M'I* CKOH Kk OA lApK" 
i ION,' ilOMkllflllll kKO Kp'k TKOH 
il.lAI'k irkHiO HA l/A 21 OCTA 
KM ,\i\iyU. TKOH ilpk,\,'K OA lA 
pfUk I lll(,\'k ilpkjK.Vf CkMII 

pii C/A Ck KpoioMk ir.oir.iK 

I I "kr,\,A Mpiiiiik,vk npiiiifcii ,\,A 

pk CKOH- 25 riz-K.VH 0\-KkMIIAI/A 

C/A Ck c;«;nkpkMk cKomik 

CKOpO ,V'>''',Vf'*'f fC" "'* "'^> 
III Ck IlllUk ,\A llf ilpk,X,ACI 'k 
IfKf C,^x.lk()k CA.,\,MI i C,->. 

,V,HI l/A ;lpk,\,ACI"k CAO\-Sk I Kk •|f(.lkMIIH-1. Kkr.pkMCCI'k l/A 
ill AMIlk I'AI^. I'll llf i.ill.Vflllll 

illlliilllll I'.l li:i<j\ '111 I I. nil iiaii\ 'III II. illlli. 

xcismii 11' 1.1, I. cyrill, cliiiiaclrrr nils. ri|isil 

ll|'l .11. Sllpill M'l-.snill IMllclll III! S(li|ltllll Mattli, V. 27 — i: OI'K TAi,A,k ,\,C>Hk,\f>Kf K'K.S,V<» 
CH !IC<C,\k,V,KHHI KC>Hk,\,p.\l"k 
"27 (I,lMlliai Tf kKO pfHfllO KKI 
CTk ,\,))(i;kMMMk M( IlpkAK' 

Kki c k rKO))niiiii 2s a3k :k( iaiAv 
I'.auk kKO KkckKk i:K€ iiTv^k 
(Uri'K Ha ;k(ha; ck iic«\-oiHi*- 

0\";KC .\K>K°kl Ck'IKOpH CK Hfl*- 
K'K Cp'K,\,kll,ll CKOfMk 2il MllVt 

:k( okc> riiof ,v,(cnct ckKAa 
;Kitkfr "k ivA ici'kiiiiH (■ i oi -k 

KlIKHII Ol'k C(K(- ,\,OK))'ke KO 
Til (Cl'k ,V'> ilOrklK/UTK (,\," 

H'K oy.v'k iiio'iY'k- a ui Kcf rk 

aO TKOf KkKp'k^KIHO K!t^,\( 

•i"k K'K 1".(0HA« :i() l aiirif .vtciiak 
•iKOlv ();^»Ka ckKaa;KiiafrK 
i/A cycknf ^A^ i orKKpk^ii 

OT'k CfKf- .yOKp'kC KO TM fCTk 

,Va iioi-kiKaCi'k f.vHHk o\|%\,k 
iiu^iYk a Hf i;ce rk,\c< riiOf iiov'KiioiKHf KTk iioraua 
no Mil tauMk kKO ipa.vK i 
Cl'k KfaiiKaaro upk :'>•; mt laa 

I'.oi^ ci'.o(h;K KakiiH 
CA kKO Mf uoiKdiiii I'.aaca 
(,\,HHOi'o K'kaa an ipkiia ck 
'I'KopH'iii :{7 KAi.vH ;k« cao 

KO I'.ailK EH (II t MM MM 

aityoE KO CEK> Ol'k HEMpirkr^Hii 
fC'f'K- l<s ca-kiuiacTf 'kKo peit 

HO K'KI- OKO 3a OKO- t 3*K'K 

3a 3AiK'K Hi) a3'K rai*» uauK- 

Hf HpO'lHKH'I'H C/A 3'KaO\"- H'K 

aiiri'f K'KTO 'I'/ft o\',\,'»P'i''"'*- 'i'»^ 
.VtciM^M^ aaHH'i';^ OKpaiM 

CA fMOy ,V,pOYI'A»li»» 4(» i YOT/MIIIW 
MOy CAi,\'K MpMI/AIM Ck lOKOWi 

I pH3^» 'IKOItK KkHA'I'H OT'K 

Moyc'iH fMoy i cpaHiiii,;^ troi*- 

II i aiiii'f Kkio iioii.ifi'k I'/A K'kKpklKEMO KA»,V,f'' '1» '^'J* ^>^ 

OMA. :il pfHfHO ;k( Kkicr'K- 
i;t;f aiMTf iio\'cih tk ;k(ha; 

CK0K;»»- ^VaC'I'K fH K'kHHI'kl 

pacMoycTkHKii/A ;V2 a3'k ;k( 
laiiK uauK kKO KkckKk 

!io\'iii'i'ai>Aii h;eh^; 
cKoiJ»^- pa3Kk caoKfCf 
aK'KO.vkuiaaio iKopH t'k 
i^ iipkawKKi .v'l^'''''" ' **''*'^( 
no, VKii'krAx nofM.wi'k npk 
awKki .v'kfi'k- :!;> naK'ki cvki 
iiiacre kico peheho Kkici'k 
,\,p(l'.kMllir.lk MK KK a'k-<*;( 
KaklHIMII C/ft- K'K3,V<tCII ;Kf 
n'.M Ka/ATK'kl CKOliA' iU a3'K 

;Kf raiyK Kauk lu Ka/Aiii C/A 

KaiLlK Hf Ka<AIII CA 01 "kM;^ 

,v,k iifKOMk kKO Mpkcroa'k 

(Crk IwKlM :>.') MH 3(MaiiK kKO no ciiak upkiikpHiirrc e,\,h 

HO i,\H CK MHUk ,\\Vk 3aH 

42 llpoc A iiniouoY oy viHt ,\,\h 
i yornMii raaro otk tiki 3a 
lATii me oi'KKpaiH 43 caki 

lliacif kKO pEHEHO K'kl KK 
3aiOKIIMIM ilO.VpOV"'* CKOEI'O 
I K'K3MEMaKII,\,IIIIIM Kparki 
CKOIA 44 n3'k IKE I'lVlA^ I'.ai.lk 
aKiKMIE Kpai'kl Kaill/A 

KaarocaoKHiE KakMAxiMi-A 

I/ft KKI ,\,">''KpO IKOpHTE HE 

MaKii,\,''^»>'i'Mir.rk uack 
i MoaMTE 3a iKopAiirrA 
lA Kau'k iiaiiaciii i m3i'0 
iiAiiri'AiA K'kl 1.') ,\,a k;k,veie 

CHOKE OUa KaiMElO ilKk E 
CT'K Ha IIEKECE\-k kKO C.V'k 
llkll,E CKOE CirkETk lia 3k 

aki i Kaai'Ki I ,v, '•>''», V"'"'* ii 1111,11. II l.r.i. an iio.u.ntr.i, disci'riii nciinit .1(1 .111 .siipi'a vi'i'siiui (Mil. 111. I'xaiafiuii M.illli. \ . Hi - \I. I I. 

iia iipaiu.V''*"'*"'* i \\(^\^)^ i'h.«\'k- h.\ pacii/'i/niiYk cro 

Kk.VKHKI l(i .\llirf AWKHTf UMllTf UOAHIH CA ,\,\ kK/A 

.\hMwiMIII/AIM I'.KI lw^»IA> tilk I'k CA MKCUk .\UMIIk lAlAv 

KAUk kKC* KkCllpllU/Vrk ILlk 

.{,\,'">> iuaif IK I Uk:^,\,*-''l ■^,\''*^ CKOKK- () l-KI :K( fl',V,'» Mi^ 

UKUII ,\ll lOIK.Vf TKOp-ATk Alllllll C/A likHH,V" Kk KAklk 

17 i .viiri'f nkiXO\,-nf ,vpo\|'rki 'ikojj*; I 3.\i-K0pk A''!*!'" 

K.\lll/A lOKUO MklO lI'.OpH'lf rKOl/A- ilOIHO/MI CA OHIO TKOf 

lu i Mk^voiMkHH All lOiK.vf ^i^^v Kk lAiirk L onk tkoii kh 

inop/Ai'k is K/V.v'l^'f o\-i;o ck ,\A{t i;k raiirk- Kk3,v,Acrk 
lipkiiifiiii kKO I OHk r.Aiiik tiKC Kk rn;k .\i;k 7 AVoAWMiri( :i;f 

CkKpkllinrk (Cl'k KOH H,\H CA ME AII\-0 lAklf kKOIKf l l/A 

\1 I 11 k II f 1.1 A k If milAOCI -klH^A ;^klMkllllll,ll Ukll/AI-k C/A kKO 

KAiii^- iif ii'.opHiii iipkyk mi; m \vk uiio.sk iaaiih ciuxuk 

,\,A Kii.VHMii K;*k,vrrf iuii o\-cAkiiiiAiiii ka.,\^^''"'^ 

Aiiri'E All :ke hii nikr^.v,'*^' "^ 

iuATi OTk on,a Kaiiuio iiKk 8 iif iio,\,OKirif cw\ o\'ko iMk I'.kc i 

fci'k iia ii(i;fc(\-k- 2 iv,\a o\-ko ko onk I'.aiiik l\-k;Kf ip-kKoy-f if 

•iKopiiiiiH r.niiVOCTkiHiAx iipk;K,\,f jipoiiifHirk Kaiiifio 

HE r.kcip;*«Kii Jipk.vk cokow; '•• laKO oyKO moahte ca Kki : 

kKO niOKpinii Ti'>op/Ai"k K'k (VNe iiaiiik iike ecu na heke 

CkirkMIIIIIIII\-'k l Hk CTk '^f\"'* A'' CTII'I'k C/A lO^ IKOE- 

llia\-k ,\A ilpOCAaKAT'k C/A III ,V'> Hpll,X,EI"k HpCIKIU ll'.OE 

Ol'k MKk atiiHHk PAlAx KaUk ,V'> K^sVf l"k KOAk IKOk kKO 

KkCilpHlU/VI"k ILrk3,V,A» HA IICII I HA .SEUAII II \-AkKk 

CKOIA^ ;'. lEKk ;KE TKOp/AlirilO IIAIIIk IIACIOI/Alirr 

MHAoei-kiiiiTk. ,\,J "f '"<' A'^^'sV^ iiauk ,v,"'f'» I- ' *•'"''■''» 9 noyc'iii iiauk ,V'^'»'"'*' "'*'" '^ 
kKO i Uki TkiioyiirraEUk 

ET'k IIIHMi^a I'KOlv HkTO TKO ,V,Ak;KkllllKOIirk IIAIIIIlUk 

pHT-k .VECHHua TKOk I ,\'> ^^^ 1 '' ' "f KkKE,\,ii nack Kk liailA 

,\{rk miAOci'kiHH iT.ok i;k cik Hk lskakh irw ork iif 

lalirk I on,k iKoii kii.v.'A Kk iipirk;sHii kKO tkoe Ecrk 

■laiirk Kk3,\,Acrk lEKk aKk HpciKiif I ciiaa i caaka Kk 

.') i Er,V> f.lOAHllJH Crf» HE KA«,\,II I'/kK I'.kK OUk AUIIIIk HAM 

kKO I AHHEykpk- "kKO ■XWK/AI'k II U III T E KO OI"kilO\|"llllAEIE 

HA C'kH'KMHIllTH\"k l Kk C'i"k MKOUk CklpklllEHIlk i\"k Ol'k 

47 vorliis mi.tm Tiyiiurn- non ita reci'iis iiiaims cyrill. char. .iii\" siqiia viTsiiin .iilsi'iip.sit 
-IH verbo "V"" .sujira v. cyr. char, v.-u acl<cr., itideiii vorbit tKn cyr. .k^', Ici;-!- "...ili^- .lynir 
Bi.i 1-.1.B. tK" -^f. VI. 4 r.iUA n-t, cyr. char. rce. man. add. supra u i\ "^ "\n" cadc-iii 

maim supra v. exar. 11 post iia.[iM,\irir ])ri) lit. ^lagnl. erasis rcceiitiur muuii.s cyril. cliar. 

scripsit i.in.i, voluit ut legercs ii.Lr.i.iuri.ii i,i 12 pro crrxiKiyciit siiiKiili.s iif. ijlai;-. crasis 

aiUlitoqiie iiisiiper im charaet. cyr. nnMiMi I'liiciidatdr ali(|uis restitiicre conatiis vsl i:i r.i.ica 
ill cciil ita exarafnin ut i; supra i la uiiiiutinri' fii;iira scriptuui jrijafiir. I'ro i:i. i;ti. nl.i.nMi. 
lit prima UKUiiis scripsi'rat niirudator ali(piis litcris t;laj;iil ipiai' iiin'is iiichisai' sunt crasis 
(■\rill. I.I adilidit, at r. i. ul.i.i.i rcslitiicrct. M.mli VI. i:,^33. 

ilC«\)-CTHI"k i R.\M'K OHK r..\IIIK paKOTaTH AH KO f ,V""*>'""''' 

lIKCKhl K"K.HM(HaKII,V,H Tk a ,\,()oy'ia 10 i\> i;K.iaic>i;iii'K ah (,v,hho 
10 .VpklKMI -k C/A a .vpoi's-K 
I") OT'kiio^'c'i'iri'k I'wi Ilk IK K(tkiiriii KkHkiirrk 

u'k ckipkiiiniiii Kaiiin\-k iif iioiKnt ki' (laKCiaiii i 

It) (ii'.va iic>ci irif ca iu k.v.vK i.iauoirk: 2r> Otro pa.yn rai* 

If kKO viiOKpiriii c kio\|'hA>inr( KAMk lu nHICTf c/A ,\,ui(i^v 11 iipocM|ia;i;,vai^viin'( ko .Mii^a 

CKO'k ,\,a KIIIIIA C^ aKIIAM 

MKOUk ilOCI/Mlllf AMIIIIk CliOdA- MkTO kCTf lAII H 10 

I'AhAx KAU'k kKO K'kCMplll llltCI'E IIH 'I'kAOMk KaillllUk 

U/'^»rk M'k.^.V'^i cKOtt^ IT Tki i/k Hio OKAkMrif c/^ ui ,\,iiia 

IKf IIOCT/A C/A nOUaiKII CM laa ah KOAkHIII (Cl'k MHIlirA 

|;Av Cl;^MA^ I AIIH,f IKOf Oy i rk.XO O.V.flKA'^- '-'> K'K.Skpirif 

Ukl 1^ ,\,'> "* aiillUlll CA MKO lia IIIHUA HKCK'klIrA- KaKO 

Mk MOCI\A CA Hk OHW TKOf HE CkhA>l'k HH H;kH/Vi"K HM 

MOV|- i;Kk K'i'k li'k raiH-k cKKiipaiiK'r'k u'k ;KHrkHHn<v 

i Ol^k TKOH KH,t,/AH K-K TAl 1 Ol^k KAIIIk HCKCK'kl IIHT'k 

Hk K'k.H,V,'»CI"k TfK'R aKk frk I/A H( I'.kl AH liaHf AM' 

r.i H( ckKp'kiKaini c(Kk ck HkiHH iyk tci( 27 i:t'o ;k( 0'i"k 

KpOKHUna Ha 3fMH l,\,f I'.ack iltKkl C^A UOiKfTTv ilpH 

;i;( HpkKk I TkA'k TkAHTTi- AOIKHIH I ■kAfCII CBOEMk 

i,\(H;f TATHf noA'kKonaKa aaKKik f,\,m''k "2s i o o.vfiK.yii 

(Av'rk i Kpa.VAiT'k- 2(1 CkKpkl HklO C/A iUMnt C'klLlOTpll 

Kail'C CfKk C'kKpOKHIII'ia If HKkTk CfAUirkl\"k KAKO 

iia HKCf i,Vf'*^f "" •'pkKk pacr;*xrk iiii •ipo\*M;,\,ai7V> 

I'k C/A HH ilpH.V^^Tk 2il VMXx 

HH TkA'k IkAirrk i.\CA{( HH :Kf KAUk kKO HH COAOMWH'k- 

raTHf no.v'kKonaiA^i'k hh I'.'k KCfn caakI; cKOfH okaU 

Kpa,A,*TT* -I lAfJ^^f l^"''' fCTk Ck Hf C/A kKO f.VHH'k OTTv CH\"k- 

KpOKIIIHTf KAIIIf 'I0\' fCT'k od ailllf JKf C'kHO ,V>«><kCk CX^ 

i cpAi'U* I'.aiiif 22 OiikiiiAk miff a o\"rpk irk ornk K'kf.rk 

HHKk rkAoy" fCTk oko aujif 

oVj'KO KA»,Vf''"'^ "'KO TKOf Hpo TatMO Kk laKO o,\,kf T k i;o 

CTO I'.Cf TkAO TKOf IS.!^,\( AMH HAHf KACk Ma.XOirkpH 

Tk CKKl'kAO- 21? aillTf AH OKO :! I Hf ilUklf C/A OV'KO TAI^IHTf 

TKOf A;»»KaKO K;».,Vf''"'^ ^Cf HklO kMk All MklO MHfM'k 

T'kAO TKOf IkUkHO KA»,Vf '^" 'H'Mk 0,\,f ^^A' '•''* C'*' •'- '"'■''^ 

Tk ailllf OV'KO CKkTk IJKf \-k KO CH\-k l/AMklHII iHIT^»l"k 

Kk IfKk I'kr.lA fCT'K T'k -I'k KkCT'k KO OUk KAIIIk HfKCK'kl- 

Ma KOAkMH 2 1 llllKkl ;Kf pA kKO TpkKOV'fTf CH\"k KkCk\"k 

K'k Hf i.io;Kfi"k A'^l^f''! ''•''> '■'•'■'' uiirkif ;Kf iipkiKAf upciKirk 

H Post iifiiKiJi ivccnfioi- manus cliar. cyrill. aiUl'ulit :uu.- .in m- uTi.noymai'iv 'iJOBiKOMT> ct.- 
I'ljkuiL'Uua iixi. l-'i Verbo uThimycTiiTi. cliar. cyrill. script,! prai'coilimt liaec : uu ot'lut. 

b:uiii. uci'ircKH 2-'' vi'rliii 1 1. cincuilator :ili(|iiis c_\ r. lit •• Mipr.-i \ iipiiosiiit .M:itili. VI. :U ^ VII n. 

iwKiik i ii().vi;K,v,M 610 i cm II .\iiirf o\;ko Kki ,\,^.K.»iikMH c;?i 

nek M(1m.\o;k/AI"k K.\rrK i;om iiii ( oi'Mkfif ,v,.\.uiirk i;,x.\ 

;. I ll( iiUkif C/A oyKO ii.\ c>\|-i))kii \\\ ,\,.\kiii •i/ft,\c»yK K.viimMk 

0\|-|()kHM KC ,Vllk C>M:0U> ilfHt KOA MM MAHf OHk Kt\lllk i>Kk ( 

Tk CA ,\OKkiWi-k ,*,"»"" -t'^AO ci"k H.v MK\"k ,\,acr'k KAai'.Vk 

KA cKOk .!.\'i \ll I II f oca>;k,\.\ M()oc«^Mniiii,rk vH- Hf ro : 

MIf ,\,.\ \\( OCAwK.VflMI Iw^v 12 IlkCk OVKO f/MIKO \-C«IMT(Tf 

,\,fT( "2 iiuik ;k( ko c-v,\c>iuk ,\'> ri'-0()n\rk isaruk mum va 

c*,v"'''f cA»,v'^'' ""^ li.mrk ko i km iKOiiirif lUk ci ko 

i Kk MIA^ ;Kt f.rk|K>. Uk))Mlf tCTk ^JKOMk I JI()Oj)OM,M i:i KkMM 

Kk.lMk))/iSI -k lUMirk ;! 'Ik'IO ,\kl( /I^.JkK'klMH K)iarkl 

Ail iiM,v»i>iM c^^Mki^k i;i;k t kKO n|)oc'i-|).\M.\ K|i.v'i°a i mim 

CTk Kk OH'k K().\T))a IKOMO pOKk M/VIk KkKO,\AM |;K !I.\ 

.\ K()kKM.\ e;Kt (CTk i;k oii,k io\'KAi i ihmo.sm cvrk I'.k 

VOA/AMI'IM IMk 1 I KO/Xk ;X%.!k 

i;,\ r.(i.\'ia i I'kcMk M;^.ik 

TliOfflk HE 'MOflMM 1 .\\\ K.»KO |IE KkKOyWM Kk IKMI'.OT'k i UA 

HfMIH K(),\rO\,' CKOfUlOV- OCIWKM ,\0 l\'k fCTk CKE l OK()kr\\l*> TKJ 

i II.VkllI,>x CA^'KUk l.H 0H6Cf 1.) I I'kHEMA'k'I'E Oik AklKMiyk 

TKOtrO i Cf Kp'kKkllO Kk OH'k M))0(10Kk IIKI M()M\-0,V/AI "k i;k 
TKOfyk .") AllllfM'KilC l.HkMM 
Mp'kKlvi KpkKKMO 1.-5 OMfCE 

•I'Kotro I T'kr,\,.» ov'.Hk()inMii kauu. Kk o,vf;t;,\,.»\"k 0Kk'i,(\-k 

LsATH i c;>^Hkii,k i.! OMf i'.kH;>» rpktti.yor ;Kf c,>»i'k 

Cf K(U\TJ iiiofro 1) Ih ,\,a,\Mif K.xkUM y'*""''*"""." I'' '^'i'*^ 

c'lai'O ncoMk mm noMkia M,\o,vk lyk MO/SMacif 1/A 

llf KMCfpk K.llMM\"k il(rk,V,k ^'A'* OKkfM.V lAxI'k 01 'k Ipk 

CKHMMklini ,\A H( M0M(|I,1» Milk IpO.H.V'kl All Ol'k (IkMkk 

•i"k i\"k HoraMH CKoiuM cyoKkiui 17 iako KckKO ,\,(ikKO 

i K|).\IM'rkMI>K C/A (lAC'I'p'krM-l, ,V,OK()0 ilAO.V'kl ,\"''''^)'''^' 'I'KOpll 

•|'k li'kl 7 llpOCIire t ,\,'*'>''"'^ ''"'^- •> ^J'kAO .VP'^'^'''' !IAO,\,'kl /5'k 

C,A KAMk illlTklT I OKpA AkI TKOpllTk 18 H( MOIKfTk 

iiirrif T/\kH'kTf i oriqrk Vp-kKO .V-'"^!'*^ iii\o,\a 3'kAa iko 

.JfTk CA KAM k S KkCkKk KO pinil MM Al'l^'^"^ -SkAO A*>'''«(''> 

MpOC/AM ilpllfUAfTk i II iK\0,VA I'KOpMTM Ml I'.CkKO ,V(''^ 

MI'l/MI OKpk TAfrk i l/Vk KO C.Kl llf Ck'I'KOpM Tk ilAO,\,A 

K/V»IM'IOV'MOV" OTKp'k.Hfl'k C<A KOIl ,\,'''''^1''» MOCkKAIAvl "k l Kk 

'I AM KTvTO fCTTv OTk I'.ACk HKk IHk Kkyf'IAIA>l"k : 2(1 TkUk 

i/K( AiiiTf i;kCii(iocirrk ciik -Kf ov'ko oi'k iiao.vk i\"K !">> 

.^HAflf InV 21 H( KCkKk IW/MI 

IKOII \',\kKA l,\A KAMEIlk MMk I'M I'M KkMII,Vf'l"^ KK 

ilO,V,AC'l'k CUOV' III iMI Allllf ()M UpCTKO HKCKOE Mk IKOpAM 

Kkl IIO,\ACM AM ElllOV' .SU1IIA> KO/UAx OUA MOfPO- lH;k f 

II ]](ist iPTd cyr. cliar. a piiiim ciNriiil.ituie add i;"U, ijiiod Kuiimi. k'f;'iis Hi vcrlio o 

n.iuji. supra v. t-yjill. cliar. nc. iii. a|i|ins. rl.\i i, ;ki: 8 Mntth. VII. 22 - Mil II. 

CTk HA HKC\-"K 11 AXllOSH pf CTAiRK KA JHk.VIIU CA (MC>\f l 

k;»^tk MHk Kk r-k \Uh rii ni paa ph aiiirf \-oiiiifiiiM yo 
;keiiim ma iiii'iHc ririM :'. i 

IK K'k TKOf All ini/A ililOpOMk il))OCIK(rk (),VK;i; lie KOCH,^x II 

ClliOKAYOUk t TKOlMk l,VA y"*'"'''"^* illllHCTII C/A 

UlfllfUk KkCkl i.SI'kllA I AKIIf illlTIICTII CA OTTv llpO 

YOUk i llioinik iUflKUk Ka.H'M 4 I pfHC lUW ik kak> 

ciiAki yiiorki ciKopiiyo yii iiiiKc>Mor;i:E iic iK>K'k:K,\,k 

M'k 2:; L lor.vA Iciioi/kUk iik iiik.vk iiOK.\;Kii ca ap YiupfOKii 

llUk- kKO IIIIKOiMKKf .HIIAY'k 

KAC'k O'ill.VkTf OTk MHK i llfCII ,\,'»l'l^ I'-^l ilOKfAk MO 

A'IvaaitMiitiii k(3akc<iiii(. cm i;k c'kirkA'lvHiK iMk - 

3AM "21 lick K'k o\'KO i;i;f :> li k 111 E,\,-k 111 10 ;Kf tuov; lik 

CA-kllllHTk CAOKKA lUOk Cll KAIJ)' (pkHAC»YIUk- MpllCT;^ 

i C'kTKOpHT'k k OYilO.VOKAliK IIH Kk HflUIC>Y C'k'IkllllKk MC 

H M;y;;Kk-> iiiA»,v,poY- i;Kk ck a/a 11 (i I i'A«ft- m oipoKk moii 

3k,\A Y(''"^'""'^> CKOIA^ IIA I;A ACKnT'k K'k A'-^'^'^'V OCAAKiU 

MfHf. 25 i Ckllll.VA^ ,\,''^'f\V" "K- AK>T'k -kKO C'lpAIK.V-ft 7 I l-AA 

i iipH,\* pkKki i Kk.HKk fuc>Y iic A.-Jk iipiiiiu.v'i^ i 

AlUA U-kTpll- I IIAilAAAv IIA CII,kAl!^ II S l OTkKklllTAKk 

YpAMIIIi;^ T?h I HE SlA,A,f CA- CklkllllKk pf'K (M^V Til Hk 

OCIIOKAHA KO Kk IIA KAUfHIl CUk ,\,>>''f ■'''>'*H'''^ A'> '^'^ ,\CUK 

"2(> i KC'kK'k CA'kllll/ftll CAOIU MOII Kkllll,\,f Mill Ilk •rkKMO 

CA yok CM- i i\( TKOpA LY'k pi^ii caoko I iinkAkrrk orpo 

C»Y;iO,\,OKin "k CA LIA»;KKi KM'K"' Kk mom- !t IKO A.Hk HKk (CMk 

r,Kk Ck3k,\,'» Yl''"-'""'*' CKOi;*^ ilO^'k KAA,VkIi;C«K\. IMkl ilO u 15 ,\,'k coKOi* r.ciiiki- I rAW> 
cfiLKH' i,\,ii i iiAfT'i^ i vVC^Y 
IIA irkckn'k 27 i ckiiii,\,( ,\, '^'•^A'* roryov' iipii,\,ii i iipn,\f'i"i» 
i iipii,v,A> p-kK'ki i Kk.HKk i pAKcr MOfyor ckiKopii cf 

AIIIA Kkrpll i OllkpklllA CA i CklKOpin 'k lO CAkllllAKk 

YpAMiiirk roil i iia,\,( ca :k( iic ,\,"'''" '^'^ (Mor i r,\.\ 

I Kk pA.H.VpOYIIIfllllf flA Kf rpAAA»lilTIIIMk ilO llfyk 

Allf SkAO 2s I K'kiCTk (r,\<» Ck 

KOHHA HC- KClv CAOKfCA CM 

AIIKAKAY^ CA HApO.VH O Orit AyilH rMX<. KAy'k nil Kk lAII 

Mill fro 29 Kk KO or'iA kKO k,\.\ roAiiKki irkp'ki lu OKpkrk 

CTk iy-ki i IK kKO Kkiiii:Kk 1 1 r,\a^ ;k( KAy-k kKO yiiosii 

MIII^M IY'K i <^ApllCfll : Ol'k KkCTOKk- l .5AMA,V<» 

VIII. I O k III (,\,l^ ""<' 'K f fyOY Ck ilpll,V'>» T'K i K'k3rAAI0AIA> 
Kk CAk.V'k fl'O i.V^i MApO,V,ll P p 'kl i-'k Ck AKpAAyoyk I IICAKO 

yno.SM 2 i cc iipoKAiKdik iifiii yk i kKouoyk i'.k ii,pcii iiKci^k 

2"2 n. cartcin m s. v. scTiptmn Capifi VIII. pracccMlit in suiiima pagiiia lit. iiiiuiis aililitmii 
K ni)OKaa<t;n-l;ML il in suinmo inarginu additum lit. miniis «■ c-i,Ti.nHHut. !i supra nra cyr. lit. 
oyiuiifni. rcccntior mantis iipposiiit 10 in rp.sj.i.mTiinii, lit. i supra u scd eaduni iiianti scripta est Hi Matth. VIII, 12—30. 

Mk- 12 a CHOKf UpCTKHtv IHVK til llOKfAH Mil llplvIKAf ITII 

Hi\HH K;^,V^«Tk Kk TklilA. I IIOrpri'H 0H.» MOflO 22 HC >Kf 

KpOHrklllkHMNl^ TCV' KA»,\,f 

Tk M,\.\Hk I CKpklKki'k 3/'K 

KOMk — i:> I pfHf HC CkTkHII lAA (UW rpA,\H !I0 MH'K l 

KOV l,V,ll kKOIKf KkpOK.\ K^^ CIWKII lUpkTKkllnV llClpf 

,\,H TfK-R- I IIHkA-K OTpOKk Til CliOlrft MpklKkll,/;. 

fro K'k T'k MJCk KOH l OKp.» 2:i I K k A k 3 k lllOy (UCiy Kk KO 

UlTk CA C'kTkHIIKk Kk Tk M.V paiw\k. 110 HfUk i,\OIII/A OV 

CK Kk ,\,Olirk CKOll OKpkTf II MEHHUH fl'O 24 I Cf Tp.VCk 

C'kAPJKJ 14 I npHUIE.V'k II C K(/XII KklCTTi K'k UOpil 

K'K ,V,'>I^'''» llfTpOK-K KII,V,'I< KKO !IOKp'klKaTII CA KOp.\K,\k> 

'r'kuiT.Yv (I'o /\(:k;kiiita; oiik KAkiiaUH a rk ckiiaaiiu 

Mk ;K(rOM^; ir> I npllKOCILV 2.'i l llplllllE^V'kllK OV'M(llllll,ll (10 

CA p;k;i^'k fbA I ocTaKii \a^ o K'kaKo\',\,iiiii/A II raiAiiirif 
PHK- i K'kCTa t cao\';Kaaiuf (Moy rii ciiii ii'ki nor'KiKHfUk 
2(i i laa im-k MkTO crpaiiiii 

1(i n03,\,1v :Kf K'KIK'Klllk>- ilpllKk Kll fCTf Ma-XOKkpH Tkl'.Va 

CA K'k Hfyor K-kcKH'w MHOi'ki KkciaKK Hanp-ki'ii K-kTpo 

I liarklia CaOKOUlk ,\OV"\"kl lllk I MOpW I K-klCT'k TH 

I KkCA H(,\AwKkH'klln\ 'll|,'k llllllia KdMfk 27 HU,II iKl Mio.yii 

AH 17 ,\,a ckK/V>,\,n"k ca pfHf iiia ca raiihUiTf kkpo ck f 

HOf ilpOpOKOIHk icaHfMk Cl"k kKO Kkl'pH- i MOpt 110 

laiiKiirriMk- tk H£,\,*'"'*' cioy'iiiaiTkiTk fro koh- 3aM 

liaillA llplllAI-'k- I K0a'k3HH 2'^ i il p H HI K,A,'kUI 10 M0\|- II a H k 

HOHfCf' 18 oy'3kp'kKk Xf HC iioa'k Kk crpaiiA* t>(p hfcii 

MHOnU HapOA'kl OKp'kCT'k II CKA» Ckp'kTOCTf H ,V''»<'"* 

cfKf noKfa-k ith na ohk 

noA'K- 19 I npHCT^nk f,\," KlvCkHa O'l'k ipfKiiiink i 

H'K K'kHHlKkHHK'k pfHf fMOV' Y'k ic\'0,V AHJia AlOTa S'kAO 

oy'MHTf/Mo i,V'Y. 110 rfK^k kKO lu uoiKaamt iiiiKroa'.f 

•kuo/Kf KoaH:K,\,o i,\,fuJH- MiiH;x.rii ii^.'rfMk i"kiiik 

21) i raa finov' hc ahch 'kSKii 29 i c( uk3'kiiHC'i( laiJKiii'ra- 

HKi mAifk i ii'iHUA Hf Hkio fc'i'k iiaua i ifK'k net- 

KCK'KIIA rH'k3,\,a: A CHk HCK'kl CIK KIKIH ilplllllfak AH (CH 

Hf iiuark K,v( raaKki no ckuo iipk;K,\f Kp-kytiif 

A'kKaoHiriii 21 .vpoyrki ;Kf y<Y.Hirrk iiack 'M) Kk ;k( ,\a,\( 

Ol'k OV'HfllllKk pfHf fUOV' Mf Ol'k lifK> cra,V,0 CKHIIIII 

Inferior! margini pag. 15a glag. lit. adscrii)tniii o 11.111111 ni iiiop.t; (mkIciii iimilii siiperiori 

niargini pag. 151) ml;jiiET.iuuxx or iici.i.ri. |i:i:i.iii'iin. 14 in .hhc.i.iih.i, scriliii xititisc 

.K^HCiMUTA pro .Te»;AiuT/ii scripserat, mux litcr.-un -v in .1. correxit 21 vcrlio uyii'iiiiKi. s. v. 

cyr. char. rec. m. ero appos. In siiiiiina jkijc Ilia glag. lit. scriptuiii » ■.iaii,|iiniiviiiii 

Mopio 1 Btxpoy, ad calceiu eiiisd. pag. cisd. lit. u dtc-MiuyM.mTKi cj 2 1 n.ii.iiaMii an 

BjiiiUaMu dubium est. 2(> Hiijjra ut.t" cyi-. iil. rec. raKu appos. 2'< in ii|iiiiiii.,i. lit<'rat' 

II eyr appos. i 

2 10 Matth. VIII. 31— IX. 12; IX. 22— 2S. 

MHorc iiacoMO- :il Kkcii :k( ciwKk k-k3kmii o,\,(rK tkoh 

MOAkaY;^» ll IWKMIITf i ll,V,ll KK ,\OMh, tkoh : S Kll 

Mivvi LsioHMiiiii Hki noK( ,\,kirKiii( ;Kf Hapo.VM hw.vhiii/A ca- 

AH HaMK llM Kk CI \\,V,0 CKII i IlpOCAaKHIM/A KA ,\aKKIIia 

HOf 32 i ()fs( iMk i,\,-kT( aio KaacTk TaK;^. HKOUk 

OHH -Mf lllk,\,'KHI( KkHH.V^ t\-K \) I il()k\-C>,\,/ft HC- OTk TA>.,\,01- 

CKHHHI.A I aKHf oycTifkUH I'.H.v'k HKa Ha yk.H,\,kHHi^H c-k 

CA cTa,v,o KCf no Kpkror Kk .v-Ainra ir.ini(Mk MaTTia 

Mopf- i OYMplcmw^' I ©Y''''''"'''"' ^ •'*'> fM<.H' no MHk rpA,\,H 

uiA K'k KOAdV'K -'3 I nac;»xUiTfH i K'kcraKk no HfMk l,\f 

K'k-.Kani/ft I HikA'KUK K'k rpa,\k l(( I k-w u.iov' Kk.safiK/AHrrio 

Kk3KkCI lUll/A KCk I K'k Kk ,\,OMOV' I Cf MHOHH I'pk 

ckHoyw li 1 i Cf KCk rpa,\k i uikHHi^ii i Mk3,\,oiMkHH 17 iipMuif,v,'KHU Kk.saf H;aa\-A» 

Ck HCOMk i CK 0\"H(HHKkl 

.SH.Vf npOIHK/V ICKH I KH (10 1 1 i KH^kKkHIC (j)apHCkH 

.VkK'kHiE H Mo<\Mui^ ,v,a KH lAaayA^ oyHrnHKOMTv no 

Hp-kHikA'k OT'k iip-k.vka'k iy-k no Hkio ck MTv3,\oiMkHH 

IX I i KkAlv3'k K'K KOpaKk HC l IpklHkHHK'k) OyMHTfak 

Hp-R-k^f I HpH,\,f K'k CKOH PpaA KaHIk kCTk- 12 IC TKf CA-M 

2 I CI npHH(coui/;v tuoy ocaa HiaKk p(H( im-k h( ipkKoy 

B/UH'K HxHaaMH Ha OApli t\t 

»;/ftUl'l'k I KHAliK'K IC K'k 1^ 

pAi i\"k pfMf ocaaKAfHOV' cncna KAi,v*- '-2 ic jkj oKpa 

fUO\|'- AP'I'^'*" '^'^A'^ OT'KHOV' UlTk CA I BH,\'kK'K I* pfMf- 

mTai^Tk TH C/ft rpkcH tkoh- ,\,P''»'i'>" A'i^uJth- KUpa ■nio'k 

3 I Cf f TfpH OTk K'KHH>KkHH CHE '!'/*■ I CHfHa K'kl IKfHa 

K'k p-kHi/A Kk cfKk Ck Kaa o'l'k Haca Toro- 23 i npHHifA*)^ 

CKHIUIHCatl 'k 4 i KH,\kKk HC K'k A<>'''^''» K-KH/ft^KK- I KH,\,'kK'K 

HC HOnrkiuiafHHk lyk pfMt- cKHp U/* i Hapo,\,i» MakKAHirk 

K'KCKAvl* KM UklCAHTf laa IMk 24 OTH.Vlv'I'f Hf OV'Mp-k 

3Kao K'k cpk.VkHHY'k KamH\k rk ko ,v'l^t>><U'> "'•» ckHHTk i 

5 Hk'i'o KO fci'k ov'AOKkf pf pAvia\';>; C/A finoi' 25 fr',\,a;Kf i 

HJTH- O'r'kllOV'HliaKK'I'k IH 3l"kHaHk K'kl HapO.Vk K'KHIk 

C/ft I'pkCH I'KOH AH pfHI'r-H X^ '^f IrfVTk Wi 3a p;^KAx I KK 

K'kcraKk \"o,v,H 6 H'k a** "^''V'^''^ ^''''* A''iK"U'>- 2ti i h3HA( K'k 

cTf -kKo Kaac'i'k iMar'k cik ch ho KCfH 3fMH roi- 

CHk MCK'kl Ha 3fM H O'l'KnOV" 27 I H p k \- A 'M" I' t^"" HCKH HOK 
Uh i,\lTl K C<\'kill(a 30KAx uiranii rpkyki rkPA'* Hira I rai*uiTa momhaov- 

raa ocAaKAfHoyuoy Kk i h'w hc chi A'*^''"'* "-*^ npHHik 

IX. 1 Bb.it;iL, t'orsitaii nx.iiDL. in rpia ood litiTuiii .\ supra rpa scripsit. s iiic in i:iij1,iri.iiie 

extra versuui eadeui manii supra adiiituni II verbo tin. supra vers. cyr. lit reoen- 

tioribus additura u nuoTt :;4 pust oru.itr. cliar. i_vr. manus reeentior e.\tra versuui uo 

nJiaHtre ca apposuit Miilth IX. ■>'.) — X. 10. 1 I CT^iilHCTf Kh HEMOV CAkll Hi\ 

i r/\a lin<\- nc irkpox'fia am 
'kKO MorAi c( ciKOpirni 
riiacTf fMoy m rii 29 TTiPA'* KOcii;>« k r.k ohh rA/A- 

no Klvplv K.\K> KA»,V,II K.\M.l 'M\ l 

'i'K(rh3C«c If C/A c>Mii Uia i .Ha 
iipkiii lua lie lAA- KAW.v'k 

Ta ,\,a IIIIKTOIKt Hf C>\|'KkCi"k 

31 c>Ha jKf iiH,\,Kiiia ii()ocaaKii 
crc II no KCEii 3(Mii roii 

32 Tkma jke ic\'o,V'Aiii ifLia 

Cf il()IIKl\C/A MKk KK llfMOr IlKyk 

KkcfHk 33 i ii.srkiiaiicv' Kkcov 
iiporaa ii'kM'ki I ,v,iii<iiiiim 
CA iia()C«,\,ii rahKiirre iiiiko 
aiiiKf ami ca laKO Kk laii 
31 <I>a(iiicfii iKf r/\a\'A^ o KkiiM 

311 KkCk i.HrOHHTk KkCkl 

3') i ii(io\'c>x,v*'»'"f "f i'()a,Vki 
KC/A i i>cii oyiA iia ckirkMii 
iiriii\"k i\"K i ii))OiioKk.\,aiA 
(KaisaiK upcirk i iii^-kaki/iv 

KCkK'k Hf,\'*»'"'* i KkCkKA. lA 

3Ai K'k aK>,v(\"K 31) liii,\,-kr.'k 

>Kf Ha(10,\kl 

HC- Miiao 

19 

cpk.voKa Hii\'k kKO Kk 
a\';^. cKM-ATfiiH i oi'k 

Kp'k'.KdIII 'kKO;K( OKkl|,/A 

Hf iM;v>iiiT/A iiacTOV'Ya 
37 Tkr.ya laa c>\"HfiiiiKC> 

Mk CKOlUk /KA'IHa C>V|'KC> 

Miiora a ,v,'kaaifah uaao 

lis Moairif C/A (jv'KO r^\,ii0Y jKATKk 

,v,a i.sr.f,\fT'k ,vkaa'ifa/« 

Ha :K/ftTK;^i CKOI* XI I IlpHSk i;ai;k oua iia .v'^^'^'f '^V'" 
iiiiKa ciiok ,\acrk Uik K,\a 
ci'k iia .v^^V'^'^X"'* Hf^'HC'i"'*' 
\'k ,\'* laroH/ftT'k lA i link 

aAT'K KkCkK'k HfA^rk l Kk 

ckKAi KoaHsHk 2 (V)KkMa 
;Kf iia ,v,fc<Arf aii^/\OMa iui 

lia C/V'l"k CM ilpkKkl ;Kf CM 

MOH'k i:KE Maiiiinaf'i'k ca iifi'iik 
I an ,\)rka Kfiai'k fuoy 
:> <l)ii/iii!rk i Kap Toaoinkii 
I roya I yar Tf ii UKira 
))k ikKOK'k aa(l)fOK'k 

I K(A(K(H HapfMfH'KI 'ia,\,fH 

I ciiMOHk KanaHki i k>,\'» 

icKa)iiic« TkCKki i 

;Kf I ii))k,\,aci"k ."> Oiii/A 

OKa iia ,v,fC/Ai'f iiockaa 

lie 3aiiOKk,\kK'k iiHk ra<ft 

Ma MA^TK l/AH'klKOMK HE I 

,\.kif I K'k r()a,\'K caiuiapk 

Mk Hf KkHII.V-kTf (i i,\,1vTf 

:Kf Ma*if Kk OKki^aM'k no 

l-klK-klllMIM'k ,\OIUIO\|" 

lAfi'.a 7 YOA'^'i'Tf '*^f 11(10110 
Kk,\aiif laiAviHTf kKO 

ll|)HKaii;KII C/A miCllf MfKCKOf 
S lioAAIll'l Al/A inkiMllf 

M)rk'i'K-kiiA K'kCKp'kiiiairif 
M))OKa;KfirkiiA OMHHiTairif 

KkCkl LHIOHHTf TC>YHf 
MplllACTf TOYHf JKf ,\''A"''' 

It llf c'kT/AiKiiTf 3aaTa HII 

CkpfKpa MM IUfk,\" "('" "«' 
•kC'kY'K KaiMIIY'k lO HII MOIIIk 
Mkl Iia IIAi'lM HII .V'^'^*-'''*^ (1II30\|' 

•30 
nil canor'k iiii •a ,v*>'^''''''' 

IMk KO fCTk .V,'!^ '*'*'■''*'« "" 

iln-.u- oil X.'i iiaiiuuai.'Ti., ni'ipi, an luiimuai r-i,, ni-i))!. diibiiiiii. Cellar imiissa siinl, rce. man. cyrill. 
in niarginc apposuit: TaKwiix acBcaeoBi h iwairi. Ci]iari. i-m H lit. lu'iia cxtni v. and jiriuii 

scriptoris manu supra kcjic ii iic^ieira appositae In lit. uiasas glag. omendator aliquis 

receutior apposito >ki,;i.i cyiill. fxplevit 

2» 12 Mattli. X. II— 2!l. 

IIIT/ft CKOEI>ft 11 Vvh Hk IKf KO KailKTO PAAH K'K KaCK 21 llpk 

/mi:k,\o rpaA'"* '*" kk Kkck Kk ,V'»c'""'v >K( K(h\T'k Kpaiw iia 

HM,\,nf icn-kirai'if ckupkik- i ouk H/A,v,o I Kk 

Kk'io Kk HfMk ,\ocToiirk cTanpi^Tk HA,\,a Ha ()o,\irrfa/ft- 

(CT-k- I TOY "C'KKAi.VkTf 

^VOHk^fJKf i3H,\,IT( 12 K-k ''1 

YOA/AlllTf /Kt Kk ,\OMK H-k i Oy-KMliK'l-k lA 22 I KAi,Vf'l'f Hf 

aOYlTI H i:$ I aillTf O^KO K,V HaKir.VIIMH KCKIIIH IMfHf 

AfTk jy'S'U-K ,\,'>'>cToin'k ii|)H mcfro pa^H iipkrpkirkKki 

AfTk MHpk Kaiiik Ha Hk aurif ;Kf .v'' KOHna ciUHk kaxA^T'Iv koh 

an iKf M( K;»x,\,fTk A^'coiNk 23 iir,\,A JKf roHATk km Kk 

Mnpk Kaiiik Kk KauK Kk rpa,A,'K cfMk K-kraHre Kk 

3KpaTHTk CA II I HJKf KOAH ,V,P«*V'"'»^ ayHHk KO ra»7K 

HJkAC Hf iipHLin-k Kack- Kay-k -kKO Hf iMark Icko 

HH iiocAov'iirahi*^T'k caoKf HkHaTii c/A rpaATv latK-K- 

ck KaiiiiiYk IcYOA-ftiiiTf A''''"'AfJKf iipiiAfT-K ch-k 

13 A<'^'''T '^" i"* ''P'>A'> '''<■'' MCKkt: 2! NkCTk OV'HfHM 

ro OT'kTp-ftckrf iipayk ot-k K'k HaA'k oi'MHifAfUk hm 

Hor-k KauiH\-k IT) aiuHH rai* paK'k naA'K riuk cKotUk 

KaM'k' OT'kpaAi»Hkf KA^Af -5 A'^'^'^-'^f'' "k oyuHiiKov; A'» 

T'k 3(UH COAOMkCH'k i 3e KAiAfTk kKOJKf i OVMMTf 

ak (ro I paKov' kKOiKt I rk 

MH roMopcu-k- Kk ,\kuh CAi Hk (10 nmT( riiHa A''"*m«'V 

A'KH'Ki H(h;( AH rpaACv' tomov' K(ak3kKoaa Hapkiii/i\ ko 

1() Of a3'k C'kAl* K'kl -kKO OK UfA AMM IiaM( A*''''^->l>lkHI/Aln\ 

no cpkA'k KAkKk KAiAl^'f f* 2(5 h( ov'Ko'n( ca i\'k : 3aH 

JK( MA^APX '^l^'l*' 3UMWV I H'k MHMkTO»;( KO (CTk MOKpk 

ah IvKo i roa;f^KM( 17 KkHt k(ho (:k( hj OKpkK(HO ka; 

MA-kTf 7K( OTk HKk llplvAA A^ r'K- TaiHO fAil H( O^Kk 

A-AT'k KO KM Ha CkH-kM'kl 

I Ha ckHkii.iHniTii\fk i;aiHM\-k- ,\-^Hf K;HAfT'k 27 Hhu rTxhii 

OYKklA^T'k KM IS I MpkA'K KAA a3k Kk TkMk pkl|,'k-|'( Kk Clik 

A'MKM :k( I Up/A K(AfHH vk i (;k( Kk o\;\-o cam 

KA»Af'l'f Mfl'f P'»A" l>'v CTv 11IHT(- nponoKkAHTf Ha KpO 

K'kA'kHH( ilUk i lrft3-klK0 K-k^'K- is i H( OyKOlTE C/A 

M'k I'.t (iPAJ 'Kf MpkAAA'ft 0YKHKaiiMiriiii\-k rkao 

T'k K'ki H( ni^-krt C/A KaKO a a'"'^ "f MorA^nnk o\'KHrH 

AH HkTO K'K3t'A(T( A''f''"'» OyKOHTf C/A lia«l( MOrA^HITaa 

KO C/A KaM'k Kk Tk Mack TO I A"''^« I TkAO noro\"KH 

MkTO rA(T( 2(1 H( KM KO ( TH Kk t>(OHk 29 HE ,\,h\Vh AH 

CTf rAI*lHT(l HTv AY'*' *'"*M.'' HTHUH nkH/A30V- KUHHTf C/A 

10 Verbis O. asi. in miu-glne :ia<i glag. app. ii.ii.ici, an li.ii.K]. dubinni est. 25 t.Koacc. i 

riHx oro, lit. i erasa, cuins vestigia apparent. 2() oy in oy6oiTe ca extra versiuu additum, 

cyr. lit. oyfio appositum 27 supra asx oyr tismt. app. 29 medio spatio inter versus 

roe. man. cyr- addidit iia araim utmiMi; ecrt u hu •>o Matth. X. lid — XI. S. 13 

i f,\,MM.\ ;Kf Ol'k MflO Hf M.\,\,f ll))llf M Afl'K MA llplKlllAf 

•|"K Hi\ 3(I11H- K(30 C>H.\ l'..\ I'k tlOCKAai'.klliarO MA 

UUrO- ;}() K.tM'K JKf I KAACII II ll()llfM,X-M il()C>()OK.\ Kk I 

r,\.\K'kl KCIl illlTk'I'HIII MA llpOpOHf lirk.{,V,^^ II()0(K"< 

C/VTk- '.11 Hf OV'KOlIf Cn\ OyKO "l/V llpllUKTk l llpllfMAA 

MMO.Hk\-'k ilTHHk AOYMklllf II ll()aKf,V'»""'^'> ^'"^ ^'^'^ "('<> 

fCTf Kkl KOH 3,\H- Kf.VkHIIMf lllk^A^^ "|''> 

;V2 likckKk o\'RO- UKf iciioKk iu,\,kiiHH/>» iipiiyn'k 12 I iih;( 

CTk MA llpk.V'K HKkl- ICllO KOAIIJKk.VC" HAIKMTk f,\,'' 

K-kMh I a.Sk iip-KA'iv onlik Moro oi"k yAA'ki\-k cH\-k 

MOHMk' i:Kf (CTk HA HK\"k HAlllAi CTOy,\,f "'»' l>0,V'W 

3:> A UKf OTkKpklKri'k CA TOKMO Kk IMA C>\|-MfHHH6 

AMIIH TAItK KAM'k HE 110 
lOYKHTk Illk3,\'kl CKOtl/A 

MfH( llpk,\,k HK'kl C>Tki;pk XI. I I KklCI-k IF ,\A CkKOHkHA HC- 

r;»i CA I A3'k fi'o npk.v'k oii,f 3AiioKk,v,AiA okHiiia ha ,\i 

Mk UoUlk i>Kf (CTK HA CATl 0\|-MniHKCMA CKO'llHA 

HKC\"K- 34 Hf UKHHTf "kKC lIpkl.VkTf OTK T;^i,l,''^ OYHHTK 

npH,\'k nOAOIKHTII LlHpA HA l ilpOIIOKliA'*'' "k Kk rpA,\k\'k 

3fUH H( npll,\,k IIOAO l\"k 2 loAH'k -Kt CAkllllA 

atHTH MHpA H'k MfMk 35 ilpll ^ 
A'k KO MKA HA OUA 

CKOCrC i ,VklllT6pK HA Mpk Kk KK Ai3HAHlllTH X^'^'^ X''^'> 

CKOlAx i HfK-kCTAi HA CKf HOC'kAAKK OYHtHHK'kl CKOl 

KpkKf CKOl*- 3(j i KpA3ll HKOXT UH 3 pfHf Kk HfyOV," Tkl AH ( 

,\oiuiAiiiKHHi ero: 37 In^e ch rpA^i,*"- i'"' iHoro mai 

AK>KHTk OUA AH MATfpK Mk 1 I OT-kKlvUITAKk IIC p(Hf 

HAMI MHU HkCT'k UfHf lUk HK.VKUK K'KSKkCTH 

,i,OCTOiH'K i:Kf AKiKHT-K If iOAIIOKH •'( CAlvUHl llpO 

CHA AH ,\,KIUTfpk llAMt Ml 3HpAK».Tk l IfpOyH \'0,\,A 

Hf HkCTK MfHf ,A,0CT01H'K Tk ilpOKA>Kf Hill OMHIUTA 

3N I HIKf Hf npllUfTk KpCTA i;V.TK C/ft- I PAOYCHI CAKI 

CKOfrO- I K'k CAkA'k Uf IIIA'I'K I Up'KTKHI KKCTA 

Hf rpA;»,fT'k HkCTK Mf IA>'I"K (') l KAAIKf HKCTK l^^f 

Hf ;i,OCTOlHK- 3'.t (>>Kp-k Hf CKKAA3HIITk CA MH-k 

T'Ki A"'* CKOl*. noroVj'KH 7 i-ky-K iKf ic\'o,\,/jiHiTfyK 

TTk I*- A IHif norO\,-KHT'k HAHArk HC TAATM HApO.yOyk 

tOAIIH'k HfCO KH,VkTk l 

,VHI* CKOl* MfHf pA,\,H OKp/ft 3ll,Vf'lf Kk IIOYCTKIHI* 

IHTfTTv I* 1(1 iXf KKI HpHWf IpkCTII AH KkTpOUk KOAk 

TTv MA npHfMAfl'k i HIKf KAfUkl S Hk HkCO i3H,\,0 

35 paa.i.ii'jiiT, rec. man. cyr. lit. sciip^it pro uniso f^la^ol viicaliulu, i\ui>d lufji in;iniit, 
42 noroyfiuT-L ultimas duas lit. supra vers, .scriptas exhibet nequc accurate disc. pi>t.. nuni ri. 
an n addit. sit XI. 4 post loaiiomi rec. man. cyrill. intra versus et in margine scripsit 

*■*(' BHflicre u cTTjimacTe 14 Mattli. XI. :i— -iS. CTf KH.V'kT'k MKa AH U'K M/iV 
K'kK'KI (IM.S'KI OR/\kH(Ha 

c( i;kc r.i/AKKa hoc/Atk kk 

AOMO\-K U(1HX"k CA^Tk II Hk Hk 
CO i3H,V,0CT( KH,\kTk ilpOpO 

K.\ i\H (1 r,\»* liaiu-k i aiiiirc 

npOpOKa- 10 Ok KO JCTTv O HfMk;KE 

(CTk iicaHO cf as'k nockaiit^ 
atiAk MOH iiplv,v,k axr^cMk tkc« 

IMk i 0\|TOTOKan"k nA.Tk 
TKOH np-k,V'k TOKOI* 11 aMHH- 

rai* KaMk Hf Kkcra K'k po 
:K,v,f"''»i\"'» JKfuaMH Koaiii 
loaHa KpcTHT(a1i ykHii :Kf 

Kk ll.pC'k HKCI^'kCMk KOAlll 

(TO fCT'k 12 Qx-k ,\htHl\ ;Kf I 

oaHa KpcTHTtalv ,v,o ciak- 

UpCO MfKCKOC H;ii,V,"T'l» CA- 
i HA^>K,\,kHHL^I KkC\"klTa 

i*Tk f K! KCH KC> npoponH I sa 
KOH'k- ,v,o loaiia iipO(rkiiin\ II la 

llJTf \-01HTfTf npHliATH TK 
fCT'k iiMlk yOT/AI ilpllTH 

15 iM-ki/ftH oyiiiii ca-kiiuaTH ,va 
cakiiiiHTk hi Hc>uo»|- ;kc o\,"nc> 
,\,^^Ka^i^^ po.yock iic>,\,c>Kfirk 

(CTk AkTHIIITfUk Ck^A UJTfM'k lia Tpk;KHlllTH\"k UKf 

K'ksraauiaiiKTk ,\povrc>Mk cko 
iMk 17 i rat*T'k- cKupaYOMk 
Kar.ik i ME iia/AcacTi iiaa 
Kayotik KaMk i ne p'ki,i,acTf 

IS ilpli.V,! KO ioailk HM nillA HH k.V'kl- 

I raiJKT Kkc k iMaj-'k lit npH 
^f CH'k MCK'kl "kA'W I imin\ 
I rai^Tk cf HK'k 'k.vkiia i nii 

Bkl^a- M'kS.VOlMKKEU'k 

;i,pov'rk I rpknikHMKOM'k- 
I oiipaK.VH c/fi llp•kM;^^,v,po CTk OT'k A'k'*'* •<'A,V''^ Cl'.OlVk 
"20 TTvP^a Hat/ATk ilOHOCHIIl 

rpa.voMk Kk HH\-k;K( Kki 

III/A UHO:Kailll/A CH,\kl • 

3a H( Hc noKaaui/A cm 21 ropf rt 
Kk \-opa.siiH'k rop( rtKk km 
T kcai.va Hko aiuTf Kk r rp-k 

I CM.VOH'k KMMIA CMa-kl KM 
aki K'klK'kMI/M>A Kk KaCk 
ApfK'U OyKO K'k Kp-kTMIUTM- 

I iionca-k noKaaaH ca khuia- 22 OKasf r7\»* Kanik i- rpoy 
i CM,\0M0V' OT'kpaAkMkf kh^ 

Af'I'k Kk A"*'"* CA>A''^"'*l- Hf 

;Kf KaMa- 2:5 I tw Ka^EpkMa 

0\"Mk Kk3HfC'kl CA A<* HfKCk- 
AO '>A«» C-kMMAflll" 3a M6 aMITE 
K'k COAOMk\"k KMMi/A CMAkl 

Kkia-ki KkiK'kUJ/MWv Kk re 

Kk ilp'kK'klA'kl K-klMI<A A''"' 

AkMfckM-karo A "' -1 OKaif 
r.\»A^ r.aMk. -kKO 3fiLiaii coao 
UkCH-k orkpaAkM-kf ka^a* 

Tk Kk ,\Uh CA»A''^"''*l ilCAil 
KaU'k 20 ll-k TO Kp-kM/Jl OT'k 

KkMiraK'k Mc pfHE icMor.k 

A»ll^ CA 'I'EKk 0M( TM MfKOl' 
i 3fMaM -kKO OV'TaiAk (CM CM- 

o'i'k ^p■kt.lA^AP'kl\•'k I pa30\' 

MkMkl\-k i aKMAk -k (CM 

niaaAfHkUfM'k 20 (m- om( 

kKO TaKO K'k! Koak iipkA"k to 

KC'^M 27 likck MMk iipkAaMa 

C;>iT'K OUfMk MOlMk I MMKTOIKf Hf 3Ha('rk CMa 

rkKMO OUk IIm <<\l,.\ KTO 3Ma( 

Tk 'l-kKMO CHk l (MOV'a;( KO 

AHT'k CH'k OT'kKpklTM 28 llpH 

Akr( Kk MHk KCM rpov'iKAa 111 I fiyrriT. rec. man. cyrill. adscripsit xt. quod lesras i;ki. oynrr. l'^ in r.iiii.T Hi 

supra r.iim scrijita JO post cii.n,i locu glag. vocabiiii eiasi cyrill. rec. ui. cro scrips. Matth. XI. -21 XII. 22. 15 lAiirra ca i OKirkMEiKHiii 

1 aa'K iioKOi* irKi 29 KK.Hk 
MkT( iro Mot Ha cfKk i ii.v 

OyHH'I'f CA OTK MfHf- •ki;C> K(1C> 
■I'KK'k fCllIk- I CKMk(UHK 
Cp'k,V UfMk i OKpAllllflf 110 

KOii ,\iiiauk KaiiiiiMk ;)0 iro 
M0( Kaaro i KpkU/f^ moc ak 

l"kKO fCT'k KOH XII I I'l K TO I'. () k 
il()ll,\f lie I'l* C,>^KC>^A^ CKKO U /A 

alv ckanHk ov'HfHmi,ii ;k( (io 
K'k.saaKaiii/A i naHAui/A kk 
CTpkrani KaacM i kciH 

2 <|)a()MCki :k( KnAl^«'i'iiif (ikiii/A 

fMOy C( Ol'HfHMHII TKOM TKO 
pAT'K fl'OHCf H( ,v,">"'C'i'oirk 
TKOpHTH Kk C;>^KOTkl I! OHk IKf 
pfMf LmK H-kCTf ail HkiMI Mk-rO TKOpll A'VV* fl'A'* 'i'l' 

.saaKa cauk i cx^iuntt ck hh 

Mk- 4 KaKO KkHII,V,( Kk \'paM'k 

B/KiH I i^akK'ki iip-k,vkac>JK( 

Hll1v C'kllkCTk iykJKf H( ,V">'' 

croiHO eMoy K'k IvCtii- hii ca; 

lll'rillM'k Ck HIIMk T'kKMO 
uUpEOM'k E,V,IIH'kM'k 5 All Ilk 
..CTf Mkail K'k .SaKOH-k kKO Kk 
"CAiKOT'kl ifpfll Kk UpKkKf 
uCAxKOr;^. CKKpkH/AT'k- l IH 

"iiOKHHkHii c;»^'i'k (j raiiK Kauk 

•kKO UpKkKf i KOaill (CTk Ck 

,\,f 7 aiiiif ail KHCTf Kk.vk 
ail Mk'io fci'k Miiaocrii 
\-oiiri-^» a iif iKpkTKk iiiiKO 
aii/K( o\;ko KiicTf ocAi,viian 

ll(IIOKHH'kl\"k S I'k KO fCTk 
CAiKOTU CH'k MCK'kl It I ilpk 

YO^A OTTi 'I'Ai;!,!^ lie iipii.yf iia 

C'kirkMHlll'I'f 1^14 10 i Cf MKk 

Kk Toy pa;ka^ im-m co»|'ya> 
i KkiipocHiii/A H raijk^iirif 'Hi 
Mini ,\':'CVC'iTh Kk c;»;ko'ia; 
n,k,\nrii .v* "'' i"» Kk.sraaro 

aiA.rk II OHk 'Ai( pfH( IM'k- 
Kkl'O (CI"K OTTi KaCk HKk l/Kf 

iuark OKkM/A t^HHO i aiiiit 

K'klia.VfTk CA K'k CAiKO'l/^x 
Kk kM/V- Hf LHTiMn'k ail (10 
12 KOakMII O^KO aO^HHI £d"k 

•iKk OKkMA-rt 'i"ky;Kf ,v,''"'c'ro 

ll'k Kk CAiKOTAi ,\*'''KP'^ TKO 

pHTH Ki T'Kr^i.a raa hkov' npocxk 

pH pA^KA; TKOKR i npOC'Ikp-k 
■|"k pAiK,>» i OV'TKp-k.VH C/A fUOV" 

i KkicTk n^kaa kKO l ,\,(''>V'''>'^ 
14 <I)ajuic'ki ;k( liiik.VKiiif ck 

Kk'I'k CIKOpHUI/A lia Ilk KaKO II 

norov'KArk 1.) ic --Kt pasov'uk 

K'K OTII,V,( OT'K T,Vv\'k I HO IK 
MK i,V,OHIA HapO,\,H lUIHOSII 

I iiii,'ki\ii iw\ KC/A Hi i .^aiip'k'i'ii 
iuk ,va H( aKk tro ckTKO 
p/ATk 17 ,\,a ckK;*i,\,(r'K ca iipo 

pOKOMk icaiCMk r.Milklll TfMk 

Is Cf OlpOK'k UOII frOIKf l.HKOaH 
Y'k Kk.^aWKafH'KI MOII Ha HklKf 

KaaroLsKoaH ,A,iiia uok iioao 
;k.>» AY'i* '■'"•''II II'* iifi^iK i c,Y.,\,k 

l/JV.SklKOUk Kk.HK'kClin ■K 

I'.) HE llp'kpCMCI "k HII K'k:^'killH 

I'k IK OV'CaklHIH Tk IIHK'rOJKf 

iia pacii.^/niiYK raaca fro 

20 IpkCril C'KKpOYllKH'kl IK Hflll 
aOMH'I'k I Hpkra Hf Kkllf 

M'kiiia CA H( o\|'racnrk .von'.vf 
;Kf Kk.SKf^cr'k Ha iioKk,\,^» 
c^xv'i*- '^I i "'» iM'J^ «"'>"' I'ft.'J'kinii 
ov'H'kKawiT'k "22 I'or.va iipiiKk 

CA (HlOy KkCkllOV'tAxlH'lk CA CXk 

Ilk i irkMk I iii^kaii i kKO 
cakiik I laoy'Y'k i laaiiif i l:i Cnacn. an uuctl dubium eat 
cyr 11 20 iiL.ti!. cuieiiilatiiiii in u3Br,;rn., .siipi-rijusila lit. If) Matth. XII. •2S — 40. 

rAA.\a.\iiif 2:5 i ,\HK,rk.\\-Ai fiiiov'- A 1;k( pfstTk h.\ XJ(Ts. 

C<A KCH H.\pO,VH r,Ui»xlHTf CT'Kl Hf OTkllCV'C rHT'k CA 

(,V,a Ck fCTTv CH'k A'*'^'* -i ^*'» fUOy- MM Kk Ck KliKk HM K'K 

lUlC'kH :K( CA'klllKVK'KlIK p'klll/% r-p/A,VA»lllTHI lio All CkTKOpll 

Ck Hf iarOHHTk KKCk Tk Tf Apl^KO ,\,OKpO l ll/XC>,\,k ( 

KMO lUAkakKCAlv K'kH/%3n 10 ,\OKpk All CkTKOpHTf ^Vplv 

KO 3TvAC> i llAOAk (1-0 STvA'k- 

27 

t ■ OT-k I1AC>,VA KO AP'tOi'''' nOHHA 

R-fecK- 25 Klv,v,'w :Kf Tic M'w ho K;>;,\f'' "k- :i4 iun ,a,\"'^ <V'" 

CAH IM'k i pfHf IMk KCk ,\,"'>'''^'»- f^'^KO yO>K(Tf ,V,'>''KpO 

KO UpCTKO pA3,\, ''»''''» f-* H'» C** IliOpHTH 3k, Ml CAUIITt 

3AnO\'Crk(T'k i KkCkKk Ork l.HKklTkKA KO Cpk,\,kll,W 

i'pA,v'K AH A'-"''^''' pA^A'R'*'* o\-cTa rAi7».rk :'>.'> yV,OKpki 

CA HA CA Hf ClAHfTk 2(i I Allllf MKk OI"k ,\,'>''KpJArO Ck 

COTOHA COTOHA» isrOHHT'k 

HA C/A pAaA'li'^KAk C<A fCT'k "* 

KAKO OyKO UpCO fro 27 i Allllf A KpOKIIIIITA iSHOCHTk ,\,'''''^ »'•>•* 

.H'k KfAkakKOAU 'iHI'O i .Hk,\kl MKk Ol'k .{kAAAlO 

HI* KlvCkl CHOKf KAIII/A CkKpOKIIIiriA laHOCiri'k 3k 

KOMk l3IOH/ATk CflO pll AAlv :((> V,\iX^ :K( KAMk kKO KCU 

TH KAM'k K/'ki,\,'*»''"'^ C,^.,V,'"''* f'"''' C'^C^KO llpASAI^NO flKf AUlTf 

28 AUlTf AH ,\Cti K;K1H A3k l pfKA»rk MHII- K'k3,V,'lA'*''"'» 

SPOHItK KkCkl OV"KO ilOCTII HfUk CAORO- Kk ,!,'»»'» ^^ 

•Ail HA KAC'k UpCIU KIKIIf 2^1 All A''*"'*^ •^~ '>''''"'' CAOKfCk KO CEO 

KAKO MOHCfTk KTO KkHHTII i\-k OllpARkAHIHH C/A l CAO 

H'k A"'"*'^'* KpkllkKAAlO I Ck KfCkl CKOIMH OCAiA""'" ^-^ ^•"'"'U 

c;siA'W fro pACYkiTHTH 3S I'krAJ orkK-kmiaui/A fifpiii 

AUlTf H( llpkHlvf CkKA/Kf'I'k OT'k K'kHHlKkHHK'k l (jlApllC'kH 

KpUilkKAAI'O I TklA-V A>>""'^1'» rAI*mTt- 0\|'MHT(AK' yO 

fro pACykirirril UlTfU'k OTk TfKf 3HAMfHII( 

'M\ uKf Hivci'k Ck yiioi* KiiAliiii :);i (Vlnk iKf OTkKlviu ta 

K-K pfHf lUk pOA'lv A;*^KAKk- 

HA M/A fCT'k I IIHIf Hf CKKHpA l AWKOAlv" 3HAMfHHk I 

fTTv CTv MHObK pACIAMAfTK IllTfTk l 3HAMfHHf Hf A'» 

31 OfrO PAAH rAIJK liAMk KCk CTk C/A fMOV'- TTiKUO 3HA 

KTi rpk\"k I KAACKHIlIHk OTk MfHIIf lOHKI llpOpOKA 40 'kKO 

IIOYCriirk C<A HKOIllk A "kH^f KO Kk iOHA Kk Mpkli-k Kiri'OKli 

HA ,\X'W KAACKIHlUHv Hf OTk Tpll A"" 'l'" '^^ HOUITH TAKO 

HOV'CTIITk C/A HKOMk 32 l IKKf KAiA<''"»v C"'^ MCKkl KTx CpAU" 

KOAHa;kAO pfifrk caoko ha — 

CHk MCk'k 0'i"kllO\'C'rirrk C/A 3fM/\/A Tpll A"" ^ 'I'" HOIIIIM 

27 fjii pro pa,iH cum appositis supra vers. cyr. lit. a,i, siil u Iocd orasi srlaa:. a seriptuiu vicictiir 
31 tKOMT. an HKOML primo loco discerni lu-qiiit. :!:t n.io,;i, t'ortassc ii.ioji lefjciuliuu 

34 supra TBopuTii rec. m. cyr. r.5aro.)iaTK scr. 35 supra i-i.Kponumia cliar. cyr. recentiDrc 

ctpua ctnoero scriptuu 40 ut uptel : potius in> qptiit Mattli. XII. II XIII II. 17 

1! UAwKH IKKkLiITKCII,! Kk (IK (lA^lwi. CI'.OrAi H.\ CV'Sf !IIIK'kl 

CI'.»1IA» T k H.» CA%,Vk Ck (tO.yO CHOIW\ ))(•!( Cf UAl'W Mok i 

Mk CHMK I oc;^^,^*'! "k I kKO K(K\iirk uok r>(( bKf Kc amrf 

llOKa<llll/^ C/A ii|ioiioKk,viihA^ I TKOpiirk i;o.\iax ona Mono 

OHMiioiAx i c( i;0A( ioiiki i;t;( (ci'k ii.v iiKcyk I'k Kpa 

ck,\,( 12 upMna K>;Kkci;.\.v i;kcr.\ i' k uoii I cicrpa i yi'ii ( 

HfTK na CA»,\k Ck ()o,v,oMk CM ci'k XIII I lik rk;t;,\,( ,\iik iiiik 

Mk I ocAi,\,'Ar'k I kKO iipii ,v,'* "c i.H ,V*'"''>-'"''*V cKVl^'*"'' 

^\,l O'I'k KOHll,k :^{M.XW\ CAkl - 

mark ii(rkMAvV)">''f'" cOiXOMOHA iipii Mopn 2 i ckKk))aiiiM C/.\ i;k ne 

i Cf Koa'f cOiXOMOiia ck.Vf mov napo.VH mmo.hh i ki;o I'.k 

i:{ Hr,\a /Kf HfMIICI'kl ,Xk3k Kk KOpaKk c k,\,f i K Ck 

^\,\"k i3H,vn"K OT'k HKa iiirkyo iiapo.Vk na iioMO))m ciokiiif 

^XHTTv CKKOHH K(3,\,'KHak '■'< I \.\A IMk MMOI'O ll()ll'CkHa 

MlvCTa- lunvA iiOKOk I iic o mh r,\-f. c( i^ii.ve cki/jvi 

Kp1v'ran"k 14 rkr,'i,a (usfi-k ,v,a ckn'k 4 ckKMiinoMoy 

Kk.SKpaiiiT;^; C/A Kk YjiaMk oi'.a ovko iia.voiii^ iipii ii;^tii 

MOH OlhllOV'A'J'V'*'^ I.^IIAI^ I ll()M,\,01II/A nrill^/A HKCKKII/A 

i n()Hiiik,\,'k OK(i/Miii(Tk iipa i iio;joKaui/A k- :> .\(io\|'iak ;Kf 

3,V,KH-K IIOMEl'CH'K I 0\,'K)ia lla,V,OIII/^ Ha KaMCMIIIY'k 

iiKHk I.') TKr,\a i4,n"K I no kKO iit iM•klll-^ ^smaa mho 

IMfTk Ck COKOIJH IK lHk\-K l"kl I aKHf ll()0.3/AK0HI A 

,\X'k. alOIUTkHIk CSKf l Kk .Ha Hf Hf IMkaHlf ra;^KHMkl 

3(M<\'k Ci\'kHkllK> K'kCH'kK'k 
HIIO npHCK/A,!,^ -^'^ "f "f ll^l^ 

Hl(,\,'ktll( -/KHKAiTTv I RM,\;K \'Ai KOpCHHk l HCkYOUI..\ 7 a ,Vt"^V 

Tk Hoc,\k,\,kH'kk MKa Toro lak na.v.oiH-A Kk rpkHHi 

ropkHia ripkKki\"k raKO ka; i i;k.HH,\,f ipkHHt i ho,v,'V 

,i,fTk i po,v,ov' cfMOV AAvKai'/K KH t "> ,i,poYiaa ;Kf Ha,\oiii<i\ iia 

HOV'fMOY U) H1HT6 euov' v,\tM HfMan .v,0Kpk I ,\,aa\";4» 

uri'io Kk Mapo.voMk c( Marn nAO,\,'ki oiio ckro oko hie 

t KparpHlv fro crok\'A» Kkjrk cik ,v,fC/A'i"k oko Ii '.i iMk 

icKAiuiTf raaxM fMoy 17 pfM( 

;Ke cTfpk Kk Hfuoy miii tkoK 

i Kparpii'k iKO'k i;kHk cro \^\\ ov'ihh c.\kiMiarn ,V'» f'^'»' 

lATk yoT/MUTf raaTH Kk if iiiiiTk 10 I Hpiicr;».iikHif orit 

K-k 4b OH'k >Kf OTKKklllTaKk pE IIIII^H fPO pkHI<A fMOV HO HkiO 

Mf Kk ri\»AilllTOV'UOr KkTO f HpHTkMaMH IWEIIIH Ulk 

Cl'k Main MOlv i KkTO CA» I 1 OMk ;Kf 01 •kKklHiaKk pfMf 

Tk KfiaTpHlv Mok 10 i iipocik kKO KaMk ,V'"">'' fC'i'K pa.joy 

42 in ocuaAT-i, leetionini corlicis prioreiu restitui. in cuius looo nianiis iTcriitidr clKinictcri' 
cyrillico h pro glagolidco a enicmlavit. ib. versus 12 ii re — vh.v minutidrilius literaruiii Inrinis, 

sed eailem ut viilctur niiinu inforcalatiis est -):t in niueri. po.strridns iluac litcrae supra 

V. ead. man. aililitac- sunt -14 oThiioy.ioy/Kc an ori.ii. dubiuui XIII. "i nitaiiir, in 
cod. lit. ;i rainutioris format supra addita 

3 :{(► 18 Matt.li. XHl 12—30. M'kTH- TiUHaa H))CTKII1\ 

HfKCKaaro- oirkuk m:( tu ,\,<»"'>"' 

KT'K 12 iM/>illlTK>MOV' KO 
,\aC'l"h CA I H3KAv,A,n'k I 
MO\j' A l>Kf Hf ilLlaTK 
i (<K( IMaT'h KhHkMET'k 

CA OTK luro i:< (Jtro ^)^^,H iipH 
'I'kHaMH iM'k rai* 'Rko kh 

,\/MIITf lU KII,V'Al"k i CAM 

ui/Mirrc IK C/\-kiiii>ft'i"k MM pa 
soymkiiK'i'k II i c'kK'kiKa 

n"k C/A iy'k IlilOpC'HkCTKO 

icaicaiiiHO raiA^iin'ce 

C/\OyYkMk OyCAklHIH If 

i Hf ir^iaif paMOYUkTii 
skpAiiiTf ci'Hkpirif i Hf i 
Mart kh,\'Rth 15 oytatiCtIv ko Cp,\,kHf ,\IO,VIII Cll\"k I Ct\|'lilH 

Ma T/AjKkKO ov'ca'kllllalll/^ 

i OMII CKOI CKMk;KHIH/A fi'.V,'' 

K'kr,va c>\'3k()H'i-K OHHMa i oy 
iimnia ov'C/X'kiiiiAT'k i cp'k,vk 
Hfyk pasov'MHii^^T'k i OGpa 

TATk C/A I 1111,1x1X12)^ hA 16 BaiHIl 

;Kf Kaa/Kfirk ohii -kKO hh^h 

Tf l CiYIIIH KaillH kKO CA'kl 
UIHTf 17 aMHIlk PAtX. KaiUk 

•kKO yHC«3H npoponH I iipa 

Kf^kHMI^H K'kJK.V.fA'klUA KH 
^"kTH "kaif IUI,VIITf i H( KH 

.Vkm-ft t ca'kiHiaTH lotu ca-ki 

UIHTf i Hf ca'kiiiiaiH<A 

is I'rki ;Kf ov'cakiiHHTf npii 

T'kM* C'kKTiHiafi'O 19 KCkK'k l 
}K( Ca'kllHHTk CXOKECa UplJ 

I HE pa.sct\'MkKafT'k npHyo 

^VHTk HfllpH'k.Sllk I KkCykl 

iinafT'k ckanof kk cpk,A,kii,H 
fro cf fCT'k ckaiiof iipii h;^; 
TH 20 a ckanof na KaiUfHiii 11 He ead. m. supr. v. scr. !."> in ewa lit. r 
posuit. vncab. <■ quod nuAaiutcn, subsequitur :J1 

Cf fCTk CAklHI/Al caOKO 

i aKiif c'k pa.voc'riiiA^ iipHfMit.ft f 

21 Hf IMaTk JKf KOpfHf Kk CfKk- 
Hk KpkMfH'kHO fCTk GklKk 

Hill ;Kf iKMaaii i roHfHiiio 
caoKfCf pa,\,H akkf ckK.xa 
iKiikfTk CA 22 a caiiof I'.k ifik 
Hill ck fci'k ca'kiuuM cac 
KO i Hf'iaak cKkTa cfro- i 
akcik KoraTkCTKiili no,\'> 
KakfT'k f caoKO i Kfciiao 
,\A KKiKaf'i'k '2'.\ a ckaHOf na ,\,o 

Kpk .{fMH Ck fCT'k Ca'KHH/A 

I caoKO i (ta.HOYykKairA f- 

I llpllHOCHTk liaO.V'kl KKO H0,,\0 
Kafl'k I TKOpHTk OKO p ORO M- 

OKO f, 21 Ih;x; HpHTkMA; npk,i,K 
aoiKM iMk ra/A c»yiio,v,okh C/A 

UpCTKIIf HKCKOf 'IKOV' CKK'k 

iiiKimoy .voKpof cktinx iia cfak 

CKOflUk 25 C'kll/AIHTfM-k ^Kf 

MKOiHk Hpii,i,f Kpar'k fro 

i Kck iia-kKfak ho cp'k.v.'k iik 

HifHHU^is I OTii.vf 2(i frA<> ;Kf npo 
HAKi TpkKa I nao,vk ckTKO 
(III T'kr,\,a aisH ca I naliKf 
ak 27 iipHHif,i,-knjf pacH rHO\' pu 
HI.A ni Hf ,v>"*Kpo ail ckiUA ck 
ak fCH iia Cfalv TKOfMk OTk 
k;)»,\o\' o^ko iMaTk iiaKKfak 

2S OH'k JKf pfHf IMk Kpar'k "ICKk 
Cf C'kTKOpH paRH ;Kf p'kHI.A f 

luoY \'OHiTfiiiii an oyKO ^,^ uih 
,\,kiiif IcnalvKfM'k VA 29 ohk ;Kf 

pfHf HH f,\a RkCTp'krai*HITf 
liakKfAk K'kCTp'krHfTf KO\j' 
H'kllO Ck HIIMk I HkHlfHHI^;iN 

;(() ocraKHTf KoyirkHo pacTii OROf 

,X,0 >K/ftTK'kl I Kk KpkM/A IKATK-k 
pfK,>i V,'^'*'''''*'''*'^'* CkRfpk 
Tf HpkKkf lialvKfak I CkKA 

erasii 22 cauoe, einend. rec. cyrlll. t super- 
erasuni. 23 noAo6aeTi. an noaodaexT. dubium Matth. XIII. :il — aO. 19 ;k.\t( irt\ K'k CHOii'ki %K0 /KEiirni im 

.\ IlkllKHIIII,;^^ C'KK(|)'k-|-E K'K ;KII 

ikimnAv t.ioiAv HI luz-K iipirru 

•l-V ll(lk,V,K,lO;Kll IM'k TA/A- 110 
AOKkllC fC'I'k UpCO HKCKOf 

.Sp'kMOV" r'0()hMllkHC\" CKf Kk3k 
M'k MK'k KkCkk Ha CfiXU CKOC 
Mk '.{'i (H:( MkHt (CTk Kcky-k 
C'RMfH'k IV,\A JKf K'k3,\,(U\CTf 
•VK KO/W fCTk 3£AIII I Kkl 
KJfTk ,\,p1vK0- IvKO ll(HirH riTM 
l^.\M-k HKCKklUI). I KHiani 
H.\ Kk'lk\"k fro- '.y,'> in?h llpHT'kMA» 
l'A.\ IMk- IIO,\OKkHO (CTk UpCO 
HKCKOf KKJCOV' l/Kf Kk3k 
M'klUH »;fHa C'kKp'kl K'k M^>ll,'k 
XpiH clajT-k- ,,VOHk,\f/Kf KkCKkl 

ck Kkca 34 Kkck ch raa hc 

npHT'kHaUH Kk HapO.VOU'k 
I KfC HpHTkM/A HHHkTO/Kf 

raaujf Kk HHMk 35 ,\a c'kK;si,»,f 

TTv CA pfMfHOf llpOpOKOlUk lAKK 
UlTfMk 0TKpK3A» lik HpHTTi 
Ma\"k CV'CTa MO'k- OT'kKpkllA. 
CkKpkKfHa'k- OTTi CkaOIKEHH'k 

Kkctro MHpa- 36 Tkr,\a ocra 
Kk Hapo,\'ki i,\f K'k ,\,'>"'i^''» "c 

l npHCTA^HHHI/ft Kk HfyOV' OV'Hf 

hhi;h fro laKhHi'if c'kKaH;H 

HaMk llpHTkHA» HakKfAk Cf 
AkHklY'k 37 OHk >Kf OTkK'kHria 

Kk pfHf liirk KkckaK'k ,v>''* 

KpOf CkU/A fCTk CHk HCKkl 

38 a CfaO fCT'k KCk MHp'k- ,VOKpOE 

JKf CkM/ft (CTk CHOKf UpCTKHk 

a nakK(/X'k c^i'i'k CHOKf Mdipn 

'k3HHHH 39 a Kpai'k (Cl'k KkCk 

aR'ki iia'kK(a'k ^v"''^'^''"''*''* '» ''^'^ 

TKa (CTk KOHkHaniK KkKOV a :K,A'i(af CAiT'k atiAH 4(( Hko oy 
,\OKk c■kKHpali^^T'k iiakKfAki 

kKO OI'HfUlk Ck;KH3aHHI"k 
raKO KA»,V(T'k Kk CkKOHkHa 
HH( KkKa Cfl'O 41 llOC'kafl'k CHk 
HCKkl af.a-kl CKOIA i CkKf 
p;XiT'k OT'k UpCH-k flO KC/A C'k 
KAa3H'kl i -rKOp/AHIT.AIn\ Kf 
3aK0HHf 42 i Kkl'.pkl'^i'l'k I/A 
Kk fIfUI'lk OI'HkHAxI^' TOr KA^ 
,\,(T'k IIAAHk i CKpkJKkTk 3;^ 

KOMT* 43 T'kr,\a npaK(,v,kHiii 
33 

MpOCr.k T/ATk CA kKO CAkHI|,( 
Kk UpCIKHI OII,a l\"k IMkl/A 
H 0\,-HlH CA'klUiaTH ,V,a CA'kl 
HIHI'k 44 llaK'kl nO,\OKkHO ( 
C'l'k UpCIIUlf HfKCKOf C'k 
i;pOKHHITiO C'kKp'kKfHOl' Ha C( 
Ak (:K( OKp-kT'k HKk C'kKp'kl 
i OTk pa,\CCTII (TO i,A,(T'k 
I KC( (AIIKO IMATk llpO,V«>ri"k 

i KoyiiOYfT'k c(AO TO 45 llaK'kl 

llO.VOKkHO (CTTv UpCTKIK H(KCKO( 
HKOV" KOV'nkll,0\,' 'uilT;ir»HITIO ,V>>'' 

Kpa Kiickpa 4(; bK( OKpkrk (,v,M 

Hk MHOrOI^'kHHk KHCkp'k lllk 

A'k npo.ya KCf inkHMf i Koriiii f- 

47 llaKkl IIO,\,OKkHO (CTk UpCIKIIf 
K^KHf H(KO^X,0y' KkKpklKfMOV" 

Kk MOp( i OTk KckKoro po,\,a 
ckKkpaK'kHiio 4S i:K( (r,\,a i 

Cll/V'kllll C/A' i3KA'kK'klllf I 
HA Kpail i C'k.V'kllK l3K'kpaiH/A 
,V,OKpkllrA Kk CkC/V,V,'kl a 3k 
/X'kll/A l3Kpkl0lll/A KkHk 49 TaKO KAi,\,(l'k Kk CkKOMkHaillK 
KlxKa i3ll,\,^i'l "l» al»AII I OI"k 
AA»H/AT'k 3'kA'klirfi- OT'k Cp'k,\'kl- 
llpaK(,V,kHkl\"k .")() i KkKpkl'-V :i:i cnri. lit. a rt'ceutiorc niaiiu tilai;'. cli.'iriict In r:isui:i Hcri|>t;i 

KL Ur.Moy :Ui Kl. llr\ln\ , t'lirlMSSe ^0 Matth. XIII. .-.1 —XIV. 1.',, 

T'k Mi Kh nflllTk OPHhHAx TOV' lo.\H H.l CkKA.SJ l R-KC.V.VH 

K*,Vn"K IliXaHK I CKpk/KkT'k Kk rkl,!kHllUA> IpO.Vk.V.V'kl 

.H;KKOM'k 51 rt\A IM'k IIC- p.\.{C>\" ('.»,V" IKfH'kl (luiAlina K(hV 
M'klTf AH KCk CH I'AaillA f 

MOV' (I i-H 52 Hc ;Kf pfHf iuk T.\ cKoeio 4 r,\aiiif ko imov i 

CtrO ().\,V" KkClvKk K'klllCKk CUlk H( .VOCTOlTk TH luli 

HIIK-k HaOV'Mk C/A UpCTKMK' Hf TM I/ft- .") I \"C>'IA H OYKHTM Oy-ROU 

KCKOV'MOV" llC.V'-'^KkHk fCTk C<A Ha(K\\,a HA Hf kKO HpOpOKa l 

MKOV- ,\OMC>KHrC>\' UKf 13H0 P.rk\-^« I fi ,X,kHH IKf K'klKkUlhJ 

CHTk OTk CkKpOKHUITa CKCfPO pOIK.VkCTKa ipo,v,c>Ka Ma/ACa 

HOKak i KfT-k\-a-k 5:^ I km ,v,kni-iii IpoAH-k.vHHa no cpk,vk 

fl\\,a CkKOHkia HC llpHTkH/A I 0\"IO,V,H ipO,V,OV 7 TUMk TKt Ka-A 

CHI..N iipki.ve 0!"k tanA'I^ •">^ ii'.oiJK l.s.vpfHf eh A'^th- fo 

i npHHik.v'k K'K OTkHkciKHe ;Kf aniTt irkciipocHTk S OHa ati 

CKOf oy'HaiHf I/A Ha ckMkuii iiaKaiK.vfHa HaifpHiAx CKOfK*^- 

IHTH\-k 't\"k "kKO ,\,»'>'\'iJ,V^ A-'-'sV* '■"• (''''f Cl'A' "'* KaK> 

C/A tMoy i raa\-Ai OT'k k^a"!^ A^ raaK;*^ LoaHa KpcTHifa-k 

CfMOi; KTk HpkMA^AP"'"*f I* ^ ^ H{HaakH-k K-kl Upk KA/ATK'kl 

CM i ciiaa .j.) h( ck an ecr-k P'>A" i Kkaatai/AHiTHiyk 

C'k HHMk iiOKcak AJT" 1" i "'>'' 

■'* ckaai'.k o\-c•kKlM^ ioHa Kk 

TdlTOHOIlk nik- H( MaTH ail TkMkHHUH l llpHHfCOHI/A TAa 

fio iiapiinan 'k C/A uapii-k i I'wV fio na Kak"«Ak i A'"""^ .V^ 

Kparpirk no ikKOiik L ocH(]>'k- 111111,11 I Htct Ma-repH ckoeh- 

i CHMOHk i K'.\A .")(') L CfClpkl \> I llpHCTA^IIkllU OyHfHHUH tl'O 

(I'O H( KkCII AH Kk Hack C^ likX/Alll/A TkaO fPO I HOrpfKO 

Tk OI"k KAvVOy OV'KO CfMOV" Ul/A ( l HpHlllkA'KUK KTv-SK-k 

KCk CH cAiTk :>' I Kaa^KH'ka 

y^x^ C/A HfMk IIC ;k( ptni iiiik ' '^ 

HkCTk HpOpOKk KfHkCTHl CIHHI/A ICKH \'A I Ca'klUia 

TTiKMO Kk CKOfMk OTMCTKH I'.k HC OIHAf C'Tk T;iiA'i K"* 

i Kk A">'*'-'«'V Cl<>-"*f'-"» I Hf Ck UOpaKII Kk IIOyCTO UkCTO f 

TKOpll "lOV" CHAk MHOPk .Ha Hf A""'* i CA'kliliaKklllf HapO 

KkpkciKHf iyk XIV 1 liTv OHO Kpk A" "'>"' "f'-"» iA>-"'"''i^ iikiiiH OTk 

M/A CA'kiiiiaKk ipOA'k TfTpa ipaA'i ') i HiiikA'k iic khaI* na 

apY'k caoyy-k \'k^ 2 i ptsf P'>''A''»' MHOr-ki i rinaocpk 

OTpOKOMk CKOiUTv Cf fCT'k A''"''^'*''''^ '■'' HHyk. I IIH,kaH HfA^^ 

ioaHk KpkCIHTfAk Tk Kk IKkHkll/A l\"k : - 1 5 .3 A M llo^A'^ ''*'^ f 

CKpkCf OTk UpkTK'kiyk Kkll'.kHIK> HpHCTA»IIIIHI/A Kk 

i cfio paAH cna-ki Af^i^rk Md.ioy oyMfHtiuii fro riwx. 

C/A HfMk :? IpOA'k KO I U k III If IIO\"CIO fCT'k MUCTO- 

50 6,h/TCTi. an I'l.i.vci. duli. ■>] iKisfiyMLi'if. cyrill. Mi|i(>rpos. c ut sit paaoyMtCTo. vnraliiilci 

r.ia extra versuiii cyrill. scripta lit. ii pracci'dif Ad caloein paginae 34a prima man ii> rliai-. 
glagol. liaoc seripsit : -lu « unumt- i ii|Mai,: ifidi'iii in capite pag. :i.")a iii' ir n,\rii x.il.ni. 
XIV..") in u:i]n),i:i lit. ]mi iniiiiit furin supra v, positae " iimti]). an i!Mri[i. iiicerdim 

15 c-OTl,, potl'.-^t Ictfi I'CVh. M.ittli. xi\'. ic — XV. :i, 21 

I ro,viiH.\ mhh;^; k>>k(- OTk iiii'f- Kko ii(in.Hpai;k fcrk- i o 

I10»,'CIH H.\()0,\,'W A'* lllkA'^ '"'» CI().V\'A I'.k.JKIimil/A "27 aKIK 
IIK K'k KAIi;t:kH/.M/A I'p.VAkll.'A :t:E fl(H( Ulk IK I'ArA Apl^'^'^*' 
i;Oyil/ft'l"k K().VIIIkH.\ CfKk Hi lie IE AHU. (COk Hf KOlIf C/A 2S Wl'k 
:Kt (KHf IMk HE IpkKOyiA^ I'.klll IWr.k IKE lUTpk ()EHf £yo\|' 
Ik OrillH ,V'A"'''f "^'■'* '•'•^l '■'' 'HIITE I'kl (CM llOKEiMI Bll 
■kCTH- 17 OHII /K( r,\.\lll/A EMC»\|' 11(111111 Kk TEKk 110 l'.OA'»Mk 
HE IMaM'k CkAf 'I'kKlllO A -•' ''"*"'» ''^^ P^f "pHAH i 11.^. Vk 
Y'XliK'k I K p'klKk IS OHk IKE .Jk IC i;0()aK/lk IIEIpk Y"'''''»A'' 
pEME llpHHEC'kTE M» >A Ck .\tllE UA KOA^X'k I llpHAf Kkl 
MO- 19 i llOKEiXkKk IMpOAOUk HCKII- oO KHA'* >Kf K k Tpkl Kpkllk 
K'kl OyUOk C«A I IK\HkH'k O^iW 

Kk3/\Eiii'i II II.) rp'kirk L iipiii luvrii uk^kiiii i\\/A rii ciih M/A- 

U'k A X'akKk I K pklKk Kk3k ;. 1 aKIlE IKE HC llpOC'l'hpk ()/Y»K/^» lA 

pkKk H.i HKO KAIIiH- i llpk/\0 TW I I l/\.\ EUOV,' I.I.VAOKk 

Mk YAkK'kl A'»C''"'* "JyMEHH p( 110 MkTO C/A 0\j'CA»Mirk ;!2 l Kk 

KOM'k i OyiEHHUII IKE HapOAOUk- Ak.JklllEya IMA Kk KOpaK k 

20 i kui/A K cii i iiac'ki riiiii/A c/A iipkcra KkTpk 'X) cViiiriEi ike 

I Kk3/Mll/A laB'klT'kK'kl 0^' Kk KOpaBH llplllMkA'klllE IIOKAO 

KpO\,'\"k K I KOUia IcilAkllk lllllll/A CA fUOr I'AlTk^lllTE- 

21 'kA'kUilllY'k IKE K'kaillE MAxIKk llnX Kk ic'lllli;). CH'k KIKII ECU 
'Ik TklC/AIIITk pa.HKk IKEHk 

I A'kTiii 22 I aKiiE ov'KkAH ov'me ;i4 i iipkkKkiiiE iipiiAOiii/A iia :i( 

HIIK'kl KkAkCTH Kk KOpaKk niAbh hEHllCapElkCK.V I'-.i I 110 

I KapHi'H I iia OHOMk iiOAOVj' 3iiaKkiii£ II MAxitui tikcia lOlO 

AOHkAfIKE OT'kllOrCTin-k Iia llOCkAaill/A Kk KkCA» CTpaHIK 

pOA'kl KOH- 23 I OTkllOV'lll Tk Iia TA^ I llpiillECOII!/A Kk HEIllO^' 

pOA'kl KkBHAf H'> rOpA« llOlliO KCA KOAAIIIIVMWk 'M> I MOAKayAv II 

AHT'k CA- IIOSA'k IKE K'klK'k A'* '"KKUO llpllKOCH^iT'k C/A 

IIIIO EAHHTv Kk TOy 24 KOpaKk IKE KkCKpllAin pll.Hk EIO i EAII 

R'k no cplvA'k MOpk KkAaiM c^a ko ca iipHi;ocii<>>iii/A EMk cue 

KAkHaMH Kk KO llpOriiKkllk HH KkllllA X\' I T k T A '» M p H C I ,V 

KkTp'k 2,") Kk ME'lKpk r^»l* IKE II II III <A K k ICKH LIKE Kka\'-1. 

CI'paiK^^ HOIII'I'H lAE Kk MM Kk lAlil'k K'ktIIIIKklllllUI l 'ta 

Mk HC- X'OAA 110 MO()K> 2(i i KiiA k piickii rAbKiiiiE 2 no HkTO oi' 

HEiiHi^i ir.OH iip'kc'i .AxiiaiAx 
Ik iipkAaaiiiiE ciapknk he o 

RkllU II OyiEimHII \'OA'MIITk U•klKali»^■|■K KO p,VKk CKOl\'k 

no MOpKi CkM/AIOniA CA I'At* f'A'* X'AkK'k kA'A'l' k '.', OHk IKE 

In cap. i)iiK. 'ioli gliig. cliar. prim, man. liaec scr. ir,K u mii|)i.ci1.mi. xir.iaciiiii : 

]S) >Kc supra V. prima luanu script. 21 Iuliiiiiix-i, an l.,rMMiii\r. lii.Hrcrni iiripiit , nmr in 

6iame minutior. form, scd prima manu snpr. v. scriptum "-'2 \crliis i -.iCmr snpra vi'isiini 

slag', char, aan praescriptnm. ^i.) vcrlii.s i ir(i:'.ii:na,iiir pracccilit i:oii i^l-.v^ char, srd niaiiii 

lit vidctiir reccntion^ additnm In cap. pa^. :i(il) f;hij;'. ch.u. piiiua mann scripla hai-r 

Icgnntnr: -lis- w r[|>l,rT,r.ujii-uii •.iaii(ii;l.,ui m.kiu 36 22 Matth. XV. 1—2" OT'kRklinWKk (UMf IM'K 110 
HKTO KKI llpkC TA^Iiaf If 3a 

iioKk,v,k kh;hk>^ .4.\ iipk.vaniK 
K.\iiif- 4 Kk KO 3aiiOKk,vk ia/A 

HklM OUa i Mpk I HHU 
HkAOCAOKHTk Ol^a 

AH Mpk- CkMpkTHlAi ,V,.\ O^Mk 

pn"K- 3 K'ki ;Kf iMTi i;Kf ko 

,\H>Kk,VO (KHn'k OHW AH M()ll 
,\apk- i/Kf KOiMlJKk.VO OTk Mf 
ME IIO,Xk3fKai\k CA ecH- i 

xf Hf iioHkirrk c>na ah Mpf 
CROEbA' () i pa^opiic'it 3aKo 
H-k K5K1H HA iipk^vaaHHE Kaiilf 
7 AM^CM-kpH A"-'''^!'''^ npopOHk 

CTKOKA KaCk icAlk I'A/A 

b iipHKAn;4;aii»\i' k ca a^.v,"' f"' 

0\'CT'kl CKOlUH i OyCTkHa 
UH HkTA»Tk MA- A Cp'k,\,kUf 
iyk A'*'"'*' OTkCrOlTTv OTk 
IUI(Hf- 9 COV'f >K( HkTAiT'k MA- 

OYMAiiiTf o\-M(Hiik .sanoK-k 

,1,11 MCK'kl 1(1 i llpHHkBaKk 
IKf HapO,V,'kl pEHE Ink ( jA'kl 
IIIHTE i pa.HOyUkiTE 11 Hf Kk 
YO,VAHn'fE Kk 0\'CTa CKKpkHH 
Tk MKa Hk ic\'0,V,AHITEE 13 0\- 
CTk CKKpkHH'I'k MKa 

12 TkrA'* npHCTAiiikuiE ov,' HEHHII,H p'kIHA EMOX,' KkCH AH 
•kKO (jlApHCEH CA'klHIAKkHIE 
CAOKO CkKAa3HHHIA CA 1 o OHk 
IKE OTkKkniTAKk pEHE KCk 

Kk ca,\,k EfOJKE Haca^ii <"",i» fJ>'^*' 

HEKCKkl icKOpEHHI'k CA 

14 w'CTAHkif i\-k koh;,\,h c;^.Tk CAkMH CA-kHkHEMk CA'knk 

;ke CAkiikua aihte KO.vnrk 
OKa Kk kUAv Kkna.VEia ca 

l.j (V) TkKkHlTaKk >KE HE'lpk pEME 

EMO\" CkKajKH HaMk llpHI'k 

^X> a\iXx 16 HC IKE pEHE EMOV,' 

E,V,kHAHE AH Kkl KE3,V,pa30\|' 

Ma ECIE 17 HE 0\' AH pa30\'Mk 

KaETE kKO KCkKO EIKf KkyO 

,V,HI'k Kk 0\'Cra Kk MpkKO 

KkMkHiTaEi k CA i acjipe.yo 
Mk icYO.vHi'k is a icYO,v,A 
Hiraa 13 o\-cTk OTk cpk,\Ha 

lCYO,\ATk i 'la CKKpkHATk 
HKa M) OTk Cpk,V,H,a KO iCYOA'A 
Tk IIOMnJUIAEHHlv 3'kAak- 

38 

OV-KHICTKa Mp-k,XKiKO,VkaHHk 
ra TkKkl A'klKECkK'kA'kHHlv- 
KAACKHMHli- 20 CH C^»T'k CKKp'k 

HAiinaa mka- a eh;e he oi'M'k 

KEHaMH pAxKaMH 'kCTH HE 
CKKpkHA'l"k HKa 21 I HUlk^'k 
01 "k TA»,\,OY HC OTH,V,f lil^ CTpA 
HA^ TOYpkCK;»i I CH,V,OHkCKAi: 
22 H C( IK ( H a Y '» H '> " 1^ I C "^ '> '^'^"^ 
llpk,V'kA'k T'kY'k Ulk.V'kHIH Kk 
3klHI I'AKRUJTH- HOMHAOV'l 
MA IH CHOV A*>K'k- .V'kUITH MOH 
3kAk K'kCkHOV'ETk CA 2:i OHk IKE 
HE O'lkKkHITA El CVOKECE l 
npHCTA»MkHIE OV'HEHHUH ElO 
MOA-kaY^^ H lAI^HITE OTkHOV' 
CTH li»x UKO KkllHET'k Kk CAlv,\,k 
Mack 24 ()Hk IKE OlkKkHITaKk 
pEHE MkCMk llOCkAaHk TkK MO Kk 

OKki^aMk no r-kiK'k HI H I Mk 

,\,OMOV" lAEKA 2j (V)Ma IKE HpHHIk S verbis CA .iRijue supra v. recens luaniis t-yrill. cliai-. muI, atlscrip-it ; i quoil vocabulo oycn.- 
HaMu praecedit iu cod supra vers, prima lu .scriptuui Ad calcem pag. 37 a haec giag. 

char. exar. leguntur: -as- m niiHUKiioiii - hi capite pag. :tf>a char. glag. prima manus 

haec praescripsit ; h- «• mt.ilE-tiumxT, ui iiaiuii'u.in. hi-jat: lit uri. an mi, dubium; in 

Taxtfra lit. 11. supra versnni niinut. t'onn. e.xaratae 23 uihid.iiira an .ni.nT.iina. in,nii'-TX 

an 111.11., itidcin 2J ori.n. an utt.b. disccriii lu-qiiit M.ciili. XV. •->(; XVI 7. 23 

,\klllH nOKAOHH CA fUCy I'AlAx KO H.V()0,X,.\ 111 l V,\A iMk IIC- KOAH 

iiiTH rii iioyo.sii mil id oiik ike ko \-i\kKk iMaif ciiii ;Kf pkiii/A 
;t;- i M.\,\o (ikiKiink :>.') i iiiMit OTkiiUiinwuk (If 'If irkcr k ,\,o Ak iii\po,v,cv K'k.t/Vfiirrii iia .if 

K))C> OTA'lll Y'*'^'''' 'l/A.VCMk I U,\\\ l')() i llplliUk >K Y<\kKk i (Ikl 

iiOK(rkiii Til iikcoMk 27 oii.\ HCf pf Kki \"Ka/^;»^ Kk.i.vaKk iipk 

Mf fi III Iko i iicii k.y/JkT'k o aoiuii i ,v,'»f'i''» ov"MfHiii;oy'k 

Tk KpOYilHUk lia,V,.HAvlllllllYk CKOIMK OYMfllHUII Ail liapO 

OT'k TpfllfSkl fill CKOiyk .VC-Uk :i7 I klll/A KCll I liaCklTII 

28 T'kr,\a o rkukiiiraKk nc pfif iiia ca i r.k.s/MiiA IsKkiik 

fH W ^fHO KfAirk fCI'k Kkpa Kkl 0\'K(lC>\|"\'k /K KOIIIkllllHk l 

TKOH k;^.,\,ii TfK-k kKoiKf \-oiii'if ciiakiik :5'5 i •k,\,'Kiiiiii\'k Kkaiiif 

liiH i iinkAk A'!*"''''" f''^ ^'^ '■■'* 

Hack 2l( I ii|)iiiiik,v,'k OTk r;h^vk Hfi'kipii i-kiC/Aiiii/A M;twKk (la 

HC- i^Vf iipii Mopii laaiiakicT'k .tirk iKfirk I a'I^'''" ■'■' ' OTkno\- 

Mk i Kkiiik.v'k iia rop;^. ck.yf link iiapo,\,ki I'rkAk.^k Kk ko 

TOY' "^0 i ii()iic'i-^xiiiiiiirt\ Kk HftJiov' paKk i iipiiA' '^■'^ iipk.vkaki 

Hapo,v,H MHO.sit liii;>»iirrf ck riiar,v,aaaiikCKki XVI 1 i iipiKTA» 

coKoi* Yporiki H-kyki cakiiki iikiiu tl)apiickii i ca,\,o\"Kfi I 

KkCkH'kl- I IIH'kl MllOrkI CKO\,'iliaiA>llirf II llpOCIIIII/A .SHa 

i iipiiK'kCrA iwk i iipiiKp'kr;^. in\ iifiiii'k ck hkcc uoKa.sanii iMk 

K'k Horama iicuaya I iii^'kaii ia 1 (V)irk :k( orkK-kiinaKk ptnt iuk 

',U 'kKO liapC>,VOY ,i,HKHTII CA- KII,V/A KfHfpk C-KIIITW PAfTf- K(,A,pO 

IIITf H'kM-kIM raii(;UIT/ft KkCk MpkMkHC>\,'fTk C/A HKO '.} l hJTpO 

H'klMt Ck^paK'M i Yl"'"''^''*' \'">'* .V*'"* fl* .SIIIHHk H))klirkHO\|" 

,\,AI1IT/A i CAlilVkl KII.V'AlinVA fl'k KO CA ,\p/i\C(AOYI/ft HKO AHUf 

OyKO HCII OyUkfTf paCAilK.V' 
1 {'OA'"* .SkAkI lip kAIOKOAl^H .SUA 

i c,xaK/\kY;^» Ka i.SAfiia koh ckoi^v nifiiiilv liiiif rk i .JiiaMftiiif 

H2 H C JKf npll.Sk KaKk 0\"Hf nil KM Hf ,V'f''"'» f'* fUlOy I'kKkMO .Hiia 

pfMf IM'k- Il1IIA0Cpk,\,0V'NK Ha Mfllllf loHk llpOpOK0\- l OC'iaKk InS 

pOAlv IvKO OV'Xf Tpll A"" llplICk OTII,\f 5 I llpklllkAKIIIf 0\,'HfHH 

A'AT'k M Hk i Mf ilU;»^Tk HfCO nil Ha OH'k nOAk .'iaK-kllll/A Y'*'*^ 

HCTH I OTkllO\|'CTHTH lY'k Hf Kkl Kk;^/i\TII (i Ic JKf pfHf lUk 

YOUIT* Ht -KAKUlk A'> "f KaKO I'.kllfMiVk If I KAKiAl^'f f''* 

CAAK-Ri^Tk iia ii^^TH Uli i rAAiH/A oi'k KKaca (JjapHCficKa i ca 

fMO\" OV'MflllinH OTk KA^A^V '"'* 
.H'kyfM'k HA IIO\'CTk MkCTk 

YAkKki HACki'i'irrii toaii A'>"'V'^ ''^'"* "^ '"'" '*>* iioMkiiiiivk ii) III cap. pa},'. :t<la frliifC. scriptum l^ia- u- •;!;• x.il.rn.. Versui st.'ciiii<ii> ciiisilcni piij^iiiac i;\»ti. 
char. 3ai iu luargiDc additiiin :i2 Hapoit, cyr. rue. m. ceM supra v. scr. .')" i.i'n.rii.. 

an lafixiri.. dub. I'ag. -'''b glag. praostr. Iifi- w Kuaci *apiiccicut i ca.uiVKcicut 

In fine XV.:i9 glag. koh quod Kniibui, legas interpolatum :i ni.si fallor |iac./,;K,iaoT(; scrip- 

tuni enit, emendator autem recens Uteris i-ie erasis cyrill. cliar. .supra vcrsimi ct in inargiue 
haoc appusuit ; th a 3HaMeuii iipi.MCiiii iic .MOvKCTe s\i coy--rii 24 Mattli XVI. S^27. 

aX';ti PAIAilllTf K.VKO \'/\1vKk H( Kk kKO Tkl KM llfTpk L HA CfUk 

3/AYOMk- S pa.HO\|-r.rkKk IKt HC ()(H( K,\yfllf Ck.Hli;K,\,Ai H()kKOKk 

HK'I'O M'klCAHIf Kk CfKk MJ UObK l K()JTi\ .\,\0i;.« H( 0\',\,( 

AOKkpH kKO \-AkKk Hf K'k3/K AklA^Tk (H 19 I ,\c\Mk T(Kk KAW 

CTf 'I HH AM ().\30\'f.rkC'l( Mil MO '1^ H))C'lliirk HfKCKAarO- 

M'klCAirr( ,\, Y'*'^'^''* MAIM i fHW AMITf CkK/A^Kf Mill MA HI 

rklC/fllMlk i KOAIIKO MAM KA^,\,(l"k Ckl'./Jk.HAHk MA ME 

KOIIIkllMl^k Kk;S-ftCI( III MM ;K l^CV* i f^f AMITf IIA.H.VpKlMMUlM 

\'AkKk Hf|-kl)t(Mk I'klC/A MA .tfMAM KA»,\,f l"k ))A.S,V|lkMlf 11 lll'I'AM'k' I KOAIIKO KC<IMkMIII|,k 
Kk;{AC'I'f 1 I KAKO ME pA30\"Mkf 

'I'E 'kKO HE \'A'kK'k\"k KAM'k i['i> iiii Hoecex'B : Tor,i,a 3aiipiiTn oy<ieiiH 

K'kH'kUATII p'ky'k : YpAMMTE IKE CA- KUMX CBOHM-L- Aa llHKOMOyaCe peKMiTT. 

OT'k KKACA <|lApllCEIICKA l CA tKO TX eCTT, HCXt- 21 OT'L TO.ia na'UT^ Ci 

,\o\|"k"eicka- 12 T'kr,\,A ()A30\|'».rk Kaiiaxn oyyenHKOsix cbohm-l: iKO no 

iii/A 'kKO pfMf YpAMiiTE CA- HE o'l' AOuaeTt esioy- hth bt, h.imx- h mi> 

KKACA YA'kK'kiiAAi'o H'k OTk iioro nocTpavjaxH oTx cxapeuT.- h 

oyiEHirk (I)ApiiCEiiCKA i CA ;ipxiit'pi'ii I KiiiiyK'tuHK-L II oyGiienoy 

,\,0\"KEicKA IX llpMIMk.V'k IKE II C I'l'Mil II I TpeTIlI JlIT, K'LcTaTIl 

K'k C'l'pAMAt KECApMInN (|lllAIIIIO 22 11 ll(ieMT> I IiexpT, liauATl, iiptpiiua 

K'kl K'kll|)AIIIAAIIIE OyHEHM 111 OKiy IVIA- JIH-lOepjI. TT,ir FH lie 

K'ki CKObA I'AA- KOi'O PAiiK'r'k uMiiri. ni>iiTn Te6i ce- 2'S Out. >Ke o^pa 
lU'i. I'A jietie iierpoBii- uh ;)a Miioim 

MA HUH CAJH'I'A CIIA MCKATO coroiIO C'I.6;ia3H'L MH eCH- •Sko lie Mbll 

I I U'HII H;E p'klllA fUO\,'- OKM lOAIIA o.lIIUIH ■fe}Ke CATT, CjKit HX ItCKa- 

KpCTirrfA'k- uiii ;ke Lmiia^- 21 Tor^a iiei) pe>ie oytienHKOiwL cbohm-l • 

,V,poy;-iH >KE Ie|1EMMiAv' am e,\,mmc> iivKe xouneTT. no .Mut hth ^a ot'lbp'l 

rO OT'k llpOpOK'k- 1.') PAA lUrk MC /KrTr, Ci cede II B'tatiMBTX KpTiCT6 

K'kl JKf KOrO MA rAETf K'kn'll- CHOH II li'I. c.ltA'R MBHe rpAjeTX- 

16 OT'kK'kiin'AKk JKE CMMOH'k 2.") iiace d(i aine xomeTi, ,imim CBOffii etna 

lUTp'k pf'iE- T'ki ECU \'W cTii iioroyuHTT, Mi- a H/Ke iioroyOHTT, 

CH'k KA H\MKArc>- 17 i OT'kK'k .iiiiin. cBowi Mene paAH ofip.imeT'B m.- Ka 

IIITAK'k HC pEME EMOT 20 t do nOJ-LSa eCTX ^IKOy ame BtCT, MH 

llAAIKEH'k ECH CIIMOHE KApll p'l. llltllodpAmeTT. a .^UIMi CBOIra OT-Lme 

OHA- "kKO IIAkn'k i Kp'kKk llf A T1H"I> .111 'ITO AacTT. 1KX HStMtlllni 

Kll TEKk Hk OHk MOH UKk EC'I'k 

MA HKY'k is I A3'k IKE TEK'k rAIA- 3a AlUMi CBOMi- 27 IipilTH dO HMaTT) CII'L 

12 ue ox, in cod. lit. r c|u.-ie est ultimo loco versu.s, piiiiia manu supra o exarata est 
Ad calcem pag. 40 a glag. ins- w Bxn]iuu]riiii K'eca|iiii,\ Hi ortBiuiraisb et neipt an tn-i- 

BiiuraBT. et neip-t. discernere nequeo Septemli'ciiii folia eodicis quae sequuntur, 

a fol. i\ usque ad -i", non a prinio scriptore eodicis originem ducuiit, sed postea iiiterpolata 
sunt, quorum meuibrana crassa atque aspera est, litciarum glagoliticarum formae multum 
dift'erunt ab illis, quibus primi scriptoris manus uti consueverat Versuum ;!. 13. 17 

paginae -11 a quae proxime a inargine ab.iunt lit"rai' in codice char, cyrillico exaiatae i*nnt; 
equidem eursivis ut dicunt typis excudi curavi M.ittli. XVI. is - XVII. r, : XVII. XVIII. \1. 'Ih 'iCKM B1) ejiauls ou;a cBoero ct ali.iMi 
ciioiiMii- ii Toi'Aa BtLiAacri, icoMoy 
>KAii IMP 4t.aiiino ero- 28 A-mhux rji-i. na 
.M'l, ci.TT. frcini or etAe ctohiuhxi. 

IVKl' IR' I1M,1,TT, BT>KOyCHTH CtMlri.Tll 

,Hiiii;i,eHvc liHAATT. ciia ^icKaro rpAA<>i 
ma B't uptcTBHi enoeMT.- h rt'BHcn. 

XVII' I IK) mecTii AtHt- IIOATT, ICX llcl|i;i 

I 'IiKOBa 11 loaiia- CipaTa eivioy n lii. 
:iBeAe a lui mpMi bxhcokmi t^;iiiri.i 2 i 
iipt.un|)a:iii fA np'S/l.'B iiinui- i iiiki 
fii'i.i't cA Jiiine ero 'liKO ii c.ri.ii'i.Uf 
a pn:i'u ero Cmuia ui.iii tKo cut. 
'i"L' '.') I ee inHCTe ca inn, Moeii i ii 
.ml; ii'i, iiiiMi. r.iii.ma- 4 oTBtmain. >w 
iiexp't peiie vh hcbii th ao''P" fcn, 
HaM^ c^AS ii'MTii- ame xomeuiH 

Aa CTBOpHM^ 3Ae TpH KpOBll- Te 

Ot efliiwh H Moeii eAHin> i.im cA" 
H%- 5 Eme 5Ke e.iioy r.i/Mii;oy- ce od.na 
Kt CBlsTtJi ocHt A- I 06 rjiaci, 1 
3 o6jiaKa r.iiA e^ ecT'L cm, moii in, 
3j[K)oein,i- o iie.iiXyKc ujiaroBo 

B-LCH s^AO- 24 npHui'LAi'UieMT. ace iM% in, 
KanejiT.iiaoyM'L npiicT/iiriHuiA npie.M.i, 
mei AiApar^Mti kt, iieTpoBH- i pt.iin 
oyiiTejiT. Baiiix iie AaeTi, .in AiiAp!ii"i' 
51% 25 pe'ie ei- I erAa bxhhac i:i, A'imt. 

Bapi HOT. rjA- UTO TH CA MIIH CHMOllC 
i;pe SCM^CTIH OT KtlXX npHCMHiTT, 
Aaill AH KlHT.e^- OT ClIOBT. AH CBOIX^ 

jii OT ToyiKAixT, 2() peiie iieTp'i, ott, 
lToy>KAu 
1X1,- poiie oMoy iCL oyuo cbo(1oa'i>iiii 
r-M.T'f, eiioBe 27 in, Aa lie e'LoAaaui 

.MI, IX'l,- UltAI" IST> MOpe BT>Bpi,SH 

td.Aiiu.i.- 1 Aace Dieuii np'LvKAe pi,H 
fi.ii ij't3'tMi I 0TBp%3X oycTa ei- 

(IpAIHelliH CTaTHpi,- BT,3T,>n, Ail 

Ultima lit. .i, ver.sii.s 7 pag. Uli in coil, cliar. 
tutu est, lit T supra u sti't; ctiaiu 2.", iitroi|iM 
scriptum est Ultiiuae lit. v. s ct Is \v.iu: 

coil, cliar. cyiill. ser. ■/KA't, IMT, 3a .MA I 3a (-A- XVIII- 1 Hx T'l, 
"laCT, lipiCTiiillHUIA OyiOHHUl K'l. I 

L'CBii r.itnime- KtTo oyoo rtoAiH ecTfc 
in, upcTBiH lulcniMT,- 2 I n])i3'i,iia 
m, ii-i, oTpo'iA nocTanii i- no rpt.At. i\ /i.) 
:i 1 pi'ue aMiH rjiiL BaM'i, ame iic ooiia.TH 
rr r\ I u/iiABTe A^TH lie i.Ma.Tr in, 
iiii'ii in, upcTBie H6ec'Koe- 4 I.kc oo c-a 

l.-T,Mt,piM"I> iKO OTpO'IA ee- T'l, crTT, I'lll 
.1111 in, UpCTBlH HllcCHt.M'r,- •"> I M'KI' I'O 

.anvKAe iipneMeTT, ot])oii \ ■I'ai.niio I'Ainio 

in, IMA Moe Meiie npieivieTi- (i A ivKc ame 
euaii-Ma.iiicaeTT, eAHiioro ot Ma.ri,ix -i. 
eiix'i, ii1;poyibmiiiX'[, bt, m\- oyiit.e e.Moy e 
i.-TT. Aa outcATT, Aqn,noin, na i;'i,iii ei'o 
oee.i'LcK'Li • I iioTonATi, i in, ii.iiMiiiiI. 
MOji'LeTti- 7 Tope Bxce.iioy Mipoy or ewa 
mAa.iT,- iieno.rli fio ecT'i, iipirni eKaiix 
Aa.iOH'i,- ooa^ie rojie >iKoy TOMoy iM'i, 
VKe eKaiiAaji't npnxoAHT'i,- IS Ame .mi \),h 
Ka, Tito'b .III uora TBot, c"f,njia»;n'l;eT'i, 
T.x- o're'tHH I OTup'Bsii or ce'te- AoCilite 
Til eeT'L in.iuiTii bt, aciiBoTT, xpoMoy 
.111 otAtiioy iie>Ke oof, pimnt. i no-,'!, i 

M,iilU,10 BTiBp'EyKelloy o'MTIl Kl, orill, 

Bli'n,H0i- 9 I aui,e oko Time rT.o.iavuiihe 
■r'l, T.\ i3T,Mn e i BptsH ott, ceoe- 

,I.0Opt,(^ Tll eCTT, CT, eAHHiMT, OKO.M/ 

in.iiiirii BT, aciiBOTT,- ne'jKe x^,ut o 
Ml iiMiniinio- BTiBpiaceiioy 61,1x11 
in, iieeiiiii orirtii/hMi- 10 EjiiOA'l'.Te c.\ 
I lie jiaAirre- o pahhomt, ot'i, i\um/,ii 
XT, eiixT,- r.i.i. do Ba.MT, 'I;ko aiilie.iii 
ixT, iia iioeexT,- in,iHii. BiiAA'r'i, 
jiime oi;a Moero n6ccKaro iipii.te do 

eilT, 'ICKT,l B'B3lCKaTT, I CT.Ilai-l' 1. 

iiorT,idT,iiiai'o- 12 'rro e,\ mt.iii'ii. i:;i 43 

.MT,- AiiiTe d.i.AeTT, eTepoy -p- o 

cyrill. c.'iarata 2s ct XVI 1.4 m ila M:r\\>- 

loco ct iibiquc "!■ codciii luoilo ill siipni (li-\i 
12a, nccniiM v IT ct 21 ]>:r^. Mh itcniui ii 26 Matth. KVIIl. iS— 31. Bti;!. I 3a6ji<iiAiTT> cAiiia 
0T% mxt- He ocxaBiTt .u 

^eBATl AeCAT-B I ABBATH Ha TO 

pax^ : I uieA'B iiuTerx 3a6.i/i> 
atAtiuiAA- 13 I auixe 6&AeT% o6pi 
CTi ill- aMiH-L rjifi BaMT) '6ko pa 
AoyeTTi cA o HGH iia>ie ueace 6 agba 
Ti AecAT^ I AeBATi ue 3a6;iifi 
KA'BiuiHXT.- 14 raKO nicTi, bo.iI; 
nptA'B oueM'b BauiHsn. hCckxh 
MT.- Aa non.i(lHeT^ e^HHi OTt 
MajiTiixx cix%- 15 Ame ace cb 
rpiuiiTt Kt 'refit Cpaxpt 

TBOl- lAH 06-ll'IH t MeacAKi 
C060Mv I TiMt eAHIlt.-H'L- A 

luxe xe6e noc.ioymaex't npHo 

Gpumxeuit Gpaxpa XBoero- 

1(5 auixe Jii xe6e ne noc.ioymaexT> 

noHMt CI. eo6oA naicBi e^t 

noro jii A'BBa- Aa bi> oyexixi 

AXBOH) .11 xpexi cT-BiA^Te 

jit cxanexx B-BctK^ r.iaro 

AT.- 17 aiuTB iKe lie nocioyuiaexi. ix'B- p'HU nii'bK'LBi ■ auixe aie i ox 

UptK'tBl lie pUAlXH Hai%Hex'B 

Aa fiiliACXTi XI iKO A3XI 

I'LHHK'L I MtlXap'B : 18 a 

MHH'B 60 I'AMi BaM : 

eAiKO auixe ctiBA 

acexe iia seiii : 

oiiiAexT. CB 

BA3aH0 Ha 

HCeexrb 

I BAIKO 

auixe pa 
3Api 
UIHTe 

Ha 3e 
Mi: SibAC 
TT. pa 

3Apt 

' lueiio 

44 

Ha hGch- 19 naKii amuH r;iih saMt iKO ame 
Atua oxt Baex etBimaexe ua seniH o B-Bct 
KOI uemH eiLjKe KO.iiDKAe npocHxe fijiAext h 
Ma oxT. oua Moero uKe eer% na iiiicexT. 
20 lAevKe 60 ecxe A'iBa jih xpiie exopaiiH b% h 
MA Moe xoy ecMTi no cp-feA'fe Hxt- 21 ToiAa 
iipHCTiiiii-L vh HeMoy nexpx peie- m koat. 
Kpaxx c'BrpiiuHX'B bt, ma 6paxpi> moi- 
I oxinoymiii eMoy ao cca'bm'b Kpax-B ah 
22 r.ia esioy HCt iie.rjiiii xeSt ao eeAMt Kpa 

XII H'B AO eeA'BM'B ACCAX'B Kpax-B CeATi 

MHneMi- 23 Cero paAH oynoAofiH.io ca e 
cxt Lip-LCXBHe HficBCKoe ^iKoy upoy iiace bt. 
cxoxi cxAsaxH CA cAOBecH et paCiii 
CBOiiMH- 24 naiitiitiuKi 5Ke cMoy e-LXAsa 
XII CA 6 c.ioBe(eH npHBtcA eMoy aat. 
>K'i.iiiiK"B eAHHt XTiMi xa^iaH^xi- 25 ne 
HMiiiinoy ace eMoy B-LSAaxH noBCAi ri. 
ero Aa npoAaAAXt i- h aceiiA ero 11 'ia 
Aa- H Bee e.iHKO HMiame- i ox^Aaxii 2(j i 
naAt oy6o padoxT. KAaiiiauie ca ewoy tjia- 

TH nOXptHH Ha MXHi H BTiCt XH BX3AaM% 

27 MH.iocpiAOBaB'L ace rt paoa xoro noy cxii I H A-TBri. oxTinoyeTii cMoy- 28 hui'l 
At ace pa6% tt, o6pixe eAHHoro oxt Kje 
Bptxt cBOHxt lace 6i AA^actHt e 
Moy p iiiuAst I HMT. AaBiauie h r.iA- 
BtSAaacAt MH iMtace jih cch a-^i- 
acxHt- 29 iiaAt ace KjeBptxx ero MO.ii 
me it FAA- HoxptHH Ha Mtni h Btce bt. 
3AaMt XH- 30 out a:e iie xoxiaiue in. uicat. 
BTiCaAH I BT. x-LJitHHUiii • AOHAeace 

BtJAacXT. BtCT. AAXri- 31 BHAtBt Ex utiaque parte coliimnae 43 b apostolorum Pauli et Petri imagines rudi mami delineatae 
sunt, supra caput Pauli o nuvio;, Petri o ayiiui nnfjog cyrill. char, legitur !!• 11 voc. 

aMUH extra versum adpos. supra lit. mii 24 voc. cjiobcch nit duae lit. Ii-i;i non possuut. 

2l> in cud. irLCi.T'i.3AaMb lit. iiu supra v. adscriptis Matlli XVIII. XIX. 21. 27 iiic -/Kc K.ioiipt.TH oro in.iin.iiiaa i-i.vKa me o'n.iioycTHTT. jKeiuni i'Hom, paiii. 

.inuiA ell st..iii- 11 iipiiunvi'i.iiu: i-i.KaiiauiA lit c.iOBece .lUofioAtaiiiiaro- TUdpii 

in.iif, fiiiiiiiiiiiiaa' ',V2 Toi'Aa iipniixuaiii. ii tt. Mi iiptjiioflij Tiiopirrii- ii vki'.iiai 

!■■}> (;ro p.ia esioy pa6e .lAKaBii vhch xh v.\ iuMMiiroMi iipt-iKirtxn riiopnTi- .TM1, 0T'I,II0yCTlIX7. TH 110 llWKC OyMO 

.HI MA '.V.\ lie iiOj^oflaamc .in iijTefif, iiosiii.io 
uaxH K.ieBptra TBoero Isko h a:ri, ta 
no.MiuoBax^- 34 i iiporiitiiairi, ci, 
ri. ero iiptAiit'Ti, i Miii'iiitmcmT) 
A(iiij,e»;e B-LiiAaoTi. b-bct. AJn.n, 

CBOH- 35 TaKO H OUT. MOH IlficKlI CT,TBO 

pHTT> BaMT. ame iie oTTinoyuiTaeTe Konioy 
ac^e fipaxpoy cBoesioy ott> cpx.iiLi'b isa 

45 10 r.iaiiiA eMoy oyiieiiiinii oro aino xaKO 

ucT'i. luiiia 'iKuy fh /KoiioMi oyiite ecTfc 

lie SKeiiiiTJi cA- II OUT, ace pe>ie iiMT,- iie 

irr>CH BtMicTATT, cjiOBcce ee 

10 iix HMtace Aiiuo eoTt- 12 cmitt, 

oo KaaceiiiinH lace n»iptBa JiaTepi, 

iii poAiimA CA TaKO- i chiTt. Kaace 

llIIHII AiKe ICKaSIIlUA 'mil- II CifiTT. 

Kaaceiiiiipi i>Ke iicKasHuiA oa eaMii 
npicTBiii pa^H iifictcKaro- mo rimll BTiJltCTHTH Aa BTiMtcTIITb 

miixTi iiptrptmeiiiiixt' XIX- 1 161101"^ eri) 13 Tor^a iipiiiif.eA ki. iieMoy aI'.tii ^a Aa cKOH^iit HCT> ciOBeca oh npiH^e 
ori, rajTHJiiA I npn^e bt, np^At 
jiTii HiOAeHCKiiii of) OHt no.i'B nopi. 
Aaiia- 2 I no iiejii iai* iiapoAii -mtiiio 

8H I HCUi.IH A Toy- 3 I npiICTAIIII 

iiiA vh iieMoy *apHC'6H icKoymaAme ii 
rjiame auiTe aoctoht^ qKoy noy 

CTHTH ateHA CBOMi- -1 OHX /KB OTBt 

lUTaB'B peie hmt. iiicTe .111 'ix.iiii 

iKO CTBOpiI ICKOIIII MKiaCTiCKT) 110 
AT, H KeiraCK-b CTBOpiUT. t eCTT, 

5 I peie cero paAH 0CTaBiiTT> 'ikt, 
oiia cBoero ii MpT> h iipHjiiiiiTT. 
CA ateni CBoen- i CiftAeTe o6a b6 
n.i^T^ cAHiiA G TiMT> H'.e oyace iit 
CTe Atsa HTi n.t^T^ cAHiia. exce 
oy6o 61, ctieTa 'ik'b Aa He pa:).! a 
iiaeTt- 7 TAauiA ejioy i^to oy6o mo 
HCH 3aii0BiAa AaxH K'LiiHr'Ei pa 

CnOyCT-LIIXlA H OTT>nOyCTHTH A- 

8 r.ia HMt iKo mociii no aceexo 
eptAHio BameMoy noiie.il; Ba.Mt noycTHTH atenii BaiiiA- ickoiih ace iie 
dtHCT-L TaKO- 9 rjiMi ate Baii^ iiace a phTLUt Bt^-lOaCIITl, Ha HA I llOMn.TII 

T'l. CA- oyiieiiHUH ace liaiipt.TiiiiiA i 
.MT,- 11 iiex ate pe'ie inn, ofTaiitTc 
A'bTii 1 lie fipaiiHTe inrii iipirni kt> 
MtHt- TaKOBXnXT, 60 ecTT. npi, 

CTBHe HileiCKoe- 15 i Bi>3.ioac'i, iia 
HA pMiu;i OTHAe ot-b tMiA*- 16 11 ee e 
AiiH^ npiicTmiii'L pe>ie eMoy oy<iii 
TejiK) ^.lar'Bi 'raTo Cjiaro ct. 

TBOp.i. Aa IIMaMt aCIIBOT-L Bill. 

nil- 17 out ace peie eiioy- 'n.TO ma tbo 
piiiiiH C.iara- miKToace eeTi, 6jia 
rt TtKiiMO eAHii^ 6t,- ame .iii xo 

memil V% KHBOTT, B1IIHTH C^6.1I10 

AH aanoBtAH 18 r.ia CMOy KtiiA- ik'7> 
ace pe'ie eMoy- eate ne oyfiHeuiH lie iipt 
.iioutH TBopmuH- He oyKpaAeiuH- iic 
.ixacee^B'fcA'feTe.'i'B fiMiAeuiH- 19 'i-l ' 

TH OUa H Mpi) H B-LiiAIodHlIlll IC'Kpi 

iiiaro CBoero iKo eaun. ca- 20 r.ia e 
Moy lOHoma- BT.et ch CLxpanHxi, o 
T'L loiioeTH MoeA- leco ecM-B e 
me lie AOKOH'Majn.- 21 pcie eMay net- .'iii .III 11 e coniectura, ta liubiiiui Versilius 1-i et 2:i paj;- -l-"':! ipiae proxime a niarginc 

absunt lit. cyrillice exaratae in edit, nostra cursivis foriiiis distinctac sunt '.) altcn'uui 

H in jiKi6oaf.aHHaro snjira v. positum Pag. 45b vv. (i, S, 17, et ])ag. 4(ia v. 14 iilt. lit. 
t in cod. cj'rillice scripta 28 Mattli. XIX. 22 — XX. 1'). ainc xomcuiH c^i!|ii.iiicirr. o'Mrni- ii 
AH iipo^T.axcA'B Tijoe iiMl'.iiiic 11 ,i;r/K,vi. 
iiiiiUiiiMT.- I ii.iif.Tii iMaiiiii ciqio 
inline iiu iini'ii' ii ll|ill,ui !■''■ t-:ltAl> Hi' 
lie- 22 ciLimaiix >K(' KJiiuuia c.iojjo oth 

AC CKptC.i 6i 6o HM'feA CTiTAacaiinb .mt. 
iiora. 23 Hcrt »:e peqe kt. oyiienHKOM'L cuo 
H.v'i,- aMiiHT, r.iMi BaMT. tKO neoy 
Aoo'i, isxnHAeT^ doraxTi bt, i;p'B 
cTuiie iidcKoe' 24 naKM vjim Banra 
tKO oyAoCte ecTi Be.in.6fT.Aoy CK03t 
oyiiiii ir.iHiil; nponxH- iieace Soraroy 

li'h Hp'LCTBIie 6>KHe BtHHTH- 25 O.IXI 

maBtme ace oy^ienaitH AHBjiaxMi 
CA sijio r.iMime KTo oy(jo MoaceT'B 
cnein. 6'hmi- 26 BT.ST.piBi. jse aci, 
pe'ie HM-L- OTx 'iKt ee neBxs'BMoac 
HO ecTT. a OT'L 6a BT.e6 BtsMOHC^iia 
CM.T'L- 27 TorAa OTtB-SinaBx nexpt 
po<ie emoy- ce mi,i ocTaBHXOM^ 
Bbci- H Bx cjiiA'h Te6e haoxomt.- 
iiTo oySo GimAeTT. naMi.- 28 nc-h ace pc 
Me ihiT.- aMHH- rjiim Basra iKO bh 
miiAtuieH no >n.ui- bi naKKiliii 
TUT crAa CAACTT. ciirB 'i.n5iin.eK6H 

Ha HptCTO.li CJiaBM CBOeA- CA 

Aere n bi.h Ha AtBoio aa AecATe 
npicTo.ioy- CM.AAme oGt.na na 

47 

AOC'ATe K0.lisUOMa UBMa- 2'J I 

B^ciK'L lace ocTaBiiT^ ^paTpnirfi 

JIH CeCTpT.1 .111 Ona .Tll JipT,- I.IH 

2ceHM. ii.TH AtTH- i.Tii ri'.ia 11.111 xpa 
MTsi' iiMene aioero paAu ci.TopH 
u;eJni npHiMext- h aciiBox^ hi 
'ibiiT.! iiaciiAHTT,- 30 MiiosH acc 

dWiAMiTT. npTiBHI n0C.lliA1>HHI ■ 

H iioe.iiAtiiiii np-LBHi- XX- 1 noAoCT. 
HO ecTt HpTiCTBue iiCcKoe MKoy ao 
MoiiHToy- iiace nwiAe Koyii'Bno oyxpo iiaATii Al'iaxe-iA bt. BHiiorpaAT. 
c'Boii- 2 rxiitinaii'L ace ex. A^-taxe 
.111 ho iitiiAsoy na Atm.- iiocia a m> 
uHiiorpaAT) CBOH- 3 i hui-baX' liT. xpe 

TllHi rOAHHMi BHAt HIITjI Iia Xpt 

acnmirsT, cxoAmA npasA^Hii- 4 i xt 
MX. pe'ie HA^xe h bit b BHHorpa 
AX Moii- II eace diff.Aex'L npastAa 
Aai\ix BaMx, 5 omi ace hami- niiKii 
ace HiuxiAXi bx. lueexM.ii. h asbaxm. 
roAiiiiim- cTBopH xaicoacAe- 6 bt, bah 
MM. ace na AecAxe roAHiiim HuiXiAt o 
opixe ApoyrtiA cxoAmA Hpa:!AT,nw I rja HM7.- Mxo 3Ae cxonxe npa 

3AxnH B%ci> AT-HT.- 7 T.iauiA eMoy' tKo 

HHKXoace nacT. ne iiaAxx.- r^a hmx- i 

A'liXe H BM BX. BHHOrpaAt MOH H 

eace 6in.Aex'i. npaBx-Aa npHUie 
XC' 8 Beiiepoy ace 6HBx,uioy rja rx. 
BHiiorpaAa ki> npHcxaBT.HHKoy ex. 
BoeMoy- npH30BH Ai-iaxe.iA i 
AaacAt HMx. MT,3Aini- na^itHx. 

OXT> UOP.ltA'iHHX'I. AO npX.BM 

XT.- '.t 1 npnuieAT-me nace bx. eAiinim 
na AeeAxe roAHiiMi upnACA no nt 
iiASKi- 10 iipiiiiitArBme ace nptBHi' .mx. 
ntaxBi CA iiKo BAme npiuMiftxi.- 
H npHACA I XH no ntHAsoy- J 1 iipiROUj 
me ace px.nxaaxini na rna 12 r.iame- Ka 
ICO cH nocAiAtiiHi eAHH^ iiaex. 

CXBOpHUIA- I paBbHtHA HaMX. CXBO 

pH.ix ecH- iioHecx.LUHrMx. xafoxm. 
Aiie H Bapa- 13 oiix. ace oxx.BiinaBx pe 
'le eAHiioMoy iixx. Apoyace ne o6h5Kawi 
xe'ie- ne no ntiiAsoy .in cxBimaxx. eb 

XOlloH.- 14 UX.3X.MH CBOe i HAH- XOHIXMi 

ace ceMoy noc.iiA'bHeMoy AaxH 'Lico 
I xe6t- 15 H.iH iiicTT, m,Hi a£xx ex. 

XBopHXH cace xomm. bx. cbohxx. mh PiiK. liWi V. II L't \'. 2(1 in 'Laiit'ibcKMi lit. ciir.'iiva i. in coil, i-yiillicc scr. Etimii jiai;'. ITa ult. 
lit. ult. Nci'.siis 1.1 cyrill. sciiiita iu coil., idem Uicriuliiiu i-sl lic ult. lit. vv. 15. 22. pag. -ITb. M;ii XX. I(i — XXI. i\ ami' oh'ii THOo .iMiKaim ("fTii t.Ko a :ri. o.ia 

1"I, COIT.- TaKO (llmAMiTTi IIOPT. 

.itA'i.iiiii iip'Miii : 1 npT.Hii Illicit, 
Xi>nm- .in.iiosii i1o cmiTt. ii'Miaiiu- 
Ma.10 5K0 H;i6pain.ix'r> : 17 il irr. 
exoA'i let BT) opin. iio.\i"r, ooa, 
iia ^ecATe oy<ieiiHKa eji.mn,i iia iiiit. 
TH- I peie HM^ IS ee litcxoAinn. in. 
ijiwh- H eii^ i.iBi'racKi,- iijihAa 
iix diifiAeTx apxiiepeoMT. i k'f.hh 

5K7,IIHKU>It n OCmiA.AT'B I iia CT. 
MpT.TT>- 19 H np^AaAATT. I .\;l'LIKO 

mtj Iia iiopM.raime h Teneime h iipo 

nATHe- I B- Allt BtCKll'LCIleT'B- 

20 Tor;ia npHCTiftiiii kt. iieMoy mtii eiioy 
seBeAeoBoy- (•% ein.Ma eiioinia 
KJiaiiiMiinii C'A II iipocAiuii nt.'iccii ot 
Hero- 21 oiiTi ace pcie eii 'ito xomeiuii- r.ia 
eiaoy ptUH ^a CA^eTe CHi o6a ciia 
JIG'S eAiim> AeciiMui. Te6e i Apoy 
vbi moywi Te6e bi. upcTniii Tiioe 
M-L- 22 OT-LBtmaBt ace iicl pe'ic- iie BicTa CA iR'co iipoe,,\ma. Miiace 
Ta .in 'lauiM, iiiiTii Mi/Ke a;ri, iiiiihl 
jiii Kptmeiiiie e5Ke ant Kjitmain. 

CA- Kpi.CTIITH CA- r.iaCTO f 

Moy MO»;eBt- 23 ii r.ia inia 'laiiiM. 
MOffii HcimeTa oyuo- ii Kptmeiiiiu 
M^ HMtace a3T. Kptmrni ex Kp-L 
cTiixa CA- a eace cfecxii o ai'cumi 

MeilC H UIIOM.- IliCTt MT.Ilt C'C 

ro AiiTH- HT. HM-Lace oyroToua 

HO ecT'L OT-L oua MOero- 21 II r.iMi 

luaBtme agcathi- nerOAOua 

uiA 06010 6paTpoy- 25 Ilci, ace ii]iii 

s'BBaB'L A pe'ie- B'Sexe •feKO 

K-BIIASH ASllKt OyCTOlAT-L 

nil. H BejniHHi o6.ia.fl,a.Wi 

TT, HMH- 26 He TaKO 6il.AeT'L Jih 

BacL- lit lace xomer Bac7. 

Ill vrrsii paginac 48 1) seciinclo iu cod. iiltiiiia 
factum est v. i> in uamw, et v. (i in K|ii.iui-iiiir 
absunt lit. b in cod. cyrillice scriptac sunt 
a in cod. cliar. cyrill. scripta v. 12 eiusd. IIAIUCI ll'MTM- ,Ul OMi^eT'I. 

liiuiri, (-.iiiyra- 27 1 iiacc ame xoiuu 

T'l. B'l. Bae't (i'LHTH lipf>AllllI 

Aa I'ltmAeTi, Bauit paui>- 2S T)Ko 
>Ke I'irr, 'i.ti-lcicw- iic iipiue 

4a iioe.ioyacATTi e.Moy in. no 
I'.TciyaciiTH I a;ith AUIMi cbo 
In, iDilaBeiiHe :ta Miion.i- 

29 I HC'XOAAmoy esioy OTi, cpiixi. 11 
no iieMt lAMi iiapoAH mhosh 

30 h ee A'BBa cifintiia etA'fecTa 
npH HMiTH- CJitimaB-Luia •6ko 

He7, MHMO XOAHTT. BtHtBa 

era MMima iiOMiuoyi iitH ciioy 
AaBX- 31 iiapoAt ace :ianptTn nia 
Aa oy.ii.i'niiiTa- oiia ace na>ie in, 
iiXBaexa rjiiiima- noMii.io^rii iri.ii 
rii ciioy AaBi.- 32 II craBT. in"i. b-f. 
:ir.'iaeH '6 11 pe>ie 'ito xoinexa Aa ex. 
xBopM. BaiHa- 33 I'jiacxa eMoy- rii Aa o 
TBpxsexe CA naio qiih- 34 MHJiocpx.Ao 
BaBT. ace iici. npHKOcii,ii c.\ O'nnn 11 
Ma- II auiie iipo;)ptcTe inia omii 11 

110 neivi'L HAOCxa 

XXI- 1 I erAa npiid.iiiiacii ex m- in, ep.i.'»n.- ! 
iipnAc Bx. BHTX.eaniini k-l Top's e 
.Teoii'Lcu'feH- TOTAa iiocJia Ax>Ba oy 
'leiiHKa 2 r.iA HMa- HA^xa Bt Beex. 
hace ecxx, np'IiMO Ba>ia- i a6He o6pA 
mexa oc.iA npHBAiiaiio 11 acp'feoA <■ iih MX.- I oxp'Smx.uia irpHBcA'txa iMH e- 3 11 a 
me pc'iexT. icxo BaMa 'ixo pe<iexa '!;ko r'l, 
x]i'fefioyexx. ei<i- h afine ace noex,jiexx> t- 
-1 ee ace Bce C'bicxx. Aa cx.(j?mAeTx, ca 
pe'ieiioe ripKOMX. r.iM.meMx.- 5 px.U'fexe 
AX.inepH CHOiiOBi- cc upt tboh rpAACTx. 

Tert'I; KpOXX.ICX.- H BX>('tAT> Iia Of.IA H aCp-fe 

oA I'lia tpcMiin'ia. (i Illx,AX>ma ace oyiieiiHKa 

lit. iri, supra nii cadoni nuinu a|)posita. Idem 
Vci-suum II et 17 quai^ jiro.K. a marj^. 
I'af?. 4!la v. 7 vcrbi i-.i-Hiu;iiri,ina ultima lit. 
paj;. ult. lit. H in niu .supra v. ajiposifa 30 Mattli. XXI. 7 — :m. H eTiJopi.iua ^KOHce noBe.i'6 ma nci. 7 uim 
i5i;cTe ociA h acptS*- i BT>njio>Kimj a 
BpT>xoy eio pHSM enoia- h Bxr-fe/ic 

Bpi>XOy IlXt- 8 M1.I103KtHmHI >KC IliipOJ,!! 

nocTi..iiamA pHSw cboa iia hath- 9 iia 

pOAH 5Ke XOAAmeU lipt>,T.l> llllMI.- II Bli fAt 

Xh ;!'LBaaxMi ii r.iWime- wcaiia piioy 
AaBoy- fijiriiT. rpAAii bt. hma rue- 
tucaiia Bt Bi>iun.iiHxt- 10 h BtmtAi'iBM) 
GMoy BT) ijiJi-L- iioTpAce CA BtCT. rpa oyc i.uiL' cMOKOBtHima- 2 1 wriiBima 
v,'h ■^K^^ iiCT) pe'ic unit- aMHin. r.iMi 
BaMt ame HMaxe utpini ii ne oycim 

MIIIlTe CA- He TT>Kt]Ma CMOKO 

ii'i.iiH'n.cKoe cTBopnTe- ht> aine i 
ropt ecu peieTe ABHrjiH ca ii upi, 
SH CA BT, Mope iImiabtt.- "22 H Bcero 
t'ro5Ke BtcnpoMiTe B'r> MjiTBt ui 
poyMime iipniMeTe- 2',\ I iipiiun,,!,!. 
uioy e.Moy bt. upKt- ii))HeTMiiii jyh rJiA KTO CI. ecTt- 1 1 Hapo^H ace r.ia uia kt. iiejioy oyiAmoy apxiiepen i cxa xim iKO ch ecTt HOT. npKt H»:e ott. naaapt 
Ta ra.iH.iieHCKaro- 12 II BtHHxe net bt. 
rqn.KT.BT. 63khm,- i H:!rT,Ha bca npo^a 

M.IHAA- 11 KOynOyAmAA BT. UPKT.BH- H Xl> 
CKII TpT.yKT,HIIKT. HenpOBpT>aCe- H ctA* 

.mma iipcuaihiu,iixT, rojitnirtii : lo h r.ia h 
50 ji'tuH .iKiAtcuiii r;iBiine KoeM> 

B.iiaCTHIm _CH TBOpHUIll- 11 KTO Til Aa 
CTh ofi.iraCTt CHMi- 24 OTtBtlHaBT, 

5Ke HCT. peie hm-l- B-Biipomim bm 
H ast eAHHoro cioBece e5Ke ame pe 
'leTe M'ni H a;)T. Bawx peKMi Koe 

Ml B-iaCTHlni CH TBOpMi- 25 KpTiineuHe 

iioaiioBo oTt KMiA* 6* ct H6ce jii 

1.111 OTT. 'I.IKT.- OHH 5Ke nOMM 

iiLTfeaxMi B ce6i rjK&me 

2(i ame pe^ieMx ct. H6ce- peie 51 MT. luii'aiio ecTT. xpaMx >ioii xpain. 

MO.IHTBi liape<ieTT. CA- B1.1 5K0 rTBO 
pHCTe H BpT.TT.nT, paaitOlIIllKOMt- 

1 4 I npHCTM.niiuiA k iiemoy xpoMH i ciiim 

BT. UpK-BBH ICTijlH A- 15 BHAiBT.IIie jKB 

apxiiepcH I KHHacT.HHiiH loyAeca iace ct. tt. iiaMT. no mto oydo iie Icre 

TBOpil- I OTpOKM aOBMilUA BX IjpKBH Bt^;T.Il- aiHe JIH peueMT. OTT. HWh 

1 r.iM.mA ocana eiioy AaBoy neroAOBa 6ohmt. ca napoAa bt.ch 6o •6ko 

UIA Itj II pirn A eMoy- cjiiaiuHuiH jih ijto cii 
r.iMiTT.- ict ate pcie HWh eii ni 

CTe .IH HHKO.imaCe iJt.lH' iKO H3 oycTt 
JUaAeiie'IT. I CT.CM.meHXT. CT.BpT.lIIII 

.IT. ecu xBajiMi- 17 H oexaBt a imiue vb 
}iT> 113 rpaAa bt. BHeanHu- ii oyABopH npKa iiMimT'L Hoana- 27 h OT'LBt 
maBT.uie — p'feuiA He BiMT,- pe 
lie HMT. I TT.- Hii as-L r.lMi BaM6 

KOeMi oC.HaCTHHi CH TBOpA- 28 ^TO 

ace CA MtiiHTT. BaM-L- 'iKt exe 

p-L IMtuie I.AA^ A^Bi- I npHUIt CA Toy- 18 Oyxpo ace B'L3BpamaA ca bt> At np'LBOMoy pe^ie- 'iaao hah xh rpaAT. BT.3JiaKa- 19 i oyspiBt cmoko 

BT.IIHLIM1 eAHHMi HpH nWiTIl npiIAC K lie 

H I Huiieco5Ke He o6piTe iia iieii. tt.k'i. 
mo jiHCTBHe eAHHO I rjia en- Aa^HHKo 
jiivme OTT. Tefie n.iOAa ne SimAeTT.- 
B-L BtKM- H oycT.me a6He cmoko 
BtHHua- 20 I BHAtBtme oyiieiiH 
UH AHBHuiA CA r.iMime KaKo a6He 1IT.CT. A'fe-iaH BT. BHHOrpaAi Moe 
MT. 29 OHT> ace OTtBimaBt pe<ie ne 
xou(/i.- noc.iiAt 5Ke pacnaiBT. ca 
iiAe- 30 npHCTAnHBT. kt. Apoyro 
Moy pe^e TaKoacAe- out. ace oTXBi 
u;aB% peie aat haa th i iie HAe- 

'.] I KOH OTt 060K) CTBOpH BClMi OlMi- 

r.iauiA CMoy npTBT.li r.ia hmt. XXI. 11 in Hasiqit/ra lit. i quae proxime a marline abest evidens uon est. V. Ki p. oda 

ult. lit. cyr. scripta Vv. 2 at 6 pag. 51a litcrae qiias cuisivis formis excudeudas curavi, 
in codice cyrill. char, videntur scriptae Matth. XXI. :V2 — XXII. 1-2. 31 HCB a.MHlIT. rjlA BilMt- iKO 

MiiTape H .iiOi)0AiHi;.i mij>l;<h 

Ti BM BT. uep'BCTBiie 6yKie- 'M mni 

/le 60 ICB BaM-B HOaiit KpT>ci'irif 

jn, whTemi, npaBeAtHOM'n i 

lie ACTe eMoy Blipia- M-r.iiTape 

ate R ;iio6oAeHLi,.i aca eMoy ii1;p,i,- Bti ate BHAiBxmeii iie pacKat 
CTe CA nocjitAt atii esioy Btpi.H- 

33 IHlm npHTT>'lffii CJIllUiHTC- 

^TBiirt erepi) 6i aomobhtT) iiate 
naea,;H BiuiorpaA^ h oii.ioTOiin. h 
orpa,],ii II cKona bt, iieM-L to'ihjio 

I C-LSAa CT-Itll-B I B^jaCTT, II 

Ai-iaTcjieMT, 1 oTHAe- 34 er^a ate 

npH6.1H>KII CA BpijlA n.lOAOMT,- 

noc^jia pa6T,H cboa kt, Alua-re.ie 
Mt npiiATH ruiOAtii ero- 'ii> 11 nn.uie 
A^-iaTejie padiii ero oBoro ohuia 
OBoro ate oyGiiuiA- oboio ate Ka.Meime 
M7> noCHiuA- 36 lUiKiii noc'r>.ia 11 

IIXA paOXH Jl'LHOaC'LlUIA npXBT.! 

X^ I CTBOpHUIA HMX TaKOyKAe- 37 IIO 

ci^At ate nocBJia Kt iimn, cut 

CBOH r.lA- OycpaMtlmT'B CA Clia MO 

ero- 38 A'S-ia'reje ate th oysptBtme 
ciia piuiA Bx cefli- cb ecTx nac.it 
AXHHKX npiiAiTe oySHtM'i. i- 

II oyApxatHMx AOCTOimie ero- 39 ii 
iMxme H3BicA ii bxux i;i bh 

HorpaAa ii oyuiiuiA ii- 40 erAa ;Ke npiiAe 
Tx rnx BiiiiorpaAa 'ito cxTBopii 

52 

Tx A^JiaTeJieMX t^mx- 41 rjiauiA 
cMoy- 3x.n>i.i sxjtI; noroyuiiTx 
I BHHorpaAX npiAacTx iiiijix a* 
-laTCJieJix- H/Ke BxsAaAATx e.Moy 
(HvIOA ■£! Bx BptMcua CBOi- 42 r.ia mih 

HO- H 'feCTe JIH MX.IH HHKO.lHate liX KHII rax X- Ka.Meiix eroate HeBp^Aoy CTBopii 
lUA ;iii/KAMimeH ex Smctx bx rjiaBMi 
iihiMim- OTX ra OxicTx i ecTx ahbx 
ua BX o'lHK) iiameio- 43 Cero paAii r.iini 

BaMX iKO WTXllJleTX CA OTX Bacx 

upcTBiie (5atie- i AacTi. ca AisiiKoy 
Tiiop^AmoyMoy njioAX ero- 44 i iiaAM iia ita 
Me nil ceMx CKpoyuiHTx ca- a ua iieMX 
ate naACTx cxrpeTx i- 45 I o.n.iiiiaB6 
me apxiiepeii i *apiieei iipirrx'iA ero 
paiioyMiuiA iKO o iinxx r.!iame- 46 i icKWime 
— I oyiioiuiA CA iiapoAX no iieate ii tKo 
njiha iMtaxbii- XXII-1 i crxBtmanx lex na 
Kii pe>ie HMX BX npiiTx^iaxx tjia- 

2 oyiioAOuii CA npxcTBiie mlcxcKoe 'iKoy 
Upoy- late exTBopii opaKX eiioy cBoeMoy 

3 I nocx.ia ])a6T.i cboa iipiiaxBaTii 3x 
BainjA iia ilpaKii ii ne xoTiaxMi npii 
Tii- 4 iiaKii nocx.ia hiitj paoij r.iA- pxuixe iiXBama.MX- ce ooiAX mii 
II oyroTOBaxx h lonxnii moi i oyiiii 
Tinaa HCKOJieHa i Bxet roroisa- npn 
Atxe na (ipaKM- 5 oim ate ne poat,i,xiiie o 
TiiAini oux na ee.io CBoe obx ate iia itoy 
n.iMi CBOiiii- (i a iipo'iii iMX)Uie pauxi e 
ro AOcaAiiuiA hm'i. i njuiiuiA- 7 i cjitsi 
UKiBX upx Tx paiixnrtBa ca ii iiocx 
.luux lioA ciiOA noroyuH oyCiiHA txiia 
I I'paAx ixx iiaateace- S TorAa rjia 
parioMx cBOHMx- flpaKX oyiio roTo 
BX ecTx a sxBaiiHi ne diuiA aocto 
mil- 9 lA^Te oySo na icxoAnma ii.ii 
THi I ejiHKO aine odpAmere npH3o 
BHTe na ilpaKw- 10 i ouixAxme paun 
TII na HihTii cxiipaniA bxca Aate oript. 
TMi 3xji'MA ace H AoCpxi- II icn.ix 

IIH CA 6paKX BX3.)ie»tAmHIXX- 1 I BX 

uiXAX ate qpx BiiA'tTi, i!X3JieatA 
iUHXX- BiiAi Toy MKa ne oojix'iena uh 
OAtHiie ilpa'ixno- 12 i r.ia eiMoy Apoyace V. 1^ pag. 51 b in cua lit. <; cyrill. scripta recentiore ut viiletur iiiaiiii lncd criisi i-h:iractcris 
Slagoiitioi Vv. .5 et 15 pag. 52a ultiiuae lit. h cyr, scrlptae, coileui iiioiId vv. 20 ct 24 

pan. 52 |j, ill IMA cap. XXIII. 7 lit. a supra versiiin apposita 32 Matth. XXII. l:f — XXIII. 1. KaKo BTUHAe eiiHO He hmk OA't 
iiiit 6pa>rLiui- OHi ace oyMjn.'ii- l!i to 
I'Aa ]i(^ii(^ c.ioyraMi, npx c'Bi!A3an?) 
uic cMoy ])rii,nt 1 Host nts'LHitTe ii 

53 

H BTiBptsire H B^ T^MiIi KpOM^Un, 

ififtih- Toy 6m>fl,e'n, njia>i% h cKpT-ace 

T'l) lilrfifioMT.- 14 MIIOSH 6o CMiTl, :n. 

BaiiH juijio 3Ke H36paiiiixi.- 

IT) TorAa uieAT>uie <i>apHceM cT>BtT7, 

cTBopHuiA na HI. Aa h o6jn.CTATt 

CJIOBOMT.- IG H IlOC'LIJialliiT'L KTj neMIO 

oyienHK'ij cBOA CT, i\)OAyiimA rjwi 
me- (lyiirrejKi nt.MX Iiko icTHHenx o 

I'll I ll/hTlt d-;KllHI B'l. ICTHUMv OyUHllIII- 11 

lie poAHUiH HH o KoM^JKe- ite spHuiH 6o iia 
.iHi;e M.iu'fcKonn, ]7 ptun oydo iiaiMi, 

>no I'll CA M'tllHTT.- AOCTOHHO JIH e 

CTX AaTH KiiirBCTj KeeapeBH i.iH mi- 

18 pa:!oyMtBx ace hc .UiKaBTieTBo ii 

XT, pe'ie- 'iTO MA OKoyiiiaeTe vnoiqiinii- 

19 iioKaacirre mii ckijiasx KHH%eT>nxH- 28 B'L BT>cKptmeHHi oy6o KOToparo nxx 6ift 
AeTt 5Keiia- Bten rto HMiuiA im ceAXMi 

29 oTBimaBX 3Ke ict> pe^ie hmt, iliiniAHTe 
lie BiiAMime KHHn. hh chjita ilacHA 

SO BT> BXCKpimeHHI 60 1IH HCeilATT. CA HH no 

earaimT'L Ht ■Lko aiirjiH iia iificex-L cirh 

l"t.- ;U O BXCKp'tuieHHl ace Mpi.TB'I.IX'B iii 

cri' .111 'i'fc.iH pe'iBiiaro BaMx (jm'b rjiMi 
mcM'i,- 152 a:ix ecMt 6i aBpaaM-it i 6t> 

U'aKOB'Ii- I fill itKOBTi H'tCTT) 6'b 
MpXTBtlXT) HI. aCHBtlXTi- ',y.i H CJIMUia 

Btiue iiapoAH AHBiaxwi ca o oy>ieHHi ero- 
'M iI'apHe'fel }Ke cjiiuiaBxuie iKO cpaMH 
caAoyKeA CT>6pauiA ca ht, Koyni 35 i b% 
iipocH I eAHiix OTT. 1IHX7, :iaKoiiooyiiH 
rcjiT, icKoymaA 1 h ima 'M\ uyiiHTejiK) Kat 

54 

iianoBtAt 6o;n.iiiH bt. saKoat- 
157 ic'B ace peie emoy- B^ajiKidH ri 6a 
■iniiero BT>ei.>ix cptAtneMii tbo 
iiMX- I Bijcetifi Auieffii TBoem.- 1 Bcei* 
Mi.ic.iHWi TBoeift- 38 ee ecTi. nptBa OHH ace iipHiitcA ejiv niniASi. 20 oin> ace i 1 do.i'BmHi 3anoB'}'.AT>- 39 BtTopai rjia HMT. UHi ecTt o6pa3% cb h iia 
ii'caHHe- 21 I'jiauiA ewoy KecapoBi.- to 
TAa r.ja hm'b Bi-SAaAHTe oyfio Keca 
poBaa KeeapeBH i Oacii 6oy- 22 h cjiMuia 
B%uie ace ahbhuia ca- h ocTaB^uie h otha*- 
23 B'B T-B Atiit iipHCTMinHuiA K HCMoy ca 
AOyKeii rjiMiine iie obitii liXCK'ptmeHHHP I B-LnpOCHUIA H 24 r.lMime OyHHTMRl MOHCH 

pe^ie ame kto oyjipeTT. iie hmw 'iaa^ Aa 

noHineTt dpaTpT. ero aceiiiSi ero- i b'bck-- 

CHT'B cSma fipaTpoy cuoeMoy- 25 Hi ace b'b 

aacx -ac- dpaTpHA- h iipT-Bw oacein, ca 

oyjip'lT'B- I He iMw ciinene ocTaBH 

sKeiiM. cBOMi (jpaTpoy cBoeMoy- 26 TaicoacAc 

H BTE-Topw H TpeTHi ■ I Ao ceA^Maio : 

27 nocitAT- ^e btjcIix'b oy.'Mp'tT'B i aceiia Toi'Aa hcb r.ia kt. iiapoAO.M'B i oy<ieiiH ace noAofi'BHa ei- bi.3jiio6huih ieKp6 
iitro CBOero '6ko caMi. ca- 40 h'b eeio o 
noHl 3aiuiB-fcAiiK> B-Bcx aaKoiix i 
lipi;il BHCATX- 41 (''Bfipaiio.-MT, acf 
•i-apHceoMT. B'BnpocH a icb 42 i.ia 'i-b 

TO CA BaM-B MHHT-B xi 'IHI eCTT> 

CH-B rjiaiHA eittoy- AaB'B- 43 rjia bit 
Kaico oyfio AaAt axom-b ri HapHi;aeT% h 
r.iA- 44 pe>ie ri. no MoeiMoy caah 6 ag 
ciiMiiiii Meue- AOHAeace iiMoacA Bpa 
v'u TiioiA iioA^iioaciie Horawa tboi 
Ma- -15 ame oy6o A^At a^omt. rt. iiapH 
uaoT'i. KaKO eMoy ecTii cht&- 40 i iiiiui. 
Toace lie MoacaameTT. eMoy oTtBt 
u^a^H cJioBece- hh c^Mt kt.to ott. a'' 
lie Toro BxnpocHTH ero iCBTOMoy- XXIII- 1 Pa>;'. 53a v. 7 ult. lit. lo vocabuli homk) supra v. .scr. v. 24 .ii.ni. an amii,, v. 'Ih iri.cuii. 

an iiLiKi). (liil)iuni Versiium 7 et 21 pag. ;>•) :i ultiiiiac lit. cyr. cliar. e.xai'atao. ii7 in lucui 

quod pag. 54a v. 4 Icf^'itur lit. in. supra vers, scripta, itiilriii l^i ii post vcrluiiii iia|iiiuHcn, 
44 THOU liaiiil si-io ail ii"m. Iet;i!iidiiiii sit, t'onua literal nlisiiiia Mattli. XXIII. -2 25. :?3 KOMX ciJOHM'i> 2 rjiA' iia jiovutouL 

olSAaJIIilUH C'SaWi KTilIHJKtllHUH I -ta 

pHcfi- 3 liijCfi oy6o C.1I11C0 ame jieifii.Tii isaMX d.iioeTH CT.(1.iio;iaire ii 
TBopHTc no ;i'6;ioM'L aco hxt, no 

TBOpHTe- MKiT'I. (5o H nC TLJOJJA 

T^ 4 ctBAsaMiTT. 5Ke Gptjiena 
TAKtKa I ne oyAofii. nocHMa i 
BtcKjaAaMiT^ na n.iema ^leifa 

a nplC-TOMt CBOHMT. He XOTA 

Ti> ABHrHiiiiTH ixx- 5 Bci >Ke 

Ai.ia CBOi TBOpATT,- 4.a BH 
/(HMH 6mAWiTh 'IKM- pauiH 

piimTi, Hce xpanii.iim(a CBot- i 
BCiijivaiiiiT'i. noAT>MeTii b7. 
CKpiMii't pH:!'B CBOixt- jiw6a 
Tt ace npisKACB^sjirannt na isc 
iiepixT)- I npiacAcclJAaniit na ct. 
ntMumiixx- 7 I uijiOBaiiHl; na rpi, 
3Knn;HX%- I napHitaMiTi, c-a otx 
mn paB'BH- 8 BM ace ne napnuail 
Te CA paB'sH- CAHH^ 60 ecT-L na 
m% ojisnejii, xi,- bxch ace wlh 
(jpaTpni cexe- 9 i oi;a ne nai)Hi;ae 
TO ee6i na sbmh- e^innx 60 ecTa 
Bam% 01X1, lace ecTi) na n^cext- 
10 im napimaexe ca nacTaB-LnHiiH. 

■j&KO HaCTaBT.nHKT. CAHH^ Baui^ 

ecTi xt- 1 1 a 6ojin nacT, ^a iI/IiAot/) 

55 

BaMT. ejioyra- 12 a lace Bx:jncoe 

T'B CA CT>MtpilTT> CA- I CT.Mt 

piAi CA Bisnecen. ca- 115 Tope 
BaMT, K^nnn.ifflA i g^apneeH 
i oynoiqMTH tKO eT,HfiAaeTe ao 

Mil BT>AOBimX I BHHOHi Aa 

-leie M.iTBMi TBopame- cei'o pa^n 
npuiMCTc ;[mue ocin.acAcmii!- 1 1 Fopo uaMT. K^nm-TjiHA i -tapn 
cei- n .inneM'tpn- iKo sarna 
])f.eTc up7>eTBHe 6acie np'isAi' 'ikii 
nil flo ne BTiXOAHTC- nn bt>xo 
AAmnxTi ocTaniieTe BT>nHTn- 
1 5 Tope BaMTi K'LnnnjifflA i >i'apHCl;n 
n vnoKpHTH- iKO nplsxoAHTC mo 

JIO II COymMi- CTBOpHTH CAHHOrO 

npiunt.aiiia- i erAa 6mij!,eT'h 
I'TBopnTe H cna reenf> eoyroy6i& 
ima naci.- 16 Tope BaMi. BoacAne 
citnii- rjiimine iiace Kji^neTt 
(■A np-BKTiBHMi nnitToace ecT%- 
a lacc Kjxnerx ca s.iaTOMT, 
upK'i>B^ni.iM% AJiT-'K'i.nx eeT6 
17 doyi H e.iiniii- kto fiojini ecT/i 
a.iaro .in un npicu eBmatimni MaTO- 18 I nace ame Kj-LneTi. ca o 
.i^rapcM^ nHMToace eexi.- a lace 
K.i-BneTT. ca AapoM'L lace ecx'B npx 
xoy ero A-noacBiix ecTi.- 19 doyn i cjit 
ini 'iTO Ciojie eCTX Aapx -in i.in o-ixa 
p'r> cuixauii Aapii- 20 vjii-ivu ca ojixa 

peMT, K.IXHeX1> CA IDrt I CMimUMH 

Bptxoy ero- 2! I K.nim>i ca npK^BHWi 
ifj'BnexT. ca cMi i acHBinin;HMTb bIi nen- 
22 I KJT.nii CA nuce.MT, K.iixncXT> ca 
npicxojiOMT. d)KHeMT> i ciA^mn 
iMx na ncMT,- 23 Tope BaM% KT>nH 
n>>niA I 'I'apnecn- i jHi;c.Mi;pn- 
tKo oxT,ACCAXxcxBoyexe matmi h 
iconji'L H KHMnni. i oexaBHCxe xa 
•acT.mai saKona- crmAT> i mhjocx6 
I Bipiffi- CH ace noAodaame cxBopn 
XH I xtxx no ocxaBHXH- 24 EoacAne 
ciinni oijiacAaHimeH MT>uiimA 
a BCJiiCiifiAti nor.)n>maMime- 
25 Tope BaMi KnnacT.nHUH i vnoicpnxn 
•tKo oiiHinxaexc BT.n-l;ujxi,nce cxi Pag. 54 b versum 22 ot 2(1 ult. lit. l itcriim cyi'. cluir. exiir. II "■i.«o.ti> an fiiaac/ri. au 

OwiACTt, propt<a' litcrac foruiam, quae miuiis clara est, distiuguere nequeo. Pag. 55 a in 

versu quarto lit. ■v.i quas typis distinguemlas curavi cyr. cliar. in cod. cxar. Eodciii 

modo ult. lit. I. versuuui 23 ct 21 Etiaui pag. .'ialj bis litcram 1. (|uac pioxiiiic a uiaigine 
abstat, cyr. char, exarataui liabcs 

5 34 Matth. XXIII. -ifi — XXIV. 12. mil nociaHWA K TeOi ko.it, Kpax^H 
BT.cxoTix'B e^(5paTH iiA;ta tboI S 
Koate c^dnpaeT-L kokouit. nxeHti^A 
CBOA no;;^ KpH-ii i no BtexoT'leTe 
38 H ce ocTaBieTT) ca BaMi. 4,051% Ba 

rpAA^i Bt IMA rne- XXIV- 1 I iiunat ii 
ecT. 113% iipKBe HA'6ame h npn 
CTHinimiA oyTieiinuH ero noKasaTH e 
Moy s-B^amrt iipKB^iiai- 2 out ate OTh 
u^maBX pe'ie u.Mt iie bhahtb .ih b6 
(ejixx CHxt- aMnn-B r.iim BaM-B- He ji 
>iaTx oexaTH s^e Kajieii'B iia KaMe 
lie e>Ke He pasopHTt ca- 3 Cij.Amoy 
3Ke einoy na ropi e-ieon-LCTi npncTim 
imuiA Kt Heiioy oyiiennuH eAHHH r.iMi 
mc noBiacAt iiaM^ KorAa ch iIbu 
AATT, n WTO ecTT) 3iiaMeiiHe TBOe 
ro npHUi^CTBH'fe I KoiPiHiia B^Ka 4 ii 
TtBtmaB^ iCL pe^ie hm^- (i.iio 
A^Te CA Aa HHKToatc Bac% ne npi;.'i6 

CTllTX- 5 MHOSH fio HpiIAMiTX Bt H 

MA Moe r.iame- a3T> ecMX xt i 

Miioru npi.ixcTAT'B- () oyc.itii 

I ^HB'Einiix'B npKii- 32 bij Hcn.iMiii luaru ace HMaxe dpaiiH- i c.i^iuua 

Te M^jpHi oi;t. BatUHXTi' 33 3mha iimA una ilpaHH BH;i,HTe He oyacaeaHTe ca 

Aiit exHAT.HOBa- KaKO oydiatnTe ott, noAodaeT-L 60 BctM'L chjit. 6w 

cffi^a reoHtcKaro • 34 Cero pa^H aai. th hx ne Tor^a ecT^ Koii'iHiia- 7 Bb 

CTx.IMi Kt BaMT, npKM H HpiMMiAp CTaHeTX 6o AS-LUKT. Ha A311KT,- 

KtHHriitmA- II OTh HHx^ oyfineTe h npo 

ntnere- h otx Hirst oyTeiiexe na ctira i upxcTBO na uptcTBO- i CiMiAi&iTt r.ia 

MHmiixt BamiixT)- I nacAenexe oTt j,h i oaroySia h Tpimcii no M^exa S Bc^fe 

rpa^a bx rpaAi- 35 ^a npiiAexi, na b^i ace on iianA.TO ilo.Tfesnn- 9 Tor^a npt^a K.ixHHHH I naponcHAt- MiTpiiiitiAoy 
ace Hwi^HH CHiTT. xiauiTeHHi I lie 

'IIICTOT'H- 

5« 

26 '/'(/pneiio e.iine o'ihcth iipb 
acAe BtnimTpT.nee CTtK.n>HnHH 
H naponcHAt- Aa (JMaeTt i b-lhI; 
uitnee ma ihcto- 27 Fope BaMt kt, 
HHrtiHA i (tapHcfii II vnoKjinTH i 
Ko noAodHTe ca rpodoMt noBanne 
HOMT. lace BtniwiAoy oyCo cimTx Kpa 
CBHH- BXHimTp^MiAoy ace aixnii Cth 

TT. KOCTen MpXTBlIXX H BTiCiKOA 

HeincTOTH- 28 TaKO ii bm BH^&HiAoy 
iBiere ca ^ikomx npaBtAtHH- bt. 
niftTpT,MiAoy ace ecre n.!itHH .iime 
MiptcTBirt H CiesaKonnfi- 29 Tope na 
MX KtHHrxiHA H ^apncliH h oyno 
KpHTH- Sko SHacACTe rpoflT>i iip^x 
CKBA- I KpacHTe paKxi npaBXA* 
Hiiix-L- 30 I r.Texe aine (nm-h uii.m 
BT, AHH 011,1, nauiHXT) ne 6ini'h o6e 

mXHHipi IMt 6'hi.in Bt K]5XBn BteiKa KptEX npaBBAUHKa npo.iH 
BaeMa na bcmmi oti KptBe aBe.ia 
npaBeAxnaro ao iqixBe saxapiiA ciia 
BapaxHina- eroace 6yC)HCTe MeacAio 
upKOBHMi n o.iTapeMt- 36 aMHHx r.iMi 

BajIT) IipHAIftT'I. B1>Ci CH iia pOA'B 

CT>- 37 leAMt lejMe nfinBtuiiii 
npiTBi H KaMenneM-L iioCnBaini AATT, Bll na CKp-LfiT, II OydHHiTt BtH' 

I CiitiAeTe iieiiaBHAHMii Bcf.5111 a3t,ii 
KM HMene Moero paAH- Id II TorAa ct. 
o.ia3iiAT'6 CA MiiosH H Apoyn. Apoyra 
iiptAacT-B- I Bi.3neiiaBHAnTT, Apoyn. 
Apoyra- 1 1 h mhosh .ixacn npun BtcTaHimTT. 
r np'i^.n.eTAT'i. Mnorti • 1 2 h sa oyMiioaten (ne) 
6e3aK0iiHt HCAKiieTt .ih>uii Miion. hxt,) ■ Inferior pars folii 5(1 circuiucisa est, ut aliquot versus textiis desint. V. 1 pag. 56a 

literas ^a codex cyr. char, exaratas exhibet, itidem pag. 5' a, b et m in versibus -1. •^. 15. 21. 
22 cyr. char, scripta sunt v. " fimaATb an (iHijeTi. distingui non potest M.ittli. XXIV. i:i— :is. ;{5 

l'^ iipf/rp^niBii ace ao Konna ciictt. oa ca ,v,o .H.»ii.\,v,'k- -raKO KA;,\,f'i"K 

I I MipoiiouIifTt CA ce eBalie.iHC np'i,eTiiirt i ii(iiiiiikC'i'iiiif ciia 'icKaro- 

^iio) lu'oii lice.ieiiiH BT. cbiAiTe.ixeTiid ucfe '2^ l;K,Vf;Kf kc> aiiri'f KA;,\f'i-'k TpciY 

M'l. AiiiiKOM^- II Tor^a ApiweTi. koiimhiui- ii'k 'I'oy c'kK((),'^;'i"k ca 0))aii- 

15orAa2ccoy3piiTeMp'B:!ocT'L3aiioycTiyiiit) i'.) aKiif ;k( iio K|)'kKM .VkHiii T'kyk 

pc'iciiMvirii Aami.ieMx iipKOMt cTouinim iia ca'kiiii,( mp'kKiifr'k- I nink 

Mi&CT'J cT'fi- iHce 'iTeTx Aa pasoyMiuae Hf ,\,ac'i"k cirk'i'a ci'.otro- 

TT>- 1 G Tor^a eM.mei BT. HiOA^i Aa (liraiiiiT^ I .SK'k;^,_Vki iciia,v,^;'i"k cu 

iiaropa,!- 17ni2vciiaKpoB4AaiieeT.Jia3iiTTiB6 HtKCf- I ciia'ki mckck-mi/A 

DATneaceecTi, B'r> xpaMiero- 18 mace iia ce ,\,KiirH;»i'i"k ca- 130 I 'r'ki'.xa 

.ri TaKoacAe Aa iie li'BSi.BpaTiiT'rj ca i;'i, aKiiT'k c<a atianKHiK ciia 

eriATT. BtsATH piiau CBOA : MCKaro- r))<i\,\,A»iiri'arc> iia OKaa 

19 Tope ace iienpa;!Axin>iM7, ii aoauuii il,'l<\"k ncK'ki)fk- Ck ciiaoiit; 

Ml, B^ TWA ATiIIH- 20 Mo.IIlTC aCC CIlOClAx KfaiUliK- ill I nOC'kAE 

ca Aa lie oiniACT't dtcTiio uauie- 'i-k at>A'ki ciiOiA- ck raacc* 

3HMfi HIl UT, CIm Mk lUiXIIIMk 'l'()A»KkirkilHk 58 I CkKfp/VTk I tK'k|iairkllA 
(10 OTk >iri"kl|)k KkTpk 
KOr,V 21 K,'K,\,l'l'k KO I'kr.V.a ork KOIIkl^k IICK- ,1,0 KOIIkl^k i\"k 

cKfikKk KfiXirk -kKa;KE he km ;'.2 (V)i'k c m oko Kk 11 11 11, a ;k( iiacxf 

Aa- Qr'k HaH/AAA KCfro mm 'iirif ca iipiirkHii- ii\\a ov 

pa- ,\,o cfAk HIl iimark R'M ;k( Kkk (I/A K/^;Afrk yi\a,\a 

TH 22 I aiin-f he Kiiiiinv iip-kKpa I aiictkiie iipoa^KHErk 

THAU CA A''"' '''"• "f C^kO 
CKHCaa CA KCkKa HA-kTk- oU ;Ja i.HKkpAHkijif'K :k£ ii()k i;kciE kKO KAii.Hk ECT'k ;ka 

K(iarAi"k CA ,\ht\i III 2;; I "kr.ya iKa '■'<:'> 'iaKC>;K,\,E I ivki Ei-,\a 

aiHTE pEMETk KTO KaMk- 0\|->ik(liriE KCk Cll- Kk,\,HTE 

CE Ck^E \W- AH Ck^f HE IMk kKO KAII.Hk ECl'k 11(111 A'^kpf 

Tf K-k()ki 21 K-kcraH,>.i -k ko y'"^ •'! amiih rai^ Kayk kKO 

AkIKHI )fH I AkIKIII llpOpOHH HE illlllllO l,V,Erk ()0,\OCk- ,A,0 

i A''A''^'' "k 3HaiL1EHIlk KEAirk H,Vf;kf I'-Cl^ Cll KAi,\,.-»xT'k- 

I •Ho.x.Eca kKO iinkAkciM III ;ir. heko i :^EyAk uiiyo i,\,E 

aillTE ECTk Kkat.lOIKkHO I 'k A CAOKECa MOk HE Mil 

i.SK'kpairkiiA 2."> (Je ii(rk;K,v,E mo l,\,AiTk- :!(i a o ,\ht\n lOMk 

(rk\-k KaMk- 2() aiiriE :ke (Iek,v i o lo.viiHk loii HiiKro:KE wi 

Tk KaMk- CE Kk HOyCTkl KkCI'k Mil at.AII HEKCUIII 

Mil ECTk HE l,\,k'IE CE Kk Ck I'kKkMO OHk E,\,IIHk H7 'I'lKOiKE 

KpOKk^k HE IM-kTE Kkpkl KO Kk ,\kllH HOEK'kl lAKO K<V> 

27 1iK0;KE KO MAkllll icYO,\HI"l» At'l'k I Kk .A,"*"" l"'» MCKaiO 

OTk KkCToKk- i aKAkark :!s •kKo;KE ko Kka\-A» Kk ,\h\nt 

A folio -5^ us(ni(3 ;i(l tiiKMii cciilic 
et oy6o rcc. in. uyr. (Ju additum 
aliquis cyr. lit. ii .loyna scri|isit 
37 6o BT, Ai>HH, einend. cyr. lit. frt siipi'iposjiiit |iriiii:iriui]i scrip 


tiiia 


c Ki'iiiis 


I'uiilinuat 


Ill' 
12 si 


iina 


, nr 


2!l ill null.' 


lit. 


11 S. V. 


SIT., siipi 


i"i 


I Mini. 


run 


'ImI; 


I tor 


;i-> r,ri, an r 


ri!,, 


:U l:aMX 


an paMi.. 


il 


isiMTIli 


iir,| 


nit 

36 Matth XXIV, :iO — XXV. np1v;K,vf noTOiu- k.v^iiiiTf 
I nio^iiiiE ;K(M/<Mirr( C/A 

I IIOC.MMJiMII'rf ,i,0 HfrOJKf 
,\,KH( KkHII,\,( HOf K'k KOKh 

Htr-k- ;!9 i H( oiiiTwniiii/A 

i,\tyKl llpH,l,f KO,\i\- i KK 
3/AT'k KCA- T.\KC> K/>i,\,n"k AO I K'k llplllllkC'IIH CH.\ HCK.\rO 

1(1 rkr,\j ,vi5.\ Ki^i.vna na c(,\k 
(,VHH'k iio(M<\n"k c/i\ a ,\iicy 
I'ki c>cTaK,\'kn"k Cn\- 41 ,\Kk 

MEAM^IHTH K'k IKpTvHKayk- 

f,\,iiHa iiotiuan'k cm- i f^" 
na ociaKaHci'k ca- 42 Kk,\ii 

If OyKO -RKO H( KkCTf Kk KA\ 

KK rc>,\,iiH;K rk Kaiiik npii^vt 
Tk- 43 (^f ;Kf Klv,v"Tf- "kKO a 
lUTE KH K'k,i,'ka'K rn'k \'paMa 

K'K KAil* CTpa}K;H TaTk llpH 
,l,fT'k- KkA'K'*''* 0\|'KC> KH- l 
H( KH OCraKHA'k HO.V'Kp'kl 

•III \-paya cKotro- 44 ccro pa,v,H 

I K'kl KAi,i,kl'f rOTOKII- 
'kKO K'K Hk»:c HE MHHTf Ma 
CK- CHk HCK-Kl npH,\fl "K- 

45 K'k'i'o oyKO fcT'k K'kp'kHki pa 
K'k l M;K;»,p'ki- eroH;E no 
craKHTk rk Ha,v,'k ^oiiio 

Uk CKo'lMk- ,\a ,A,'»f''"'' i 
U'k K'K Bp'kU/A IIHlUTAw l^'k 

(iO 

46 Kaa^EH'k paKk i 'k ircjKf iipHiiiK 

,V'K I'k CKOII- OKp/Min-f Tk laKO 

TKOpMUiTa- 47 fUiiiH raiA. Kauk 

'kKO Ha^Ti KC'kUk lykHHfUK 

cKoiMk- nocraKHT'k I- 48 aiurt 

All pEMf'I'k 3ka'kl paK'k T'k- K'K Cp'k,V,kll,H CKOIM'k- M0\',\" 
T'K MOH IH'K llpllTH- 49 I HaHkHE 
T'k- KAfKp'kT'kl CKOI/ft- "kCIH 
;Kf I IIIITH- C'k Hk'kHlll^aMH- 

50 iipH,i,fT'K rk paKa Toro- k'k ,\h 

Hk K'K HklKf Hf Hari'K- I li'K 
laCk K'K HklKf H( K'kC'P'K- 

51 i iipOTHiirrK i iioa'KMa- 

I H^CTK (TO C'k I'llOKpHT'kl 
T'kl IIOaOXHT'k 'lOV' KAi,A,f 
T'K liaaMk I CKpklKfT'k 3;»iK0M'K 

3ai • XXV 1 I' 'K r ,A, a o y ii o ,1, o k h 

Cn\ HP CHI HCKO f- 
I .V'kK'k- WlJKf ^pHIUI'KUIIn^ CK'k 
TliakllllK'kl CKOIA- i3H,\,0 
UIA llpOTHK/>i ;KfHH\-OV,- I HfK'k 

CT'kj 2 HATk ;ki K'k ot'k hh\-k 

KO\'l- I H/Alk M/'K^\,p'K- 3 KOyirik KO npHCM'KmM CK'kTHAKHHK'kl 
CKObft- HE Kk3<ftUI<iV KO C'K COKO 

1* i oa'k'k- 4 a m<>;,vp'kii/«\ npn 
iri«ui.ft i oa'ki- I K'K c'Kc;>i,i,'kY'K 

CK'k'I'HakHHK'kl CKOIMH- 

5 yoi',A, 'Mil ''■'<' '^f :kim»\w- K'K3^\p'k 
luiaiii/A CA KC/ft- i cknaa)fAi- 
() iioaoy HC»urrH ike kkiiak k'ki- 
CE :kehh\-'k rpA;»,f''"'^- ^^X^ 

,A,HTE K'K C'Kp'kTEHHE EPO- 

7 rKr,\A K'KCTaui/A kca .v'kK'Ki 

'I'M- I OYKpaCHUI/iV CK'kTHAK 

HHK'kl CKOIrfk- 8 a KOl'lift p'klll/ft M/t; 

,\,p'KiU'K- ,V»A"'''f HaM'K OTK 

oakk KaniEi-o- -kKO cK'kTii 
,\kiiiiii,ii HaiHii oyracaijRT'K- 
i) Qoi 'KKkiirraui/A :ke m;k,\P'i^ 
i/A raiAvurr/A- E,i,a KaKO he ^o 

CTaHE'l'K KaM'K l HaM'K- 4'J jKPst uaiiMicTTj cyr. lit. r.uni siqna vers, scriptuiu, item 5U post niiuji'ii, cyr. supeipositmii 
iKO 51 in cKiii,a;cTi lit b ex x conecta esse videtur, quod principalis codicis sciiba fecit. 
Ibidem saCpomb an 3a6omi distinguei'o nequeo XXV. 1 post iKeiiiixoy eadem manu glaj;. 

lit. scriptum vocabulum inBtoTt sequebatur, (luod emendator ali(iuis utpote superfluura erasit 
sed singularum lit vestigia adluic apparent. 2 M.iaiit fortasse M.iijpi. 5 >kc quod post 
MoyAAUirio legitur eadem quidem manu sed supra vers, positum est, Miiiiii XXV. 10— :io. 37 iiri'iiiM'K i KC>Yiiii'i'( ccK k 

III i,\,<^>iii'i-.\M'k :i:( 'iM'k KOYiiii 

61 

K'KII/A Kkllll,\^; C'k IDIIUIK ll.\ 
K|)>\K'k i Hai'KOpCH'kl KMIII/A 
,\Kk()ll 1 i llOCAk,\,k IKf llpllA'^'' 
IIIA llpOM^I/A .VkK'kl rAtAvllIIA- 

I'll rii- o'iii(rk.Hii H.iy'k- 12 oiik 

JKf OT'kKkliri WK'k pf'U- .\UIIH 
I'-VWi lUVIUlk Hf Kk,\,k KaCk- 
13 Kk,V,HTf OyKO- kKO H( KkCIf 
AHH HM Maca- K'k HkJKf CHk 
MCK'kl ll()H,4,f'l"k- KOH- II IlKOHU 
KO HK'k OT'kYC>,V,n\- ll()llHkKa 

cKoiwv paK'kt- i iiplvAacrk i 

M-h iuUHHf CKO(- 15 I OKO 

uoy ,1,'*^''"'* A 'raaaii'i'k oko 
Moy JKf K OKC>iuio\|" ;ke a koikav"* 
npoTHK^i ciiak ckohi i o 

TH.Vf aKIK- 16 lllk,\'K ;t»f "pllf 

iH'Ki ,v raaaH Tk- ,\M'^-^ '^ "" 
YTv- i MltllOKHKlf AP'^V'"'*'''*^ 
,\ TaaanTk- 17 TaKo;i:,\,( i>f^i 
A'KKa- iipiiOKpkTf I ,\,('^''V'''' 
'k K- IS a iipiiM'ki EA""*^ o"^ 
A'li pacKona seiuah^ I ck 

Kp'ki c'kpfKpo ra cKoei'o I'.l no 

MHOSUY'K HC6 KpklUfME\-k llpll 

Af fh paK'k Tky'k I ckiv^.^a 

CA Ck HIIMII CaOKKII iO i llpll 

CTAifiAk iipHMki A raaain "k 
iipiiiifcf A)"'"*V'''*''* A raaa 
H Tk raws in A raaaii r-k mii 
(CH iipkAaak cf a (''■"'V' '*'''*> 
A raaan Tk iipiiOKpk rkjCk 
iuH 21 pfH( fHioY ''■» *•"*•'* A"''' 
Kp'ki paKE Kaar-ki i Kkp-k 
Hki Maak Kk Kkpkiik iiaA'K yiiorki r,j\ iiocTaKa>.- Kk 
iiiiAH UK paAOC'ik rn ckcxio- 
22 iipiic'i'/>«iiak ;ke iipiiuki k 
laaaii ra ptMf rii k raaa 
H la MM ecu iipkyaak cf 
ApoV'^'k K raixaii ra iipiio 
KpkroY'k iiuia 2;! p(H( cuoy 
Ik fro A'>'''^('''*i P'"«f K,\arki 
irkpkiu Maak Kk Kkpkirk 
iiaA'k yiiorw I/A iiocraKaAv 
KkiiiiAii Kk pavocik i\\ ci;o 

(ii 

fro 21 iipiiciAjrk iKf iipiiUKi 
a 'raaan'T'k pfHf rii irkA'k 

\"K T<A HKO •.KfCTOKk fCII HKk 

:KkH<ft lAfJKf HkcH cKkaa k 

I c'kKHpai^ i*.A«'Y^' "' pacro 

MHKk 25 i OyKO-kKk CA lllkA'K- 

c'kKpKi\"k raaan T'k ikoi 

Kk 3fM II Cf IMaillll I'KOf 

20 orkK'kiirraK'k JKf ik fro pfif 
fniov' Hka'ki paKf aUHki 
KkA'kiiif kKO »;kMA> lAf^i'f 
Hf ckk\"k i ckKHpaii*^ k^A*"*;' 
;Kf Hf pacro«iii\-k 27 iiOAC'Ka 
aiiif III ov'KO K'kAani ckpf 

KpO mOf rp-klKkHIIKOLIk 

i iipiiiiikA'K a.H'k i;k3n\a'k 

OV'KO KIIMk CKOf Ck ail\"KO 

ItK 2s T'krAa pfHf paKOMk cko 

iUk KkSkMk'I'f OV'KO O'l'k 

Hfro laaaH'r'k I A<>A"'''f 
2'.l ly;»»iirrK>Mov' i raaaH T'k- 
ir.u»iiirK>MOV' ko KkCkAf A'> 

HO K^^Af "•* i ll3K,VA('l"k 

a O'l'k Hf iyAiiii'r.\aro- i f;Kf 

aill'l'f MHH'I'k C/A tM'kl Kk:s>«\ 

■10 K,>«A*'l"'* *'"*''"K Hfro 30 I HfKai 

HiiMafio paKa K'kKpk.H'k'if 

II Kk I'-kMAi KpOUkHlklllA^ I'OY III 21 ntiibinj ct '2it fi.ianj scriliii lit(_'rar i iinciini Millixit j, c(ii:i re li/iiid .sciu an i.i a i.i distin- 
guerc volucrit. 20 vi'ibo .itinj LMiii'iulutor cyr. hiiiih aiipurpcisuit, ut .il.iiHin.i l(\i;i-res 3S Matth, XXV. :u —XXVI. :i. KAi,\,f''"'» IliXaMh I CK()K>Kri'K 

:!1 Hr,\,A JKf II()II,V,( TK CH'k MCKkl 
I'.k C/\.\Kk CKCni L KCH CTH 
atwVH CK HHUh- TKI'AJ CA 

,\n'k iia iipkc'i'OAlv cAauki 

CKOfIA :>2 i CkKfpAiT'k CA llplv 
,V,'k HHMk KCH l/A3klll,H l pa 

.^AAiHin "k lA .vpoyr-k ork AC'^V 
la kKCiHU iiacTkipk pa3AA« 

"lan-k C>Kkll,A OT'k KO.SkAH 

iii'ik ;!:( i iicciaKirrk c>Kkii,/A o 

,\<CH;tilJK CfK( a KO.SkAH 

iiiTA 6 A'kKAaiv. cfKf- 'M Tkr,v,a 
pfsn-k upk- c;»iiiiTniMk 
,A,ff"'*»** ff^ iipii.v'ki'f Krta 
rocaoKEHii cua moiro na 
crt'k,\H'rf oyroTOKaHOf Ka 

63 

M'k UpCHf- OT'k C'kaOIKfHM'k 

KCft'o MHpa- ;).") K-kHaaKaifk ko 

CA i ,\,<*C''f ►*" 'kCIH- KklK.V.'A 

,\,a\'k CA i HaiioicTf ua 

CrpaHHk Kk\"k I KkKf.VOCTt 

MA- 'Mi Hark i o.v'kcTf ma Koak 

Y'k- I llOCkTHCTf UfHf- Kk 
TkMkHHI^H Klv)fk- I npH,\OCTf 

KT*. UH-R- 37 T'kPAa OT'kKbiiira 
wiTTi fMoy iipaukAhHH raiAx 

llITf PH- K'kr,V,a I'A KHA'kX'O 

M'k- aas^iiiirra i Ha'ipoy'\-o 
M'k- AH JKA;»;,v,^urra- I naiio 
l\'OM'k- 1!^ Kor.ya ;k( 'ia Kii,\,'k 
\-OMk c'lpaiiiia I KkKkco 
M'k AH Mara i o,\'k\'OMk- 

39 KOI'Aa JKf 'I'A KHA'kX'OM'k KO 
AAlll'ia- IaII Kk TkMkHHI^H 
i llpH.VOMk Kk rtK-k- 1(» li O'l'k 
KklinaK'k upk p(Mf Tk IMk- 

aMiitik r,\iA, KAM'k 110 ii(;k( CkTKOpilCrf f,VHHOMOY OT'k 
Cll\-k MaA'klX-k Kpa'I'k MOH\-k 

i.ihHkiim\"k Mirk c'l'KOpiicTf- 
II -I'kr.va pfHE'i'k c^^ll^l'MlM'k 
iiiioiAv (ro i.v'ki'f O'i'k Mnif 

llpOKAATM Uk OI'Hk K-kHKHkl 

ovToroKaiiki ,\,"'^'^'>'"'^'^V ' 

atiAOUk fl'O 42 KkBAAKa^'K KO 
CA I HE A«*f'''f 1^" bcTH- Kk 

h:,V'«^A'»\"'* f''^ i "f HanolcTE 

MEHE 13 CrpaHHk K'k\"k i HE Kk 
KE.VOCIE MEHE Hark l HE 
0,\,kCrE MEHE Kk 'IkMk 
HHII,H i HE IIOC'k'I'HCrE MEHE 

U 'i'kr,v» o'l'kK'kui'iai^r'k I th 
PAtt^Hi'iE r'H Kor,\,a ta kh 

,\k\-OMk aAH^ilJITa AH >KA 

;K,\,*>Hna ah cTpanna ah 
Hara ah KOAkna ah K'k Tk 

MKHHII,H i HE HOCAOV'/KH 

yoMk TEK'k 45 T-krAa orkK'k 

HriaE'l'k IM'k PAA AMHHk 

i'ait^ KaM'k no he;ke he ck 

•I'KOpHC'lE E.VHHOMOy OT'k 
CH\"k MkHkHni\"k- HH MH'k 

CkTKOpHCTE Hi i,V,Airk CH 
Kk M^iKA» K'kMkH,V.ttx- a Hpa 
Kk,VkHHII,H Kk JKHKOT'k K'k 

HKH'ki XXVI- 1 I K'kicT'k fr,\a 

CkKOHkia HC- KCk CAOKECa 
CH pEME OyHEHHKOM'k CKOl 

M'k 2 li'kcTE kKO no A'l^KOio 

,V,kHO\,- HaC\-a KWKaET'k 

i CHk MCKkl Hpk,A,aE'l'k CA 

Ha paCHATHE 3 'rkr,V'» CkK'k 

paiHA CA ap ^nEfJEH I K'kHH»;k 

HHI^H l C'|-apll,H AK<,\,KCI^HI 

iia A''*'''!''* apYHEpEOKk napH :i:) in iiocxaimrb lit. r supra versuin sei'ipta 
cyrill. ajiiii.iua u HaKiri.MHX0MX siiperposuit. 
versum sed eadem manu Bcriptas exbibet. :t" vocalmlis .laM/nmra i uaxijoyx. emend. 
40 voc. pcqeii. ultimas duas lit. tt. supra Matth. XXVI. 1 — 2S. 39 

l^tcMaro K.uk(j).» 4 i ckkK ii(1mct;*>mhiiia c»\,-MniHii,H K'ki 

TK c'kiKOpiuii-A ii.\ Ilea .\,.\ iicr i-,\iA^iiii( i;k nfuoy- K'k 

AkCTHi* iM;>»Tk I i OYiJii ,v,e y-oiinfiiiii I oyioiOKafUk 

vx^'VK I 5 r/xaY;»i jk( n'k me iik rii kciii iiac^^a IS OHk >Kf pfu 

ii()a3,\,kiiiiKk ,V'i Mf M,vkKa i,\,kTf Kk I'pa.V'k kk crtpoy 

KAi,v,n"k Kk aK>,v(Yk (1 II cr ;k t i pkn-kit moy oyHHitAk las 

KklKkllllC KkiaHlll Kk ,\,0 T'k- KpkMA MOf KAII3k ( 

Moy ciiMOna iipOKaiKtuaerc* ci -k o\,' tiki ckiKOpA^ iiacyAv 

7 lIpHCI^xllll Kk HfMCH,' IKfUa- C'k C>\|-H(IIHKkl CKO'mH 1'.) I C'k 

Ima^iiitii aaaKfCTpk uipa ,\,P'"''> rKcpHiiiA oysfHHUH kKoaJt no 

K(A-k IM'k HC i C>\,'rOTOKaillA 

i K-hBAHU Ha i-AaK;t^ fi'o kk iiacy-^- 2(i I'KMtpoy- iKt KkiKk 

SAflK/Alina S KH,V'kl"kllIf JKf IIIW Kk3Af;Ke C'k OKkMa Ha 

0\,'HEHIIIIH (TO Hfl'O.VOKaiHA ,A,6C,AT(- 0\j-H(HHKOMa 21 l k.V^V 

rAi*iHi« Mfco pa,v,H I'kiKk iiiTfrirk imtx pfMt- ariiuik 

Ak CH 1) MO;KaaiUE KO Ci M\'pO- PAI* KaiUI'K "kKO f.V""'^ C'TK 

llpO^aHO KklTH Ha MH03k 

i A'""''' Kkl'IH HHliJTHIM'k KaC'k llpH,V''C'l"'v M/A- 22 l CKpk 

1(1 paHOyMkK'k JKf HC p£M( IMk KAUITI 3kAC> HaH/Am>A rAATH 

MkTO TpC>\,"/K,V'>('l'f HJUIA^ fUOV,'- f,\,HHk KOa;,\'''' ^V*" *A'> 

AHAO KO A*-""I^P'>"* CTvA'ti'^'* '>■' MHlv a3k (CMk PH 2:i G')Hk >K.l OT'KKk 

11 KCd'.Vl KO HHUir/M<A IMaTf IHiaKk pfHf OMOHHl C'k MHO 

C'k COKOhK MEHE JKf Hf KCf (^ Kk COAIIAO p^iKA» I'k MA llpk 

i\\,a iiLiaif 12 Gk.^iXHkKk ,\'*f''"''- 2^ <^**'^ '-^f MCKki i.v,'''''^ 

HIHlv KO CH MHpO Ha T'kAO M0( kKOJKf fCT'k HCAHO HfMk 

Ha HorpfKfHHf M/A C'k'IKOpH lOpf IKf MKO\|* 'lOMOVi" lUklKf 

IH aUHHk I'AKh KaU'k- i,Vf;Kf CH-k HCKkl llp'k,\,AHk K/V,Vf'l"'* 

aiUTf llpOllOK'k.VJHO KA^Af'T* A''"'f^P'^f fUCy KH KklAO- AHITf 

EKattAHE cr Kk KkCfMk UH C/A KH Hf pO,\HAk HK'k 'I'k 

p'k piMci'k c/A i fiKf ckiKopH 2.') (V)'i'kKkiirraK'k iKt IwA*' "P"!* 

CH Kk irik (\ifk 14 TkiA'* iHkA'k A'^'^T^t *'»•'* pf'<f- K\<^ ^^-k € 

fAHHiv '>'''i"K OKOw Ha ,\,(CrhTe ciiik paKKH raa tuov 'i"ki 

HapHnatuki iioAA icKapH pfst- 2f') 1iAA»iH'r(Mk ;Kf luk- 

OlkCKKl K'k apYHfpeOM'k llpHIMk HC \"A'kK'k I KAFKH 

Kk Hp-kAOMH I- I A''i^"'f ^V 

^^ 'IfHHKOM'k CKO'lMK i pfMf 

l.'i p(Hf Mkio \"oiiirnf Mil iipHU'k'i'f 'kAHi'f- ff fci'k 

A^iH I a3'k Kauk HpkAA rkAO iiiof 27 I iipiiuk Haiii^;- 

Mk H OHH ;Kf IIOCiai'.IIHI^ ( l \'KaAA^ Kk/JAAK'k A''<^''"'> 

M0\,' f> C'kpCKpkllllK'k' l(> i 0'l"k llvrk I'iV/A- IIHI'I'C 0'l"k H(l/A KCH 
'lOAH ICKaaillf IIOAOKkHA 

Kp'kM(H( A'» I Hp'kAac'i'k 

17 K'k Hp'kK'KI ;Kf A"*'"* OHp-kCH'KK'k 2S Cf fC'I'k KpkKk MOk HOKaflO 

IS vocabuli t-Moy lit. .• supra vi'r?<iiiii pusita est '21 d.t.A' ii. an u/hA'Ti. iliibiiiiu. 40 Matth. XXVI. 29—47. IHHOPKI Kk OrKflOV'lirifHIK 
H( IM.VMk llinil O'l'k [l<\0,\,>> 

cfi'O ,\o.Hkii.\ro ,vo Toro ,\,Hf 

Er,\.\ IlillAx C'k K.\MII HOK'k 

Kk H('C" ^•''U'* MOfl'O- :!ii i KkCIlk 

r.kiiif i.HM,voiii/A Kk ro()/^^ t 

AEOMkCK/VlTK '.U Tkl',V,.» I'Aa 
IM'k IK KCH K'kl CkKAaHHH 

re CM yuk Kk ciiijh HC>urrk 
iicano Kc> fCTk iicpaiK;*. ria 
cT'kip'k i ()a.^n,v,;^^ Tk C/A 
OKki^/A c'la.va ;!2 no K'kcKpkciio 

KCIIII ;KC MOEMk Kap'kWH K'kl 

Kk raanafu 'X\ (V)rkKkiiiTa 

Kk ;Kf lltlpk ()fH( (MOV' aililf 
i KCH CkKaa.HH/A Tk di If 
Kk- a3'k HIIKOaiKKC ME Ck 

Gaa:KHAx ca o renk 'M not f 

IHO\" lie aUHMk r.MiVx i-fKk 

"kKO Kk ciiiAx iioiiri'k iipkiK.yf ,\a:K( Koypk hc Kk.sraacirrk 

TpH Kpai'kl OT'kU()k;KnilM C/A 

Mfiie 'Ab r,\i\ (luOY iinpk 

aUITC MH CA KAWMHT'k l C'k 
TOKOI* 0\'Mp'k'rH H( OT'k 
Kp'Kr^» C/A TfKf laKO^K.Vf 
i KCH OV'HEHHUH p'kllIrA 'M'< I 'k 
r,\,'» "pH,Vf Civ HHMH HC Kk 
KCk HapHl^a(MA^>^ ti(H CM 

uaHH- I raa oyHuiiiKouk 

C/A,\k'l£ 'rO\' ,\0H ,\,(/Kf Ilik 

.Vk iiomoaitK ca 'I'aMO H7 i no 
(M'k iiri'pa I OKa cna .hekc 

^VfOKa HaM/A'I'k CKpkKklll 

i TAxiKHTH 'AS T'kr.va V,\A i 

Mk HC llpHCKpkKkHa fCTk 

, villa MO'k ,\,o c'kupk'rH no 

5KH,\'k'rf cK,\f I Kk,v,iir( 

Ck rjHoiA^ :>(• i iipkiiik.vk Ma AO lia.VC HHII,k' MOA/A C<A I 
I'AA 0M( MOH aiHTf K'k.SMO 
IKkHO fC'I'k- ,\a UHtilO i,V( 
Tk OTk MEH( Mama Cll OKA 

Mf Mf -kKOIKf a.Sk Y''""''''"'^ 
Ilk kKOIKf I'kl III i KkCia 
Uk OT'k MO.MI'I'I'.'kl llpM,\( K'k 
0\|'HfllllKOf.rk i OKpk'lf I/A 
C'kll/AIII T/A L I'AA llf'IpOKII 

iai;o iXii Hf Kk.^r.ioiKf- (,\,ii 
iioro HACc\ iiOKk.vkiii C'k 
Miioh;^' 41 lik,i,ii'r( i moaii 

If C/A- ,\A Hf Kkllll,V,f'l'f l''''» 
HAIiaCTk- A^V^ '«"■'' '^'».Vl'''v' 

a iLX'k'i'k HfMoiirrkiia 12 Ha 

K'kl K'k'I'Oplll^flvh MOMOAII 
C/A I'A/A- OHf MOI ailllf Hf 

uo;Kf Tk Mauia ch miiiiio i 

I'll OT'k MfHf am If Hf Ilk 
lAx fl/A K/V,V,» KOA'k TKO-k 

i:i I llpHUIk.VK HAKkl OKp'klf l»A 
Ckll/AUIT/A KkCTf KO OMII l 
Mk 'I'/APOrkHk- Jl i OC'iaKk I/A 
liaK'kl mk,\'k IIOMOAH C/A 
■rpflHH,fl* TOIK.Vf CAOKO 

pfKk- 45 T'kr.va Hpii,\f Kk o\|' 

HfllHKOM-k- i I'AA IMk CkllHI'f 

I npOHEf HOMHKAi'l'f Cf 
HpHKAH»;H C/A rO,VHHA t CH^k 
MCK'kl Hp'k.VAfT'k C<A K'k (i?h 
H'k I'pkUlkHHKOM'k 40 ll'kCTa 

Hkif iioi.v,'^'^''^ Cf "("' 

k.\ii;kh C/A iip-k,\ai/Aii M/A 

17 I fiHTf r,MA^iii'rK« fMoy cf i 

K>,\,a f,»,IIH'k OTk OKOW Ha 
.VfC/ATf llpH,V,f i C'lv lillUk 
HapO.V'k MHOI'k- C'k OpAwKIII- 

i ,V(' '^ "■'''* '>^'"- c'Tk ap YHfpfii- 

i CiapHk AKi^kCKklYk :t5 OTT>Bpir,h an OTtup. iH)n li(|iut 
legi 11B3M.; I'Qg (labia est 111 ill iiini.i.' lit. II siipi'a V. soripta, in.;iMiiH;i' potest (JN Miitth XXVI, JS— (Hi. 41 

IS ii(rk.v..nAi :Kf i ,\.\ctk i K-Kpaiii>;v ca 5S iinpK ',Ki ix^ 

lU'K .i!l.\MEHIIE- (rO:K( aill'I'E ailK 110 MEMk LH,V.t/\(H(' 

AOK'hHwV- TO fCT'K- IMklf II- ,\,0 ,V''''''I''> <\))\'HE))(Oll.l • l KK 

11) I .\KII( ■ipilC'|-;tJI;\K Kk ICKII IIIK.V'k Kkll-VTjlh Ck.VKlIU CK 

.")(> (iciE fiLio\' ,\()OY:Kf ii.\ ui;i:i cao\,"I'.\mii i'.ii,i,kiii KOirm 

ECU iifiiiiiikA k' roi'.va h|Hi u^^ .'>*.) .\p yiie|Hii ;ke i ciApi^ii- 

C'I'AxllklllC- KK,HAO;Klim/A i CkllkM'k I'.kCk ICK.\.1\',V 

pAiH,k iii\ Hca- I i«Mii/,\ 11 ol I cf ,vk;K.\ ckKk.vkifA'k iK\ ica 

E,V,IIH'k OT'h CA»lll'IHI\"k C'k kKO ,V,.\ 0\'KllhKrk I (iO I ME OKflk 

ICOMk llpOCTkp'K p/VlwV L lAx- i tllllOI'OUk AkMIEMk 

BiiiVkK'k iio:i;k ckoii- I oy.ya cKi;k,\,k'iEaEUk iipiici'A» 

IlklllEM'k MOCA'k,V,k :KE llpll 

CT/Viikiiia ,\,Ka cKKk.vkiE 

pii paiwV ap YiiEpEO'.ui- I oypk ak (il p'kci'E ch pEiE iiioi'/i> 

3a Euoy OYV''- •>- 'i"M",v,a raa e pa.Hopirni upKoiik kikiiia^ 

M0\,' lie- I'.'k.'iKpa'I'll l<0;Kk CKOII I I'pkMII ,\'llklllll C'k/i'k.Va 

K'k CliOE lUkCIO llCII KO llpll Til Kh (52 I K'KCTaKk ap)fiu 

EM'klllll IIO:Kk !!0:KEIllk llOPkl pEII pEME EMOX,'- IIIIHEC0;KE i\II 

iiH<t;'i"k- ;):i ,\ii m iiirrk iii Cn\ me o rKi;kiiiiai;afiiiii ikio 

■kKO HE yoi/^. likiHk o\|-ino CM iia i-a ckKk,v,li'ifAkcii;o\,- 

airrii oii,a moEio i iipiicra 

KHT'k lui Ilk- K/Miri'E an ,\,''^'"' 

Ha ,v,EC/i\i£ AEtiEOna alia'k u. r k (i ; ic :ke r.iak>iaaiiiE i o 

r>4 KaKo :ke o\,-ko c'kK;»>,V'^>'' "^ ^""'^ rkiikiiiiaiiK ap\-iiEpEii pehe 

K'Kiiiir'Ki' kKO 'raKO no,\OKaa Eyo\j' .^aKaiiiiaiAv i/a KMk ;kii 

HIE K'kl'i'H 55 Ilk I'K ^laCk pE K klUlk- ,V,'> pEMEIIIII liaiU'k aillTE 

ME lie Kk liapO,\,»MUk kKO iia I- kl ECU \"k CHk KIKlll (il laa EI.IOY 

pa3K0illHKa AH i.HH,\OC'IE lie I'kl (lEHE OKAHE iahA> Ka 

ck op;tx;KHE!iik i ,\,pkKoa yii Mk ork cEak oy.^kpiriE ctia 

iwvTH Ut3\ 110 li'c/h ,\'nii ck.v'k MCKaaro ck,\,/iMii'ra o .v,*"^"'^' 

Y'K Ck KaMH- K'k lltpK'kKE Oyi.A ^A^ CIIAkl- l r p/A,\,A.III'ia Iia 

i HE i/ftCTE MEHE 5() CE JKE KCE i;aank\-k iiEKci;ki\-k (15 rkr.va 

K'kicTk ,\,a CKKAi,\/Vi "k ap\-iiEpEi pacipk^a pii:^ki 

Cn\ K'klllir-kl ll()OpOHkCK'kil/.\ CKOIA I'iX^A kKO KAaCKIIMII 

i'ki'.va oyMEHHHii I'.cii ocra i^^ Peme «ikro eiiite rpkKOY 
KkiiiE II Kk;Kaiiin\ 57 (tiiii ;i; e no EMk ckKk.vkiEAk ce iikurk 

CAkiinaciE KAaci:niiiiiiA> 

IM'kUJE HCa KEAOHInS II Kk Ka ElO- (ili HklO C/A KaUk UkllllTk 

llilljlv ap\"HEpEOKH i,V''>f *•"'"" ''»' 01 ■kKkllJ laKklHE pK 

K'knn;KkiiHii,n i crain^n ck ll^.^ iioi'.niiirk eci' k ckupk (i<.» 4!l (|UM,e post i""ir ''M(iy :i sciiliM priiici|iali iiinissa suiil, ciiiciiilaldr :ili(|iiis cyi-. lif siipia 
vuvHiiiii I't in iiiai'};iiie it:i i-xpli\it i>:i.m>ui •■\ y.w.n- ii ni'i.i.nVr.ii.i i;- mii, ,i;r |i''ir 
57 verba oiui 'ah^ praepositio rm sMbs('.(|iiobatiir, M^'iptiiin crat, imm i.iin' simI ulnciKlatcii- iilii|iiis 
Uteris no erasis i.m-muu roslitiiil 

. ^ (i 12 M.itth XXVI. (IT - XXVII. I 1. 

•Ill 1)7 1"kr,v,.» ;^.viiaM;.\iii/A hov- :'. 'rKr,\a Kii,v,k iw.v,'* 

Aiinf 1-0 I iiaKOC'i-ii fino\|- .v'K ii(rk,v.\KM tro- "kKO oc;^,vi<<iI'A h 

aiii-A- OKii JKf 3a Aaiiin-A^ '■''V.V'* (lacKakKK Cn\ Kiv3KpaTn K 

(HuiiA ()S raii»xiii'if ii(iO()Kii,ii iia ck)UK(iktiiii;k- a()\'iif))foiui'K 

M'k \-f KkTO fc'i'k o\|-,V'M"»' '■'■^ i cia()ii,fiuk 1 i'aa- chrpkiim 

\-k ll(lk,\aKK KpkEk HEIliMUl 

(i'.i llcipk ;k f Kkiik c k ,v, k a III ( iikiu» omi :ki pkiiiA mkio f 

Ha ,V,KOpk Cl'k liaM'k- T-W WSkpHIIIH- 

i iipiic r;»«iiii Kk Hfyov,- f,\,iina ■') l iiOKp-krk i Kk upkKkKt otii 

paKkiiiii rai;t^iii'i'ii' I rw irk ,v,f i oiiik.vk Kkaukcii ca- 

ck icoMk laaiiakicKkiMk- (> a()\"i(fpfl ;i;6 iipiifurkiiiE ck 

7(1 oiik ;i;e c> rkiip-kMU ca iipk,\k lu'k pfi;po pkiii/A- ik ,\,c>c'iC>ino ( 

Mil i\\,fi- iif KkMh MkTO r,xfiiiii- Cl'k I'.kaoiKiiiii fro i;k Kap'ua 

71 iiiik.vkiiiK"' ;Kf (tiiov' Kk Kpaia ii/V no lifiKf n'kiia KpkKf i 

o\'3kp"k II ,\po\|'rak i i'i\,\ (iiioy CTk- 7 ckiikTk Xf ckiKOpiiif 

TOY I Ck KU MK'k Ck icOMk lia sap-kHHiioMk' 72 I iiaK'ki OT'k KoyiiiiiiinN Uik cfao cK;*v,\,f,\k 

KpklKf C/A CK K/XATKOIj(i- 'kKO Hf IIIIKOIIO- UK IIOrpkKailllf CTpa 

siiahA; HKa- l'^ IK no Miiorov :Kf iikirkiyk- s Tkyk :t;e iiapcif 

llpllCI';t^llklll(' CTOI/tMIITH pk Cn\ C(aO to CtaO KpkK£ ,V,0 C6 

Ill/A llflpOKII- Kk iCTHH;»i I TO ,\Hf- 'I rkl',\a CKKklCTk 

I'ki OT'k nii\'k fcii i Kfck.ya ca pfiniof npopoKouk Upf 

TKOk .iKk TA TKOpirrk- 71 T-k uiicuk- rAKkxinifUk- i npii 

r,\a naH/jii-k porinii CnV I K,\/i\ lmii-a ti ckpfKpkiiiiKk- ii,kn,v 

Til CM kKO Hf 3Ha>^ HKa Hkiifnafio- fro;Kf n■klillllln^ 

i aKiif KorpK Kk3rAacii- ork cnoKk lAEKk 10 I ,\anin^ 

75 I norrkHA; iifTp'k rak ukk i\a cfak ci;^»,\fAkHHM!i -Rko 

i pfif f MOV"- kKO iipk;K,\f ,\a ;i;e ckKa3a mirk rk- 1 1 Ic jKf 

;Kf KOV'()k Hf !rk3rAacn Tk era iipk,v,'k ihcyonoiuik- 

Tpn Kpar-ki OTkKp'KiKfniH i irkiipocn t".fMOHk taa- 70 T'KI All fCH Upk IW^yklCKk- 
IC :K( pfMf fUO\' T'kl PAfUJII- 

C/ft LifHf i iinik,vk r.kirk iiaa 12 fr,\,a iia iik rAa\-/'i; ap'\'HfpEi 

Ka C/i\ rop Ko Kon XX\ II 1 lOrpox," i ciapnii HnMkcojf;f OT'k 

KkiKkiiiio ckKki'k ckri;o ;k f irkinraKaanif- i:i T'kr,\,a v,\.\ 

pHiiiw\- Kcii ap yiifpfii- I ci\\ fMOY iinaaTk- Hf ca'kiuih 

pun AK>,A,kCHHI Ha ICa- kKO lllll ah KOAIIKO ha TA CkKk 

OV'KHTH I- 2 I CkK/i\3aKknif II ,\,''^'''f''''»f''l''>*'V'^'' "'^' 11 ^ "f 

Kf,\,oiii/.\ i iipk,\aniw\ lu^iH ik o TkKkniia fMoy- hii Kk f 

CKoyuov' iinAAioy U.fyo 

(IT .uiiu' I'ci i(:i ill cDii. lU'd .niiiu' cm, ;ki' in miu ;Kr ;i:i .1:111. sii|ira vi'rsiiiii .s<-riiihiiii .scii imiIi'iii 
iii.inu ))riiici|iii,li (ill iiLid; an potius ni.iit iliscornorc mni Mii.'iiiii 72 ri. i|iiimI vcrlium 

uiviiiiiiri, prat'cedit oxtra versum scriptum '1 ci.ii.\;i. :\u cmm;!. iliiliiiiiii , siiiiiiirci- .t pro 

uin.Ki.iic, etiaiu hi)I,k'I.im-' leffi potest; et (i iqn.iH' liaiiil scio an noii sit iqiLin' '.I I'i.iiL'oin.uiiKi., 
lege si vis c'i.i"'.fiiiy.HiiKi., 10 C'i,i;a3. I'ors. ci.Ka;i. M.iiil. XXVII. i:.— H(J. 4:5 

,\,mioMC>\' i',\c<\' ki;o ,v,iir.ii i.tiiiiiK (cmk ork K()Ui;f 

III C/A llifMC>IIO\,- .tk,\0 l."> M.\ CHO li)iaKK,\kllHKa KKI 0^' 

KCkKk ;K( ,\,llk KfAlil'.k IKpllTf "i.'i I 0'l"kKkllliaK k 

Kkn.\i Kk lt.fUOiio\-- iiif mil .MO.yiif pkni/A i;(rki;k 
orkiiovinra Til ii.\iiov-h-- ck 
K<ft.t'kirk (rojKf Ycrk.iY/V 

Hi Imkiiif ;i:f i-kr,!,'* cki'./A.^k no ii.i ii.ick i ii.\ «i.A,vk\-k 

Hk ii.ipcoiiii w ii.V()iin.\(i.i.\.i ii.\iiiii\-k ■Hi Tkr.va orkiic\- 

ro K.>()aai'wV 17 cki;k(i.ii;kiiif ciii iuh Kapaaiw^^ ica ;i;( 

Mk ;Kf CA IM-k (Jf'K iUk KIIK'k- ii})U,vac'rk I A'* I !'•» 

iiiiAa'i'-k Koro \-c>iiirn( o ciikii.vrk- 27 Tkr.v,'* lioiiiii 

Tk OKCKv oikiio\-iiri\v i;a lifyoiioiiii iijikiMkiiu ica 

Mk I'.apaai:;^. an iaii ica iia C/>.,\,iiiiri'ii c'kK'k(iaiiiM iia 

iiapiiuafniaro \m Is i;k,v,ka iik i;kC/V cim();>»- >*> I c'ki;aki;k 

iiu i;o kKO ;^ai;iicrii pa i,ii iiu ii YaaMi'.voM^ H(rki'.a(iic> 

iip'k,v,aiii/it II I 'I ck,\,AMn TIC :Kf ( \/i^ oykiiKA i 2'.t i ckii/icrkiiif 

uoy iia CA«,\,iiiinii iiockaa r.kiikuk ork ip kimk Kk.nao 

K'k iKMOV' iKdia ciiok iaiA> ;i;iiiii/A iia iaaiw>> fi o i rpk 

iinii iiiiHkco:i:E ifKk cik Kk ,\,fciiiiii,,v no I no 

i npai'.k,\,kHni;oy louoy i;aoiiknif cw\ iipk,\,k iinivJk na 

MHOro KO iiocrpa.vaYk ,\nk r.oakiioy pA^iaayAx iva ftiiov" 

Ck K'K C'kHlc fro pa,\n 20 afiyii raiAviirrf f'a,v,o\"i iva ii,pK-> i 

epd 'Ait i crap'nH naorcrii io,\,kicK k :>(i I naini/VUkiiif na 

Hk llplll<AIII/A TpkCrk l Kllk uiA napo,\,'Ki A'* iciipoc/Ai-k ya» i no raar.k :il i (r,V'» nop,v 

KapaaK;t«- i nca iioroyK-A raiii^A C/A (yor cki;i\kni/A ck 

T'K- 21 G')'i"kKkiirraKk :Kf iht iitro Y'*'*''^'i',V''^- i OKakni/A 

MOH'K pfMf Lu'k- Koro \-oiiire i kk pnaki ckoi/A i k(,v,o 

Tf OTTv OKOh> orkiioYiiir.v iiinN 11 iia paciin\riu :!2 tc\-o 
KaM'K- OHii ;ke p'kni/A Kapaa 

k;*;- 22 raa iuk iinaark .V*'"'* -'^f OKpkr;^» lua i; rpn 

Mk'i'O ;k( c'krKoprA« lea na irkici;a iufiuuk cnuona 

piin,aeua(ro ya- raani/A tyor cfuor 3a,v'kiii/A nonfcrn Kpc rk 

KCII ,V> paCII/ATk KA^.Vf'"'* ''"•'' '»*■''".• ^i^! I H p II III k ,V, K III f Iia uk 

23 If.EMOHK :k( pfME UiK CIO HapiinafMOf- hfaki.ora 

Mk'I'O 3'KaO C'KTKOpll- OHM l.Kl (Crk HapllHafMO Kpaiin 

:Kf isanYa Kkniik\-Ai raii^ eko r.rkcio :U .v*'"'** fuoy nn 

ui'rf- \A pacii/A'rk f^^^,\( rii onkik ck aaksiiKK pa.^urk 

'I'k 24 Kn,\,'kKk ;i;e niiaark nikiik i KKKOVfiiik lu \'orkaiiif 

kKO HiiMkcoiKf oYcirkcrk nnrii :i.") n(ionkHkinf ;k( n pa.s>,'k 

Ilk iiaME MAki'.a K'kii'.aE'r'k akiiu piiHki (li^ MEiani^ 

npnlnik KO,V'^» ov'Mki pA»ii,k iKpkuniwv- :'.(i I ck,v,'Kiii( crpk;Ka 

17 oTtiioyiUT.h an on.n. iluliiinii 20 icir|iiii-AT-i. |<>j;i poU'st ctiaiii nniiii'-i ii. J I lit, i 

verb! npuiMi, supra viiisiiiii [jusiui 44 M.attli. XXVII. :<7— r,7. 

\x^ I TOY -'^ ' iio,\o;i;iiiiiM I'.pK Kn-k- is i jkih tiku (,\""i» 

Y0\- i'/X,\Kki MO i;iiii;»» iia oi'k iiiiYk I n()Hiiirk r;(.K;*; 

iic.uia;- ck fc'i"k ic H))k Uc' iiaiiAktik oii,kTa i i;k3Hk 

.VkicK'k- ;!S Tkr,\a ()acii/Mii,i\ .ik iia ipkCTk iiaiiakiiif i 

Ck llllMk ,\KA pa.SKOlnilKa I'.t I llpOHIM l\U\\-.:^» OCTailll 

f.V""'''''''-'* ''"> Afcn^»^•^ i f.V" A'» i'.ii,V'"''i'i» 'lU'Tf iij)ii,\,f 

iioro iinoi^iAV 'M) AVhmo \'C>,va I'k lAirk ciicT'k tro- AP^V 

iiiid ;k( \-c<\|'AkaY/V h iiokw i-ki ;i;( iipiuM-K KOOHt- npo 

KaiAxiii'i'c laaKauH cko'ihih K*>,Vf fiov' ptKpa- I HsiiAf 

10 I i'A>A^iiri-r o\|-K'Ka pasapk i''>"'A'» i Kpkuk- 50 ic ;Kf iiak-w 

i/Ai upkKOKk I ipkyii A"* r.k^JkiiiiK'k raacoyk iuaii 

(Uk lciic>v'ciii AV^ ■•' i ff 

*' Kaiaiina^ya upKCurkHa'k 

Hkuni CK.HiiA'*!"^ i^ ciiii cfKf pa iA'Kpa C/A ck iikiuikirkro 

aiiiTf CHk i;;kiii ten ckaH-SH i;pak A'^ niUKktrkaio- na A'^i'Of 

Ck Kpc'ia II laKoiKAf :kc I apyn i .jtyAk iioipn^cf ca i ka 

fpfn p.v.i'aiAviii'i-( C/A CK ktyHH MdiiK pAciiaAf C/A .r2 i rpo 

;KkMIIK-kl I CTApl^ll i (|tapH Kll Olllpk.HOIII/A CA l MHOI'A 

ckH rAaay;*; 12 inki ciif cf i-kAfca iK»iiiKa>i^iHTHi 

Kf AH HE MOXflllH CIICIII \h Cl'kl\-k irkCTAIII/A 81 aiiirt upk lAKk fCT'k A'» f* 

A'k3f Tk Hkiirk Ck Kpcia 

i KkpA. iyfiLi'k (tiicy j:> cyrik .'>:; i iiiiikA'KiiiE is rpouTv- no k'k 

KA HA KA A'* i.HKAKHT'k I CKpkCHOKEHHI ffO- KTiMHAO 

MklHk AlHTf \-01MTfrk (MOV' HI/A Kk Cl"kl rpAA'lv i kllHlH/A CW^ 

I'f'lE KO kKO KIKIH CHk EClUk MHOlOIHk- 54 CkTkHHU'k JKE i H 

14 'io-<t:Af :Kf I pasKoihHKa ;ke Kka\-;»» ck HHiuik ci;pkr.av 

llpOH/Aiak Ck HHUk HOHOHia nilE HCa- KHA'kKKHrE TpA>C.k 

aniETE Eyo\|- 15 (V)Tk hiectm i KMCkinaa oruokiH/A C/A 

lA h;£ roAHH'Ki Tkoa K-ki lAiA^niTE K'K icthh;^* k;khi 

\iC KCEH .^.EOAH- A*-"" Af'"*'"'*' CH"K Ck K'k KOH 55 ll k A \- A. IK f T C> X," 

ln\ lOAHHkl Hi npH Af'<'*''"'»l :KfHM MHOI"kl ISA'JAE 

;KE I'OAHHk I'.kSTvHH HC \\\A "IE /Jkp/AHIT/A lAIKE lA^ '"> 

COMk KEAHEMk I'A/A (IaH ICk OTK PaAHAEIift CAOV'IKA 

EAH AEMMA .SAKa\'TAHH- IHT/A {1110^ 5(i Kk MH\"k ;KE Kk 

e;ke ect'k k;ke k;kc uoh K'k niApnk lHAl••kA<»'^'KlHH■ i 
niApnk ikKOKA'k- I ochi mth 

CKAit* U/A OCTAKH 17 flfpM ;i;f Ol'k i Ml II CHOHO\|' .HEKEAfOKOV- 

C TOI/AIH ril\"k rOV" CVkllllA 57 IIO^A'!^ '•«* K'klK'killlO HpllAf 

i; klllf rAA\-/^» kKO LaHItK ,^0 'lUk KOIAI-k Ork ApllUATEIrA 

111 i; 1,1 K.i.Mi MA (■(T., IIA oaitfiii iniideui niaiiii scil .siipv:i vrrs. scriiitiuii 'il noMiirain.itiiiiixi. 

:in luimrEaMiiiiTiiixi. dubium. Codex noster prinio ita eompactiis orat., ut haec quae mmo 

mimero 81 si^nata est pagina et proxiniae sex iilterioreui Idoimii obtiiieroiit; postea omnia qui- 
di'iii Slid loco |)osita sunt scd p.iicinannii iiiinieii pcrtiirliMti iiiaiicnt .")4 cr. tuimt. an hhm-i.. 
.'ill i:i. iiu\i. an III, iiiivi.. (lisccnirre ni'i|niii M.itfii XXVII. r.s -XXVIII. m. 4r> 

ilUI(H(MK ioCH^ITv- 1}K( .Mil .\l.,\h. KC< THk C-KIIIK,\'K 

i c>\'Mii CA oy ica oS ck ii()iicia. ck iikci i ii()iic'i',viiK ork 

Ilk Kk IIIIAaTO\j' llpC>CII Tk K.JAII KAIUKHk WTk ,VI'.k()lll 

(\a icKA iiiiAATk ;Kf 110 i'()ok.\ i ckv, Kaiiu h.\ luMh- 

lUAk i'kAO ICKC> ,\,'»''" •' ''"^ ■''>' 3)I.VKk 610- kKO HI/XkHII- 

i o,v,kmif no KkAO kKO cirkrk 

")'.) i iipiiiMk rkAO tociiil>k oi;ii I v^'i -k ci()a\-a ;Kf cio ckr(WMO 

•i"k f iioHkiiiinfiJh Miuroijtx m/^ ca c rpki /Viiiid- i Kkiii^ 

(j(> I II0A0;KM f Kk IIOKkfMk Ci;0( kKO MilklKII- 5 OTkKkliriWKk 

Mk rpOKk l;i;f icksf i;k ka .wi <\\„\h pfMf ^KfiiAMA- m ko 

MfHIl I K'k.SKAAk KAIUlfllk IIA Kkl CA K'kHlk KO "kKO ICA 

HA A'^i*!'" rpOKA OTii.Vf 01 Ilk iipoiiAiAero iiiimA- 6 Hkci'k 
:i;e rov" UApirk r.iAi'kAAAkinii 

i .VpOyiAk LlApHk Ck,\,/Mliril ikA^ I'.kCIA ko- -kKOIKt ptHf 

iipkiiio rpoKor- 62 11 -k ovrpkim iipii,v,k'rA kh,\,ii'|'a m-kcro 

:K( ,\,Hk 110 iIApACKfl'.kt.lll l.Vf^'^f ACKA \'k 7 l CKOpO lllk,\,k 

C'kK'kpAIII/ft CA Ap \-Hfpni l <llA lllll pkH'kTA OV'Mf HIIKOyk (10 
pHCM Kk MMAAiOV" (ii! IAIA>iillf kKO K'kCTA OT'k lllpk'IK'kl\"k 

I'll IIOMkllAx\-OMk- kllO AkCTk l Cf KApkrrk Kkl Kk lAAHAMI 
Hk OH'k pEHE- flUTt IKIIKk Ckl lOy I OV'^kpHTf Cf pk\"k KAIUIA 

no 'IpkY'k ,\,Hk\"K K'KCTAH;^^ S i Olllk,V,'K<l>ll CKOpO Oi'k rpOKA 

()I iioKfAii oyKO o\"TKpk,vii'rii Ck cipA\-oriik i pa,\octhi* 

rpOK'K ,\o TpfTirkro A"*"' KfAii(/V rkcrc k-kskH 

f,V'* KAKO iipiiiiik,\,kiiif o\'H( criri'k ov'hihiikom'k- (I'aa :k( 

HIIIUI HOIII TillTh OV"KpA,V,'^Tk I i,\kAiliri( Kk3KlvCTHTk OV' 

I pfKA/l'k AWi,\Etjl'K li'kCIA >lf IIIIKOIHk fPO- 9 l C( IIC Ckpk 

Tk ll1pklKkl\"k i K<^.,\,f'' "•* 'f ' l''\'^- (''VV^^Vi'l'* C'^ 0**'^ ''>f 

iiocAk.vMikk .vkcik ropkiiiii iipiic r;4>iikiiiii i/Acif ca ha ho 

llpkUkllnN ()."i s'fMf iKf ir.Ik nil .!k (TO- i hOKAOHIICTf C/A fMOV' 

KlTkrVA I'AA UlA HC- nf KOilA c^ 

09 

"" IVk'iA I Kk.HKkCTUTA KpA 
AAT'k- IMATf KOYCTOAl'l^^ '("•' MOfll A'> lA^*'"'* '''I* '"'' 

lA'kTf o\|"rKp'kAii'i'f kKOMif aiiaeia. i lov* ih/A kiiA'^'I'I*- 
K'kcif- lit) onn ;Kf nikA'i^ii'f '■"^V ' ' iA''>>"'''f'^''* ''»f 'i^'*' f* *'■'' 

TKpkAIIIII''k rpOK'k- r^llAUCIIA pkl Ol'k KOV'CTOAIIIA- iipiinik 

K'kiiu KAiiiifiik Ck i;ov'c lo.yn .V'Miif i'>'i» ''C'^A^ Kk.Hi'.kcin 

(liK Kon XX\ III 1 li k K f •! f p k ;Kf 
■I'kHkl CKiriAIA^niTll Kk C -V K 

iipkKAxiA^ c;^»i;o'r,v npiiA,f '"'"^ ApYiupfOMk i;ck KkiKkiiiAA 

MApiik niArkAAAkiiin i 12 i ckKkpAiiiA c/A cia(1hii cki-.k 

Apov'iA'k r.iApnk i;nA,ki"k ipo r k ;i;( ckii'.opkiiK ckptKpo 

KA- 1 i Cf TpA.C'k KklCI'k I'.f MllOfO A'>l"'i^ I'.OlllOU'k- I :'. rAW> 

04 .iin.ii'Mi, lego si vis .mo.U'Mi.. t'liniiii ciiiiii litcnn' iliiliiii csl XXN'lll.l .i|invi':il. iiH lit, 

1. siipiii V. script, exliibet 46 M:ittli XXVIII 11—2(1. 

Illlf- pkHlvT( kKO CiYHfHIIHII ( IIOKAiMllllll/A C/A flllC«\,' OKH Axf C>V" 

10 HOIiriHIA. llpMlllK.VKllIf CVKp.V CA.MKMklllA C/A IS l npHCT/V 

,\,OIII/A 1 liaUK Ckll/AIM TfMK IIAh IIC- (1(H( ilUK PA/A- ,V'>"'» 1^" 

14 i aiiiif c( c>Yc,\KiiiiaHO k* ktk KckKa KA.vcTh- na HKCf 

,\,fi-k- oy It.diioiia MM oy i iia .Htuaii Hi iiik,vKiiiE cv'ko iia 
■loaiiiHK I t Kki Kfc iiena 

,\ll CklKOpHUk 1.) OHM IKf llplll Ol'HM'lf lU/A l/A3'klKM KpkC'IVA 

MKIlIf CkpfKpO CklliO(lHlll/A llll/A l/A Kk IM/A OII,a I C\^^ l cia 

•kKOIKf HaoyHHUI Kkllll/A i ll()0 10 ,\\''» "-" OV-H/AlinVA l/A KaWCIII 

MkMf CA CAOKO Cf- Kk iK<,\( I'.kCk fAllliO 3ailOH'k,\,''<\"'» •'"> 

lY'k ,V''' cfi'o ,\u(- Hi H.v,""'^^ ''"f '-''* ' *^' ''•'*''* '^'■^ Kamii KHik- 

na ,\fC/A'rf o\'HfHiiKk i,\oiii/A lik KCA A""- A** c'kKOHkHamrk 

lAAIIAflAx Kk IO()/V kniOIKf 110 I'.kKA aMHHk: -^ 
KfAk IMk HC 17 i KH,\,kKklllf II EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM. Marc. I. 1 — 13. 84 

(iEfTFAHO OT'l. 
MnP'l. Hfl ^ 

II BasAAO (K.^ti-Airk- ic \ra 
CHa BH^H-k- 2 1vKC>:k( ( 

CTTv nC.lHO KT* II()C>()OH'k yK 
Cf AH-h. IIOCKAl* at.AK MOl 
llplv.Vk i\HI^(MK MOlMk' l»;( 
OYI'OrOKM T'k llA^'I'h TKOl llpli 
^V'k ICKOI* ".1 l\\.\C'k K-klllllTt^ 

iinarci KTv nc>YC'i"MHii oyro 
TC>K.\iif ru,Tk rnk iipacki 
TKOpin-6 c'rk3/ft fro 1 I'i'm 
CTT* loairk Kp'kCT/« I'.'k iioYci" 
Hit I iipoiioc','k,\ai/ft KpkinrE 

NIK IIOKaaHIIK>' K'k Oi'Klloy 

uri'EHiK rplv^owk- 5 I iic\-<> »;,\aaiii( ktv HtMoy Kck iio,\'ki 
CKa'k cTpaHa- L HAM'kxc- i Kpk 
IUTa\-Ai Cft KCH K'k lopAaiikcut 
I p'kH-k- OT'k lld'O lcilOK'k,\,,l 
I^IJI'I'C I'plvY'l*' CKOIA (■) K'k ;Kf 
lOaHlv OKAkMfHk KAaC'kl Kf AkKAiJKAH i llOlxCk OY^'*'^'''^ 

H'k Mpkcak\-k (ro I k.v.k- aKpH 

,\H i MIX^ ,\\\K\t\ 7 I llpOIIC 

Kli,\,aaiiif TAA rp/A,\n"k Kp-k 

llAfl HlfHf- K'k CAH.yk U(\lf 

(UO\':K.f trkcMk ,\ocTC»urk 
noKAOiik C/A pa.H,,\p'kiiiiriii pf 
uiHf caiioi'CY fro- S a^k ^\kc> 

KpkCTII\"k K'kl KO,VOI*- a T'k 
KpkCTHTk KM AX''^'''^'* f'*' 
Mk- 9 I K'klCTk K'k ,\hU\\ T'kl 

npH^f Hc OT'k iia3apk'ra raaii 
AficKaaro- i KpucTii ca 0'i"k 
ioaiia Kk lop.vank- lo i aKiif 

K'kC\-0,V''^ *>'l"l* KO,\'M i KM 

A'k pa.jKO.VMii'ia ca HKca 
i ,\\K kKO rOA;*»Kk ck^oA'^ 

S5 

liriU lia Ilk- 11 l KklCT'k lAACk 
Ck llfKCf 'I'kl fCII CH'k IIIOI 

Kk.3AK>Kafirki rfK'k kaa 

rOKOAH\"k 12 i AKIIf j\\h l3Kf 
Af 1 Kk IIOYC'l"kllltAi r.{ I K'k TOY 
K'k IIOYC'I "klHIl A"*'"" '^- iCKOY 

iiiafM'k coroHOiAi i Kk ck .^Kk 2 nptAt an npiat non li(nict , pro mhimi. omcndator cyr. cliitr. n.iiniiMi. KiipiTiiosuif. 

3 rjiacT. potest legi v.i-.uu 1 vocabiilo iKiyirt.nui cinendatdi' cyrill. iin\ Ai'ii''i1-"'i' 
supra versum atUliilit >> in v..i.ici,i 7 in r,if.,vi. S in a:r!. pni -i. .si vis i. scribe ct lejfc, 
forma onim literac minus clara est. KikUmii niodo *> cvh.imi, (M, !I rii.nrr. Ijaiid scio an ivn.iMr., 
frijcTi, Hcril)! ot irgi dclicaMt 48 Marc. I. 14—36. Moy- N 110 iip'k,v<v>iHi :k( loaHoirk- 

llpH,\,E IK K'K ra<\IIA(IA«- llpOIIO 

Kk,v<HA (KahAHf- upcH'k Kiniik 
15 n\<ft- 'kKO iciiAKHH C/A r.pk 

MA- i lipHKiMKKH CA l^pCTIMK 

RjKHf- iioKaiiiE CA I Kkpoyi 

T( K'K (K.tt.i\ll( KHCIIf- \i\ Xo,\,A 'f'^ ( 
npM MOpil l'aAHAEici|,'kMk KM 

,\,1v cHMOHa- I aiiK.vpka Kpaia 
Tot'o ciiMoiia- KKun\-».iiiia 
MplilKA K'K LIOpC K'kaiiiri'f 
Ko p'KiKap'k- 17 i pfMf iua iic 
iipn.Vkra k'k ca^k^yK mnir 

i C'K'rKOplAv K'KI K'KI'IH AOKK 

Ha HKOWK- IS I aKHf ocraKKiua 

Mp'k/KA 110 HEMK l,\,OC'r(- lU I llp'k 

iii^VK Maao OT-K 'r;»^,\,o\,'- ov.Hkpk 
l-kKOKa 3fKf,\(0Ka- I oaHa 
Kparpa tro- i ta k'k aa",\iii 
aaRA.saht^iu'ra luip'kiKA- 20 I ankf 
K'K.S'KKa "k- I ocraKkiiia ona cko 
fro 3fKf^\,''^a K'k aa,v,iii- ck na 

IMKHHK'KI no HfMk l,\OCrf 

21 I K'kHH,VC'UIA K'K KaiHp'KHaOV'r.t'k 

i aKk( K'K CA^KO'l'kl- Ha ClxHK 

MHiiri'M oyHaaujr 22 i ;V"KakY;i. 

CA OV'HfHIII fro- K'k KO 0\,'HA kKO 

KAac'i'k Im'ki- a me aKKi k'k 
hm:kkmmi^m ly'K- 23 I Kk Ma ck 

H'KM M MITM (y-k IX'K- MK'K HfHM 
CTOf.lK ,\\-OMk- i K-kS'kKa -24 PAA 

ocraHH MkTO fCT'k Hauk- i 

TfE'k MCf- Ha3ap'kHMME MpM 
lUkA'K fCH MOrOVKM'r'k HaC'K- 
KkM'K TA K'KTO fCH C'l"Kl KIKIH 

25 I aanp'krM fuov" hc paa- OV'MAKHM I M3M,\H IHCHfl'O 

2t; i Ck'IpAC'K I ,\\"K MfMHCT'kl- 

86 
i K'kS'kMMK'K raaCKMk KfAM 

fiuik- i M3M,\E i:KMfro- 27 i oriKa 

CA» CA KCM- kKO I C'k'l'A.Haa\'Ai 

CA K'K cfK'k raii»iMrrf- mkto oi'ko 

fCT'K Cf- i Mk'I'O OVMfHMf Cf 

HOKOf "kKO no oK/xac'iH A\'^''» 

MEHIIC T'KIMK KfAHT'K l MO 

caoyiMahAxTK tro- 2S I M3M,\,f 
cao\'Y'K fio aKMf kk kkca» 
c'lpaHA^ laaHAficK.v- 2'.i i aKKf 
tMik,v,'kMif icKM'Kr.uiMi ra 
npn,\,;>» kk ,\,om'k cmuohok'k 

i aMK,\p'kOK'K CK I'kKO 

KOMk I MOaMMOMK- :>() T 'k III T a 

;k f CM u H K a - af H;aauif o 

I'HfMk ^Kfi'OMa- i aKHf raa 

iiiA (iiio\|' Hfi- 31 i npiic'r^^iiak 

K'K3,V,KH;Kf lAi llUI'k 3a p/Y. 
KA» flA- I OCTaKH I* OPHK- 

l caoy'iKaaiiif fMov'- 32 ii03,v,'k 
:k( KKiK'KMiM- fr,v«» ;Kf ■^■^X'^ 

•A-^,\AM\l( CAKMkHf- MpllMOIlia 

ayAi K'K H(Mo\" KCA H(,v,;K»;k 

HkllA 

33 I K'k KkCk rpa.vk ckKkpaak ca 

K'K ,\KKpfM'K' 31 I Hl^'kail M M I "Kl 
Mf,\^;;KKM'KliA- iMAxIM'I'A pa 
3aM'lkH'KI IA3A I K'kC'KI 
MHOTKl l3l"KMa I Mf OC'ia 

KAlvaiiif raaiii K'kcK 'kKO K-k.yk 
^\^^ I- 35 I lo'ipo MpoKp'k3ro\' sk 

aO K'KC'iaK'K l3M,\E- I M,V,E 

K'K iiov'cio U'kcro- l loy mo 
aH'iK;^ ,v,'kauif- 36 i PKHaMiA i Siinimam pag. 85 b haec verba rainiatis lit. glag. scripta praecedimt; -a- v; Oic-Biio^^HiUiniMB ca 
23 XT, quod uncis inclusum est in cod. emendator erasit In capite pag. 86 a haec prae- 

cedunt min. lit. glag. scripta : -0- w Ttmru nerpoBi 29 post aiitAiiioin. quae sequebantur 
litcrae duae glagoliticae erasae sunt; ct. liKOBCMb si vis lege ci, rlu;. Altenim u vocabuli 
uuauiioMt. supra versum exar. hi cipite et ad calceui pag. SUb haec leguntur eodem 

quo antea dictum est moilo scriptii : n- » mt.itET.iiinxi. or iia3.!iii'n.in. iu-.t.i.i-i. -r- v ii|iiiKa- 
a^eutc'Mi.. M.iie. II. HI. 49 CHMOH'k' I H;K( K'k.\\';t. C'K MM 

Mk- L OKpkTKiirf I :i7 r.x.iMi/A (mov" 
■kKO KCM lMri'A»'i"K "ifKf IIS i r,xa 
Uik i,\kMk K'k K<\n;KkM/A 
i/ft KCH i r().»,vki ,\.\ l 'lOY iipo 

lIOKliM'k M.\ C( i;0 i.4M,\0\"k 

:}9 I K'k ii()oiiOKk,\,ai/A Ma ckHkUM 

niTHY'k ly-k lik Kkcni imam 

i\fi- i irkcM i.iiOH/A 

1(1 I ii()M,\,f i;k HfMoy M))oi;.\;t;( 

MOAA I i Ma KOaklKH' Ma.^tloN M k 

i raa rniov" -Kko aMiif \-oiMif 
mil mc>:k(iiiii r.i.A tiirnic rirni •11 Hc ;k( uiiaoc(rk,voKaKk iipo 
CTkpk p;).K;t> kocm;^« i i \\\a 
tU0\' Yoiin-;*; iujTicrii c/a 

42 I pEKlvMIIO (UOy aKMf OTll.Vf 

iipOKaaa otk nn'o I HiicTk 
K'kJCT'k- 43 i aaiipkuiTk tMoy 
aKkc lar'kHa n 44 i i\w\ fiuoy 

K(\IO^i,M CA- HHKOMOY/Kf MMMk 

tci»;e h( pki^H Mk iiik,vk iiOKa 

HvH CA apYHCpEOKM i llpllME 
CM 3a OHMIIITHUK TKOf (Xf 

iiOBfak m'wcii Kk ckKk,v'k 

TJAkCTBO IM-k- 45 G')H'k }Kf lllk 

A'k HaMATTi nponoRUAJTH 
MHoro- i npoMocHTH caoiio 
■kKO K'k TOMOY lu Mo>Kaaiiif aKk 

K'k rpa.V'k KkHinil Mk KkM'k 

K'k iiov'CTk\-k Mkci-k\-'k K'k 
i iipH\'c>H:,\,aa\-Ai Kk lin.KH' 

OT'k KkCA»,V,'k II 1 I KkllM,\,f 

iiaK'ki K'k MCMoyj K'k KaiiEp'kMa o\|-r.rk iic> ,\,kMk\-k I cac>v'\"k 

Kkl kKO Kk ,\,OUOV" fCTk "i i aKKf 
C'kK'kpaMI>A C/A ».1H0.!II kKO Kk 

lOMOY Mf Kkukiiiiaa\-Av ca 
MM Mpk.v'k A'ikpkUM I I'Taa 

MU IM'k CaOKO 3 I II p II ,V, III .A 

Kk lifMov' MocftiMTf ocaaK,w 
iia ;KiiaaMii iiociiMk hci'm 
pkMM 4 I IK MOi-;k.iiir( iipM 
crAJiiriii K'k iKMoy ;ia iiapo^v,'k 

O'rkKpkllll/fi MOKpOKk i,\fA\( K'k 
i MpOKOIiaK'kllU CkK'kCMMIA o.vpk 

iia iiEMkMU ocaaKaniki ck 
acKaaiiif- .j Kii.v'kKk ;k( mc r.k 
p-v iyk i/ia ocaaKiUMOV'fuoy 
H/A,\o 0'i"kiic«\-Mrrai7^i"k ca I'f 
Kk rp'kcii iKoii- 6 K'ka\'Ai mi t 

l-fplll OTk K'klUKKkHIIK'k TC>\f- 
Ck,A,/?lUIT£ I IIOM-kllUakliK 
IIITf K'k Cp'k,VkHII\-k CK0i\-k 

7 Mk'i'o Ck TaKo racrk uaacKii 

UlllAi- K'k'I'O yOHJfT'k O'l "kIlOy 
IMiaTM l'p'k\"kl- 'I'kK'kyO (^\,M 
Ilk K'K- 8 I pa.HOyMkK'K iTc .W'O 
Uk CKOlMk -kKO TaKO 'III 110 

75 

M'klUia'kMiiT'K K'k CfK'k pfHt 

iyk Hk'io TaKO iioMiviMia-k 

fTf Kk Cpk,\kll,ll\-k KaiMM\-k 

'.) Mkio fcrk o\|-,voKkf pfMiiii 
ocaaKafMOYfUoy o rkiioy 
MiraiAiTk 'III CA rpkcii an pc 
iirrii K'kcraMii i irk^kMii 
O.Vpk TKOII I X'o.yii 10 Mk ,v* ^'•'^ :S8 in fi.iuxLiiA.1. emendator aliqui-s glagoliticaiu lituram u in ,i. corre-vit , idem fecit 40 in 
naaa<i,, iitroque loco scriptor principalis vecte li exaraverat (jiiod restitui. Idem emendator in 
margine correctae t'ormae glagoliticae loci prioris cliar. cyrill. .i. addidit, ne emendatiu 
dnijia asset. 44 i!i, ci.hI.ai. an ku ci.n. dnbiura, etiani 4.'i unj, dnbium, potest win. legi 

II. 1 quae post ir:iici.i nncis inolusa sunt emend, tanquani supcrtin;i erasit, sed .singid. lit. 
vestigia apparent Pag. "lli v. 1 i-Lfii.imiin, v. b i.j., v. Hi uii., v. 20 ici.rn fonnani 

literae i. uoii satfs.clare cxliilMiit , ul i. <■( i. certe dis(in;;ui non |](is>iint. Suiiinja' patina 
haee liauet : -A- (u, irciafi.i^i-iil.Mi. ■,i.ii.i;i\rii J(> 50 Marc. 11. 11—20. 

c'lf kKO KA.vcru im.nk cwu. ci/fti-k ca a ikoi ciyh(hhhii 

Hck'Ki wikiio\"iii rarii ik\ 3f lu iicct^i-k C/A 
MH r(rk\"ki r/\.\ ocA.\KAfHC>\' 
Moy I I T(Kk \^^^^ Kkciwuii 

K'k^kMH 0,\,()k TKOH I H,V,II lik hi l (IfHf IMk IIC (,Va MOrA^I'k 

.VMlIk I'UOl- 12 I K'kC'I'a AKHf- CHOIU Kpaiklllll IICCTHTH C/A 

i KK.tkMk 0,\()'k bll.Vf .VOHk.Vf^Kf Ck HHMH fCTk ;K( 

ll()k,\k KkCkLlll- kKO ,\M HHY'K (AHKO KpliM/A Ck COKOtti 

K/VkayA; ca kch lM;*ii'k HUHnya- nt iuAiTk 

i caaKaka^^* Ka iakax iiocthth C/A 20 n))ii,\A;'i"k Xf ,\k 

lirif kKO IIIIKC<AII<KE laKO lill HUE (l',\a 0'l"KlMf rk C/A O'I'k 

,Vk\-c«Uk r.! i H.HH^\f Hc Kk uojiK'' Hiiyk ;Kfnii\-nv i T'Kr,\,a no 

i KkCk HapO,\k l^VlvaiUf Kk Hf CT/ATk CA KTv Tkl A"*""" -1 "" 

Moy- i oynaaiiK i-a- 14 I ynyo KkTOJKC iipHCTaKAfUHk iiaa 

rpA^'ki lie Kii.yk Afvtiiii* ra Hf KkafHa tit iipiicraKiCli 

(Tk pH3K KCTkCH- aUITf AH aAk(l)fOKa c'k.vwviiria na Mki :ki hii- KkSkMcrk KOHkii,k ork 

Tkiiiinii I lAa tucy- no muk rp/A iki/A HOKOt- ottv KfTk\'a(i'o 

,\,ll i KkCraKk K'k CAlv,\K flO i rOpkUIH A"!'"'^ KA^A'''"'' '-'- ^ "" 

i,\( IT) I KklCT'k K'k3AeJK<Aliri'K> KkTOJKf HH KkAHKAfTk KHHa 

(UOY Kk ,V*'"*I^''''V f'* i MH03II IIOKa Kk Mk\-kl KkT'kYkl- 

M'kirapf- I rpliUlkHHI^H Kk3Af aiHTf All :KC HH llpOCaAHT'k 

;Kaa\-A; ck iicMk I ck oy-iniiiKki kiiho hoko i khho iipoakt 

fi'O Kka\'A; Ko hiho.sh I no nt rk ca- L MkcH iior'kiKii/Yvi'k 

Mk t,\,oni/A 10 i KkniKKkHHi^n I H'k kiiho hoko( Kk iirk\"ki ho 

<I)apiickii Kii.v'KK'kUK I 'k,v,^^ km KkAkkrn 23 I Kkicrk 

lUTk Ck IHkirapll i IpknikHIIKkl IVniMO \'OA'ftUJTO\" fUOy Kk cx^ 

raaajCAi o\"'ifiiiii;ouk no no Hk - 

TO Ck lui'kiiapn i ipknikniiKki kotw cKKkak ckkHnk l na 

■kCT'k I iiktrk 17 I CAkiina h/aiii/A ov'Hniiiii,n fro iiAiik tko 

KTi HC raa iiirk Hf rpkKOV pirin Kkcipkiaii^iUJTf kaa 

KRT-h. ckAP'»Km Kp'i Cki 24 i (JtapHCki rAa\-;4i fuoy- 

HfK'k H'k KOi\/Allli'fl Kn;K,\,k Mk'IO TKOp/ATk Kk C^i 

Hf iipn,\,K KO iipn3kKark KOi'ki fro:Kf Hf ,v>''C'''*>i''"'^- 

iipaKk.vkiinKk Hk ipkiiik 2,") I rk raaamf im-k- nkcif an nii 

HiiKk Kk iiOKaaHiif Is l Kkay.-K KOAnH;f Mkaii sk'io ciKOpii 

OYHfHiiHH ioanoKH- i i])apHCfi A'^V* f'A'' 'rpkKOKa I Kk 

nocT/AiiiTf C/A- i npiiAouiA i p'k aaaKa cauk i n:Kf K-ka\'A> ck 

niA fMoy no Mki'o ov'Mfnnii,ii nHMk 2() KaKO KkHiiAf K'k \-payk 

loaHOKit' i (l>apnckici^ii no kjkiii- iipii 'kKii[aKiia!(t)ap'k' ap yn 

Pag. 75a, VV.9 iiiarB, 10 oTLnoymraiH, 14 BLffoMi. de t'ormii lit. l aut t dubitare licet. Ad ealcoin 
hiiius paginao baec habes : e- w .lehii i Miarapii Pag.'.ib versus 22 at '2'^ in uiembrana abrasa .scripti 
sunt, vestigia aliquot literaium atlliuc apparent, unde elucet glagoliticas fuisse. 20 ■n.r.w 
.an Tbr,ia dub. 22 supra hobo cyrill. char, e Mf.xM scriptuin, lege: iiubuo Mtau, itideni post 
i)b.ii,f,ni eyrillicus emcndator haec interpolavit : ii u'uic <-i.o.iio,titi, ca 2.^ alterum a verbi 

r.i:iaiiiL- siii)erpo.sitmn est 'Jii iiuai- iiuc-is iucliisa sunt, eiiiendator I'rasit sed legi possunt Marc. II. -27 —III. 22. 51 

fpfH- i yA'kK'ki n()k,v,kAo:KniHk hiikouk ckoiuk ,v,a fCT'k 

ckHkcTk iykiKf Hf .yocrok ii|IM ikmr ,\.\,\iiiii,.\ iiapo.va ().\,v<' 

IIK kC'lll TkKMO l(()(OMk- ,\,.\ Hf CkT^>;K.\(A>Tk (r.10\- 

"27 I lAaailK IM'k IK CA»KC>I\\ H) IllkHOI'kl KO ill,ki\ll kKO H.\ 

HK.\ pa,V,ll KklCT'k A Mf HKk CA« ll.\,\,a.\\-yV (lllk \-01VMIII( llpH 

KO'l'kl (l.\,\ll TkUklKf I'k KC>CIU>III CA (Mk fAIIKC> IMk 

(ci"k CHk MCK'ki C/>»Kork i\^Xx ().\Hki 11 I (r,i,a iui,\Ha 

III 1 i K'kHH.Vt liaK'kl Kk CkHkMH \'A; I ,\C\\ lUMIIC'llll iipiiiia,\,a 

iiiTf I Kk Toy MTik co^-yA. a\-A» Kk Hfnioy i KkiiirkYAi 

))a»k;^ iiiiki 2 i Ha3iipaa\-Ai i raiAiiiirf kKO i-ki fcii \-k 

aiuTf Kk c;*;Kor^» inkaii cirk k;kiii 12 I mikmo iipkuna 

aiiiE iMk V'> ''lik TKOii/Ark 
(10 kKO K-k.vkayAv \-a camo 

'I'k I A'* "'* '"» Kk.sraiA^'i'k 10 cAiiirra 1)5 I Kk3n,A,f ii,\ ro 

3 I raa mko^ iMAiiii'ro\|-(ino\* ()A^ i iipii^'kiKa I/a:k( cay-k Kkcyo 

co\"\'Ai p;s^KSi- c'lami no cpk rk- I ii,\,oiiia kk Hfiuo\j- 11 I ck 

,Vk- 4 I ran inik ^i,ocroi an iKOpii k i- ,i,a K;R;i,A;'rk ck iiii 

K'k C^KOT'kl ,V'>''KpC> TKOpll'lll Mk- I nOCkiaafTk \A lIpOIIO 

an .skao TKOpiiTii- X"'^» cncTM K'k,i,aTii- l.'j t iir.rkTii OKaa 

an noroYKHTH- oim 'au mak ctk n'kaiirii iif,v,->irki 
Haay* 5 K-hSkpRR-K Jia ha 

Ck TH-kKOIlIk CKpTxKA OKaUE 7S iifHiii cpk.Vkua lyK raa I H.sroHirrii Kkcki Hi i iiaptnt 

•IKO\,' HpOCI'kpll p;i\KA» 'I'KOIA^ If.l/A CIIMOHO\," llfl'pk 17 l kKOKa 

i iipocikpk i o\,"rKpk,VH ca .'ifK(,\(Oi'.a i nan iia iiparpa 

pAiKa fio n-kaa kKki .ypoyrak ikKOKak i napfu m,\ I 

{) I aKkf luik.vkiiu <])apiickii ytHk- KOoaHii()hiicii (;k( fcrk 

Ck lpO,VHkllkl CkK-kTk ChTKa CHa PpOMOKa IS I aH,\,pkA^ i (l»ll 

pka\-Ai Ha tfk KaKO i k;h noroy anna i KapToaoLua- i ya 

Kiiaii 7 ic :k6 OTn,\( ck ov,'Mf -rTfa Mkiiapk i t oyA> 

HiiKki CKoiun Kk yopK> i iiKOKa aaiJKOKa I ra,\(a 

i yiioi'k Ha()o,\,k oi"k raaiiiNHA i cnyoiia Kaiiaiika 1 I i K>,y,Y> 

no iKMk i.voniA i ork ih.i.vfi'A icKapno ikCKaaro i>Kf i 

s i OTk (aua i OT'k t,v,o\,'ykiA np-k,\,ac'i "k- 20 I npii,\oiii/A r.k ,vo 

i Ck OHoro iioaoY iop.yaiia Mk i ckKkpaiiiA ca nauki 

I csiuiTfi OTk ro\,'pk i cn.voiia napo.vii- kKO he yoiinii lUk 

Hii x'akKa ckirkcrii 21 I caw 

ynoro yknoiKkciKo ca-ki inaKkiiK i^Kt Kkay/'K o\- ntro 

inaKkiiif (anno ckiKapkatiK i.{n,\,^» iatii i raaay^i ko 
iipn.V^iiiA Kk Htyoy- 9 i pfit o^Mf kKO iificror.k (ci'k 22 i Kkiin 

III. .5 verbo uxaipiin. enionclatoi' rvr ck iitrai|i[(^ l)arlc ii ;i;r .-iiiiiosiiit. icifo h irtiii.irl.in. -.i.-.', 
ibid, in oympijii, 7 v. IS in i.'i. t'uiniii lit. i. non .'^atis plana, ftiani '^ in on. (rnyi't.) di' i-i'i'fa 
scrii)tura dnbitari potest I- ,im aid., enii'iid. cyr. siipcriio.sito ii'-, lit. .i in cyi-. I. (•(inn-la, 
in ja III', i.iit. nmtavit l.( lit. i verb! npu^i.ir.a supra vcrsura sit. I 1 tuniia lit i. in iii.r.rr.i 

A^f-n. diibia, potest t. Icsji, idem valet 20 dc verbo ,toMi,. et "21 de v. '■ti-i. M.irc. III. 2:^—211: IV. 12—24. »:kMIII^II IIH.'i'klllKA'lvUJC OTk 

.n'RoYATv luaTK- i 'kKC o ktvH^ 
an kUck- iaroHHTTv kKcm 

23 i npH.S'KKJK'k lA- Kk llpHTk Ma\"K raaauif iMk- kjko Mo:Kf 

Tk COTOHd COTOHAn LsnvHaTM 

24 i auiTf upco iia ca pas^vRaii 

I'k C/ft Hf MOJKfT'k CTaTH ll,()k 

CTKO TO- 25 i aiiiTf .ycok Ha ca 

CTaTH ,\c>yk Tk 20 i aiuTf co 
Tona cay'k Kkcia Ha ca- i pa 

3,\,kAII CA- Hf UOIKfTk CTaTH 
H'k KOHkMHHA^ llUiaT'k 27 HHKk 
TOHIf Hf MOIKfTk C'kCAx,\,'k 
KpkHkKafrO KkUlk^Tv 15k ,\C> 

Uk frc- pac\"kii iiTH aniTf 

Hf MpkK'kf Kp'kH'kKafrO CkUA 

jKfT'k- i Tkr,\a ,\,OMk fro pa 
c\-'kiTHT'k 28 aMHH' rai* Ka 

WW 'kKO KCk OT'kHO\-CTATk CA 
CHOM'k HckoUk- C'kl'p'kUlfHHk 
i KaaCMHIA fAHKO aUJTf 

K/xacKHMHcahiKTk 29 a iJKf a 

iJiTf KaacKHMHcafTk Ha 

c'Fki AX'w Hf iyai'k orkiioy 

HITfHHk Kk KkKkl HOKHHHk 

KkCf K'klKafTk- 12 ,\a UH,\,AUITf 
KH,\,ATk i Hf 0\,'3kpAT'k- I C,\kl 

iHAUiTf ca'kUHAi'k i Hf pa3o\- 
ukiiKTk- fr\v,a OKpaTATk ca 

I OT'kHO\,'CTAT'k CA ilMk PpUCH 

13 I raa iu'k- Hf is-kcTf an npHTk 

MA CflA i KaKO KCA HpHTTyMA 
OyMlifTf II CklAH CaOKO CkfTk 15 cf JKf CA^T'k -kJKf Ha n;siTH- l,\f 
:Kf ckfTTi CA caoKO i fr,A,a oy 

CAklHIHT'k- aKHf HpH^VfTk CO 
lOHa- i OT'k'lMfT'k CaOKO 

ckaHOf ti'k cpk,v,kH,H\-'K iyk 

IC) i CH TaKo;K,\,f c;ixTk- iiKf na 

KaMfHH\-'k C'kfMHI- i-Ait t 
\\\& Ca-kllHAT'k CaOKO aEkf 
Ck pa,\,OCTHliR HpHfLiaAiTk f- 
17 i Hf iUA^I'k KOpfHf Kk CfKk 
H'k KpkUfHHH C;V.T'k- HO TOUh 

;Kf KMK'kHHi iifsaaH an ro 

HfHHIO CaOKfCf pa,v,H 

aKkf ckKaa;KHk>Ax'i'k ca 

IS a CH C^iTTv C-kaHH Kk TpkHHI C-VklHIAHITfH C/VOKO 19 I HfMa 

AH I'.kKa cfio i akCTk KoraTk 

CIKHk I HpOHHiyk I10\-0TH1 
KkYO.Vi^UITA H0,X,aK,\1\t7Vil 'k Ci\0 
KO i KfC HaO,\a KklliafTk- 

2U a CH cAiTk ckaHHi na ^i,OKpki 
:sfr.iaH iiKf ca-MHiAT-k caoKO- 
i HpHfnia;»^Tk f i nao;i,ATk 

CA Ha 21 t raaanif i 

rjk (^i",\a HpHYO.yH'nv cKkrii 
akHMKk ,\,a HO.v'k cH»>,\oyk no 
aoiKfHk KA»,Vf'i'k an HO,\,k o,\,po 

Uk- Hf ,\A an Ha CKkUITkHHKk 
Kk.^aOHCATk I- 22 HkCTk KO HH 
MkTO JKf TaiHO- fJKf Hf aBHT'k 
CA HH K-klCT-k HOTafHO- H'k \A 
HpH,\,f'l"k Kk aKafHHf- 23 i^Kf 

iuai "u o\'HiH cakiiuaTH ^a 
ca'kiHiHT'k- 21 i raaauif ly'k- 

liaki.V.k'lf CA Hk'IO Ca'klHIH'I'f- 
Kk HIAxXf ykpAi M'kpHTf 

HaukpHTk CA Kay'k- 
i npiiaoiKM'i'k CA Kayk 28 -b in ruoMi, superl'usum, nee non "ill in cti. ; g-Ingolitieo iini'.iimi i. cyr. emend, ii i. snper- 
posuit Pag. 7!) a vv. 1 literae t in (<-u voc. u-Muaon., 2 in oy^tpAn., 11 npiu.i-[i> figura 

talis, at cum i confundi possit; v. 1 pro erja emend, cyr. superposito Aa ko legi ja Koraa 
voluit "9 b V. 4 iKuaiuiMii-i, , 7 ci-i.iiii..mi,, 14 in.:ao-,K- tiguram lit. i. non satis clare e.\- 

hibent. 20 in ctuiiui lit. t supra v. scripta; in lacuna versus ;i emendator pro Uteris 

glagoliticis erasis cyrillice scrip.sit; -.i- u- iia •;• ii -i" s: Maro. IV'. 25— V. 7. 53 

80 lUlk KAKHkl HCf Kk/MII'w\.\\'A» 

CVKIIM/AIMIfiUk 2") l;Kf KO .\ C<A l'>K A.\,\,m'»» 'I^KO OyiKf I1C>I|)/A 

iirif lu.\i"K .v*f''"'* ^'^ (Moy .jHA^iii \-oik<iiii( ys i Kk camk 

a ijKk Hf liuiai'k i fiKt iM.\ iia KpKMk- ha ^yoyKTOp'k c'kn.ft 

T'k OTkilUCr'k CiH CTk llflO t Kk.HKOV'.V'""'^ " l rA.\.\\'Ai 

"26 i fi\.\aiiif laKO fcrk upciK kikik fuor- o\'Hiiifi\K> lu po.vii 

•kKoau MKk KkUkiwETk ckMA mil All kKC iiorkiKatUk 
K'k .sfMi\Ax 27 i ckiiin 'k I K'kcra 
fTk HOiiiTk i , *,•»'"» i ckyw\ iipo 

3/AKi\n"k i paCTITk kKOIKf IK iV.t I K k CI' ,\ K k ;i a II () k T II 11 k T (1 c x,' 

RUCTTi OHk 2S Kk CfKk KO ;^(M,\k 'If [JC«()K> ILIAkHII [ OV'CraHH i p f 

naO,\,HTk C/A ll(rk^,A,f TpkKAx i Oy-AfHie KkTpk I K'klCT'K III 

no lOMk :ki Kaack no 'lOMk ;k( iniiiia KfAkk J(i I ptsf iuk ikio 

iikiiifiiiinAi Kk KAac'k 2(1 (r,v,a ;Kf laKO cipainiiKii (cvi KaKO he 

Ck.ikpkfTk IIAO^\'k- IIOCkAf iuaTE Kkpkl II I Kk.HKOkllInX 

Tk Cpkllk HaCTOlT'K IK/ATKa- C/A crpa\-Oyk KfAkfUk i PAA 

;U» i raaaniE Hecomoy o\'iio,a,o a^^i ,a,I"'Y'"'* ^'^ A(">''V''"^V f^'*^'*'^ c>v' 

KiiUk upciif k>kiie ,\ii i;o(i npM ko ck (CTk 'kKO 1 Kkrpii i i.io 

T'kMH- npHAOiKiiMk ( 'M kKO popov pf iiocAOV'iiiatt^'r'k ero. VI i npii 

uikHlv 3p'KHk- r,K6 Er,\a Kkck ,\,;^^ na oiik iioAk Mop-k Kk CTpa 

HO KAi,\f'l"k Kk .HEUAliK MkH( IMx ia,V,a()IIIICKA» : 2 I II 3 ,\ k H k 

KCk\-k fCT'k CkOEHk 3fHrk IIIK1 IKE « M \' Ic K p a K A k aKkE 

HTilYTv- 32 I Er,\a KkCkllO KA.,\,E CkpklE ll Ol'k rpOKk IKk ,\^Uty 

T'k K'k3,\paCTETk l K-H,VE'l"k HE'lllCTOMk !> IJKE IKIIAHIII'IE 

iiirkaiiiE Kk ipOK^kyk i iiii ;ke 

KOAf KCk^'K .HEAIII l TKOpH Ak.^HOMk ,¥>;KEMk EIO HII 

T'k KUTKH KEAkIA HKO UOIlllll KIOIKE HE yOIKAaillE EPO CkKA 

no,\,'K c'kHHi^ £10 in'iiii,aM'k he ^arii I ;^a he EMoy mhoio Kpa 

KCKkiMk KinaTH is:; t rankuii vm iiA«i"ki i ,>»;kii /KEAk 

iipHTkHauH iiiHoraium iwaa hum ckK/ft;^aHo\' cAiiinio 

hie IM'k CAOKO kKOJKE MOIKAA llpk Tpk.HaaYA^ CM OTk HETO !h 

^!h CiX-KIUJaiH :U KfC HpHI'k'l/A IKa HIEAk.HHaa i llAxia CkK()OY 

/KE HE raaauif Im'k- E,\,iiHk a;f 

c'kKa.taaiiiE oyhehhkomtv cko iiiaa\'Av C/A i hiikiohie eio he mo 

iM'k Kck 3.") i raa iMk Kk Tk iKaaniE oyhiAxHIITh 5 i Kkin^; 

4,kHk KEHEpO\|' K'klKkllHO Hpk A"*'"* ' HOIink Kk i'()OKk\"k l Kk 

i.V'kMk Ha OHk iiOAk 3ii orkiiov" iO()a\-k Kk KkMiii«ft i TAkKki 

uiTkiHE napOA'K iioi<aiii/A h kKO CM KaniEHHEMk i> or.'ikp'kK'k ;ke 

^E K'k Kk i\a,v,iii i iiiiki Hu ica i.i,v,aAEME ieme i iiok-vo 

AAAHiM Kka\-Ax ck liiiuii IIII CM EMov' 7 i l;•k;^•kllllK•k raa 

37 i K'kicTk Koyp'k K-ki'iikHa r.t couk KEAkEMk lAa 'ikio 

IV. 29 inter c'li-Lm, ct Hacrmii. (■mi'iiil. cyrill. iuikh scrip.'^it l';in ^''b v. ^ tm i., v. !• 05- 

miHUKiiMi,, V. Ill iMi., V. 11 Cir.iii. in 1.1 lit. i. non satis clan- cxprrssain exliibcnl 
IV..'tti V(>rl)o iii'i.iiipyiiii'i.iiic emend, cyr. conjunctioneni 11 praepiisnil lis pro an,\i.iii|)l, 

euientl. vyr. medio spat, inter versus iia Kpi.Mt. scripsit SN f)4 Marc. V. S— 31. 

MKirk i THik icf cTt7 ka k-w f,xnKC> th rkCkTRopn i notiHAO 

iiihirknc" .j.\i;-iiiH.\h»^ T/A kmk ua ta- 20 i H;i,f- 1 HaMATk ti)ic>noKk,v,C' 

Hf r.uiHii ufHf ^ r'Aaaiiu kc naTii- Kk ^v,fKanoaii (amko ck 

fMOV l.HII,\ll ,V,1II( HfHHCTkl TKOpll fMC>\,' HC I KCIl ,VIIK,\k 

OT'k HKa 9 i K-kiipaiiiaaiiic ii iw\ ,\\.\^ C/A 21 I n()kkK'kiiKH-Mo\" Kk ko 

KO TH KT'k Im/A i I'aa fyov'- paKii iiaK-w iia OHk noak ckKkpa 

aftifCMk Ukirk Iua fCTk- c/A napo.vk mnork c Htuk i Kk iipn 

kKc Miio.tii fcy-k- 10 I uoakaiiif uopii- 22 I cf n p h ,v,f f ,v," " 'i* ">"'T'k a 

I Liiioio ,\a Mc iiockan-k p YMcrnarora- iufntuk iaip-k 

iyk Kpouk cTpaitki- 1 1 K-k ;Kf lov i Kii.v'kKk i na,\,f iia iiorov- tro 

CTa,\,o CKiiiio iiacouc" Ktakt 2:! i MoaljauK h mhoco ran\ Uko 

iipii ropk 12 i McaiiiiiA i i;cii Kk .v,!*'"'''" '•'"■'''•^ na KOHkHiiirk fCT'K- 

en raM^iUTC iiockaii nki Kk ,v* iipiiiiik,\,k Kk.saoiKHiiiii Ha hi* 

CKHHkl/A- ,\a Kk H/ft KkHH.VtMTv p^U^lv ,A,a cll?Ha K;>;,\,n"k i OJKH 

i:') i aKk( MOKfak ir.rk hc- i iiiiik KfTk 24 i M,\,f ck HUMk I no Hf 

Mk i,vkauif Hapo.v'k mnork- I oy 
rM'kTaa\-;K h- 25 I cf :k f h a erf pa 

,Vklllf ,V"'''V'^" HfHIICTMl KkMH C;*%IIITH- K'k TOHfHHl KpkKf 

,\,Oni/A Kk CKHHHIWV- l OV'CTpkMII AkT K t 20 I MHiMO lIOCIpa.VaKk 

C/A CTa.yO 110 Kpkl'0\|" Kk UOpE Mill OTk MHOrk KpaifKk 

K1\ iKf iyk kKO ,A,kKk 'rkicAiiiiii i inK.viiKkiiiii Kkcf cko( i hii 

i o\"iaMaa\'Ai k'k uopii 11 i iiacv f,v,MMOiA iioak.HA OKpk rknm- 

HITdl CKIIHHIrft K'k;Kaill/A l Kk Mk lUVHE Kk I'OpE l1|IMMIk,Vklllll 

.HKkcTHUi/A Kk rpa,v'l<- i "a cf 

ak\"k i iipH.v-v Kii,\,kT'k Kki 

Kkuiaai'O ii) I iipii,v,/>uiin\ Kk ickm 27 cakiiiiaKkiiiii o Ick iipiiHik,Vk 

I KH,v,1vUJ/A KUckiioKaKkuiaa Mill Kk iiapo.V'k- ck 3a,\,H npHKO 

ro CA ck.vAHiTa OKakSfHa cua^ ca piisk tro- 28 raaauK ko- 

I CKM-klCAAHITa 'iM'kK'k kKO aUITC npHKOCH;(; CA HOHlv pH3'k C 

iiiaaro attsfOHk- i ov'KOkuiA ca io cnnia K;si,\;iri 29 i aKkc icA 

Hi i ll01'/k,\,kHI/A IMk Kll,VkKklllfll KM,V iciOHkHIIK'K KpkKf flA 

KaKO K'ki Kkckiio\'Mo\j- i ci'.M i pa.iov'uk rkiXOUk "kKO ink 

Hirkyk 17 i iiaMAiii/A noairiii i akcrk ork paH'ki :'.() l aKkf iic 

OTinil ork llpk.VkAk l\-k OIIIIIOlllTk Kk C(Kk CHAAri 

IS I KkYo.vAiiiTOV (uov; kk ,\a,VMi iMik,\,kiii;5i otk Hfro OKpaiuTk 

HA^ LiOAkaiiie i KkckMOKaKki ca Kk iiapo,\'l^ raaauif- KkTO iipH 

CA ,V,a KM Ck HIIMk KklAk 19 IC KOCM;ii C/A pH.^k yoi\"k- 31 i I'AA 

:k( Hf ,\,acrk tuor Hk i\\,\ i mia fuoy o\,-HfHHHii no r.ii,\,A iia 

MOV'- l,\,H K'k ,V,OMk IKOII Kk ('*•"<, X,'"* O^'lHkTaiAiHI Tk I/A I IA£ 

TKO'lMk i Kk."{KkClll ink- lllll KklO C/A llpllKOCII/ti r.iH k 

Pug'. S7b V. 1-i ocri, an ecit ilubiuui. ctiam v. 22 BtiiiucMi au i-.iiiiwe.ML dub. Pag. SS:i 

V. n ixi., V. 22 ,TOMi., V. 23 iMi. fig. lit. i. eimi i. confuiuli potest. Eodem modo SSb 

V. G ci.iVi.iia si vis lege iM,rn.i)a, v. 1!) in .it.r lit. r supra .il scripta. Ad calcem eiusdeni 
pag. liaec leguntur glag. lit. niin. scripta : u: K]n.iioro<iiiii1.i 28 vocab. nout. minutioribus 

quideni forniis extra, veisum scd primi scrilwe niann nrUlitum .■)! Mui pro mhV. cod. exli. 89 Marc. V. :!2~ VI. 10. or) 32 I oHHpaaiiiE cm Kii.vkni cktko 
pkiii^^M^ cr :>:> :i:(ii.i tki oykoKkk 
will CM i 'i'))EriEiii'i\.^^iiiTii I'.'k 

,\A>III'I'II (/Kf K'MC'I'K (I 11)111 
^\f I ll|Ulllit,\E Kk HtlllO\,' I (If 
H£ fMi>\f KhCAi IC'IHIKV ol IC >i;( 

p(H( fi .VKiiiiM I'.kpa iKC'k ciif 

TA- i,\ll CK Mllpor.lk i lwV,\ll H'kAA OT'K )).\Hkl TKOfl/A 35 (^llllf 
rAKKIllThJ fUOV" IIJlllA'-'''"'* >•'*''"'* '» 

()'YHci'ii.\ioia iiMAxiiiiE kKO ,v'k 

mill IKOk OV'MpkTK- Hh'I'O ,\,HM 
JKflllll CV'HinEAk- 3G IC JKf CA'kl 
III.Mik CVOKOi rAflllOf- IiX.V Apyii 

criiaroroKH he koi cm rkKUo 
Kk()o\'i 37 i he ocr.vKH nil no ce 

Kk HIIE,V,IIHOrO;KE rkK'kUOl' 

iiEip.\ i kKOKa I Oi\HH.\ Kparpa 

IkKOHA'k 38 i llpH^l,E Kk ,VOMk 

ap YiKi'iiaroroKk- i KH,\'k MAk 
KA» I iiaaHAaiiTM cm- i kah 
H/Y>iiirM yiioro 39 i KkiiiE,\k 
raa inik Hkic UAkKiiTE 

I IIAaMCIE CM 0'l'pC>KOHIII|,a Ilk 
CT'k OyiUlp'kAa Hk CkllHTk Id l ^\^^ 
VAA^X,. CM (UCy- OH'k IKE l.Hrkiia 
K'k KkCM- IIOIMT'k OI^A OTpOKOIUI 
I^H I m]^' I H/KE K'kUJM C'k MllUk 
I KkHII,V,E iAf>*^f Kk OTpOMM 

ae»:M' 41 I nM'k .Ha p;>»K;>« oipoKO 
KHUAi raa ei raAiriaKOYUk 

E/KE EC'i'k CkKa.SaEIHO ,V,kKIIII,E 

'I'EKk i'Ai7*» Kkcrami 42 I aKkE 
K'kcTa Al^'^''^'* I Y^ojK,\aaiiiE- 
K'k Ko Ak'i"C*Ma I K I o\,";Kacii/Y> 

UIM CM OY^'^^'"'''""^ KEAkEMk 

43 i .HaiipkTii luk luiiioro- 
^a iiiiKkroJKE HE ov'Kkcrk CEIO i pEME ,\a,\,iriE eh kCTH 

VI I I iiiiik.vk oi'k •i-,>.,vk i iipH.VE 

Kk OHciliO CKOE i HO HEUk 
l,\OIIIM OYMEHHHIl fro 2 I Kkl 
K'klllH C^.KOTk HAMMI-k HA Ck 

irkMiiiH'i'ii oYMinii- I MHo:iii 

CAkllliaKklllE ,A,HKA'ka)f/V CM 

OyiEHHl ElO PAIA^IHIE OTk 
KA^,\,k CE ECl'k CEIUlOy I MklO 

HpkyA.,\poc'ik ,\aHaa EMoy 
t cii.vki laKki p^^Kaiua eio 

KKIKafAvl'k 3 HE Ck AH ECI"k 
TEKIOHk CHk MApHlHk 

1 Kpaipk ;ke IkKOKor i ociii 

I IIK>,V,'k I CIIUOHOV' HE I All 
CECrpkl ErO CAvT'k CK,\,E Kk HACk 

I C'kKAaH;HHY^ C'^ "■'' HEWk 

1 T/vaaiiiE ;ke tok iic kKO irkci'k 

llpOpOKk KEIll'IkCril- rkKklUIO 

Kk CKOEMk OTkHkCTKHI- 

i Kk pOH;,\EHHI- i Kk ,\0IU10Y 

cKOfUO\,' 5 I HE yoHiaaiiiE lO^ 

nil E,\HIIOIM >KE CHA'ki C'k'IKO 
pinil- I'kKkyO HA UAiW HE.V'V. 
XkHHKk Kk.3A0;KII p;*.Hk i HH,kAH 
(i I ,A,HKH CM HA HEKkpkCIKIU i\"k 

i OKk\-o;K,\aaiiiE rpa.ykUM ov'mm 

7 i llpll.HkKaK'K OKA HA ^ECMTE 
i HaMMI'k C'kAATH A'**'''' "'•' 
.V'kKa I A'^I^'^LHE IMK KAACTk 
lia ,\"'''V^ '^V'^ H£HHCTkl\-k 

s I .saiip'kiH luk j\A hiiheco;ke 

HE Kk,HEIUIAl*.T'k HA n;4iTk 

I'kKkyO :Kk3A'k EAHHk nil H Hpkl 
nil \-AkKA HII llpll HOkCk Uk.VH 
'.I H OKOYKEHH Kk CAH,\,'*'>"I''» 
i HE OKiXAHirill CM Kk ,\'»'''''^ pH.H'k 

111 I r AAA HIE IMk i;K,X,E IKE KOAH 
IKk.V-'' KkllHAETE Kk .X,'-"*'''''^ VI. 2 in uyii'iDii litenini i ijlurilius puiictis pnctixis liuiiil scio ;iii Kiiii'ii(l:a(ii' drliMc \iiliicii(, 
[bid. tiiT. !in oil, dub. ^i viulm iriMuiir. cyrill. "i; .siiiit'riJDsitinii \l 4 in ri;,j,Muy lit. 

glag. iiy ox h cDl'lTCta vidotur !• vciliiiiii ufiuv k.hii iit vidrtur im |iiafci'ilcli;if , Kt'd fiiiriid, 
lit. u ei-asa cjrillicum t. siiperpusiiit 56 Marc. VI. 1 1— 'S. 

OV'KlllH i 116 MC>>K.\aillf 2(1 iilO 

'^ ,\K KO KO'kllK C/A loaHa Kk 

Toy ii))'kK'KiK<\i'i'(' ,x,'>"'iAf'*»f A'w ha;h;.\ npaKh.v'KH.v i 

i3ll,\(T( OT'K T;>(i,\'k- 11 i (AMKC CTi\- l \-(K\Mk.\Illf I l 110 

MlVrt Hi ll()IHMi\A;i"K K.\CK CXOyiliai/A fro MKHOrO TKO 

MH IIOCi\OV"lll.\IA.I"k K.\CK IC\'0 (Vkaillf i Kk C/\aCTk (TO 

.V'ftiHTc oi'k TA«,vo\"- OT-KT()<Ack caoyiiiaaiiif 21 i iipiiKAioMk 

rt M()a\'k i;K( ktk mo.vk ho iiik> ca .v,!*"" iiO'ip'kKkHov' 92 laMii KaiiiiiMH Kk c'kK'k.V'k 

IfakCIKO IMk- atilHH IWiXy 

KaM'k OTk()a,\,l»H''<f ^^,\l <''A'* ip*'"'A''' l)0:K,V,kCTKOV' CKO 

T'k- co,\,oMot.rk ail romop-kHf fuo\," k(H(()a» rKOpkaujr Kk 

Mk- K'k ^\kHk CAi,\kHkl HfJKf H/ft3(Uk CKOlUk I TklCAi 

i'pa^\OY 'rdnoy- 12 l Hiiik.y'kiiu ii()o, iii rkiiiiKoiUk I craplviiiiHHa 

iiOKk,\,aa\'^« ,v» noKaK^^i'k C/A itik- laaiiakicKayk 22 i Kkiiik 

111 i Kkc'ki iiiHorki L^rairka ,\hiiiii .vkiiiifpii oa ipo.v.H'^A'l'' 

\'A^ I MaaaayA* oakouk- i iia/AcaKkuiii I ov-roiK,\,kiiiii 

MHOr'Kl HE.V'^'t^'^"''^!'^ ^ " IpO.yOKII l K'kHaCK/AUnill 

Hlia-ka\'A» 14 I ov'ca'MUia upk uw ck HiiUk p(H( i(pk ,\1iKii 

lpO,V'k- CaOV'Y'k ICKk aKli KO HII- fUOl'IKt aUITf \-Olll'l'(lllll 

K'klCT'k IMA (i'O I TiTaailH- ,\,aUk ril 23 l KaATk CA i\ 

•kKO ioaHk KpkCT/M Kkcra kKO (i-ojk( aiuTt iipocHiiiii ,v,aMk 'iii- 

oi'k MpkTKkiyk i ctro pa ,\,>>'' iioak U()cirk uofro 24 ona :»;« 

,\H Clia-Kl .y-kl^Tk CA O HfMk illlk,\,'klUII ptSf Kk Mpll CKOfl 

15 iHH JKf raaa\-;x» 'kKO iairk f m(co iipoiiiA.- OHa JKt pfst raa 

KM lOaHa KpkCTHTfa'k CT-k- IHH }Ki r/raa\'Ai "kKo npopo 25 l Kkuik^'kUJH akki ck T'kuiia 

K'k fCTTi- 1iK0 f^VMH-K OTTv npopo K'k: HHIMk K'K UpW- RpOCH TAJ* 

16 CA'KIUiaK'k JK( ipOA'K pfMf- -kKO UITH- )fOHIT;S; ,\A MH M<" ^V 

fro:Kf aa'K ov'ckKH*\-'K loaHHa- c'kHfH;^^ na KaK>,\,'k raaK;si 

Ck fCTk Tk Kkcra OT'k Mpk loaHa KpkcriiTiak- 26 I iipii 

TKklY'k 17 T'k KO lpO,\,'k no CKpkKkHk KklCTk Upk 3a 

C'kaaK'k lAT'k lOAHa- I CkKA KaA'IK'kl l KkSACK AUriH\-K 

3a 1- Kk 'rkMKHnn,n- ipo,\ii 

■k,vki pa,\H- iKMiki (])naHna ck HHMk nt Kkcyoi-k oi'kpf 

Kparpa cKOtro kKO oikshh ca nirn ca n 27 i aKkt iiockaaKk 

f»*- 18 l\u\aui( KO ioank lpo,\,o upk Koma noKta-k npiiHfcrii 

KH- 'kKO n( .vocroirk TSK-k- raaKA^ tro- 2S OHk -^t uik,vk oyck 

iM'k'in »;fH'ki (]inanna Kpa kh;^ i k'k -ikMknni^n i npiiHc 

•i\\ CROfro 19 ipo.ynk }K( rn-k c( raaK;^ fro na Kaio,\-k- I ,\a 

Kaaiiif CA na iik i YOTkanif i cvu ,\kKiinii- I ,\,kKiina ,\a 

\'1.11 M,ia''iL :ui fhii.i.rn. iliib., L'tiaui iunuivLiu'mi, liaiid sc. an sit roMHiil.iio.'.n. In siiiimia 

\m^. '.lib glaK. char. lit. ininiatis liaec halies : u- luaiil i u|m..i1. 'J.1 aunv luiiuiliorilins 

forniis g'lag. sed radeni nianti exaratmn i>t verbis eroiKc' niiurmnn .siiijei'iiiisitnin Marc VI. 2!l — 51. 57 

CTk IA» r.lpll CllOfI '29 i CAkllll.\Kk IIOC.\,V,"TII lA KCA- HA CIIO.VKI 

UK oyifllllHII flO ll))ll,\,C>lll«\ I ll.\ CllO.Vkl H,\ "I'llkKk HfMllh 

Kh.{-.MM«N iiioYiiK fio i iio.\o 10 i i;K.!,\f ioiii/i\ Ha Akyki- iia ,\k 

;i;iiiii<.\ I Kk I'poKk :!(( i cki; k().\iii/A \'ki no ckioy i iiatii ,\,fCAi 'k- 

CA .Mi'iMi i;k Id- i Kk.jKkcin II i ii()iiir.rk ,\, yakKk i k |ikii;k 

lll/^ fUOY I'.ck fAMiio ckii',0|miiiA i Kk.ikpkKk ii.\ iiko kii;ii 

I fAiiKC HaoymiiiA :il i (ifit luk i ti(rk,\or.iii Y'^I^'""*" ' A'*'!^'''' 

npii.vK'i'f I"'*' cat.ih Hk ukcTO ov->ifmii;ouK ci;oit.rk ,v> '">"' 

f,\i"i" i noMiiiif rjiiiAO ,\.\iai;*>i'k ii(rk,v,k hiimii- i oirk 

Kiwy-^. Ko ii(inYO,\,'Mii'i'fi i '•''X'c (iiiKk (h\.H,vk,\ii Kckuk 12 i •kiii/ft 

,\«Miri'ni r.iMO.iii i lu irk iuk I'.cii i M.\c'ki'i°iiiii/K ca- 1:> i Kk 

KOAII MOIIk kCIII :!2 i ll,V>''lll'^ I'k .J<.MIKi\ OV'i;))0\'\"k K I KOIIIA i 

iiovcro mkcio i;o))ciK<uMk i ciiAkiik I o'l'k ()kikc>y 14 k^'k 

,\mni '.V.\ I i;m,vK>"'^ ''^^ •k,v^»iii'i'^ iiim\-k ;Kf Kk YA-kK'ki iiw^ik 

i iic.stiaiiiA lA MHO.Hii I Mkiim ■i'kic;^»iiiik u,v;Kk 1.) I akwi 

or'h Kck\-k i'()a,\'K TkiiiA xaMo ov'Kk,v" orHtiiiiKki cKOi/f* 93 KkMMTII K'k KOpaKAk I Kapll 

III I iia oiioMk iioaoy- i;k Kii.v'k 
I Kapiiiii/A lA- Ul i iiiiik,\,'k lie i;ii,v,k cai,\l< ,V"-"*"'*,Vf''^f caiUk o 
Hapo.v'K yiioi'k I uiiAii ff.iov; rkiiov-cTirrk iia(io,\,'ki Hi i o 

K-KiiiiA- .Ha lie Kka\"/V kKo OKk rkpf-Kk ca 'im'k i,\,( i^'k 

HA IK lin^uirrA iiac'ioYV'' I "•> iO(U» iiomoaiiTk ca 

MATk OV'Miri'll lA LlllOrC :!.) i MM 17 I lifMfpk K klK k III 10 K k KO KO n HAxKklllKi 'laCOY ll()IICT/-iJlk 

UK K'k Hfiuioy ov'HdiiiHii fro 

raaiiiA -kKO iiov-cio fcrk uk paKAk no cpk.vk uopk a ck f.yii 

cro- l o\,"K( ro,v,iiHa yiiH,v tik iia ;!fMaii- is i Kiiv'kKk ia 

:^(> OTkllOV-CIH IA ,\A lllk,VkllK CT ()a;K,\^lll IIA Kk IpfKfHIII 

K'k OKp'kC'I'KIIHIY'k CfAkY'k Kk KO Kk'rpk llpO'lllKkH'k lUk 

I KkCfY'k- KOV-IIATk CfKk l 11(111 Hf TKp'K'r-kl CTpaiKII 110 

YAkK-KI- IK IMA^T'k KO MkCO IMIkHkll l M(lll,\,f Kk HIIMk 110 

■feciii :!7 oiik ;Kf orkK-kiJiTARk riO()K« Y'-'^A''^- i Y''"''' "^ miiii/^rrii ia 

()(Mf iUk .VVVIITf i'-'k K'kl 1"J OHM IKf KII.V'kK'kllK I 110 MOpIO 

•kciii I lAAiiiA fMor ,\A IUk Y*-''A'^"''''» "f ukiiirfKaiiiA iipii 

,V'klUe KOV'IIMUk ,VI»K'lill1a Ck .^paKk K-WIII- i Kk.HkKaillA 

TOUA irkllA.Sk Y'*'l^'«''»' i •"''• '^f" '^'>"' KU.V'I^K'KIIK l i Kk^MA 

^auk iok 'Kcru '-'s (V) ii k ;k t r a a ioiiia ca- ouk iKt akki raa ck 

illlk KOAIIKO iUATl \,\k HUMU l pfHf lok ,\pk,Hai 

Kk i,\kr( ca ,\,"'''f i <*\' Tf <'■'*''» fcmk ik Korif ca 

Kk,\kKkllK lAAIIIA X Y'^'*'^''* •'' ' KkHH,\,f Kk IIIIMk Kk KOpaKAk- 

I K p'klKk :'.;i i UOK(i\'k IMk i OV'AflKf K'k'lpk l JikAO 13 AH 

29 in c.iiiuiam.mi: lit. iii.i c.-iil. iii:ni. .siiprM vers, scriiitac, tigiini lit, i. in -iii.ini.iiic cum i. cniil'iiiKli 
potest, 30 cxrri.paiuA an i:i,i'ii.|i. dub. rMuy luiuut. form, sujira vur.s. add. :i^ quae iiiicis iuclusac 
sunt lit. ca emend, delevit, pro f|uiliu,s cyrill. oyei. scripsit forma, lit. i. in i.,n.m. 1 1, iu on.n. 
45, in orT>peK. 4fi, in si, rop.n ibid., in noMO^urx ib., Bl.rpT. 48 cum l confundi potest 58 Mare. VI. r.2 ^ VII. I.",. 

\M> c,.\ '}■> IK (la.-iov'M 1x111/.% i;o o \>\k i "k y*''^'"'^ '' >•''" '^ :i>f o r kiikiii i .» 

Kkyk Ilk Kk C()k,\,kHE i\^\K oi;.\ iik pt'ie iink isk ii(K\i; k,\,/i> 

Mdinio i ii|iirkY.>i'kiiit iipii A'^'^pK pff icAik o k.ick ah 

,Voiii,.N i;k .!(t.iiUA» l.diiic.ijif neukpii kKO^KC fci'k iicaiio 

Tkciw^. L ii()iici\\iii/A .') 1 iin.V'v cm Aioyne o\'Ci"kii.iP.tii ik 
iiicuk :i;e lUk ic i;c>().vKi\k- iwi'k mwv a C()'K,\kHE l\-k .\'» 

i.Af'lf OTkC'IOlT'k OTk yfllf 

.\Kkf iio.{ii.nii/.\ II I iipki 'kiii>iv 7 Kk coyc ike MkiA^rk i.u.n ovm^n 

KkC/V c'l'p.Mut^ 'i'A> i iia'in\C/iv iiiiE oyHEiiit'k .i.iMOK'k.yiii 

llpllllOCIiril ll.\ O.VpkY'k KOA/A 'I'lCKk S OCIWKklllE KO .H.lllO 

iii'i'nMWv 1,\,e;ke cA'kiiiia.\Y/i> h i-KA"* iwKkiiK A("»''»"'i'f "('KA'* 

kKO rov,' Ec'i'k- ,')() i kinoiKE KoaiiiKk aiMik 'icKa i;()MiiiEiiiik Kjik 
,\,o i;kYo;i:,\,aaiiiE lik Kkcii an 

Kk rpa, vki an ijk CEaa iia pa "laiouu i c rki;a kiiiin,ar.rk 

cn/^.rniY'k iioaaiaaYAi iifA^* ^ ""'* no,\oi;una •iai;c>Kak Tiiopn 

;Kkirkii/,\ i MoakaYA* n A'» ">■■* 'f i.iiioia '.I I raani/A iuk ,\o 

Ilk i;kci;|)iiaii (Ui;i ki eio iijjiiko iipk orkrwrk'iaEiE C/f> .nanouk 

cii.^.'i'k C/i\ i EAiiKO aini'E npii ,\,n i:;kiii<i\ ,\,a ii|)'k,\,aaniiE i:aiiiE 

KacaaY''>» C/f* EUk ciieiiii Kki c kKi\ic<,\,E'iE II) r.iu'iii i;o (Ieme 

KaaY-** \II I I cki;kpani,i\ c,.\ irk he Mkiii oii,a ir.OEro i i.ipk tkom. 

mo^ (Jiaiuk-kii i EiEpni ork i;k i hike ;!kaoc,xoi;n rk c>ii,a an 

iiii;KkiinK'k iipninkV'kniE oik r.i()k c kyp kiiiiA^ ,\a OYiikpETk 

Ei\Ma '2 I i;iiA'Kni,A EiEpni oik 1 I i;ki ;ke raEiE aiiiTE (lE'iEi'k 

OYHEiiiiKk EIO iiEHiiciariia Miik 011,10 an i.ipii i;0(i i;airk 

pA.uaya ciipkMk he OMkiuiia ciii icvh a-W'* ' f''>f anriE 

ma kv-ixini/fi Y'^'I^'" '^' S'>'5'» C'Vh ueiie iioak.iEiiaak ecu- 

pkaY'^> •'• (l»apiickn ko- i i;cii 12 i uk tomoVj- he ociaKakETE 

iioA'l<n aiiiiE he 0Yiirkii;aiA> fio iiii'ikco;i;£ ckiKopinn 

I'k p,^j;c>v" ikiKvinrE he k.i./Ai' k 011,10 ckoeuox,"- an f.ipii ci'.oeh- 

,\,(tk;iw.MiiiE npk,vaaiiiiE crap ii,k i:i iipkciA^naiAxiniE caoKO KJKkE 

lip k.vaaniiEUk KaniiiMk e:ke 
iijik.vaciE i Ho.voKkiia rako 

I i oik Kajikan am if he iioi;a> i;a i.inora iKOtnrrf II i H|ni 

na.^vT k C/.\ HE k,v,,.\ i k i una !ki;ai;k i;kck Ha(io,v,'k raaa 

iiinoia ca^'i k 'k:i;E npiiin\ni/i\ ,\|rK nu iuk iiocaoYmaiiE i.ieiie 

;i;a'ni i;pkin lEHirk cikKak i.cn i pa.sov'iirkKarrE 
iinnayk i 'ikiiaiiouk i ko 
'i"kaoyK i o.vpouk 

5 Ho TOMk ;ke i; k n (1 a inaa y '^» 1 l'> HiiHkTOiKf irkcrk e:ke Kkirk 

ckii I K'kHii;KkHiiii,ii 110 MkTo <l>apir lAsVoy MKa KkYO,\,-.\ Kk iik he rao 

HE Y">'*A''^''"'* OY'IEIIIIHII TKOI IKEI'k OCKKpklin r II • Ilk icYO 

no Hpk,v,aaiiiiio ci'apkn,k iik he .v^iMniaa C/^»i"k CKKirkiinMiiia 

VII. 10 ai..Toc,i. ill! ;ri,.iiKM. iluliiuii), itidriu II uliuui sit 'iKi. :ni 'iKi. iliKtiii^iion: iicqucd \K) '.)(> M:n-r \ll K; Ml .")!) MK,\ Id Aunc i; k'lo luark ovmiim 

CiX'kllll.VTM ,\,.» CAKIIIlin 'k 

17 I ^v,\^ !;kiiM,v,c iic i;k ,\,ouk 
oi'k ii.vpo.V'* i;kii(h\iiia.\\;i. i 

0\,''Ullltl^H (rO II()lll"kMH 

IS i |A<\ IMK T.\KC> All KM llf 

().\.io\"[.ikAiiKii (cre- H( ().\ 

.•{C>\'Mkflf All 'kKC" KCkKO 
eaCf 1.5 KkllOy K'kXJO.VllTk K'k 
MKa Hf MOIKfTk (TO OCKKpk 
Hinil I 'I kKO Hf Kk\'0,\,M''"l» f 
MOl," I'.k C))k,VkH6 Ilk KU HpkKO 

I CKKO.s'k a(|)()e,v,onk lc\-o,\,ii'i"K 
ici-(rki;,\kin\ Kkck KpAiiikii.v 

20 |-A.I.\IIIE JKE kKO lC\-C<,V,'i^ill'l'ff 
OT'k HKa 10 CKimkllin "k 'IK.V 

21 13 ;»»'rpk,-K,vc'\,' ko OTk cpk^k 
H.\ 'iMCKA nou'kiiiiAEiiirk . ; k 

AAk ic\'o,v^rk ii(rkAic<KO,\,k.\Hkk 

AKiKO,\,k.uik£ o\-K!iicri;A 

22 'lankKki OKii,\ki A/"ia;aiik 

CTKA AkCik CTO\|',\0,\'kaHkf 

OKO A;ia;AKO YoyAaiiu rp*k 

^V'klHIl- Kf30\-Mht- 2H likC-k Cll 
3kAA'k- 13 AxTpHI IcYO.V'ATk 
I CKKpkH/AT'k HKA- UKf iOArk 
0\|'1II1I CAkllllAIII ,\A CAkllimrk 
21 I 01 -k 'lOVAOV,- KkCTAKk i,V,f I 

ii(Ck,\,'l»'*'Ki T oy-pkCKki i Cll 
,VOiikCKki i Kkiiik.v'k I'/k .V'-'' 

Mk H€ yOTkAIIIE ,VA KM KklO 
MlOAk l HE UOJKE OyTAlTII CA 
25 A kl III A K'k III II KO -.K E II 
EliAJKE ,\klHTII lukAIHE ,\,\- k HE 
HEMIIC'I'k H|Ullllk,Vklllli llplIHA 
,\,E Kk HOIAMA EIO 2(> XEHA IKE 
HOIAHklHH CI'()0(I>IIIHK IICCA 
Hklllll ()0,\,OUk i UOAkAlllE II 
,V,A t;K,\,EIIEI -k KkCk i.-i ,\h 

iiriEpE Ei/.\ 27 IIC ;ke (Ieme eh oc Vll.21'1 vcrlio iiorairi.uiii omciKi. cyrill. suiii'i-pii.- 
puiictis pnu'fixis ilol. ocusiiit, Iruc 1 \|Hi.i.\iiin 
vcrsiini addit.-i 3:i litcnic i qiiai' vcrliiiii 
liiilld scio ;in hutmi. 1 a \ir.i (listiiiiini di'lir A 
t.l k Kk nil ,\,A lljlkKkE HACklTnN'r'k c..\ 
«I„\,\,A HkCI'k KO A*''*''!'"-'' OI-MII 

97 

YA'kKA MA.VOIU'k- I IlkCOyk 110 

I'.frkiHiM 2S OHA :ke rkKkiiiiAi; k 
inn (lE'iE Ef.io\'- Ell I'll- u;o ncii 

IIO,\''^ 'l'(lEIIE.iOIA> k.V'A'l ■'» *>■' "l» 
K()0\,-|IIIHk A'^'I'I^CKk 'i'l i (lE'lE 
Ell 3A CAOKO CE i,\,ll- i:'.ll,\E 
KkC k 13 .Vl^'I'IfCf TKOEInN 

;so i iiikv'kiiiii A'''*'^''''*'''" OKpk'iE 

OI'JIOKOKIIHA. AE>K/i\lin'/'»» HA 

.Vl'k i K'kck link.v'i^ii"* 

:ii i IIAK'KI illlk.V'l* HC Ol'k Ilil'k.V'k 
Ak I' I'll CKk i CI!,\OHkCi;'k 
11(111, \,E Kk UOpE I'AAIIAEicKOE 

UE'.K.vi'-'' ii(rk,\.'kAki ,\,''>'*"f 

AKCKkl ".2 L npllKE.VOniA Kk HEf.lOy 

rAoy\"k I'Axr'kHiiK'k I r.iOA'ka 

\',1. I ,V'* K'k3i\0;KII'l "k HA Ilk 
(l.^.lw'*. :r.'> I llOlU'k I E,V,1IH'K >■'' 

I'k llAllO.VA K'kAO;KII llpkC1"kl 
CKOIWV Kk OYIIIII ErO t HAllII/'^x 
KK KOCH;i» H K'k lrJk3'klK'k '■'< \ i Kk 
3k(rkK'k HA HKO K'K3,\'kV'H-1j;'k 

i lAA EMOV" E«1k|)A'IA 

e;|;£ EC'I'k )1A3K|1'K3II C/A '■'•'< l A 
KkE )lA3K()'k30C'l'E CrA CVOV'VA 
EIO i (lA '..Vp'kHIII C/A -1>3A U.N.ikI 
KA EIO L I'AAAIIIE MIICIO :'>(i i 3A 

iipk'in ir.ik \c\ hhkomov'jke 

HE llOK'k,\,,.\'l "k EiMIKOJKE llUk 

•I"k 3AII()'klll TAAIIIE Ollll IIAME 

13 All\-A lljlOIIOKk, \,AA\-,V :'.7 i ll()k 

13 AliyA ,V,"''"'''^'VX''^" ^'^ WW^t^ 

ini'E- ,\'''''^P'^ '^'»'^f I'KOjiiri'k 

i l'AOV"\"KII/A IKOlliri "k CA'kl 

IHA'I'II i H'kM'kllA lAATII HA 

\lli 1 Ilk 'I'ki .v,"*"" HAKki unoiov,' 

nit ' .i.iinni in c\|"i.i.\-iiiii.iiic:i emend, liler.-is ci-.i 
.•iiirijiiir :rj in iii'iii;eAniii \ syjlnlia r.r suin'a. 

nnm I. .snlisei|uilnr uncus adlixns 1. ((uo si^no 
at. fio Marc VIII. 2— }:(. Uh. 'IfCO kCTII llpll.JKKaK'K 

lie oyifiiiiKki cKC>i/ft P/xa lyk- 
"2 miiAk Mil fC'i'K Ha()o,\,'i^ ci» 
•kKO o\':ki i'iui .a,"*"" iipiick,\^ 

'l"K MHk- i llf UUxI'K M(CO 

kcrii I! I aiinf or'kiiciv'iinvii 

l/A M( k.Vklll/A lik ,V>-'''^''W CKOI/A 

ocaai; kiA^Tk iia iM»rii AP'^V 
.till i;o I 'k iiiiY'k i.>.v,aaEH( 

c.vi'k ii|iiiiiikaii I i o-ikivkiiria 
iii/ft fyoy o\,"uiiiinii fio oi'k ka. 

,\C>Y MO/KfTK KklO CIIIA liaC'kl 

•iiirii \-akKa na iio^'CTkiHii 

T) i KkllJIOCII l/A KOaiIKO lUATe 

\'A'kK'K- OHM ;Kf p'kiiinv :k i> i no 
lUAk iiapo.vM' KksaciiiTii iia 

.{fM.MI i llplllUk C(,V,Mk r^^ 

yakKK \-Ka,\,v Kk3,\,aKk iipk 
aoiiii i .V'H^'i'f ov'-ifiiiiKCUk 
cKoiuk ,v,a ii(rk,\kiio.\arai7>x 
Ik i iioao;kiiiiia Mpkv'K iia()0,\,o 
MK 7 i iiukaY-v (ikiKiink i.ia 

AO i Tkl KIKIIKk ()fHf 

ii()k,vkAC<;i;ii If i vm s kiiiA ;Kf 
i iiac'ki'i'iiiii/.\ C/A' i iik.SnMii/A 

l.iKkll "kKkl C>V-|;(KH"Yk Cf,V,'-"» 

i;oiiiMiiiHk 'I Kk ;Kf IvVi^iiiiiiV'k 
■ki;c> Hfi-ki()ii rkiCA«iiri/A i o 

I'kllOV'CIII l/,\ Id i AKkf KkAk 
3k r.'k KOpAKk Ck OVKIIIIKkl 

ckoiuii ii()ii,v( r.k cipanki 
,VaAKMai!C>\'.lia!ikcKki 

I I I ii;tii,\,;tx <Iia|)iic'kii' I HaH/Mii/.\ 

CkT/A.ia Til Cn\ Ck HIIMk icKA^ 

iiiif oi'k 11(10 ^iiaunikk ck MC( icKOYiiiai/Viirr( ii 12 I Kk 
.i,\,kYHA»i'.'k ,\Y"''*''"» cr.oinik 
raa 'ik'io po,v,ock aiiar.unkk 
iiiiifT'k amim' i'ai;^^ I'.a 

Uk AlllTf ,\aCTK C/A pO.VOV Cf 

MOV .HiiaMfiiiif- 13 i ocrai'.k i«\ 

l'.'kA'k3'k liaK'kl K'k KOiiaKAk- 

i,V( iia OH'k iioAk I I i 3ai;kiiiiM 
I'.k^/A'iii Y'^KK'ki I (la.SK'k 
(,\,mK'>ro Y'*'!^'''*' Ml iiiikaY'^» 

Ck COKOI^Ax Kk KOpaKII IT) I II () k III T a 
AIIK IM'k I'AnN KII,\,irrE KiMO 

,Vki( C/A OTk K uaca <]>a()iic'k 
icKa i OT'k KKaca ipo.voKa 
Up I iionrkiiiiAkaY'^' .vpovrk i;k 
.VpciyroY laij^^iinf kiio yAkuk 

ME lyaM'k' 17 Mki'O IIOM-kllllA'k 

aif kKO Y'^'l^Kk HE luarE 

HE Oy All •lk>EIE nil (iA^iOV-UkE 
If OKAMEIIEIIO AM IMAIf 

99 

cp'kAhiM KaiiiE' is OHM lM;)uiirE 
HE iui,\,ii-i'E I oyinii Im/Vimie 

ME CA-kllllM'I'E i HE HOMkllM 

IE /Ml lit Er,\,a M^Tk Y'*'^'^''» "('■'^ 

AOIUMY'K Kk IIATk 'l"klC/'K 

Milk i KOi\IIKO KOMIk OrKpOV'Y'^ 

Kk.-J/AC'IE l',\ailln\ (UOy K I 

2(» I Ei'.ya CE,v,MHu\ irk 'ietki 

(III 'I'klC/^.llir^ KOiVIIKO KOIIIk 
Hllll,k icilAkllEllkk 0\|'K))0\'\"k 

Kk3AC'i'E- OHM :ke p'kMJA ;k 

21 i r,\A UfK HE o\- AH ()a30\,-Mk 
ETE 22 1 M()II,\,E Kk K II ,V k C A i,V, A. 
i ll|IIIKE,t,OIIIWV Kk MEMOy CA'k 
IIA I MOAkAY-'^ I A'> I KOCIIE 
I'k 2;! I MtJik 3A p;*»KA» CAkllA 
ElO i II3I;E,\,E M Kktlk 13 iik VniJl 1.11. Mil Mil 1..U.I1U ilubitMi'i' licet Fa^- ■''^■i v. 1 i-.i,ri., v. 2 iiri,i;,r,., v. :> iiiu-u., 

\'. 2'i ri|.aiii,i roniiani litcriic i. aileo odnriisaiii cxliiltciil , iit, inter i. et t. (iisoeriiei-e iiei|iieaiii 
\'lll.ll 11. iKc niiiii sit i-i. lire, ilijiidicai-e lieijueo IT (|ii.ie iniiiss.i sunt \'eiii.i eiiienilafdr 

inediii inter versus s|iati(i et in iiiari;iiio eyi-illicis eliaraef. aililidit; ir |.M,in\Ml.r, ii...\( r.i.ir.i.ia 
mil. I'ai;-. 'Mil v. s n.-ii.i., v. Id r.\ [qmyx i,. v. Hi Kurii.-ii. Iniin.-iiii lit. i. nou <alis pel'- 

siiieiie expiessani lialieiit. M.no. Mil. _>1 IX. :i ( 

cii i iiAMii-->. ii.» O'lii fio Kk ii.\ o\-'ifmii;hi ci:oi/.\ .;.\n|rk 

.'t/XiMKii (i/VH'k n.\ iiK i;kii(1.iim.> in iifr(ioi;ii i a,.\ i.yii .t.\ uu 

.tiiiE II iiiiii'f Mkio r.ii,v,irr k noiA> co loiio kuo ik Mkic,\ii 

"21 i irk.'{k()ki;'k r,\.\aiiif i;n;i;,\,-^> iiiii kiiu C/'^.i k iwKkk iik kiuf 

•iKki kKO A r.ii;i;,v,->> \\'' mcio.i- :; I I ii()ii.;ki;.\Kk ihjio.vm 

.V'MiiivA '!■> no louk iKf (i.iKki ck o\'>iniiii:ki cHoiuii (icif 

iuk iMU \-iMirrn-k no link 

K'k.'iAOHtii ()-vii,k ii.\ o'lii no irii ,v,'» oi"kK()k;Kfi "k c,.\ cfi;f 

I C'kTKOjlll I ll))C<.ik))klll i 0\- i Kk.SkMn-'k KpCI'k CKOI 

■n'.0(iii C/A i o\".fk))k KC<A ci;k i I()/A,v,(I"k no ynk ;;:> i;i;f i;o .\ 

•I'kAO 21; I iiockA.v I I'.k ,voMk iiiif yoinifTk ,v,iii,v cr.oiA. ck 

no i'A,.\- Mil Kk likck Kkim.vn iiac in iioi-o\,-i;irrk Wv i iiiKf 

nil iiOKk:u,\,k niiKoyov;K( I'.k noio\-i;iri k ^ni/i^ ckoia. U(hi 

I'.kcii 27 [:ni,\( ;i;( iic i oy'if )i<»An i n;a1„\irk I'k ciifi-k 

111111,11 no Kk I'.kCk Kfcapni/A C/A- :i(i i;.\k i;o fcrk iiOAk.i.i mi;o\,* 
(|iii.\iiiioi'.'ki I ii.\ n.^.'i'ii r.'k 

ii|iaiiia.iiiiE o\|'MfniiK'ki ci;oiw\ .viiiif ii|iiioK)i<Ain rti "k i iikck 

lAA iuk Koro U/A lAcif uiipk i orkiii rcinrk ,\,ovn''">» 

Mii,ii Kkirn 2s onii :Kf orkirk ckoia, ;!7 Mkio i;o ,V'*^''"'^ 'n;'K 

Mi'iaiiinv u'Kii loana iipkcin i.iukn,\« ;ia ,v"'^ cl;oK^^ lis i 

•itak i iinii laiiiiK a ,v,l'0V ;i>f i>o iioci"ki,\,ni'k cwn mnir 

.^111 f,vnHoro OTk npopoKk I yoi\"k caoiifck- Kk i)o,\,k cf 

2'.) i TTi raa iuik km xe i;oro Mk ii))kaioKO,vkiMK- i rpknik 

U/A IWCTC Kkiril OI'kKk HkUk i Cllk MCKkl llOCI'kl 

iniaKk ;Kf iinpk \i\.\ n.iov" ,\,n r k C/.\ no ii,\A iipn.vcrK 

Tki fcn \-h ;!0 I .Haii)rkiii it.ik Kk caaKk oii,a cKon'o- ck at>a'kH 

,\i\ MiiKOMO\'<KE iif law^ik cTkiMii IX I I laaaiiK iuk- 

HfMk. :^>l I naH/Ai'k ov'Mirni ia ariiin iAk*^ naMk- ca. r k 

•kKO no.voKaci "k cnor 'ickov,- rifpii ork ch,\t ciouMiiiiii\-k 

iiioy Mnoi'o iiocT(ia,\'»i'H i'»»f "' iu^^rk KkKoycinii 100 ckBpkiii ,v*-'*nk,\f;i«f Kii^'J^ 

'l"k ll,ilCIIE IwUlU' ll)llllllk,V,'Kin(( 

l HCKOYiiifHoy Kki'iii O'i'k cia Kk ciiAk 2 I no III f CI- II A n '» 

pknk I a()\'iif)Ui i K'kHiCKk iioi/.Ni'k lie nnpa i kKoi-.a 

HiiKk- i ov'Kiiniov" Kki'in- i oaiia L i;k.tKf,v,* '"^ **'^ * '^ 

i ■rpcnii A""* KkcK(rkcii,v ))a. kmcok/^.- tAnnki I ii)rk 

III ■.;2 I \\( OKniiovirtX C/^ caoKO OK(ia.iii c,\ iipkAK niiMii '■'> i Kki 

laaaiiif I iipntuk i n{i))k iiwa (Ui.iki no Akini-MirivA c-.\ 

iia'i/f>rk n()kin'rH tuoy :'.;'> oiik iikaki skAO kco i ciiki- k 

■Ail OKpaUITk C/ft I KkHkpkKk 

I'ag. ilDii V. 22 laRMUiiiii (iiiii'tnlator cyi'ill. c.\|jli'\it .i.uiir, Icj,'!; ,i,i.niir. 27 in. ui.^i. i^iiic 

cyrill. ita cnn-oxit ut lofo ciiar. j;Ia.a;. i. orasi i-\ rillii'iini >i M(ri|ituiii ^ 

dill)., tbriiia lit. propiii.s ad i. ijiiaiu i. accedif, litrr.ir i (|iiac imix 

J. In luarifiiie vor.sus '.I — 10 cyrillicn cliaractcrilni.s aiili(|ius li.u-c 

qiiar I'ortMS.-c i-iiiii vcrlio rDiiiiin oiiiijiinK''i"l-'i L'!<t ii^ in im 

:ili.iM iif. 1. -ill I. disfcnd iici|iiit t :i2 iiim." 


HI. ail ii|iii''.M 


<l'i|lli(ll]- lllicl 


i.s aillixiis cs 


-Idssa a.ldil: 


I M|H.ilim.llr 


11.1,1. (|iiiid V 


s li-itiir i; 62 Mai-'-. IX. 1-21. 

lOl 111 ii(HiiiiK,v,k i;'K c»v"Mfmii;oirK mi 

■kn'k\'K;K( iif tioiKfrk- riiailx ,\,k ii.\()c>,vk uiiork o mii\-k i i;k 

I ii.v ;tfr.i.\k laijo KkAiiTH- 4 i a ini;i;KiiiiKki ckT/i\3.\ii*^iiri/A 

KM ivA it.ik i.Mik c'k nockor.ik ca ck hiimh 15 I .\Kk( Kkck 

i KUaiiUTf r.\tA.iiii'.> Ck ici.ik h,\j)o,v,'k i;ii,v,kKkiiit ii c>y;K.\c;»» 
."i I oi-ki;kiu r.\Kk iinpk i,x.\ iiciiii- C/A i iipiiiuiiiiiA^iu'rE nk-io 

(lai; KM A '•"''' ('">"' H.\Mk ck,vf k.v.iy;^* i- l(i I Kkiipocii Kkiiii 

K'klTH- i C'kTKOpHU'k K K()0 .KkHIIKkl- 'IkTO C'kT/A3.\f 

K'kl- TfKl\ (,V><>I^> i U0C1C If C/A Kk CfK'k 17 I T k E'. k III I' .\ 

OKU (.V""'^^ i "'*" (,V"H/V>- Kk (, Villi 1^ Oik IU>(10,V'» I'f'lf 

(J Hf K'k.vk.niK KO Hkio lAf'r ii|iii 
criiaiiikHii KO KkaYA» " Kki ;Kf 10-2 OKAaKk ockHki/A i/A I 11(111, \,f ov'Miri(.\k'> ii|)iii;kck chk mom 

laac k i.i oKAaKa raA- ck i Kk ifKk i!.i;KUjrk ,\\'h. irkMk 

ci'k ciik Moi K'ksa'ioKafirki raovyk Is like auiTf KO.Mi>Kk,\,'''' 

iiocaov'iiiai'if tro- s I Kkiif ii.in-k i (la^KHKaark i i iik 

;^aaii.>x r.kHkiilvK'kiiie' iimko hm rkiirnrrk' I CKpk;i;kiii'i°e 

IO;Kf ME KII,V,Klll''^ l"K rOUOV'- 'l"k .H;*iK'kl CKOIMII l OH'kMk 

Ilk ica f.viiHoro ck coKOi*- Hkfrk i pkyK ovifHiiKOMk 

U C'k\'0,\,'Alin'fMk ;K( iUTv ck IKOiUK \A ijK.Vfll-^* l"k I 

ropki .saiipkrH iu-k ,\.\ mm I me Kk^norA* 19 ohtv :ke otk 

KOf.lOV'JKE ME IIOKk.V'A l"k ■kH:E KklMiaKk PAa iC' pO,Vf HEKk 

Kii,\,kiii/A rkKki.KH" £r,\a pkMk ,v,>-"* Koak Kk Kack ka^a*- 

CHk HCKki it r.i(rkii'.Ki\-k A'-"' Koak 'rpkiiaA^ k'M- iipMHE 

CkTE M KK MMli 20 I MpMM'kC/A I KkCKpKCMET'k- III I C>V'A()k;KaMI,i\ Kk MEUOV- I KMAlvK'K I AV* 

CXOKO Kk CEK'k- C'k'l\A;^aiiKMIIE Ckl(l/ACE II- l MaA> Ha .SEI.iail 

C/A- Mk'IO fCT'K E;K« 13 UpkTKkl KaakaillE CA IlKHkl Tkuri/A 

Y'K K'KCKpTvCH/'hTll 11 I Kkllpailia 21 l KKIIpOCM HC ^\\i\ EPO- KOAH 

a\'A» raKKMiTE kKO P/iKS^Tk ko akrk ectk ot'k HEiXiUKE ce 

KkMli;KkMIIII,M kKO lAH llOAOKaETk Kkl EMOV OMk IKE pEHE EUOV'- IH 

Mpinii iipkiKAE 1- '^fft^ >iif orkKk ipOHiiirki 22 i umo;khheiax ii 

linaKTv pEME lUk Kk Olllk I'.kKp'kIKE I K'k KOA^i' 

iairk ov^'ko iipiiiiikA'K iip^kiKAE ov," a-* i i»i' Moroy'Kiia'k- M'k aiUTE 

CTpOlTk KCk MOIKEUIH- M0U03M Mai.lk- 

i KAKO ECl'k IKailO CMk HCH'k 

Mk- A'' IIIIOIO MOCTpaiKAETK UllAOCpKAOKaKK IKE MaCk 2'.') MC- 

i o\|'MMMk;K/ivi "k I \'^ Mk laiA. lia pEiE EMov"- e;ke aujTE laoiKEimi 

M'k- -kKO iank iipiiAE i ckiko Kkfioiiaiii likck likSMOiKkMa 

piiiii/A EMOv; EAHKOJKE YOTkuiA- i;kpo\"tA.iirrwf.io\'- 24 i aKkE KkSk 

■kKOJKE ECT'k MCAHO HEUk- HHKli OHK OTpOMATt- C'K CAK.Ha 

IX.."! verbo 3rM.it. cyril. ii supeii^is., lege w^m.iii; in r.icr lit. r supra r.ie positam cud. exli. 

11 — 12 quae post I.ko i.iii sequuntur u.^quo ad iiiwi. npi-.Hj.Tc primum omissa, deinde ali t'ltdtMii 
ut videtur scriba niinutioiibus lit. fonnis medio inter versus spatio iiiterposita sunt 
IS iMon. si vis imoti, lege; in ,ia i;K,ii'ii.i.n. ; de t'oinia lit. i dubitare licet, pro ; ])(>test i leg 
21 alternni cmov supra vers. scr. Marc. IX. 2:)— Hi. C,.'} 

MM i-A.t.niK i;'k(K">\'i;>» in iiouo r.ikiini I Kckyk c<\ov"i\\ 

:!ii MOHiKH" iifi;k))Kio 2."> I'.ii.vkKiv :>ii i ii()iiiM'k oipo'iws iioci'.u;ii f 

iKf lie kiio ck(iiiiinri'iv c..\ ii.\()o 

,Vk- .i.\ii(ikrii ,\\c<y iiciiicior no C()k,\,k iyk i oiikr.ik e (ifif 

mc»Y- lAA fMoy iikr.rki i iaoy i"k :i7 imu aiiiif (,\,iiiic> iwko 

Y'ki A"" '"'''^ '" '>f'i^'^ i-5ii i;ki\"k r(ic»i,i\i -k iiiiiiiufi'k 

,\il UKIIflO i i;k TOMOY IK Kk Ilk llll-ft IHO( M«\ llpllf U,\ f T k 

iiii,\,ii Kk Ilk 2(i i i;k;tkiiiii;k i i iiMif aiiiif nuiu ii()iifMA( 

iniioi'C* ii();»wK.\i;k CA i-'{"A' '"'* "^ "^"^ ii))iifM,\n 'k 

I K'kicTk 'kKO I ypkii'/k kKO MHO Ilk iiockA.VKkiin.iro i.Kft ;is (V) I k 

311 rAa.v\'/V kKO orMpki -k J7 iic ;Kf i; km r,\ fr.iov- ioAiik ia,.\ o\,"iii 

iM-k I HA ^\^^K^^ Kk3,v"'vii:i;f " if.MO i;ii,vk\-on,ik rif().\ o i 

I K-kCIW- 2S I K'Klllk.V'kllllO mOV," lUlfllll TI'.OfMk L{l'OII<Mllia Kk 

Kk .v'''^''*^- CV''^"'"^" ''"'■"* i>'kii)).» cki i;K( IK \-o,v,iii"k iic> iiack 

iii.i.\Y,v I f A" "'•''''*''' K.»Kc> iLiki i Kk;!i:|i.\iiii\'OMk (Uoy kKO 

iif K-k.^Morourk l.HrkM.viii (v^ iit iiocAkAOK.\ ii.vMk :i9 He :Kf ju 

211 I ))fME lUk I'k (lOA'l^ "f IMai-k 'If ff.KH' IK KpailHTf (MO^ 

HiiMiiii.ik:t:E Lsinii rkKkuo iiiiKk rc>;Kf ko fcrk iiKf ii'.o 

(liri'k CII/\,V MOfUk ilUlfHII- 

i Kk;{iuo:K('i"k Kk cKopk :rh 

MOAiriKClAx i MOCrOMk I Ol'k AOCAOKinil MA 10 ilKt KO Ilk 

T/I^A'^V i"IKA'«"'f- i,V'^''Y'*> ^''KO Cl'k IIA Kkl no KACk tCI'k 

.3k rAAIIAflJK i IK \-0|-kAllK li l;KE KO Allllf IIAIIOli'k Kkl 

,\A i KkTO oYKkci'k :>! o\j->iaAiiK 'lAiiLv i;oAM i'>'i^ I'l'^^ '•^'>o 

KO C>\'M6imKkl CKOIA l I'A.iailK I'vpkC rilkllll fC'lf- ar.iiiM 

iiuik- kKO ciik -icKki iipkA'diK lAi-^ KAUk IK iioroYKiri "k 

KA.Af'1'k Kk (KVH'k HCII,k i 0\," 
Klii;i>'l"k I' i 0\'i;iKII'k K'kll'.'k 103 un Kk 'iprnii A"i» 1. kcr.pkciK Mk.:Aki ci;o(i*iv 12 i ii;Kf aim if 

•I'k- :i2 OHM ;Kf IK ()A30V'MkA\'A» lAA CkKAA.SIIIII 'k f A" ">•'''"'''' '^'i'*^ 

I KOkA\'Ai C/A KkllpOCinil I MAAkiy'k Cll\"k KkpOYI-^^ 

;i:! I n()IIAf I'k KA II ( )) k II A0\|- M k lllllll\-k Kk M.A AfKpkf f 

AOMO\,' Kkir.k K'kll|)AIIIAAIIK l,.\ l Kk I.KH' Cl'k IIA'K Allllf 0K/\0 

Mk'iO IIA IIA.III Kk l(Kk no ;K/A'l"k KAIUfllk ;K))kllOKkirkl 

MkiniAkAUKIf :'. I Ollll ;K( UAk'IA Kkl (rO I K kKpkl-VI'k t Kk 

A\-;»i- Al'^V"** '"■* .Vl"'V''''"'V '''■'' *■'* t.IO(K K) I AIIITf CkKAAIKirkf 

•ivA3AAnK C/A IIA ii;>»i'n Kkio I Ik ivji ^^^x\^^ TKOk OTkcknn t^^ 

Cl'k KOAlll- ;i5 i C'kA'k rAACII Af'>('''^f '" fC'I'K MAAOMOIII'I'lllA^ 

KA IIA Af^-^'f i '''^<' iuik Kk IKIIKO'I'K Kkllinil- IKIKf 

AIIITf KkTO X''''""''f''"'* ClAp'kl All OK'k ();»»H'k llUI-l.llll'IO i'l'll 

K'kl'I'H A'* K/^iAf'"'* KC'k\"k Kk 1.fOIIA» Kk Olllk IKIAIIIA; 

■2(i I (|Uii(l nicilimii luciiiii iiitrr l.i.ci ct \i|n.ii;i. nlifinrt, in fod. .sii|ir:i vers. scr. '-'^ .imm i. 

an iiiiib dull. 3,'i in rinMi.iiii.rl.aiu'jTc syllalia iii'' .-iiipra vcr.-*. addita est -1 1 ii.r.vi;iainr 

an C1.TA3. di.9cerni nc(|Mit :t7 in, ima scrili:i iincd lifcnii' i _i) adfixo a in.nu ni.si I'allur 

distinguere voluit 41 humt, vel liaML. I'J lit. i in iup i.iioirMriii uncus adf. r, J M.irc. IX. 4 I —X. 17. 

Ill I'd I I lA^'i^^ 'i|iKKk l^'K IK paciioy'C'i'Kii'MUN ik\irc.\'ni 

o\-t.iii().\ri-K i oiHK Hf o^ra i iiorcTinii ."> l o TKr.-kiiiT.j 

c.\ri-k l."> i aiirif Hcra Ti;ok nk iic pt'if Uik iic> iKfcro 

cki;.\.\;i;irkn -k I/A oi'kck C()k,\iiio KaiiuMoy iianca 

11,11 lA. ,\fK()kf III fCTk i;k iw\Uk .taiicKk.Vk cklA^ li a ork 

iiiirii I'.k ;i;iii;oi 'k Yiicr.iov- iia'in\aa cK3k,v,aiiiiio M;t;;Ka 

iif;r.f All ,v"'^ no;i k iM;>.iii'iio i iKfii^; ck'iKopiiak 'k (crk 

KkK(lk:KfllCV' KklTII Kk t.(0 Kk C(IC> pa,\ll OCTaiUITk HKK 

ii.v K'k oi'Hk H( i'aiii;t^iii'i'ci' oi^a ci.ono I iii))k I npii.ik 

Hi lAfJKf MpkKk i\'k HC Oyillll lliri'k C/A Kk IKfllk Cl'.Ctll- S [ K,V 
Aff *•■*'"* 'i'* IIAkTk JA""^» (>an"k i oiiik ME ovracat Ik rkuk :Kt oy.Kt irkcTf A '^'*- 

17 I am If OKO 'ri;of ckKaa;i;!rk( iik iiak'ik sa""'* '^ f-*^' ov'ko 

Tk TnN icTkKim I A'>'"'l''^f '•'» CkHCraak fCTk MKk A'* 

Til (ci"k ck fA""'^'-"' oKOMk Hf (la.ia/VMafi'k 10 I I'/k A"-"* 

KkHirill Kk miCllf KIKIIf HflKf UC>\," liaK'kl OyHf 111111,11 flO 

.Ml oirk OMii ki-^.iiiiK> irii o cfiiik KMipaiiiaaya* i 

Kk hfoiiA. oriikiiAJA> Is i,\,f;i;6 

Hp-kKk i\'k Hf oviuiipafTk I I i i'/\a iuk buf ko aiiiTf iioy 

1 oi'Hk Hf orracatTk 40 Kkck criii-k :KfHA» ckoia. i o;i;fHii 

Kk KO OrilfUk IICkCTk C«V I Ik C/A IHOIA^ ll(rkaK>Kkl Tt\0 

KkC'kKa H:)rkTKa coaiii* oco (iirrk iia iiia> 12 i ainif :Kfiia iicy 

aiiTk Cn^ .')() .yc'Kpo fCTk ccak ciiiKkiiiii UAiiKa CM I iioca 

aiiiTf ail Xf coak iifcaaHa iiifrk .na uik iipkaKJK'ki 

K;K,\fTk MfUk ^M ocoaiiTf iKOniri-k IM I ii p ii Hoiiiaa\-,v Kk 

iykcTf coak Kk cfKk i iifHov .vkrii ,\a I/A KcciifTk 

Miipk lykiiTf iUf;K,v,K' co c>r'ifiiiiii,ii ;ke ii)rkiirraaY,>»- 

KOI*- XI i OTk T/V,\CV' Kk 11)111 llpllllOCMllllllMk • 14 KII,\,kKk 

Af KK ii()k,\,kaki iio.vfi :ke iic iifi'o,v,OKa i raa iPji'K- 

cK'ki no OHOiiik iioaoy iop'.va iif .vkiif ,\,kTiii iipH\-o,\H 
Ha- i npH,v->» iiaKki Hapo.yii th Kk uirk i lu KpaiuiTf I 

Kk HfMor I kKO ir.rk okki m k laivkYk ko fcrk upciKiif 

sail iiaKki ox'Haaiiif i^a kikhe 1-"i auiiiik ^al7>^ KauK 

2 I II p II cr --tui k III f (])apHC-ki i;Kf aiirif Hf iiptiiufrk 

Upckk KiKirk kKO orpOMA- 

'''■* Hf IMark KkHHTII Kk H<- 

KkiipaiiiaaYA^ i aiiiif .yocro Hi I OKk i.i k i KaarocaoKfiina 

ii'k [i1,v;kk> JKfHA» iio\'iiriarii aiiif KKsaarai/A p^»ii,'k iia iif 
oKov'iiiaiA^iiiTf II :t OHk ;Kf oi-kKk 17 I c Y •>■< A »* '" '■' •^'' i^' """^ V "•' "'^"'k- 

iiiraKk pfMf ifiik Mkio Ka iipinfUk f.viiiik Koiark 

yk 3aiiOK'k,\'k mu'cii 1 ohm ;Kf i iioKaoiiii c,.n fucv iia Koakiiov- 
pkiii/A iiOKfa-k moch KkiiHrhi 

11 M|ii.iii. an "ivi.ni. club. 47 in ct. e,iiiirl;Mi. oi.omi. lit. c supni v. scripta 44 ct 4S i, in uvMnpai-ri,, 
li; in i\ r. (Inliiiini est X.7 i;i. in ici. -.icut t-adfni qiiidcm manii seil supra v. addituin I") i. \u 
iiuMi. nun satis chiie exprcssura Hi lacuna in oOi,mi. liteiam e erasaiu continuis.sc vidclur Mine. X. IS— 3 1. (55 

irkll|).\lll.\.\IIIE I 0\,->m TfAlO Kh TO MOiKfl'k Cllfllk Kkllll 

KA.vi'Ki <ikio ckii;0(i<^. 27 i Kk;tk(rkKk iia i\a\ iic lAa 

,V<» IKIIKCI'k K'k'IkM'kl ll.\CAk OTk Mlik IHI'.k.HBOIKkilO- Hk 

,v,c>YWi is ic ;Kf |)fi( 'iki'O u..\ lu ork k.\ r.ck i;o Hk.syoiKk 

ri\fiiin K/\ai'.\ iiiiKkiojKf ii.\ oi'k i;a C/^>i k 2s M.\'i/i\ r k 1(»T Ki\.ir"k TkKkyo f,v,iiirk i;k 
11) .•saiioK-k.VH I'.kcH lu ii(ik,\w 

Kki ,\ki IK ov'KHi- iif ov'Kpa luiiik raaiii Einoy cf nrw 

,\,n "f AkiKf ckKk.vk'itak oi'iai'.iiYOUk i;kck i r.k 

cii'.orii ME OKiivii Mkiii <>\\,.\ c,\k,\,k Tfkf l,v,o\-OMk 2'.t (V)rk 

ci'.odo i r.i(ik 2(1 (V)irk ;i;f oik Kkmiank ;Kf iic pfif aimiii 

K'kiiiiaKk ))("if cMov" oyiirif ima^ uaiuk iiiiKkroHU ectk 

Ak">- r.kck cii c kY))aiiii\'k oik i;i;f ocraKin'k .v-"*'-''* '*" 

K>iiocTii moei>i\' 21 ic ;i;f r.k.^k K(K\ rpiiiA^ an cfCTjrki- 

p'kK'k Kk^iVK^Kii I i )iE'if e ail oii,a an upk an ;keiu«' 

Moy aiiiiE YoiiiiEiiiii ckujik an H,.\,\,a ,\ii ctaa- luifiif ))a,\,H 

uiEH'k Kkllll- E.viiiioi'o ECU i EKt<airk :sii aiii'i'E he luar k 

HE .voKOHkiaak i,vii saii n(iiMn\iii ckiO()iiii,EfA> iikiMk 

Ko iuaiiiii 11)10, \,a;i;,\,k- i ,\,a i;k i;)rkiii<A ce ,vomki- K(iai'()ki7»> 

;i;,v,k HiiiiniiiMk i iiukiii cei rpki i oii,a i i.ipk i m-a 

iuaiHii c'kK|ioi;iiiii'i'E iia HKc\"k ,\a i cfAA 110 i^ii-'kiiaiiiii 

i H()ii,\,ii \'o,v,ii li'k cakyk [.If i iik I'.kKk i|i/A,\,a»iiriki ;kii 

HE Kk.skr.iii KpkCTk Kork KkMkiiki 111 A\ho.sii k«v 

Va.i k iipki'.iii iiocak,v,kHiii 

22 (i)Hk ;i;e ,V)i<i\cEak Kkiiik o caoiu i iiocak.vkiiiii ii|)-ki:iii 

CE oiii.vE cK))ki;/A Klv KO iMkinN ^12 Kkay^ Xf iia iia>rii I Kkc\"o 

ckiVAiKaiiirk luiiora- 2:i i iik.tk ,v<Miiif Kk lau'k i Kk iiapki/A 

pIvK'k HC- raa or'ifiiiiKOMk iic i ov';Kacaa\';^. C/A- i iiocak 

CKOIM'K KaKO HE 0\,',\,'>"''^'» i'''^' A"* l()'AA^»"''''f KOka\'/^» f,A 

uiiEH KoraTkciKO Kk mycc I iioiuk iic iiauki oi;a iia ,v,e 

KHWU KkHH,\,;>.'i"k 21 OYMEHll 

mi JKf OYiKacaa)f;^« C/A o caoke ci/Ate iiaM/Ai-k lUh r,\arii 

cf\"'k Ero Hc iKE iiaKM OTkKk EiKE \-o'rkaiiiE Kkllll Euov" :.:! kKO 

iiriai'/k raa Uik "i/A.^a kKO ce r.kc\'0,\,iiMk kk laMk I ciik 

HE o^A >•'''>'» ECT'k OYiikKaiA.1111111 "I'lCK'ki ii()k,\airk iwi»,\f'<"'^ 

Mk lia KOraikCTKO l/k UpCIIE ap \'IIE()EOMk i KklllOKklllIKO 

KjKiif KkHiri'ii 2.') oYA'''''»''^f f i^'i^ i oc;>», V/Ai'k i iia ckUfik 

CTk KEakK;>»,\,0\.'- CKK03k Ik l llpk,Va,\,'AI "'» I ln^.^•klKO 

ir-kaiiHlv OYHiH iipolrii- he uw '.<\ i iiop/^.rai-^>rk C/A Euor 

JKE KOraiOV' Kk UpCME KIKkE l OV TEllA.I'k I i OIKXhMA^'I'k I 

KkHiriH 2() OHii Mif i.H aii\-a ,v," i ov'KkiA»rk i I ipt riii ,\Hk 

l!i in c"i,i!t.,i. I't .iH ill i\i:iii. lit. 

IlIIHxMlIIKO.MI. :lll Kl.Illl'.Kl.lim.ciMI. 

iiptAaAATT, foiiiia lit. I. (luljia, I 1. (Ill 


Ilia. I'm 


■t:issc I. 


M'J \[< 


.r.ll-.il 


> :ui 


■.rl.ii. 


, :t:i ici,- 


lull, ; 


(■|-..|.,1X 


11. 1 . Hmiia 


lit. 1 111 


111 s:i 


lis (■ 


hiiii cxp: 


ressa . ii 


;i' si 


vis iii> 


lau.mi.. 
9 

fiR M.-.rr. X. :;.-, - XI, :>,. 

KkCKpkCMf TK ',\.t i ll))k,Vk llll Ilk IIOCAOV'IKHTk l A'*'" ,V'"^» 

Mk i,v,oci( ikKOKk i cuik ci;c>ia> i.sK<\iwWH'k ha Miioi'ki koh 

CHA .{IKf,\fOK.\ r.UAxlllia E H; I ll()ll,\^» K K 6 () II \- «1» l IIC\-C>A'ft 

MC«Y C>\j-'lll rfAlO \-OIIITfKk ,\A IIIIIO flUOy Kk f()HYOH.\- I CvyHf 

(loiKf .iiirif ii(iociiKk ckTi'.o iiiiKOMk fro I HapoAOV luiioroy- 

piiiiiii iiAMa 'Ml ic ;i;e p(M( ima ciik r iiUEOKk i;.i|i riii.iEii 

Mk'IO Y'-'''"'''*''''* CklliOpA. KA CVkllk ck.vk.viiif llpll im.ih y,\,^> 

MA :'.7 oin ;i;( (Vkcrt fiiiov" ,\a ii.\i„\ 17 i cA-kiiiiaKk kKo iic iia 

;i;,v,k iiaiLia ,\'' fA""'"^ "^ a'^"'*' Mpkiiiiirk (ci-k iiai-A'i'k .sk 

i.\. IflU i (A»ll°k A'kKA^I^ l'..\lll I rAr\ cut A'""!^ "Cf- 

Ifkf C/AAfl^'l^ '^■'^ CA.\Kk TKO IIOUIIAOYi IL1/i\- IS I ll|)'klll'|-.\.\ 

fl :iS ic HU ()('l( IMA Hf Kk Y'^' f'-">V l^"">'''iH- A'' O^MAk 

Cl'.\ C/A "HCO ll()OC<Mllia- 'liri-k OII'K ;Kf is AIIYA Kkllll 

k.Mllf CHf A'>K'k I10IUIH/\0VI 

Ids . 

M/A l'.» I C'laK'k HC ()(HC IM'k- 

MOIKflW All IIHIII >iaill/V Y!l^■A■^.^ Kk.tr,\.\Clllf I- I Kk3'KKA.\ 

AHh IIIIIA. All KpklllinilUIHk Y'^* CAkllkHA rA>A^LIIT( (1110^ 

iUklKf AHk i;)lkllllAIAx C/i\ K()k AC'*'*'*' ' K'kC'IAHII 30Kf Tk 

CIHTII C/A ;>;i OIIA JtU (IkCTf fMCV' VA ."id Ollk iKf O'l •kKpkrk (Ill3kl 

MOHJfKk- ic j»;f (»Hf iiuiA cr.oi/.N KkciAKk iipiiAf i;k im Hjui;k; o^KO iA.;Kf ahw iiiiia* iciik 

(TA i Kpklll'I'EIIIKMk iniklKE 

A3k Kpklll'I'Av C/i\ K()kClirrA CM ICl'KH- 51 i OTkKlvliriAlik 

40 A t^fCf ckc'iii Aff'^'i-^^ ' "■■" '^'^ i ''*♦» fMOY hc- mkomoy Y">'' 

K;t;iit^- Hkci'K yiik A*''" "'» ' iinfiiiii A'> ckrKC>)HA» ifirk 

M'k<Kf (CTk CYrOrOKAIIO II i CVkllkHk ;Kf I'AA fMC>\|' ()AK i;ii 

CA'KIIIIAK'klllE Aff'i^''''* HAM A \A llpO^kplAv 52 ic All ()EMf (M0\' 

iii/ft iKiOAcr.A'iii ikKoiik iaii I'.kpA i r.ok ciu T/A i AKkf 

i CAM irk 12 ic :i;( iipii^kKAKk iipo.'!k|rk i no ick i,\( Kk ma. 

\A lAA IMk KkCIf kKO Uk Ik \1 I I f r A A II )) II K A II ;K II C /A li k 

H/AIIITEI C/A KAAC'III ln\3'KI Kk I'.iri'Ahlli;^ l KHt|lAlllll7K [llAMk- 

K'KI 0\'CTOIW\l"k IMK l Kf Kk lOpk (AfOllkCI^'k IIOCkAA A'l^ 

AHUM iY'lv OKAAA'>^^'l"l^ il'll I;A OTk OyMfllllK'k CKOiY'k- 2 i 

i'.\ HE TOIKAf ECl'k Kk KACk- lAA iUA iA'kTA Kk KkCk M'A'^t 

H'k i:Kf AliriE Y>-'*HII'E Tk i;<A ECTk Il)rkr.l0 KAHIA i AKkf Kk 

uiriii K'krni Kk KACk a*' y*'''.V''^"'''' '^"^ '"^ ok(1/Miiieia 

RAiA'T'l^ KAUlk CAO^'IA ;K))kKkll,k ll()IIK/JV.JAHk HA HE 

44 i>Kf Alll'lf Y'''*HI Tf'l'k Kkllll MklKf IlkCTk Hf 0^ HIIKTOIKf 

Ol'k HK'k KkC'kAK- OTpklU'lllA I 

Kk KACk C'l'A(rkll A'* IwlxAf'"'^ l>l» ll))IIKfAK'l'»l- •* i AIIITf KA 

CkMk pAKk ir> I KO CHk MCKkl llf MA KklO (IfMEI'k Hk 

npHAf A'* HC«CAO\f>KA'rk EMOy 10 CE A'l^f'l'' pkUkTA kKO 

38 vocales -i. atque b in iMi,>Kr ;i;ii, pro iucertis liabc Tan- "i^l> in niiu-siiio versus — Hi 

antiquis cluir. oyrill. c .itin.u;i cfliin. appositinii, iimiil (|iii scri|isi( ail i;a|ini.Mcii rolcrri vohiit Marc XI. 1— 2r 67 Pk T()'kKC»\|'fT'lv I I .\Khf 

iMKki iK>ck,vn'k I ckuo 1 i.yo 
C'l'f 'Ail I OKpkicicif ;K()ki;kii,k ll()MK/A>i.\Hk ll|1M .Vl'l^pfV* '"» 

M'k iia (lacii/'k.'i'iii i or|rkiii.\.i 

IllCIf I r> I ClfiUI OI"k CIOI/MIIIII 

i\'k rc>\|' i-,\.\.\Y/i» iuA 'ikio 
,\'kf'i\\ o'i'pkiii.\iAxiiir.» iKfikKkHk 

6 oiia JKf (ikcT.i iuk ■ki;c>;Kf .f.i 
noK'k.v'k Hc I oc r.\iuiiii/A k 

7 i ii()iiK(,\ocT.» ;i;(rkKkii,k i;k 

ICKII I K-k3/\0;KHIII/A ll.\ Mk 
pH.H'kl CKC»l/a I KkCk,V,E iia lit 

S MII03II ;k( ()ii.3ki cr,c«i/.\ noc'iii 
Aaa\'A» no ii,vni a .viioi'.tiii 
KkU ()k>{aaYA» OTk ,V()ki;k i iK"> 
ciii/\aa\-/^. no iiAiTii 9 i ii(rk 

,Vk\-0,\/iMII Tfl i K'k CAk,\,'k 

\'o,V'Anii(i i'.kiikk\"/V i-,uA»iiii( 
ocaniia Ki'KH'k r()/i\,\, mi Kk i 
MA rne- 10 kpckho Iji-n 
.^/-Knri'ff upckc- i;k i 
MA I'M C'HA HaiiKio ,\,a,va 
(V)caH'na Kk Kkiiiikiiiii\-k 
11 Ik 'k II 11 A f K k I a in k lie i i; 
KkKk i ckiaA,\,A f'^i^C'f^ H(t 

no 

no.H^k ;i;f c-v»iiiik> 'lacoy i.^n 
,\,f Kk Kinanni^» ck OKkf.ia 
HA ,\,KAr( 12 Kk OY'rpkHiii i n 
iiik,VKiiifUk iu'k OTk Kiria 
niiiA Kk:^aai;a K'. i Kii,v,'k 

CMOKOKkllllH/^. i/5,\,.»af>lf 

iMA.iii'i'<^x aiiciKiif iipn,\( 
aiirif OYKO oKp/Aiirif rk Mkio 

HA HCI- l npnilik.V'k Kk 11(1 
HHHkCO>K( llf OKllkl'f lia llfll 

T'kK'kMo aiiciKkf llf or i;o 

K'k K()kM/A CIlOKkKaUk 

1 I i o'i'kKkiiiraK'k iic pfif n 

Kk lOMOV' Ol'k IfKf Kk KkKk 

HnK'kro;K( iiao.ya ckirk;i;,\,k 
ca'kiinaa\'.v xi oyMfniiuii (lo l.'i I iipii,\oniA iiaK'ki K'k laM'k- 

I Kklllk.V'k lie Kk UpkKkKk 

iiaM/iNTk isioiinin- ii))o,v,'» 
tA^nriAiA i KOV'iiov"iA%nii'Ai/A 

Kk UpkKkKf- I A'kCKkl Tp'k 

;Kkii!ii;k- I c'k,\,aaa ii()0,\aiAi 

lllllll\-k IOil,^xKII icilpOKpklKf- 

Hi i tif ,\,a,\,kain( niiKOMoraif iiiii 

ILIO IKCIll CkCA»,V,k CKKO.Sk 

UlikKOKk 17 i ov'Haaiiif iaa I 
Mk iikci'k an iicano kiio ypa 
Mk MOi YpaMk MOiMirirk iia 

(KHfl'k Ctli KC'kMk lA^klKO 

nrk- K'ki ;i;f ck'niofincrf n- 

I'.pkl ■kllk (la.SKOinilKOMk 

IS i cakiinani/A KkninKkiini^ii 
I a|)\-iif)un- i iicKaa\'.v. Kai;o 

1 K,1. llOIOYKIIiMI KOk\'A» KO 

Cn\ fio kKO I'.kCk iiapo.v'i* A" 
r.aka\--v ca o ov"i(hiii ho- 
I'.t I kKO iio:^,A,'l^ KkicTk icyo 
;K,\'»'»ii'f K'kn'k- in i'pa.va- 

"20 i MIIMO \-0,V,'M"'l'f OY'lpO KM 
A'klllA CMOKOKknilH-V o\|-co\-'k 
k lll-->» ic KOpfllf I KkCIIOMk 

k Ma»i;k iirrpk laa H.iov" par. kii 
kii;k,v,k cMOKOKkiiiin,a iax;k( 
npOKaAi'k o\,"cknif 22 i oi'ki/k 
iiiiaK'k nc iwa fMoy iMk 
iff r.'kpa. iwKkiA^ 2:1 aMiiiik 

111 

rai;^^ Kau'k- 'kKO i:K( aiiri'c p( - 

•ifik lopk cfii ,\''"''"" f''^ 

i Kpk.tn CA Kk Mopf i IK o\|"c;>» 

Mkiinrk CA Kk cp'k,\,knn CKOf 

Ilk Ilk Kkp/'». (luafrk kKoiKf 

lacrk Kkii'.aci'k \l^^,\( 

vh (Mor eiKf aiiiTf pcHfi'k- 

21 Od'o pa.v" raiJK k a m k i;kck 

(aiiKO aiii'i'( moa/Mii'if ca iipo 

cirrf K'kpoyiif kKO npiuMaf 

If i Ka»,v,f'"'» KaMk 2.") i (i\\a 

C'lOl'lf MOa/MIITf CA- O'l'kllOY 

9* OS Marc. XI. 20 — XII. 1 I 

iiiraiit .iiiiTf Mhio 'u.K\it 1 i iiaKki iiocuAa iru iiiimtv ,v,('^''V 

Ha Koro ,\a l oii,k Kaiiik nfucKki i-ki paKK I Toro Kar.ieHiK 

OT'kiicv\|'crnT'k Kami'k- iipkrpk r.ik kiik'kiiie ll|)c>KMlll/^ raau;*; 

iiuimk Kama 26 aiirrf ah km (Mov i nockaani/ft KfHiikCTk 

Hf OTkllOyCTHTf- HH OH,k UaHIk Ha .') l HaK'kl IHOrO IIOCkAa 

HfKCK'kl OTUnOV'CTH'r'K Hpk i liM'O Oy'KHIHn^ l HHkl MHO 

I'lVkHKHkl KaHIH\"k 27 I II () II ,V I'M OKKI Kklif^lllTE- OKkl 

iiinv iiaKki Kk lauk- I Kk upkKk ;i;f ov"Kkkii»^iii rt- (i (imif :k( I 

Kf C/Viiri'K> yoy- iii)ii,voiii/A i;k iif m kaiiit f,\,HHoro ciia^ KKsaw 

MC>\|' ap \'iiiEpfi i K'kHiKKkMHUH KAfiiaaro cKOfro nockaa 

I crapnH- 28 I raaiii/A tyov' kositK i roio K'k HHM'k iic>ca'k,\H paa 

kKO iiocpauakiTKi'K ca cHa 

OKaac'i'iiKt^ ce TKOpmiiii- an Kk mono 7 ohh uit T/Jv^Kaifat 

10 iH ,\,acTk OKaacTk ciikk- i;ii,vkK'kiiif ii rp/A,\,,viiiTk K'k 

,Va ciinf 'niopiiiiiii 2',t hc :Kf oi-k c(Kk pkiii^ kKO ck fcrk iia 

KkllliaKk pCIf IMk- KkllpO 

iii/>i I a3k KM (,\,iiHorc> cao cak,v,kHin"k iipii,v,k'if ctrKiil; 

KKf oi'kK kiiriai If mh- uk i i Haiiu K^^,vt•|■'k ,v,octo1v 

I pEKAv KaiHk KO(bK OKaaC'IH llk( S I IIM'kllU C>V'KIUII^ H I H 

IJVv ce TKOplih Ml) KpklHTCHHE i .JKpkrCIII/A II K'kH-k Ls KHHO 

oaiiCKO OT'k K/'K.v.oy Kk Ck iiKf ipa,v,a Hkro ciyKO ckTKOpirr'k 

c( ail iaii OT'k 'iKk orkKk ik KiiHorpa,A,'» iipH.v.tr'k- i no 

iiirai'i'f Mil- :>l i Ukiiiiaka\'A. lOX'Kiri'k r^xarea/A I ,\,a 

Kk c(Kk raiAxiirrf aiiiif pt crk KHHOipa,\,'k iHkMk lo hii 

HflUlk Ck HfKCf p(Hf Tk 110 ail Cliyk (CTf K'kHHrk MkAH- 

Mk'i'O oyKO He KkpoKacTc eyov; Kayeiik troiKf he Kp'k,\,oY cw 

'.VI aiHTf ail pfMIM'k OT'k HKk KOk TliOpllill/A 3li:K,V,Aiill Tfll Ck 

a\'/V KO C/A -Vw.v.iii- Kkcii Ko K'ki Kk raaK;>« ->»rk.\0Y I I ork 

lykayA. loaiia kKO iipopOKa I'k Kkici'k cii- I ectk a""''» 

3:t [ OT'kK'kiii'iaK'kiiK raaiiinN iiciui iia Kk ohiik> HaiiJEK> 12 I ncKaa 

HE Kkuk ic IKE rki'.kiii raiik \',i» imth i I ovKokiii^ ca iia 

laa iuk 11)1 a.sk iaiA» Karik p>''*A'* pa.so\'ykiiin\ ko kKO Kk mi 

KOEIJtx OKaaCTIIliK Cl TKOpW>- U iv llpiri'kM,V pEHE L OCiaKk 

XIII I HaM/AT'k iu'k iipiiT'k>iaM II iiif II oiii,voiii,A i:! I iiockaaiH/!k 

laai'ii Kiiiioipa,\,k HKk Haca,\,ii ick hei.km" EiEpki oi'k (Jjapii 

cfii i iipo\irkHk ,\,\ I KA» 
II.) ' ' ^ • ^ 

KakC'i'iMii caoKOUk 14 vi'Hii ;»;e 

i orpa,v<< i oiiaoiOMk i iicko iipmiik.vkiiiE l-aallln^ emov* 

iia lOHiiao l ck;{'k,\a crakiik ov'MiiTEaw KkUk kKO icriiHk 

i Kk vaci "k I T/iMKaTEiUyk 

. Hi 

I 0'ni,x,f 2 I iioc'kaa Kk T,MKa 

I'EaEyk paK'k Kk KpkUnA ,v,a iik hw i lu po,v,Hiiiii hii o ko 

0'l"K T/AIKaifak llpllUEIk OT'k UklKE*'' HE .{kpimill KO Ha aill^E 

nao.v'k KiiHorpa.va :'. i iiukiiif "iKOUk iik Kk ic'i-im.\; ii;*; 

I Kiiiii/A i iioc'ka.iiiin\ 'i"kiii'i'k ill iwKkio oyHiiiim pki^ii ov'ko Mine. Xll ir, — ;M. (•,<) 

,\'>Tii KccapcKH- Iah hh ,\<» III) ;Kfii-A'i"k c<A III) nocaiaiAx'i'k 

MK All i.vii H( ,v,<>yk i.) oHk ;i;( iik c,^»i"k auki at>Aii ii.\ HKC\"k 

Klv,v,ki i\"k /Miii,(i'.rU()kf (If '111 .1 Mpkii'/kiYk kKo ickcr.ui/V 

'If IMk Mk'I'O MA OKOyiliaf If Tk IlkCIf iMI HkAII I'.k Kkllll 

iipiiiKC'kTf Mil irkiin\:(k ,\,.\ '''^V* ium»ckc<iwi\-k- ii|)ii iw^.iiiiirk 

KHJK^V^i- l() OHH :Kf ll(UlllfCC> KAKO ()fH£ f/.lC>Y KTv PA/A .\;!k 

lll/A (MOY i I'AA llUI'k Mill K'k AKpAAMAk- l K'k ICAAKOirk 

fci"k OKpasock I HAM caiiiif i i:k ikKOi'.Ak 27 nkcTk uk lupk 

OHM :ki pkiii/A fnioy Kfcapfi/k ri;ki\-k- uk :Kniiki\"k r.ki 

17 I T'kiikiii TAiik lie pf'if ir.ik c>i"kc> miioro KA;ii,VHrf -S I iipii 

Kfca()fKAk i'.k3,V'>Aii'i'f i; f CI <^«iik f.viiiik oi'k i;'kiiii:i:kHii 

ca()fi;ii i iwKkk kiui i mk> i;k CAMiiiaRk ia ckivA-saiAx 
.ViiiiiA C/A iifUk Is I II pii yo III /.\ iiriA C/A i;ii,\-kirk Kko a*-"'''!''^ 

ca yov'K (I Kk HfMcv' l;Kf orkukiiiia Uik- likiipocii i- 

rAIA^I'k Hf K'klTII li'kCKpk KAk fC'I'k 3ailOKk,\K ll))kKAl\ 

iiifiikio i KkM))aiiiaA\'/V I Kkck\'k- 29 ic :Kf raa fuc»\,*- 

lAiAxiirif I'.i OYsiiifAio iif kKO iiiikK-kimii 3aiioK'k,\ki 

MOCH AH HAlTca liaM'k kKO a (Cl'k KC'k\"K CA'kllJIH lAlO- 
,1^ K'l^ HAIIIk I'k f,\,H"'l^ fCTk- 

iiiTf KOMCiy Kpaipk oYykpf'i'k ^'-n i Kk;^AKiKiiujii i"k ka ci'.ofio 

I OCTaKHT'k IKfHAx A Hn\,\,k llf liCkUlk C()kA UEIUlk TKolyk 

oc'i'aKiri'k ,\a iioltiui'k Kpa i r.kcfijh ,\<<i(>^ ckojiAx- 

Tp'k ;i;fii;*> fio- i KkcKpkcii i lickMk cyiiiomk Tuo'iMk- 

'i'k ckM/is KpaTpa citofro- 20 uk 

:i;f cf,\,iuk Kparpki/A i iipk I I'.kcfiiK Kp-kiiocriiiA. -iKOfiA^ 

Kkl llOI/Ji ;K(ilAx' I OV'UII()AI/A CM ll()kKkilim KkC'k\-K Hi\ 

Hf ocraKii c'kUfHf 21 i Kk iioukvm •''! i ukTOpak ii>>,\,o 

rop'ki iioi/ft'i'k iXk i cv'up'ki'k Kkiia fi r.k^AWKiiiim no 

i I'k Hf OCiAllli CklLlfHf- ,\,(KM"ia CKOflO kKkl CaUk C..N 

i rpfiiii 'iai;c>;K,\f- 22 t iiola i;c«Akiiin\ cti/A Iiioi/A .saiiOKk 

111^ \M cf.yr.ik I Hf ocraiui ,\,ii irkci-k :'.2 I pfif finc>\' Kkiiii 

iii/A ckMfiif- iic<CAk:K,\f ;Kf ;Kkiiiii;k ,i,*>'«('K C'V''"''''''''^'' ' 

Kkck^'k oi'nijrki'k i iKtiia criiii/V pfHf kKO f,i,iiHk fcrk 

2:1 Kk KkcKp'kiiifiikf (i\\.\ I'.k i Hkci'k iHOi'o paHi'.'k fro 

CKpkCH;4«l'k KO'lOpOV'MOy i :!:! I flKf AlOKinil I I'.kCkMk 

\-k K,V,V,f Tk ;i;fHA Cf.V^lk Cpk,\,kHfMk- i KCkMk pA.Kl\|' 

Ko iiirkiii/A t;»v auii/V 21 i oi'k yoMk I I'.kcfiAx ,\iiifi;t. i Kk 

Kkiii'iAi'.k lie pfHf iy'k Hf cfiAx i;pkiioc'riihA» I fiKf ixio 

CflO All pA.VII KA.'h.l.HTf IIII'I II icKpkllkf 10 'kKO CfKf 

Hf K'k,V,/VIHrf K'klllll'k HH CM KOAf fCT k i;kCk\-k IVAOKAKk 

,\'ki iwKHi/A 2.) fi',\,A KO 1;{ i.ipk TOUATk i iKp'kri'.k :'. 1 ic ;i:f 

iiiklYk nkCKpkcii;»»rk i;ii,v,kiik i kuo ckM kicAk 

21 TF. nil Ti. (liiliiiini est 70 M;uT. XII. XIII. s. 110 Ol'KKklll T.V (U'le flUIC>Y ik 
.\<\AfHf fCII OT'k UpCKk K:KK'k 

I II II i;'K ro;K( ik CKiuikAiiK (lo 
KK loinoi" n'kiipociri'ii- :i.') i oru 
i;kiiii\>Kk lie lA.i.uiif oyins 

115 

I'.iv mrhiiki'.f i;.n;o i.MA^rk 
i"kiiii:i:kiiiiii,ii kKO \"K cH'k ,v,>'>''^ 
K'I'k :!(i Tk KO A'VV* ("''f AV'-"' 

lUh CTkimk f*(H( Ik IKIl 

yofiuio\j- ck,\,ii o ,v,(ctiA.i^^ 
M(»( ^011 ,\f;i;f iioivoiiwv iipa 
i"ki TKOi«A iio,\'i»"o:i;iif iiora 
u.\ iKoiiuia :!7 c.\Mk o^'KO 

,\,.\,Vk ll.\()llil,.»f T'k I rk- I T'k 
IIAKO (IilC>\' tCTk CHk i MHO 

;.ii ii.\()o,\ii iiocAo\"iik\.\Y;^» i 
10 Ilk cvacTk :'.s I ia.v.miu i 
Uk i;k ov-'ifimi ci'.OfUk 

KAK»,\,kif Crt\ O'I'k K'kHIIIKkllM 
Kk yOl/MII TlllYk Kk 0,\,f;K,\.\ 

Y'k \"o,\,ii'iii i ii,k/\OK.\iiirk 
ii.\ •■•(rk.KiiiirniiY'k i iijrk;K,\( 
c'k,v,.\inik'k ii.i c'kirkiiiiiiirrH\"k' 
I ii|)kKOi;k:iA(;K(iik'k ii.\ lu 
•if(rk\"k- 10 Slo'k,\,.VMuii 1(1 ,\,o 

Mkl K'k,\Oi'.lll^k i IUIIklll'l'( 

K<\iin(iiik' ,\,a.\fHt iiio,\/Miii( 

C/A CHI ll))IIIM/Vi"k Allin !IIE( 

ocAwi;,v,fiikt II I ck.v'k lie iijrk 

MO r.\30(ll|IA.\K IIOKH KH,\k 

Kk Kai;o iiapo.VK Mdinci-k rjik 
,Vk I'.k ^.\.■^<l(jlllA.^l^llli>^ i yiio 
.^11 Korariii irkykiaa\'/i« 
luiiiora'k 12 l ii|)iiiiik,vkiiiii f,\,ii 
iia i'.'k,\,OKiina oyKora- I'.kKjvk 
>i;( ,\kr.k adirk- (>Ki ccrk 
KOiik.vpa Tk ]'■'< i iip!i.Hki'.ai;k 

OyifllllKkl CI'.OIn\ (If'lf lUh 

aniiiiik l•M^^ r.aiui'k 'ki;o i/k ,\,>.">KHii,a CM oyiiorak Miio»:a( 

KkCk\-k KkKpklKf- Kky-k 

'laiA^iiri'iiiYk Kk ra.so(|)OY 
am: iii;k 44 kch ko ot-k iskm 

i'kKa CKOd'O KkKp'krOUI/ft 

a CM OT'k aiiiii(iiii-K cKOcro- 

KkC( (AIIKO imkailK KkKp-k 

:i;( KkCf ;KHTkf cko(- XIU I l ii 
c\o,\nMirrK» fiiio\j- OT'k nji-kKk 
Kf raa fuor E,\,iiirk o'l'k 
ov"ifiim;k ci;oi\"k- oynii 
ifaw Kii;K,v,k iiaKOKO 

in; 

KaMfiikr i i;ai;oi;o Hk,\aiiiif 
"2 ic ;Kf orkKkiii laKk (UHf i 
HUH"- Kii,\iiiiiii an KcaiiKak cii 
;sk,\aiiiik- \\f iiua'i'k ocia 

I'll Ck,\,( IwVMMIk lia KaMdlE 

i;Kf HE iMark (ia.HO()MTii C/ft 

'.'> I c'k,\,/MiiTio (M0\,' iia rop-k fat 

OH CH'k- iipkuo upKKii Kkiipa 

iiiaa\"/>. I (,\,!iHoro iifipk 

i kKoi'.k i oaiiHk i an ,\,pka- 

1 pknii iiaiirk Kor,\,a ci K/V,\,f'i"k 

i K0( iwi>,\,f'i"k .siiaMfiikf 

fi',\a iM;^»rk ckKOHkMa'i'ii 

c/h Kkck cii ■> ic M:f 0'i'ki:'k 

Hirai'.k iiaiAT'k raaTii io'k 

Kaio,\,ki{ CA ,\,'* "f KTv'i'o Ka 

ck HpkakC'iin "k (i iuihosh 

KO lipH,X,A»T'k Kk MOf IMA 

lai^^iiri'E 'kKO as'k ECMk 

i MHOI'kl llpkakCI'/ATk 

7 fr,\a ;i;( oYcakiiiiinf Kpa 
nil i cao\,'Y'ki Kpaniii he 
ov':KacaiiE Cn% iio,v,oi;aEi"k 

KO K'klTH- H'k HE Oy KOIIk'lliHa 
S K'kC'iailE'l'k KO l/A.H'klKk Iia 

iA:t'kiKa i HP''*-'' "'* H)iio i 
K,^.,\,A«i'k ip/VCM 110 irKcra l:i IMI.l. 1"1M I. Vl'l 1::L\1I. XIII 1 |M.1UI ll'HI' hi \is 

.". ill ii|il..ir.«iiiTi. lie \<](-.'ili .sylllll). .11.11. iliiljil;iir lie I'dnii;! ciiiiii li(''i;ic inccrl: Mmc, XIFI :i— 2s. 71 

i KA.,VA.i"K PAa.VH i iiK.\if lUk I'.k i-M v"" I"' uoAirr-f 

^11 '.I HaM/A<\o KC/\k.5iih[rk cm ;k( C/.\ .v* "* iwV.yt tk i;kcri;o 
riAIC>,\,k'l'f :Kf KM C/A caMii- 

ii(rk,\,«»A'A''"i^ •''>'' '''*' '^'i* <^''» '''"'" -'*"'^'< I'' l'"'">>A-^>r K iJC^ .V* 

HrAlirk i UA C'Mi-kHllllll ril llkf lll CKp-kKkllll kKO llf Kkl 

\-k Kkfiiii iw>x,\('i'e i iipK '■■'"'^ ''*'>"•■* '•'*''"'' iia'iAAa .•sk.vaiiiiio 

,V'k K0(i;c>,\,'>»-1" i UC" fi'> f^'^f ck.sk.V'* i"k ,\o "kiirk 

Hfif ynif )K\,vii i'>k cknk,\,k i lu iwV,\,Ei"k -" I aiiiif iic i;ii 

•rf-\kC'i'KC> iiirk H) I nk nw ih ii(rki;().\iiiak .v,"*'"" "f •>" 

c'kyk i/!v3kiii,k\"k iio,\OKaf Kkiaa ciiEna iickKa iia kiK 

Tk ii)rk;K,\,f iiponc<i;k,\,'»'i'H C/A iik LsKkpairkiYk pa.yn i/ftMif 

(i;at.amc' II Hr.va ike iuwa i.iirkpa- ii|rki;(iaiii rk A"*""- 

•Ik I ii(rkAaiA>inr( lu iikn,k 21 I aiine k kio rkiA-* pfHtr k 

'If c^ ii()k;KAf HkTO Kk.sii\a i;aiirk- ckAc X"k- cf or.kAf 

I'oaCif Mil iioo\,"Hai'if cm i\( iukif iikpki 22 likcra 

Hk OKf aillTf A''^"'"'^ ^'^ '•'' M,'>.l'k KO ak;KMi \-)M»crM- i 

Mk Kk Tk sack 10 rail It akiKiii ii(ic> po 11,11 i A'»A"'^''"'* '*"'> 

HE K-ki KO K;4«Af''f '''»^^ MEiikk L 'iwAf"-'* A*» "I'kak 

iiiiEM Hk ,\\h ci-ki 12 M()kA'> cr<Ark aiiiiE Kk3yor«i> rk i 

.iKkpaHkll/A 2:'. I'.kl IKE lw\IO 

•'' Vkif C/.N- i)f MjikiKAf ('kyk i;a 

ci'k ;i;f Kpai-k K()a'i)ia iia ck nrk i;ck- 21 tru iik rki ,\,m 

ypkik i oii,k M/fvA">''- i Kkcra cKjikKM 101 cakiikut iioypa 

HA/I'k M-AAa ll'> (lOAMTEa-A 'IMTk C<A L aOV'lia ME A'*l''"'» 

i c«ri;iiiA>i 'k \in K'> i iw^.Af'i'f ciikia cuosro- 2.) i .sr/k^A'*' 

HEiiai'.MAXM" I'vCkmii uie Ha'ikH/-»»Tk ck hekce iiaAJ''"- 

HE lUOEI'O liaAH MllkTpkirkl'.kl 

I r-, I I jj^ 
;Kf A'''' KOMkua ciiEiik K/^.Af''"k 

I 1 (irA'» :Kf oY^kpinE MpkHOcik i cnaki i,.\;i;e c.i. r k iia iii;y k 

saiiOYCTkHkk- (Ieheh,^ua> iioai;";';'^' "» "-'A -''< I I'krA'* o\-.ik 

A'UiiiaoMk ii(ic>))0KOUk CTO (UiiE ciia MCKaEio i)i,iVA'^«iHia iia 

i/ftiiir.t> lAEitu ME iiOA^KaE OKaankyk ck ciiaoi/V miioroiv^. 

Tk Mki'ki A'» ()a.sc>\j'ykE i caai',OM> 27 I rkiA-* iiockas 

Tk I'kr.va i;KE kAvA^'''"!* '■'^ i ' "^ al.aixi ckc>i/.\- i ckKEjU rh 

K>Afi A'> KkraiiVxTk Ha ropki i.ii;k()airkii/A ckoi/a oi'k -ie 
!."> i m;ke iia Kpoii'k- A'> "' Ckaa.t-.N rkipk r.kijrk oi'k Koiina ie 

■Ik Kk ,\,OIHk HH A'* l'.kHHAfl"K MA-A A'''' KOMkHa MEKCII 2S ( » I'k 

Kk.irATk MECO OTk A'>''^'*V •^'''•"' CMOKOKkMMHWV iKf liai'.klKMk 

Ei'o- It) I CM Ha CEak A'» "f '■'^ '* "(Hirk'iii- eiA'» ov';i;e Kk 

.{Kpaiiri'k C/A iikcii<Aik I'.k ir.k ei,.\ i;,>.AEi'k MaaA'« 

.■t^TH ))ii:ik cKC>'i\-k- 17 l'o(if ;i;e i M()C».SMKiiETk aiiciKks 

iiEii)ia;iAkirktiLrk i a*-'''''*'"''" K"kA"'i'f kKO i;aii;ik Ecrk ;K/i\ 

l:i (>,h)Vrh ult. lit. -b iluljiii est. T> in ii|«)|iuuii cimI, |. lilL'ri> ii|kiiui xii|ii'riio.siiil 

2*j iu HCKauro lit. o supcrposita a scripturi! piiiicijiali. 2'.l njii; 1. vcl m,iii.;i.. 72 ^l;ii'-. XUI. i'l - XIV. 1 1 

TKa- 2'.i laKC i liki fi',\,.\ oyy.h ctirk I r,\i;>>iii it iih stuu 

pure cii K'KiK.\iA.iii r.\.\ i"kiK'ki\k cii \'|)ii.'ir.rKii.\'K irki 

Kk^\iirt kKo K,\H.ik fci "k M|iii ,') iiio;k.v.\iiie ko cm Y|)ii:sivia iipo.va 

,\,Kkp(Y''^° -^" aMIIIlk |-/\l^x lw\M'k ll.\ Kkl'I'M IwAllirC 'l'|IMI C'kl"k 

kKO IK iiuiark iipkriit po.yock irkii<A.tk i A'*'" '^'^ imiiiiiii 

,v,oi,vf>«:( I'.kck CII iw^.,v,'^»'i"'» '-''^ ' ii(ikiii r.\.v\"/i. ti (i ic ;i;e 

:'. I lUKO i .tfy,\k iipki.yt'i'k (tfu ocrairkif ha mo 'ikic ia. 

.\ MOk C,\OK(C.> HE ll()ki,V-Vi k IpOV'IK.V'" If ,\C<K()C' KC> ,V,'^'^'>"' 
:>i i\ A !» " " lOMk i Hack MIIKk C k,\,'l<'\'» HIMk 7 IlkCd'.V'* KC> 
MMIII'I'<AU\ IMarf Ck COKOIv**- 

•io:Kf Hf Kkci'k MM al.aii i;Kf i fi',\,'> \'oiiiif if inoHUit ,\,'* 

c-^.i'k iia iii;c(\'k MM ciik i-kKk i;()o iKopMiM iruiK a u(Hf 

MO onK f,\""''^- ■••' riaK>,\Kif c,i\ iif i;kcfi',\,a iMaTf ^ I f;Kf 

KkA>l'l'(' I MOairiC C/ft ME irkC'lE link cm C-kTKOpH- KapHAa E 

i;o i',kr,\,a r>()kM/ft i'w>»,\,t''' ^^ 'I '^''■'^ '^'"'^ iioYpMSiiiiiTM Tkao uot 
;i;f MKk o\'o,\,'iv- ociaKM .v''''^' '» 

CKOi I .\Miu. (laKonik CKOiUk tia moiiukemme 'I auMM laiA. 

iiaacih i icoMov'jKK.V'-'' A''^'*'-'' fi^^^f uauk lA'-'^f iioainuhA'-"* "(lo 

I Kpa rkMMi;^- iioiuak A'> '''\V" iioirkAaiio ka.A'''"'* Ei'.atwXiif ce 

Ik ;!."> KkAMTE OV'KO ME KkCTE I'.k IlkCfUk lilMpk l EIKE CkTKO 

i;o Kki'A'* '1^ A, •'■'*•''''' V "('"Af "^ I'" *^" '''^'»">''' KA»A*''"'» ''i* "''» f''' 

KEMEpk ail aM Moaoy momitm lo I ii ic<a«» ici;a)tiiO'ikci;ki eahm k 

an Kk KoyporaaiiiEMKE aM orrpo ork oi;c<k> iia Afc-^'f lA* '>''^ 

;>(i A'* "* MpMiiikA'K i;k ME:^akM,^. apYiifpforrk A'* i MjikAacTk 

oi;)),.MiriEi -k i;ki c'kii/AMn'/i\' iuk 1 1 omi ;ke ca-kiiiiai'.'kiiiE 

:;7 a e;ke I'.aMk raiiv.- Kkckdik I'.k.sAP'VV'""''^'""''^ '^''^ i OKkiiira 

i-,MAx i;kA"i'f XIV I Ilk ;i;e Mac\-a mua cm emov' ckpEKpuMiiKki ,\.\ 

i OM()kcMkHM- MO A'^'''''''^'' A'»"''''V ■'" ' MCKaaiiiE Kai;o i Kk mo,\,o 

i nci;aa\'/^. ap ^ Mf()EM i KkiiM Kkiio I'.pky^ MpKA'^c'i'i* 

;uKMiiM,M Kai;o i akci'iii^ e I 2 l Kk iipkUki a "•» •■''"(•Kf ""^i^'^ 

UkMiE ov'KMiAKTk- 1 i'aaa\-;i. ike eiA'> iI'Ky;*^ iKKp-kay^^ raa 

Hk ME Mpa.JAKMMKk- EA«» KaKO yak IMrA EUOV- OyiEMMI^M ci;oi Kk 

Ka K-VAETk Kk ak>AKY'i»- .V Y'''*"''''^'"" iiika''*'"' wroio 11!) KaEUk Til A'' l^f" "'»C\'>« l-'> I ">''' 
Ckaa A'"^'^'* •'''''"'* C>V"HEMMK k CKO 

:; I CA. in no euoi," k k kmt aMiii lY'"* i '"->'* i^i'* iA'Ki'' 

AOiuov CMHiona iijioiiaiKEiiaaro 'i;k r.k rpaA'^ i CKpnMii lEPk 

i;k.HaE;i;/fiiMiK> euoy iipMAf xsHa Kki mk'k kk cka.A'''''^'»'""1'^ 

iy-viirrii aaaKkcipk Y("''i'*''''*' koA'">> mecx ho iiEMk iaKI'* 

MapAI»"l»l IIMC'IMKMI AC'""'*' ,., 

i ckKpov-MikiMii aaaK'kcTpK- Kk 

;;akk emov' iia raaK;x» 4 KkaY^iv 1 I ' iiAf^'^f -uiite kmimaei' k- 

:ke ETEpiii llEl•OA«^Vl^^Ml•|■E Kk pkHkia imoy A>'''f-'''"'V c>v'HirrEak 

Xl\'.:i ill iiiiiiKuiKruaaro altermii ;i »u\nd v sl-i-. , foiiiiii lit i. in xpiiLiMu, a.iairl.iTpi, v. li ct 
l:i ill iio(i..i:i iiict'i'ta Marc. XIV. 15—37. 73 PAfTTv- K'h,\( fCT'K ORHT'kAh- 

i^ycKf ii,\c\-A» CK or'inmi;ki 

MollUII C'kirktJIK IT) I T'K KaM.\ 

noK.\;Kri"k rc>|iKiiMi^;t; kmco 

TOY CV'''''''''''"^'*^''''* HaiUlk- l(i i II 
3ll,\C«CTf Ci\fHfHIIKa- I n(Ul,\,C< 

CTf K'k r()a,\k- i oKpk'iocif 
•kKOfftf ()(Mf iuA- i OY'"''''''"'''' 
RAcri iiacy^i 17 I K(Mfj)c*\' 
K-klK'kll(K> iipii.vf f* OKkMa 
Ha ,l,ECrt\Tf- IS i Kk.S/XfHI/MIITf 
M'k iuk i •k,\,Aiiii rflU'K pfMf 
Hc ainiiH I'iXi* caiirk kKO 

f,\,IIMK OTK I'.aCK ll()k,V,aCT'U 

M/A- k,\,kl C'k OIICtAx- 19 (V)llH IKf 

HaM/Aiij<{\ CKiinvK-kTii I raani 

20 {V)H'k M;e OT'kirkiiiTau'K pe'ic i 

M'K- ifl,HH'K OT'K OKOIO Ha ,\,fC-ft<(- OIHOMkl C'K M'KHObt; K'K COAIIAO 
21 CH'K :K( MCK'Kl lAET'K 'kKOMJf I 
CT'K HCaHO Hfyh- Pope HJI 
MKOY TOMOY 'lMh5Kf CH'K MCK-^kl 

np'k^VafT'K c/A- ,\OKp'kf fyc>Y km 

KKiaO- aUJ'lf Hf GH p0^1,H,\K 

CA MK'K T'K- 22 I •k,4,;iun rtUK I 
M'K- npHiM'K Tk Y'^'liK'k I \-i'.a 

A!f^ li'h.3^\A'.i'h.- K/XrCKfUITk 

np'k/XOiiiH- i A'^fT'K iiui'K- I pf 
M( iipMinikTf cf IcT-K T-kao 
MOE 2'.i I npHiM'K iaiii;t; \'Ka 
aa; K'K3,vaK'k ,v*c''"'* ifJi'h. 
i nmii/A OT'K HfiA i'.CH- 21 I pfif 

IM'k Cf fC'l "K Kp'KKk MO'k HOUa 

I'o aairkTa- iipoaiiiiafMa'k 
3a MHor'Ki 2.") flyHM • raiA» 
KaM'K- kKO OY«Kf Hf lyaMk 
HHTH OT'K nao,\a ao.sKHaaio 

^\0 TOI'O A"*"'- E''A'* IIKliK i HO 

KK i^pckH kh;ih- 2(> I K'Kcii'kirk HIE l.lll,V^- K'K rOpAi EAEOHK 

CK/VIA^- 27 I laa Imk hc- 'kKO 
121 

KKCH C'KKaa.HHHTf CA MH'k- 

I'.k CWHts HOIIITK- ll'caHO KO fCI'K- 

Hopa:K;k> iiacT'kipk- i oKki^/A 
pa.3Kki'H;x. TK CA 2s Hk 110 royk 

(V,\A KkCKpkCHA»- KapliK Kkl 

K'K raaiiAEi 29 llsipK ;ke pE'ic 

EMOY i aiHTE i KkCH C'kK/\a 

3ll/i\'rk CA HK HE a3K- :!9 i \'AA EMOY 

lie amiiH' rai* th kKO t'ki 

,VkHKCk K'K CHI* HOlHTk- Hp^k 

;k,ve A''''»f r.'Ki'opHii,EiA^ koy 

pk HE KK3raaCH'l 'K Tpil Kpa 
Tkl 01 "kKp'KXEUIII C/Ji MEHE 

:!l IIe'I'p'k ;k£ i3 an^a raaauiE 
iia'ie- aiHTE mh ca aoYHiiT'K 

OY^pkTII C'K TOKOItK he OT'K 
iip'kl';^. Cn\ I'EKE TaKO:K,\E i 

I'.CH i'aaa\'^; 32 I iipH,\,oiH/A 

KK I'.kCk ttEHCHMaHH I r,\.\ 
OY'lEHHKOrUl'K CliOilll'k C/A 
,\'kTf Ck,\E ,VOHK,\,EXE IIIK,\'K 
HOUOaiA. CA MH I nOI/ATK 

iiETpa i kKOi'.a i iioaii na- 

C'K coKOi* i iiai/ATK OY^Kaca 
TH C/A I t;s;:khth ;U I raa Imk 

llpHCKp'KK'KHa ECT'K Ji,\Ui\ MO'k 
,\0 CkMp'KTH- nOH;H,,\,kTE CK 
,\E I Kk,X,HTE- 35 I llp-klllk,\,'K 

luiaao iia.vE iia 3EMaH i mo 
akaiHE c^- \A aiiriE k'K3M0 

;KkllO ECI'K MlllUlO ITII OT'K 

HMO H'kcK- :'.ii I raa aKKa ohk 

KKCk i;K3M0',KKHa TEKk C?t^ 
I'K MIIUO IIECTII HaiH/^» CK 
\M O'l'K MEHE HK HE kKO a3'K, 
\'OIII'l',V- HK e;KE T'KI- 37 I llpli 
,VE i OKpkTf lA CKH/MHT/ft 

l raa iiEipOKii chmoiie ck 19 aai. (itiud S(;i;liii(li) loco Icgitiir vociilciu i. iion satis acfiiiatc cxitress. ibct 74 Marc. XIV. 3S— GO. Illllllll All HE i;'k.'SMO;KE (,V,>* . 
HOI'O 'lACA IIOKK^Vl^'''"- •^'^ llk,\ll 
Tf I yOAirif C/A- ,\A Hf KKllll 

,\rrt K'k nanacTk- ,\,\"k ko 

Kk,Vp'k a IIA'kTk HEMOIIITklU- 
'M) I llJK'kl lllk,V'k- IIOimOilH CA 
TC>:K,Vf CAOKC (UK'k 40 I K'k 

.si'.|t<\iHTk C/A- ok()Ut( u!\ iia 
122 

Kill C'KnAIIITA R'kailKTe KC» 
IM'K O'lll T/APOTkH'K- I UC 01,' 
Mka\*,V MkTO Klllll/iV OrkKU 

iiiiaaii fMo\f- tl I ii(iii,A,f ''"Pf 
Tiiii^ojk;- I raa inik ck 
nuTf ii))OH(E iiO'iiiKalrf- 
npHcnk KotikHiiiia ii|)ii,\,e 
•lac'k cf ii(rk,\,af!'k ca cuk 
HCK'ki- K'k (i.vn'k i'jikiiikiai 
KCM'k 4'2 KkcrankTC i,\k 
M'k' CE np'k^v.aiAi hia ii|1ii 

KAIKKII CA- l;{ I aKkE EIIITE E 

mov' raij^^iii'iici ii()H,\,f i'<' 
,v,a icKapiioikcKki e,\,h 

H'k O'I'k C>KC«K< lia ,\ICATI- l Ck 
HIIMk liapO^VH Ck 0(i/-»wKHI 
i ,\,()kKC>,\ Mil OTK apY llf()'Kll 
I KklllKKkHIIKk 

i c rap nk 1 1 ,\ac'i'k 
:ke iipk,\ai/M ei'o 
;tiiaMEiikE ln'k ri\A fro 
:t;£ aiiiTE aoK'kJK;^* iyk 

Tf H TO fCT'k- i KE.V'kTE I 

ckYpaiikiio- 15 I iipHiiik,\,'k aKkf 

llpHCTAillk K'k HfMOY TAa- 
paKKII paKKII I OKaOK'kl 
3a I- 4() QhH JKf K'k3,\0;Klllll/A 
pA^I^'k Ha Hk i [AIIIA I 47 f,\Hl!k 
/Kf OT'k CTOI/MHTIIl\"'k I 

.HKAkK'k HOJKk OY,\,apii pa 
Ka apY'iiEpfOKa- I oypksa 

•IT in niai.K-T. vooiilis r. syllabiio lui.. iliilii;i 
f)4 in ci-l-.A-i,, ;qixiii'|ii'oi'.i., M in cticL.tl'. 
dubitaie licet. (M0\[ 0\|'Y0- 48 I OT-KR-klllTaKk 
lie pfMf IM'K- 'kKO Ha pa3K0 
IHHKa an i3H^l,0CT£ CK 
OpAwKklMH I ;\,pkKOakMH- 
lATH MEHf 40 no KC<A ^V,kHH 
K'kY'k K'k KaC'K- 0^*''* '^'•' HP'kK'k 
Kf l ME lACTf MEHf H'k Ji,A Ck 
K/'»;,\,;KT'k C/A K'kHHP'kl- 50 t OCTa 
KKIIIf I K'kH;aill/A- 51 t f,\,HH'k fTf 
p'k K>HOMia no MEMk l,\,E 

o.v'kHk K'k noifkRiii^;ii\ iiar-k- 

i InMIIA I IOHOin«V- 52 OH'k HvE 

ocraKk iioii'kKiiii,Av Hark Kk 

;Ka o'rk HMY'k 5:5 i KE,v,oui/ft nca Kk 

apYiiEpEoy Kai(!)'k I ckHii,v^i 

12:i 

C/A Kk lifMov' Kcii apYiifpf'- i c'ra 
pknn- l K'Kiiii;Kkiiiiiv< ol I iif'rpk 
i,\kaiiif i.3,vaafME Kk ca'k,i,'k 

ErO- ,\0 K'kH;SiTpk K'k AK'>"'P''^ 'M'V" 

fpEOKk- I K'k ck,VA c'k caoyra 
Liii- i rpkiA CA iipH cK'kniTH- 

55 npY'llEpEl :i;f i UkCk CkHkM'k- 

icKaaY^* Ha ica- ckK'k^'kTf 
ahciKa ,\A I OYKKi*'r'k- i he 
OKpk'raaY'^« 5(j unoan ko a'khuj 
c'kKk,»,'krEakCTKOKaaY^ "*» 
Hk- I HE K'kaY* paKkHa ckK'k 
,\,k'rfakCTKkk- 57 I fTfpni k'k 
craKkiHf- a'k:K;^; cKK'k,i,'kTE 
AkcrKOKaaY'"^ H'» hi* rai*uiTf- 
5s kKO M'ki ca'kiinaYOM'k i rai* 
nrrk- kKO a.-Jk pa.sopi* np-UKO 
Kk cniAi p/-»xKO'rKOpfH;KKii- 

i 'rpkMII ,\,kH'kl- IHO Hfp^-iiKO 
TKOpfMAi ck3n:K,v^- 5-^ TaKO :Kf 
Hf K'k paK'kMO c'kK'k,\,'kTfa"k 
crKO lY'k. (iO I craKk ap'Y"f('fn 
no cp'k,A,'k K'kiipocn ica raA 

HE orkKkiirraKaEiiiii an HiiMkco 

md scii) iin sit ii.Ti.K-i. ; ■>! in "i (i in ii:u;i.iia 11 •n 1.. :i.. Ill i; I.iiil/K', 
in in.iTai!i.iiir niriiiii lit. i. sit ;in i. Marc. XTV. fil —XV. n. 75 

JK( MUlo cm ii.\ T/A c'Ki'.k,v,k Tf.Ck Iko i'aAiiAC.\iiiiiriv fcii i Kf 

C'l'KC«\|'hAvrk Cil IC :Kf MAK'l.\.\ill( CKA'* 'I'I><''Iv II0,\,C>KII TK III CA 

i iiiimkco;kc iu oi'ki'.kiii raiui 7 I (VJiik jkc iiaM/Ai'k iio ririii Cn\ 

<Mii( ILiKKi a|i\'ii(|ici r/kii{)0 i ka/Atii c/» kuo lu I'.'kiuik Mi;a 

CM I I'AA fOOi" I'ki ,\ii ecu y'* ctro- fiKf r<xf'if (i i:k'i'C«(iii) 

CH'k KAi'Kdiaaro ()2 ic :Ke pint 

a;{k fCMk I o^.^kpnTf ciia i I'/kTOjiiiufhAv Kov'jik r/kciiki-k 

HCKaro- .VECH/ViiK c"k,\/.MiiTa i iioMkii/Y» iirrpk twh kKoiKe 

ciia'ki l i'p/A,\AiiiiTa c'k OK/\a (ifie fiuior iic- iipkiK.vf ,\a}K( 

K'ki iUKCK'kliuiH (i:? !lj)Yii())(i ",Kf i;o\')ik iif K'karaaciirk ,\kKa 

liac'i'p'kaaK'k piLi'M ckoi/a iwa Kparki o'i"kK))'k:Kciiiii ca muk 

«ikio fiiiif T()kKOV-eyK ckKk,\k ipii Kpar-ki l iiaMkiik naa 

'I'fakcrua (14 ca'kiiiiacif i;aa Kaaiiu ca XV- 1 I aiikf iia ctyi'iikk 

CKiiMiiiiK- HkTO iiaiiik C/A a ckirkTk c'ii;0()iiiiiA a()\*'iif(Ui 

I'wX'kcr'k (V)iiii ;ke kcm oc/V ck c'lap i^ii i K'kiiii;i;kiiiiK'ki 

,\,IIIII/A I IIC>KllllkliC>Y Kklill I KkCk Ckirkillk C'KK/ft.'iaK'k 

ckiupkTii (i5 I Ha>i/AiiKi\ fif()iii UK ica K£,\oiii/R I ii|rk,v,aiii A i 

iiakKarii iia Hk- I iipiiupkn'wi iiiiaaroKii 2 I ukiiiiocii i iiii 

Til Aiinf fi'O i M.VMirni i aai'k 'i-ki an ten upk iK-Af 

i raaTH tuoy iipcpknii naijik icKk onk ;i:f crkKkiirraKk 

Yf KkTO fCTk C»Y,V,'M"'""''^I '"'^ I'f^f ClIOY T'kl I'aniiii 

i caoYr'ki KkiiKiiric i ha aa :> i raaaYA» iia Hk apYiupki mho 124 l-!.-. ro oiik ;k( HiiMkcc>:Ke ui oi'k 
Kkiii'iar.aaiHE I lliiaaTk ;i;( 
Hiri';)> Hfiiii/.Mii/A I (ill I Ci^uiirio iiaKki iikiipaiiiaaiiK i iwa 

Hf rpOKii iiii.^oY II a ,\,i;opk iif O'l-kiikiiiiaiiafiiiii an iiii 

npii,\f c,\,ni''' '•'*''"i^ paKkiiik a HkcciKf i;ii:i;,\k i;oaiii;o na 

p Yiifpfciiik 07 i i;ii,\, kiiKiiin he iva ckKk,v,ki'fakC'ri'.OYi^»'i"k 

'i()a i'pkh;Kiijia ca- uk.^kpkick •") Ic ;i;f Kk iiff-ior iinMkco;i;f 

inn na iik raa I T'ki cw iiaaa 
pkannnoyk IcMk Kk (is On-k ;Kf 

OTkUpklKf C/A ViXttk lit C'Y'^'''^''*^ "" "' OTkKklHia kKO ,\,IIKirni C/A 

c'kK'kiuik Mk'i'o T'ki raEiiiii iinaai'oi'.ii li Iia KCkKk ;k( npa 

I H3n,\f KkH'k iia npk,\k,\nopiif .!,v,kHiiK'k oi'kiioYiii raaiiu i 

I Koypk KkcnkTk Gl) i i;n,vkKk nik f,\iiHoro c'kK/A:!kirk mo 

uiH I naK'ki uia pau-kinn iias/A :ke iipoiiiaaY<v> 7 Irk :kc iiapnii,a 

TK raaTn K'k ctoi/aiiitiiimk fiuiki i;apaai;a ck cr.oit.iii 

•kKO Ck OTk HIIY'k fC'I'k 7(( OHk KOr.kllllK'kl CkKA.HaHk i;K( 

HU iiaK'ki OT'kiuikTaaniE C/A Kk ropk OYiJkicTna cii;opii 

i Hf no Mnorc>Y naK'ki ctoi/A iika- s i KK.rkiiiiiik iiapo,\k 

niTfi- rAaaY'"ii iifipoi'.ii nai/A npocirrn kKoiKf iKOpk 

K'k icthh;*; oi'k nnY'k fcii anit ly-k 9 llnaaT'k xi OT'kK'k 

lis ii-i.ux siqini vers. scr. Td loi'ljis.so nLiii.naiiniii. 71 (|iiao iiiicix iiicliisi cnisa sunt 

sod vestigia apparent XV. 7 in iiapiiuacMxi t'orma lileraniui i. vi i luiuus distiuete e.^arata ; 
itidem in ct>ba3. x cum t confundi potest 

10* 76 M;u-c. XV. Ml — lif). 

iinw linK ri\<A YiMiiif'if .iii ,v.» cio t.(i\khc>i w lAyi (ctk ck 

OTKiio\|'iii'i.A« iiaMK H()k lio,v,f i;.»;!afyo KpamuKO nrkcio 

icKa 10 irk,v,l<aiiif ko kiio iaiiii Jll I .yaky^^* luoy iiirn ohktk 

ciii pa,vii ii(rKA**"'"^ ' <»()Y nfpn no iiiiiio c>h'k ;i;( he iipiiin\T'K 

II apY iiC|in :ke iioiiiaii.viii.i\ iia 21 I iipoiikHKiiK i |ia.s,\,'kak 

po^oy ^a naif Kapaai;A» otk iik (Iiihm fro MCTaiii/ft :Kpk 

IIO^-CTHTk IM'k 12 llliaaTk Kkl/A H/A- Kkl'O «lklO Kk3k 

•Ait 01 "kiikiinaiik iiaKki pfst ytck- 25 Irk tki ro,\HHa rpk 

•ikTO o\|'KO Youn'fif ciiiopi;»> ikk- I iipoii/Aiii/A i- 2»> I Kk iiac iia 

fiOMU I'Mvi upk lio,v,(lcKa iikf Kiiii-ki fro Han caiio i^pk 

Ki OHM :Kf naMf Kk;^kHnui/A iipo iio,v,fn:Kk 27 I ck HHi\ik pa 

HkHi H 1) HHiXai'k :<;( iwa inik ciwahi/A ,\Ka pa.sKo'iHHKa- 

f,\,nHoro o ,\,fCHA»iA«- a A('"^''V' 

Hkio o\'KO c'ii;c>()H .ikao ohh laaio o iuioia^ tro- 2'i I ckK'ki 

;Kf aiiiiif K-k3'kiiHHi^ iiponu cr°k C/iv ii canof f;Kf lafTk 

HH I 15 lln.xa'i'k :i;( VOI/A napo I ck Kf/iaKOHHHi;oiuia npHHk 

A0\' llOyOlk CkTKOpHIH IIO\- TfH'k K'kl- 21) l MHUO yO.V'AUJTfH 

CTH iu'h uapaaK/V I Mpk,\a YO\'a'kaYAi i- iiOK'kiKaiA^ 

CTk HCa TfHk A'* ' ('«Knk 

H<^xi"k Mi UoiHH :ke KfAoui/i\ I Hii'f laaKayH ckoimh I raijt; 

KkHAxIpk Ha ,V,KOp'k fXf fCTk Hllf 0\-liKa- pa;^apkl«M l^p'kK'k 

np'k'I'Op'k' I llpH:i'kKaiH/A Kk K( I TpkMH ,l,kHklUIH C'k:ill,V,'tl'i^ 

c^v cHHp,v 17 i 0Ka-kulr^ i i;k :'.ii ckiicH ca caMk I ckHii,\,H ck 

iipaiip/-»>,A,;*»- I K'k:^ao;KHin/A i;pcTa- :>l TaKOiK^f i apyHtpki 

Ha Hk- C'kliafT'klHf' I'pkHO pA.I'aaY'V C/^ Ck KkHHlKkHMKkl 

Kk K'kHkii,k is I HaH/AC/A n'kao ,v,(''>"'V' ""^ AP'^^'V^'V raaaY^^' i"'"^ 

Kaiii I pa,\,cv' f'i^ HI"''"' ii^^A"^ "^"f '''^" ^'^f "' Mo:Kf Tk ck 

icK'k 111 I KkkaY'^^ ipkcikw^ Haciii ■.)2 y'k upk lacKk ,\a ckHH 

110 liXaKk i iiaki:aaY/^> na Af''"'» nkiHk ck Kpcra a** "^h 

Hk i llp'kl-klKaiAxHI IE KO A'll^l'k t K'kp;^ IMfUlk KOII, : - 

alvHa- iiOKi\aH'kaY'>» f^^\' I MponAiak ck HHMk noHouia 

20 I frA<» Hop;^»iaui/A C/a fyoy anifif fuoy- ',V6 likiukuin jKf 

c'kKa'kHi>A Ck Hfio Mpaiip;^>A'i» roAimK uifcrki 'i-kiiia k-w 

t OKAkni/JV H KK pH;jkl CKOI/A- 110 KkCfl afMAH ,\0 A^K-* 

i H3Kf,V,0HI/A I ,\i\ I HpOHkHA^ 'I'kllrA rOAHHkl- ol I Kk A^'^'^ 

T'k 21 I SaA'l^li'A MHMO Y^'>"'A'^ lAili^ :Kf rOA"H^ Kk.HkHH HC- 136 raacoMk KfakfMk faa- 
fAOi fixoi aniua aaKaY'K 
niTio fTfpoy cnmoHOV'- Kvpk rann tiKf fcr k cki;a3af 

HHHO\j' rp/AA<">^iH iKi Ck ctaa mo- k;k( yoH KiKf lioh Kk 

onKi aafK'caH',v,pOKO\'- i piO\';<lio ck;^.»jk ua ocranH 35 I f if 

KOXf A** Kk.H'klUlfT'k KpkCT'k pill Ol'k CTOIWVUITHIY'K 

fro- 22 I iipHKfAOUi'A I Ha yk 

111 parte niaixinis pag. I'l^h quae proximo a versibus !> — II abi'st autiqiii.s char. sihi^. haec 
addita; ei (o;ii(o) upLjiA linmu i;tc..\ uca lui aiiopx Kaia*iiuT, eace ecT. 34 liwxu. aut irwLiui. Mavc. XV. :Ui — XVI. !i. 77 

I'll Tk I i;k iic>irkKiii^A> i KkAC> 

c.ckiiiiairkiiK i'.\a.\\'/>v i;ii :i;m i i.k i-|iOK'k i:i:( irk ick 

:i:,\,k iAiir;t\ r.vaiii.iri'k 'inrk i.k lutMnir i ii|iiii:.\ 
;<f> TfK'k :k( (^v,iih'k i iicii.\'kHk iw. ah i;.\iii(iik ua ,\>>'^|I" >'|K''k.\ 

\i^y oi^k'iw i;k.HMk3'k ii.\ rpk 17 A\.\|)irk -,ke M.vi',\<Vi\'kiiiii 

cTk iiaii.vk.MiK I I'A^ IK ,v,k I in.i()iik icciiOKa .^kpka 

iTf ,\.\ Kii,\iiMk aiiiTf M|iii Hint Kk,v,f I iic>,\.\r.\aY,v kou. V2S ,\('l"k lairk CKH/ATk (PC 

'M lie :Kf iio\"urrk iwack lUAki 

L^,\,kiiu- ;>S i oiion.\ U)iKkKkii.\a XVI I I luiiiH-vKkimi C/VKc>rk yapirk 

(la.H^Vkpa C/A na ,v''»'^">''f f* '^'i*' iuiaiA'>'*'i»"i" i uapirk i 

iiK ,\,c< iiiwKf ;\'.) riii,v,kKk :Kf ck kKOKak I caakMii kc>\,-iiii 

'IkHIIKK C'I'OI/ftI llp'klllO (MOV* lll/ft a|)OMai"kl ,\a llplllllk 

■kKO TaKO K'k.3'kllllK'k Li.Vklllf ,\,'klll/A ilOMaitwVTk \ 1 I SkAO 

(ific Ilk tciiiiiA» MKk Ck .Ha o\"i(ia r>k f,\,iiM<v c;4>ko 

ciik K;Kki i;k- 1(1 likaY-^. m;( rk ii(1ii,v,c>iii/A na rpoKk Kkcii 

;Kfirki l.H,v,aa(M( .^kiJAiiiT/A kKkiiiK^ cakiikii,Ki :! I I'Aaa 

Kk Hii\-k ;Kf Kk mapirk yai',\,a ^x^ Kk cnrk KkTO OT'hKaAii 

Akiiiii i mapirk IkKor.a I'k iiaMk Kaiuinik oi'k ,\\\h 

M.\>\AMC I marii lc>ciior>a piii ipoiia 1 i Kk.HkpkKkiii/A 

I caaoMii II i/iMKf iv,\.\ Kk Kk Kii;\,'kiiiriv kKO OTki;a,wnk 

laiXliaCI 110 HEMk Y'^^'^A'^ l^'*^ KaMEIIk Kk kc> kcaiii 

ay/-** i C/\OY;Kaa\';i» (Mo\' .skao "i i i;kak.3'kiii/jv Kk ('(loi; k- 

i IlirW MHOr-kl K'klllk,VK KII,\,klll<A K>IIC>lli;t> Ck,\,/MJIIk 

,V,fCH;»»»JV^ O.VlvHk Kk 0,\f 

lll<ftl/A CK HIIMk Kk E|)i\lll'k ''t'\\^^ K'kAA>- l 0\,"t;aCA> Cn\ 

42 .san I loiKf iio^Al^ k ki k k in w (i (V)irK ;Kf pfHf iiLik he o\-;Kaca 
Kk iiapacK (Kkt.H'1- CKf fci'k lie iicKf iif C/A- ica iiHTcrf iia.na 

Kk CA«Koi"k 1'.! ii()H,\,( iocH(I)k ()kiiiiiia iipoii/jviafro- Kkcra 

oi'k a(iiiua'i'fi/A KAarooKpa irkci'k ck,\f cf mIvcto i,\( 

.HkH'k ckKkTkiiHK'k 1;k( i jKf Kk HOAOiKfH'k 7 Hk i,\,'kra 

Tk Kk sai/A upcHk KJKKk i ,\(rk i pki^kra oyHtHiiKoiHk (lo 

3H;^«K-k KkHII,\,E Kk HHAaTOY 

i npocH Tkaa icka 44 iiiiAaTk i iiETpOKii- kKO Kapkri'k kw 

aCf ,V'"'>' C'*- JliJTf 0\,'JK( OY Kk lAAIIAd I T<<\' I KH^\II 

MpkT'K i llpH3kKaK'k Ck If kKOIKE pEHE KAMk S i lllllk 

'IkHHKA K'kllpOCII I aUITf ,\kHI/A KklKAIIIA OT'k IpOKa 

oyMpki-k 45 I c\|"Kk,vki;K ork ImkaiiiE :k( ia 'ipfiicrk i c>\j' 

K (Hk ro\,'pHOHa ,vacrk rk ;i;acu i tiiiKoiiio\"K( iiiiHk 

AC> ioCIKllOKH 41) I KO\-|IAk COIKf HE pklll/A KOk \";^» KC> CM • • KOU • 

nOHkl'.HII,;*. I C'kHklirk OKII It I'rkCKpkCk IKE HA Oyipa Kk llpk 

Pag. 127 1) V. I uuMt ail iuimi. ilisceriii nuiniil. In capiti- liuiiis pag. glag. char. ])riiiia inaniis 
haec scrip.sit 'M'i- v,i,--\i\'uv tuch'M. on, apiiMarriA I'ng. 12Sa in margint^ ad vorsuni -I — .S 
cyrill. char, antiquo haec addita; Kupuu,!. ii fi • ■ • cT.k.i. imii • ■ • , (juibns verbis glossator alii|iiis 
apo.Mat'H interpretari voluit 7S Marc XVI. 1(1— Ki. 

Kki cA.Kork .vKii C/A iipk ,v,kirk k'W ti;^ iif I/Miia r.kpKi 

•,K,\f M.\(UII M.\r,\.\,\MH"H 12 MO CII\'K IKf ,\,KklH.\ Ol'k lilt 

i:K unA a;f l.Hi'kHa -jk Kkck ^'"^ i()/A,\,;>>iirifM.\ iia cf.xo 

HI OMa h;e iiik,v,'kiiiii Kh3K'kc'i-M aKil c/k lirkiuik oKpasoMk 

K'klirklllltlM'k C'k HMMk i,\,Avlll'r(Ma Ha CEAO \','< i T.\ IIIK 

iiaaM,viiiifMk c<A i ))ki,\,a ,\kiiia Kk.si'.kcnicTf iipo 

lA^inrcM'k I I OMM :k( cakiiiia Hiiir.rk mm rkMa a:c Kkp-ki 

K'kiiif 'kKO ;t;m;k tcrk i i;ii leliqiia desunt 

Pag. r2sb V. I'.t verba ua ct;.io quiw lioc loco ;-iiperfliia sunt, scriba puuctis praciixis lit 
delerentur notavit. EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM. 129 (V) ,y'MiiT(()n ci'naroroK'fe : -|- 
(i) K(rKi'.c>iOHiii:kii : -^ 

rAflRXI enn PiAHTi 6/K6 AOV* Q iiochAaiim oKkruia na AfCATf 

\{'A\ - i'i) ll/AIH YAkKk -f- 

(V) HaciiaiiiH : ^ (V) riiii likiipoiiifHiii : ^ 

(V) c r()ki'Awiiiii\-k iiacTC>Yc k\'k -^ (V) rip-koKpaiKnmi hc\'k1v 

(V) cvyuoirk (V) Kkckiic>YhA^iiii'mMk ca h.\ ho 

(i) aiiirk ii()0|)OHiin,ii ; ^ km iui'ii,,ft- 

(V) KMi'.kiiJHiyk rak k'k ioancy— <V) iioykiiiiakiAxiii rH\"k Kkio ko 

(«) irkiiiUMiiiiiiijCk ioaiiHa : ^ aki ici'k : : 

(V) ici;o\-iiienni ciicinfanilv : -^ (V) iifiioiuakHkiiik iiocak.voKaTH : 

(V) iiHA»iiriniLik AX"^ KkckHk : -i- (V) aKafiiiii c(,\,iini A^^''*''"'* ^ 

(■<1 'Iklll'lll llf'IpOK-k : -f- i'i) K-KII|)OIIIIIIIIMk ^aKOHHHU'K : ~ 

(V) inkakKkiii i\"k oi'k pa/jaii (>) K'kiiaA'kiiiiiiMK Kk paakol 

Mkllk HfA^^r'k -i- HIIKKI 

(V) aoKiiiT.-k (ikiKk:-^ (V) mapin L luiaji iK : ^ 
r«) npoKaiKfHkiuik : ^ 

<■«■) ocaakadrkEMk : -i- ' 

(V) atrtiiil UkirapH:^ (V) MoaiiTK-k : -^ 

(V> Ui;^»lll'l'IIIMk COyiCA^ pAiK,V : ^ (V) lM;tUII'l'IIIMk KtvC'k llUMk : ^ 

r«') l.HKkpaiim ail ak : -;- (V) KK.'i'kiiHK'kiiiiii iwacoyk otk 
(V) Kaa^KfH'kiY'k: -^ napc>A'>^ 

r«) iipc<C/Mirii\"k .{iiaiuifHklv : ~i- 

(V) ckTkimnk : ^ (i) (J>apiicki o\,M;k;KAkiiiiiMk Hca : 

(V) ckiiik I'.kAOi'.iinA : -^ (V) Kaaiiiii aaKoiiiiiiKk : ^ 

<V) iiockaairki\'k oi'k ic>aiia:-^ (V) lU'.ack (Iiapiickicn'k : 

r.) iioMa.^ai'.kiiiiii I'k MiipoiUh:-^ (V) \-oivMiiiiiir.ik pasA^'Mii" i 

(V) iipiri'kMii cktA^iiriaaro : ^ Mkiikt : -f 

(V) .^aiipkiirifiiiH Kkipa i MOplx : ^ (V> Koiai'kiuik fiiic>\'H;( o\'ic>kk:^ii 

(V) aehfOHk:-^ ca iiHua :- 

111 iul..'il.i:i,iui\i. sc.riba posturioii litcnu- i iiiiciiiu siil'tixif. _i. 80 Luc. I. I — IP.. 

(V) laAIIAklYk ilKf K'kaY/'ti R-K CTkHkl\"K K-k HaCk KflllTf\"k- 

CII,\0\\iMk : ^ 2 kKOIKf llp1v,VaillA H.\yk- KklK'k 

Q iMA^iirii \\h. n(,\;siH;kHk : ^ iiin ickohii caMc>[ut,\kii,H 

(V) ii()irrkH.\Yk : ~ i caoyr'ki C/\ob(ch- 'A I3B0 

(V) Kkiipoimiiiiuk aiiiTf Maao ciia an ca i UkH'k \'o:K,i,kuiK'- I 

(IHkl\'k ; -^ C lIpKKa HO Kc1v\"k- K'k ICTII 

Q pEK'kiiiiii\"k icKH i(io,\a pa.yii -f^ h;>» no (Ja,\oy- ncarii rtKl;- 

(V) l'>C',VkHOTp;N^,\,OKMTHMk : — CAaKkH'kl TfOijIHaf- 4 ^\A pa 

Q M( awKH TH KknpkKk3a1vraHm -;- 3c>\,-y'k(iiiH- o niiyk^Kt Hao\,' 

(x) akKan'kiY'K Ha lUMfpi*:-^ Miiak ca ten caoKfctyk- 

CD CTakl|-k lIpMTkHa:^ 0\,-TKp'k:K,\«Hkf- O K'klCT-K 

KTv ,\\%nti ipo,i,a np1v- iKJAficKa- 

G3 c'KTk oi'.kHk iipHTTvia : -i- 

Q ouik.vkiiiiiiiiik Kk cTpaHA% ,\a/\fHf : Upfi ntp'k iMHHUk saY'VpnU- 

f/) MpHCTaKkHiink nfnpaKk,\,kirk OTk ,v,kHEr,'kH-kiin\ Hp'k.v'ki aKil 

fMk -^- aH/ft- t IKfUa fro OTk ,VklllT(p'k a 

(V) Korarlvyk i aasapii:-;- poifk- iyn\ ei- faiicaKfrk- 

(V) ,v,ff''^'''" iipoKaaieHK -^ (') irkaiiirrE :Kf OKa iipaiiK,\,kna 

(V) CA»,\,'" HfiipaK.vkii'kyk : -;- iipk.vk KUk Y'>*.V'^'"''''> '^'i^ sano 

G) <l)apiicki II UKirapii : ^ Klv^ykYK bcSytv i oiipaKK,x,a 

(V) KkiipoiiikiiiiiMk KorarH : ~ hiiiytv ruiYTv Gfc iiopoKa- 

G") cakirkfUk : ^ 7 i iif K'k iiuia M/A,\,a- no Hr<K( Kk 

G") 3aKkYfi -i- eaiicai'.fTk Hmao.VM- i ona 

G) oiiik,vki"iii^ii« iipiiirATii upckf -^ ^aniaiopkii'kiiia ktv ,\kHfY'K 

G") llpllUklll JY'K I MkHaCTv : -^ CKOIY'K KkailUTf- S KklCT'k IKf 

G") ;Kpki;/HTII : -^ CaO\"K/AIIITKi M0\-- Kk HHHOy MpU 

Q KkiipoiiikiiiiiY'k r-k apYHfpfiY'k x^ ckoji/a iip'k,i,Ti KMk- 9 no o 

I K'KHHJKkHIIHkY'K : ^ KklHaiO (p1vicK0\|'M0\"- KaWMH 

G) KiiHorpa.v'k ^ Cn\ fuoy iioKa,v,iiTH- k'kuik,\'k 

Q aaiAxiiiT JY'K k Hn-kca pa.v" ^ inK< Kk up KOKk rni*- 10 I RkCf 

G) cA.ycyiiHXw : ^ uiioiukCTKO ,\io,\,iH kU- mo 

G) K-kiiponifiiHi run Kk ([lapiicf airiK^^ ,\,-kiri\- Kkirk Kk ro.vk 

ouk : ^ Tkuirkiia- 11 aKii ;Kf ca n.ioy 

Q .vaK-kiiini OKa ii-kH/Asa:-^ ahak rHk- crctA o ,\,ech;^iav o 

G) K HHC'k : ^ ATapk Ka,V,"'tl«Haai'0' 12 I CkM/A 

131 Tf C/A 3aY«W'irk Kii,v,kK'k- I ci'pa 
132 fi r. n u (-: a n 6 

/••\ 'I' 'I 1 iki-iri#i \"i» nana VE na "k i:! pE'iE ;k( Kk he 

G) I h a () V K Ai : ^ ^ 

r.io\- ahak riik- he koi ca HaY-M'"'^ 

II llo HEJKE OyKO MH03II HaMnMli/A- 3a HE 0\'Ca'killiaHa KklCT'k 

HMHiiTii noK'kc'ik- iskU moaHiKa rKO'k- I :KfHa rnok 

All I :! in iinirfrnii' paainac cyr. lit. liaoo, f;lii.ssa U':iiliii- iia'!.\.ii.in.iii ,;p i.'.Kaiii.iiii ■ •". .■pci 

siiiira I iTcpi, soriptiiiu ; ad verba aliii'ii'Mujia <iid;,VM glossa in niarj;ini' cjt. lit. st'iipta 
pertinct lU'ii^Mii anuauA, vocabulo nejicMU glossator graecum fifrjuajini interpretari \oluit Luc. I. 14—36. 81 fAIIC.\KKTK pO^l.HT'K CHTv TfKlv 

I ll.\()fMflllll IMA fMCHj' ioaHHTv 

II I KAi,V,f'rK TfKk ().\,V,OCTIi I 
KECCAhE- i MIIOSM ()0;K,V,K 

ctkH fro KK3,\,()a,\,C'V'*>''"i* C'^- 
15 k;»;,\,£T'k ko ke,mii ripk.v'k kmk 
i KHHa I TKOpfna Kisaci- nf iMa 

TTi tlHTII- I ,V\''> CI'* icn,\Tv 

HiiTK CA fiiiTf ;k( i MjrkKa upt 

CKOfl/A Iti I UHOr'kl CHOI'.K 
UWIJ'K OKpartlTK K'K PKi Kr i\-K- 

17 I T'K iipk,\Ki,v,n-k npk,\,h hii 
Mh ,v\-or.ik i ciiAOfA^ iamiioi* 
OKpaiiiTH cp,v,kna ohhk na ha 
^A I nporiiKkHkiiwv Ilk OAi 
;i,pocTk iipaKk,vkirki\-k o\tc> 

TOKaTH run i\K>;i,H C'kKpKlIU 

H'ki- IS I pfME sayapHk Kk aftao^- 
no MkcoMoy pasoynrkiTh ct- flsk Ko fcuk crapk i ;K(na ook 
sauaroplxKkuiii irk ,vkHk\"k ci'.c 
l\"K 19 i OT'kKlviiiTaKk ah.x'k pfif 

(M0\,- aSk fCMk raKpHIA'k 

nplvCTOiAi iip-k^vk KMk t nocK 
aaHk (CMk raaTH terIv i kaa 

rOKkCTHTI TfR-k C6- 2(1 i Cf K^ 
AfUIH M/\kHA- ,\0 HETOIKf A"*"' 
KAiAfT'k Cf- 3a Hf Mf KlvpOKa- 
CaOKfCfM'k MOlU'k- IvHvf CTv 
E;»;A^''"'» C/A Kk Kp-klUA CKOIrA- 

"21 I R'kui/A aio,v,Kf ^H,\,^»iin'f aa 

)(^apHM^- I H10a;,\,'>'»\'^ C'A f'Kf 
MAiJKAJJUH KTi HpKkKf 22 i I'k 

K'K iioMaKaiift iMk I iip'kK'ki 
uaaiiif HkUk 2;> i KTOCTk 

KKO LCILXkHIIIIIA CA \h\thl- 

caoyiKkKki fro- i,vf i>'k .V'^'' 

WK CKOI 21 110 cii\-k :Kf ,\'»"'»\"'^ 

saHAT-K faticaiikTk /KfHa fro I raUiiif iiATk u nk raiA> 
linn 2.1 kKo laKO ckTKOpii mrk 
I'k Kk ,v,>^">< I'l^ HA;Kf iipiiHkfrk 

i;J3 

OT'kl/JVril IIOHOIIIfHhf MOf OTk 
HK'k 20 ilk lllfCTkl ;Kf m' H k 

nocKaan'k k'w ahaiv raKkpiii 
i\k OT'k Ka Kk rpa,\'k ra.\iiaf 
icKk fMOya^f IMA Ma.sapEn"k- 
27 Kk ,V,''^Klv OKp;»iHfHk M;»i/KfKII- 
flJO\|":KE Ir.l/A i0CH({fK- OT'k 

Aomoy ,vaKa iuA x^i'^'^ Mapnk 

2S t Kklllk,V'K Kk Ilfl afiAk pfMf 

pa,\,o\'i CA KAaroAkrkiiak rk 

Ck TOKOliK KarCKfUa Tkl 

r.k iKfiiayk 29 wita Xf CAkiiiia 

KkUlll CkMATf CA CAOKfCII 

fro I iioM'kiiiiakaiiif Kk cf 

Kk KaKO Cf KAiAfl"'' UlvAOKa 
llkf Mo I pfHf fl at^A'k- Hf ROl 

C/A mapiif ORplvTf RO Raaro 
,\,kTk OT'k Ka 31 I Cf 3aMkiif 

IJIII Kk Hp'kK'k I pO,\HUIII Cll'k 
l HapCHEIIIH IHIA fLIO\,' IK- 
:52 Ck K^i,\f''"'* KfAIH- i Cll'k 

K'kiuikH'karo napfHfTk ca 

I ,\,'*CTk fMOy rk Kk llp'kCTO a-k M\i\ o^a fro- 33 i K'kHpiiTk ca 

Kk ,V>''^'''''V lIvKOKAH- Kk KkKkl 
I UpCTKO\' fro Hf K<>>,\,f''"k KO 

Hki;a- 34 PfHf iKf r.iapH'K Kk ahaoy 

KAKO KPii.V,'''"'' ff' ''t»rV* "-'^ 

;Ka Hf 3Hat* 35 i OT'kK'kurra 

Kk at.A'k pfHf fl- ,\\b. Cr'kl 

iiikH'kaio oc'kiuiT'k i'a 'I'kiUk 

;Kf I flKf pOAHT'k CA CIO iiapf 
MfT'K CA CH'k K/KIH 3() I Cf fAH 15 iu KBaci lit. Ba supra Kca positae, in luargiiie cyr. lit. g-lussa aUdita u ciiKcpa 17 ouMb 
an ouMi dubium 19 nptji. an npkji dub. 2iJ quae post m.il'm omissa sunt cyiill. 

emendator supra versum addidit: ii m; .Mum npor.iaiu, item 22 in margine haec: uiuiax h;c 
He .Moacainc r.iaiu k hu.-ht, u pasiiyMiiiiA iKo BBjiuuc uii.it Bt upKBU 24 ad Tatim: supr. v. 

cjT. CA add. 29 vocabulo Kano cyr. emend, bo superposuit, lege KaKOBO :i5 uapciierb 

fort, cum t. 

U 82 Luc. I. H7 — 01. .H.VHhUri'K Kk ClWpOCIk 
CKOfiK i Ck yUk IIIECT'kl 

(ci'k (I ii.t|iiii^.\([irki iuii.\c> 
,VKKii ;)7 kKO IK i^iuyojKf 

Tk OTk K.\ KkCkKk CiVK- oS ()fHf 

;k( yapkk cf ().\k.> rulv ka^ 

,A,ll M H'k 110 r\\OV|" TKOfMOY 

i OTII.yf '^T'k Hfl/i\ alSA'k 

'M) K'kC'r.\K'klllll fKf Map H'k Kk 

Tki A"" i.Vf '^'<» ropA» Ck 

TTillJTaHkfMk Kk I'pa.V I* 

134 

lK>,\,CiKk 10 I likHH,l,( K'k ,\'>"'l^''» 

3a\-apiiiirk I ii,k,xc>Ka eaii 

CaKk'I'k 1! i K'klC'I'k IvKO 0\" 

CA'kiuia (AiicaKkTk i^kao 
Kaiik( uapiiiiiC' Kksiirpa 
C/A Maa,vkHkii,k pa,\,ciiiTauii 

Bk Mp'kli'k El/A I llCliakllll C/A 
AX^'>Mk CTklUk (AllcaKk 

Tk 42 I K'k3'kiiii raaccMk Kf 
Akfuik I p(Mf Kariuia tm 
Kk ;Knia\-k i KarcKdCk 
iiAC.V'K Hp-kKa TKOfro 43 i OTk 

KA»,V*>V '' .V'* "("'.V'l"'* MaTH 
I'll MOH'O Kk Oirk 44 Cf KO IvKO 

KkicTk raack- n'kaoKa 

Hklv TKOfro- Kk 0\'lllkK> MOfW 

Kksiirpa CA iLiaa,\,K"HiuTk 
paACniTauii Kk 'ipkK-k MOcMk 
45 I Kaa:K(Ha kiKf Kkp^i iw^T-k- 

kKO KAiAf'"'^ CKKpkUlfHkf 

raaifkiMTv ork rH- 46 i pfHf 

MapH-k- KfAIIHIITK ,\UiA MOlv 

r-K- 47 I Kk3,\,()'»A0Ka c<a AX"''' MOi- KS'k cirk mofUk 4S kKo iipii 

3kp'k Ha C'kM'kpEHkC paK'kl CKO 
flA- Ct KO OTTx Ctali KaaJK/AT'k 
f.IA KkCII pOAH- 49 1iK0 CkTKOpH 

36 3aii.ueTX emend, aliqu. ue erasit, sed vest. 
45 verbo r-iaHtaMi. eyr. emend, supra versum 
56 — 57 verbuni cBoi praecedit in margine gla; 
noMasaame emend, cyrill. a supra e scripsit MkH'k K(/\IIMH( CliakH'kl 

I CTO iuA fro- 50 i iiin.\ocik 

(TO Kk pOA'ki I pOA'K KOI/MIIIHI 
Mk CA (TO 51 CkrKOpIl Al''*''»^* 

^i?^^. u'kiuikUdjt^ cKOEii^- pa 
croMH rpkA'kiirJi MkicakkiK 
cpkAkii,a i\"k 52 nii3KaoH;H ch 
iXkiikiiA Ck iipkcroa'k i I'.k 
;iiuc( ckiirkpfHkii/A- 53 aaM;K 
iii'i'/Ai/A icnakiiH KAai'k i ko 

rar-AIIIT/JilWV CA OTkllOyCTH T-K 
IIIT/A- 54 llpHlrATk lak OTpOKa 
CKOdO ^OIll•kll^^TII MHAO 

cik 55 kKoiKf raa kk oii,(M'k Ha 

IIIHM'k aKpaMOX,' I C'kMEH( 

HO A'''' K-kKa 5(i lIp-kK'kiCTK :Kf 

Ma()irk Ck HfiiK kKO rpH u'h,a 

l Kk3KpaTll C/A Kk A'-'''^''^ 
CKOI 57 (AHCaKfTII IKf l 

i:}.-) 

CliakHlllUA C/A Al'Ukf pOAHTH 

fi I pOAH cHk 5*5 I ca-kiiiia 

IIIA OKp'kCT'k /KHKAvlllTfl l pO 

:KA(llkE (l/A kKO Kk3K(.\ll 

MIIAk (CT'k Tk MIIAOCTk CKO 

IA> Ck Hflj>^ 59 i KkICi "k K'k OCUkI 

Akilk llpllA^ 0Kp'k3aTK OTpO 

Hn\T( I HapHi^aa\'^^ i lUf 
lUMk ona cKOfro 3a\'apHwv- 

00 I OrkK-klUTaKklllH UTH fPO 
pfMt HII Hk A'» HapfHfTk C/A 
iU/A £M0\,- ioaHk- til i p-klll/A EH 
kKO HHKkTOIKf (CT'k OTk pOIKAf 
Hkk TKOfro- i>K( Hapllll,aET'k 
C/A IMfHtUk Tlvlllk ()2 IIOMa 

Kaaiiif ;Kf onk fro KaKO kh yo 

Tkak HapflllTH f- 03 I HCIIpOIHk 

A'KiiiTiiii,;*; Haiica pa/a ioaHk 

fC'I'k kl/A (MOy I MK>AI11U/A 
CA fMO\|- KCH (J4 0TKpk30m/A 

;Kf C/A o\'CTa fro aKkf i i.A3'ki 

app., ;J7 in BtctKi. et r.n. form. lit. h et t dub. 
uu app. 47 BI.3I11. an n-Laap. dub. 

;. lit scriptum kou, quod est KouBut 62 in Liir. I or II. 8. 83 K'k fro- I |-A.\aill(- KI'CKCT/A Ka 
(35 I K'KI Ha KCk\"k CI(K\Y'k »;HR;i^iiiTHi\"k oi;()kC'i"k i\- k 
i KKcn crpkirk lK>,\,Uicn'lvii 
iiOKk.v^fMii Kka\*^« licH rail 
cm- ()<) i iioac>:KiiiiiA iicii caki 
iiiaK'kiiui iia cp ,\,kii,ii\-k CKO 

lyk laha^lllTf HkTO C>\,"KO 
OTpOM/A Cf R;H^\,n"k- I ()A»Ka 

PHk kH c'k Hiiyk (17 I sayapirk 
©Hk tro icnakHii ca ,\\<iMh 

CT^klMk i llpOpOMkCTKO 

»Ka r/xA : (jS liarcHk rk Kn» 

alAfR'k- UKO llOCkTH I CkTKO 
»PH l3KaKafHkf aW,\kM'k 
))CKOilH'K- ()9 I Kk3,\,KH/Kf pO 
nr'k CIIEHklx HaillfrO K'k ,\,0U0\' 

B^V^Rlv- OTpOKa cKOfro 7() 1iKC«;K( 
iiraa oycT'ki cTTviyk- c;*i 

»UlTHI)fk OTTi K-kKa- llpOpOKTi 

»n'0 71 clTfHkf OT'k Kpark iia 
liiiiHYk Lh,v,p;^k'm Kkckyk- 
»HfHaKii,v,/Mirriiyk Hack- 
>u2 (Ikiiiopinii iiiiiaocTk 

»C'k 011,11 HaUIHMII I IIOMti 

13(; 

iHAiTII SaKkTK CTOI CKOI- 

»7;3 KaATKAi fiAi;t;( Ka/Ai-K ca 
))K'k aispayoy ohk" nauituoy 
>>,\aTH Harui'k 74 KtcTpaya IhaC''*' 
»K'ki Kpar-k Haiiiii\'k i3Ka 

• KAklUCMk CA CaOYIKHTII 

»(UOY 75 np-kHO,\OKk(Uk i iipa 
»K'k,voiJv; npk,v,k liiinik kca 

»,\kHII IKIIKO'ia Haillfl'O 7(j I 'I'kl 
..OipOM«A llpOpOKk KklHIkH'krO 
"Hapt'lflllH C/A llpk,Vki,VCllJH 
.)K0 llpk,\,'k aHI^CMk I'HEMk- 

»o\'ro'iOKaTH ii;4»Tk fro 
«77 A*»'" pasoyuk ciifHkk 

7t) ra iin ti.i dub. II. 2 ail ii;inc;uuii' 

capite pag. 130 b haec leguntur lit kI^K- 
pag. 137 a haec : -fi- u.' crptrAiuTii.vi. iiacr >aK>,V,fM'k fro K'k OCI'aKAf 

Mikf K'k 01 'kiio\,'iii'rfiikf I'p'k 
\-k Haiiiiiy'k 7s ynaocp'k,v,ki 

ipa,\,ii Miiaoc'i'ii Ka tiaiiifro 
Kk HiiYkHU iiockrii iiack 

"I'.kC'ioK'k C'k K'kiiiif 7i) iipocirk 
'I'H'rH c'k.V'AHrr/AiA Kk "rkuk 

>i K CkHH C'kUp'kTkH'kl 

nHanpaKH'rn Horki Haiii^is iia ll/VIk MHpfHk so OTpOM/ft ;K( pa 

crkaiiit i Kpkiia'kaHif ca 

AyOMk- I K'k Kk HO^-C'I'klH'kY'k 

,\,o Ai*"' aKAfHk'k CKOfro 

K'k laio- Kon- II 1 li'kic'i "k ;k f Kk 

AkHH T'kl- l3HAf HOKfak 

HHf OT'k Kfcapa aK'kro\-c'ra 
HaHHcaTH Kkc;i; Kkccaf 
HAtKf^ 2 cf Han'caHiH k'm- 

KaaA^lllTKi CVpHfl*- KrpH 
HklO '^ I HA'fe'J\'^ KCH KOIKkAO 

Han caTH ca K'k ckoi rpaA'k- 

4 KkSIIAf >Kf I OCHtll'k 0!"k 

raaiiAfiift '"P'VV'* na.sapf 
'rkCKa K'k lioAfi* Kk rpa 
A'k A'»K'k. i:Kf Hapiinatrk 
CA KH'r'kaffiui'k- 3a h( Kk 
auif or'k A'>'"^'">''\' *■ oi'McrKHk 
AaKa- 5 iiaiica'rii ca ck Ma 

pHlKh- OKpAvlflUvlAi finoy 

JKfHOi^ c;^»iii'r^;ii»; ntiipa 
.JA'kHOh»» (') Kkicrk :Kf fi'A'X 

K'klCTE 'l'0\'> iciia'kHIIIIIA 

137 

CA Ai*'"** pOAiirH (I- 7 i pOAH 
cH'k CKOI iip'kK'kHkii,k i no 

KHI'k I I MOaO/KH I K'k kCAf 

\-'k H,\ Hf Hf Kk iMa lui'kc'ia 
OKii'i'kakHa s I K^kay/"*; ii a 
c I' ki p II I', k 'r I ;k a f "^ '' P •> '♦> " 
Ilk KkA'Aiii'i'f i c'ipkr;>.iii If 

!'• enienilator cyrill. in marline addiilit ii|pi,mii!. In 
mill, scrijita ■:i- w iKiii'i-.aiiui. Ituiii in auuuua 

IplIX'I. 

11* ^4 Luc. II. 9—31. cTpaiK;*; noiiirkHSii*- o cTa,\,1\ 
cKO(Mk i) i c( ahiX'K rut era 
Kk iiii\'k L caaKa rirk ociik in^ 
i o\|'i;okiii/A CA cr()a\'or.ik lu 
ak(yk- 10 I pEM( iM'k alsa'k 

H( KOlTf CA C£ KO RAarOKlv 
CTUO\-»Ai KaUk pa,\,OCTk Kf 
i\hWh. k/Kf KA«,\,f'l'k KCHM'k 

aK>,\,kr.rk 1 1 kKO po,!," C''^ isaMk 

,\,kHkCk Cllk i;Kf fCITi yk 

rk- K'k rpa,vk ,\aK-k 12 i c( 

KaM'k .SHaMEHkE 0K|1/Mlirc 

■If uaa,\,kHknk iioKH'i'k 
acKWMin k I'.k kcatYk 

13 I I'.k Mf.SaaiU. K'klCT'k Ck 
ataOUk MkllOIKkCTKO ROI HKCKTvlX'Tv yKaaAUITH 

\-k Ka I ra»AvinTH\"k 14 Gaap.a 
Kk r/kiiiikHiii\' k m- i Ha hi 
MM Miipk- Ilk Mu-kyk KaaroKO 

atHllf 1.) I KklC'i'k IvKO OTH 

,V^ OT'k HHY'k aftaii Ha hko- 

I HUH- naCTklpH p'kUI/A ,V('''"'V 

I'k K'k ,v,P"'''V''''''V "p'^iA''i'-''» >'''V 
KO ,\o KHia-kfua I kh,v,h 

M'K rak Ck K'klK'KUllH UKE 

I'k c'kKaaa naMk- 10 l iipH,v,Ai 

IIC>,V,KHr kUlf CA- t OKpkTAi 

MapiiiA^ :k( i c>cH(j>a 

I Maa,v,>«>ii«U>^ aEiKAuiTk 

Kk kC.VEYk 17 KH,V,kKklllf :Kf 

ckKa^aiiiA rak raaH'KMk- 

IM'K- IS I BCH CA'kllUaK'KliK 
1 ,\IIKHUIA CA- OT'k raaH'Ki 
\"k Or'k liaCT'kipk K'k HHM'k 

HI uapHk :Kf c'KKaio,\,aauif Kk 
CA ra'ki ckiA- c■kaa^al7»^ 

lUTH K'k Cpk,\,kHH CKOfUk 

2l) I Kk.SKpailHHA CA liaCT'KlpH 10 forma lit. l in Ba.MB, pajocrB, Cmjcri. dubia 
an T)i3H. dub. 24 verbis j-Bsa ntriubua cj r. 
glag. scriptuu) aaq. quod aaiijo legas. 138 
\'KaaAiii'r( I caa kaujt£ Ka- 

Kck\"k kiKf ca-kiHiaHiA 

1 Kii,vkHiA -kKOiKf raano kki 
CTk Kk Hiiuk 21 i cr,\,a iciia'k 
HII CA OCUk ,\klllll ,\a I OKp'k 

Hw'i.rk napkin A Ima lucy iTc^ 
iiapcKiiof at.aoUK iip'kiK^vf 
,\,a;Kf M( saHATk ca kk ip-k 
Kk 22 i fr,va iiphkahikiiuia 

CA ,\kHkf OHlllirifHUk fK' 

no 3aKono\' iim'ckOKO\,- Kk 

.HHkCA I Kk l,\M'k llOCTaiill 

III iipk,v,k rTik- 23 'Kko^kj (ctk 
n caiio Kk .saKon-k rnn 'Sko 

KCkKk M,\a,V,kMkl^k M;K-.Kk 

cKa iioao\j' pa.SKpk.saiA ao 

:K(cna- cro pkh iiapfin-k 

cA- 24 i A'>T" ;Kp'k'rK;*i no fit 

Hfnoynoy Kk .saKon-k rnii 

.V'kKa KarpkaiiMiiuiTa ^\,k 

Ka iik'i"kMkii,a roa/^Kniia: 

2.1 I Kk MKk Kk iawk fMO\-;Kf 

iUA CEMKOH'k I HKk Ck llpa 
Kk,\,kirk i MkTHKk laiA 0\" 

T'kY'ki i,\fKki- I AX"'' ^"^ 

C'I'k Kk HfHlk- 2(3 I Gli tyoy OT'k 

K'knrrano A\''>''''^'» c^'kiiiik 

H( KI1,\,'RTH CKMpkTH- Hp^k 

;K,v,f A'l"'*^' kh^vht-k ya rn-k 

27 i npH,\f AV'-''^"' Kk i^p'KK'kKK 

I fr,\,a KkKtcif po^j.HTfa'k 

OTpOHA tea CkTKOpMTH 

iiLia no OK'kisaio- .saKOHHO\- 

M0\|- HfMk- 28 I T'k llpHIAT'k ( 

na pA»Koy CKOtw- I KarKn 

CfMkOM'K Ka I pEHE- 29 tlkiick 
no\|-cinnin paKa TKOero Kaa 
,\,kiKO no raoy 'iKOfMO\' ck 
yiipouk 30 kKO KH.vkcri omii 

mOI ClUHkE TBOE- 31 I'tKl ( 

12 post noBUTt cyr. add. u 22 BLSHicA 
emendator u.iu piaeposuit 25 in marnino Luc. II. 32—51. 

fH C»\TOT<>KaAK njllC^^K All TK K'/Kirk RH H.\ H(Mk. 41 I \'C> 

Hfiiik I'.KCkY'k Ahj,\,m :'.2 cKk :i:,v,.\.\iiut( (io,\"''f'*'k (re- 

'l"k irk OK))'kK(Mk( l/A.'i'klK'k 110 KkC'K A'k'I'A K'k IM'k- K'k llpa 

I caaka; ak>,viii rKoL\-k 3^V'»"'"^''» "Acii,1i- 42 I ir,\A K'W 

IHA'k- 33 I Klv Oll,k flO i Mill K I AkT'k KkC\'0,\/MII'lflUlk 

MIO^AlUra CA rAfMkl\-'k iuii K-K IHAU'k IIC OKklMAW 139 llpaSAkHHKA- 43 I KOIIkHAK'kllK 
M'k A"*"" Kk3K()AIIITAIA. 

llflUlk- 34 I KIKII k CflUkOllk lll'I'CM'K C/Ji iUTv- IVCTd OTpO 
i p(Hf K'k UA()III MAr(|)ll fro Kk lie Kk lAyk- I H( MWCTA 

Cf Afauri'k ck iia iia,va!ikf (lO^viiTfAk fro 41 MkHlvK'kiiia 

1 iia K'kciaiikf yiioroMk- ;Kf i Kk .vpoyiKiiHU cA^iiiik 

K'k lAH- I Kk 3HaMfHkf llpk 11(111, V,f If II ;K TTv • ,\kH H I l H 

poMkHO- 35 I 'ifKU ;Kf cauoi cKaaiiifTf fro ktv po;K,\,fnni 

AlllAv Ilp0l,\f'l"k OpA^;Kkf \A 

140 

rkKpklf'I'K C/A 0'l"k HIHOI'O 

Cp'k,V>vHk IIOUkllJIAfHk-k I Kk .'tHaHIII- 45 I llf OKpkTkllia 

3() I Kk amia iipoposiina- ,v,kiiriii fro Kk.SKpaTHCTf C/A 

<l>aiio\,"iAfRa- OT'k KOAkiia Kk lauk RksiicKaiTKiiiTa 

ci'pOKa CM aaMarfpkKkiiiii fio Ki i R-ki no Tpk\"k ,\,kiif\-k 

K'k ^\,kHf\'k lUHOS'kY''^- HillR'k OKp-kTOCTf I RTi UpkKkKf Ck 

uiH Ck iii;k^/i:fMk -Ai Akr ork ,\/Miri'k no cp'k,\'k o\j'MHTfAk 

^•kR-kCTKa cKOfi'o- 37 I ra I nocAoyinaiAiiiiTa i\-k i Kk 

R'k,,\ORa ^\,o ocmn ,\,fC/ftrk iipaniai/V^iirra ia 47 oy/KacaayAi 

1 HfTklpk A'kr- -kjKf Hf O'I'k IKf CA KCH nOCAO\-Uiai*llll'f 

\'o;K,vaanif oi'k i^pkK'kRf- fio o pa30\'iuik- i o oTkRH 

IIOCTOLlk i MOAIITKaMH 'l-kYTi fTO- 48 I KH.VkKTvllia I 

CAOYJKAIiriH ,V,kHk i HOniTk- ^\IIKHCrf CA- I pfHf K'k Hf 

38 I 'ra Kk rk Mack- iipncra Ui>\' yarn fro- ha,\,o MkTO 

Kkuin lciioK'k,v,aanif ca rKOpii naua raKO cf onk tkoh- 

PKii- i raaaiiif o HfMk- i a^k cKpkKAiura icKa\'o Kk TfKf- 4;t i pfHf Kk HHMa 

Bkc'kM'k MaiTt^iirrfiMk i Hkro -kKo icKaiiura iiifHf 

.SKaKAfHkk Kk IAMlv 39 t 'kKO llf KkC'IA AH kKO "k'Ail CA»I 'k 

c'kKOHkMaiHA CA K Ck HO .SAKO c>ii,a luiofro Kk 'r'k\"k ,\,oc'roi. 

HOY ''"K'- Kk.HKpariiniA ca rk mh Kkirn 50 I ra Hf pa.30\j' 

Kk raaiiAfi^ Kk rpa,\,k ckoi ukcif ri\i\ iHif pfMf iiuia 51 

Ha.sapfr'k 40 G'JrpOHA Mif pa ckHii,\f ck niiina i npiiAf 

c'i'kaiiif I Kp-kiiA'kaiHf ca Kk na.sapk'rk I Kk iioKHHoy* 

AX'OllIk IcilA-kH'klA CA ilpk ■ 

M;>i,\poc'rn- i KAaro,\,'k ia ca iua- i urn fro ckKiXio 

35 iitnim ortKiiTjCTi. an otlkijii. discfnii necjuit. 3(1 (*t ■i' utroque loco in voc-ibiilo Jit.r lit. 
■r supra Jii scripta 44 a vocab. ii.i.ri, loco erasi char, glagolltici cj'rillice scriptiiin, itiiloui 
HI in Ai'Hui, inter nihri. et atHHi vestiffia glagol. literae i apparent 45 tiilxt. ai.hcxi, an 

TpLxt A'tii. ilub. 51 vorbo cximae cyr. emcnil. ii praeniisit, (|U0{1 in fine v. 21 scrip.sit Sfi Luc. II. 52 — in. If.. Kk C()'K,\,KII,II CKOfMk- 52 Hc >Kf 

c ri kAUK lip IvUa;,V()c«cth»* i 
Tlv(\OMk i Kixaro,\kTki7t^ 

OT'K Ka i HK'K- 111 1 KTv riATOf IKt 

Ha ,v,"'*'i'f atTO- Kaa,\,'Ki 

MkCTKa- THKfphlv K (Capiv 

OKi\a,\,ai*iirrK« ii;*»h TkCKC>\' 
Moy nuaaroy- lK>,v,f(iAi I Mf 

TKp'kTOKaaCTkCTKC>yi* 

iiiTW- i'aanaeftA\ Ipo^^oy 
(IxiaiiiioY iK( KpaTO\- tro hi 

TKp'kTOKaaCTkCCTKO\|-fiK 
IIITK>- I TrpHfl*- I CTpa\'OHIl 

TkCKOi* c'ipaHC>»* i ai'Hiw 
•if'iK()k TOKaacTkcrKoytiK 
iiiTK' aKiiaiiHiiEi^ 2 npH apx'ii 
[p(i aH hK I Kai'k([)'k- liki 

CT'K ra~k KJKIII Kk lOaHHOy HA 
JIfapilHOy CHO\' Kk IIOyCTMHH 
H i llpH,V,f Kk KkCAx CrpaHA> 10 

p A>>h''Ck;kia;' iipoiiciKlv,i,aMv 
Ul 

KpkUITOIIK Ha HOKaaHkC Kk 

T'kiioyiiiTfHkf rpkyoKk- 4 1iKC> 
;Kf (C'i'k H caHO Kk KTvHHraY'k 
caoKKk- icaii/A npopoKa rat* 
uiTa- raac'k KkiiHi*iuTaarc> 
K'k noYCTkiHH oyroTOKai 

Tf llAi'lk PHk- npaK-kl TKOpH 
Tf CTk3A ire- 5 KCliKa ^kKpk 

Icna'kHHT-k CA- i KcHKa ropa 

I \'A'kMH C'kM'kpHT'k C<?1- I BAi 
A^T'k CTp-Kllk'I'kHaa K'k Hpa 

Kali- i ocTpHk Kk HAiTH paa 

A'KK'kl- 6 I 0\-3kpHTk RCkKa 

fiATiTk cntHkf k:kh( 8 Vaaa 
iJiE xf icYOAAiHTiHM'k Hapo 

,\,CMTv KpkC'I'HIH CA OTk HE 

ro iiii'i'/A,\kk (YH,\,kHOKa KTvTO ckKa.sa KaHI'k K-kJKaTH 
OTk rpnV,\,AviHTaro rnHKa- 

S CkTKOpllTE O^RO naO^'K ,\">'' 

c'lourk iioKaaHHiO' i he na 
MHHaiTE raaxH Kk cek1\- 
kKo oiia iMaMiv aKpaaua- rai* KO KaM'k- 'kKO IHO^KSTk 
Kk OTk Kar.1EHk1v CEI'O- Rk3,\,KH 

iH,Y>Tn H^,v,a aKpaauoy- 9 k>jke 

KO CEK'kipa HpH KOpEHE ,\,p1vKa AE 
;KHI"k- KkCkKO 0\"K0 ,VP't^l^'^ Hf 

TKOp/AuiTEE ,v,>''"^P'' iiao,\,a- nock 

Kaw^Tk- I Kk oPHk KTvaarai* 

Tk- 10 I K k II p a Ul a a \' /t^ i h a p o A " 

raiT^UITE OyMIITEaK" HkTO Ck 
TKOpllMk II QT'kKklU raK'k JKE 

PiiaauiE iuk lukir^H a*»k''^ 

pH3lv ,\.\ ,\i\CTh. HE IMAilUTIO 

Moy- i iiM'ki/fti KpaiiikHa ra 

K0;K,\,E A'* TKOpHT'k- 12 llpH.V^ 
;KE i M'klTapH KpkCTHTk CA- 
i p'klll/A Kk HEMO\,'- OYMHTEaiC 
MkTO CkTKOpllM'k 13 OH'k JKE p( 
HE Kk HIIMk HHMkTOHtE KO 

aE iioKEaliHaaro Kaiuk tko 
pHTE 14 K'kiipaii»aa\'Ai jke i- 

I KOIHH raiAiUITE i lUW 
MkTO CkTKOpllM'k- I pEME K'K 
HllUrk HHKOrOMIE OKHAHTE 

U'i 

HH OKAEKETaiTE- l A^'^Oak 
HH K;»iA''^'''f OKpOK'kl KaUIHMII 

15 MaiiKuri'EM'k :ke -xioAkMk I no 

F.rkiiiia'kh^uri'EU-k Kckink- 

Kk cpKAKUn\"iv cKolyk loa 

HH'k EA'> Tk ECTk \"K- 1 (J Gi)'i"kKk 

uiTaKaaiiiE iMk loaHk raA- 

a.3'k oyKO KOAOiA» KpkmTa^;4^ kw- 

rp/AAf'i"'iv :ke Kpkiiaii mehe 52 en in cniaiiio cyr. char, exaratuin loco erasae glag. scriptuiae. Ad calcem pag. 140 b 
liaec leg. glag. scr. a- w fixiBT.iuuMt r.it k^ loaHoy III.l v. 14 c in TBpi,TOBj[acTLccr. scriba 
corouiile adfixa del. indieavit; in cipaxoHur. lit. c erasa 5 in ocrput lit. glag. t emendator 
aliqiiis erasit atque cyrillice T scripsit In cap. pag. 141b liaec habes : w Binpommuxi. HapoAii*. l.uc. III. 17 — IV. ;i. 87 (MO\|'/Kf HkCMK ,\,0CT01HK 

oi(rkiMin'ii pfUdif c.\iioio\- 
H'O I'K Ukl KpKcrirrk ,v,\-o 

MK CTklMk- t OrHfUk 17 ( 
MOyiKf AC<II.\'I\« Kk pA^KOV,- flC 

I 110 r()kKii Tk royy-kHO cko(- 

I C'kKEpCrk llklll(HIIII,A> 

Kk :Ktrrkiiiii^Ax ckoia> .> \\,\M 

Kkl CklKCKfTk OriKMk H( 

r.»iii/>xiiriMyk is iiuiora ;Kf I 
Ha KAaroKkciKOKaujt ra^ 

Kk ak-iVklirk- ly l()C»A'K ''V.f Hf 
TK(rkTOK.\aCTkHIIKk- OKAH 

Maenik iMk ipo.vklv^vk jKfHlv Kparpa cKCtro i o Kk 

C(Mk 3kAlv C.Kl CTKOpM l 

po,\,'k 20 iipiiaojKH I c( iia,\,k Kk 
dvUk I saKAWHH loaiia 

Kk TkMkHHI^H' 21 G kl C'i'k ;K E 
irji,A KpkCTIIIIl/A C/A KkCH AKi 
Akf- ir KpkUJTkUIOY CA i MO 
AAUITKi CA OTKpkSf CA HfKO 
22 i CkHH,\,f .A.lfk CTkl- TlvAf 
CkHlvlMk 3paK0Mk "kKO TO 
A;t^Kk HA Hk l rAACk C'k HCE 
K'kl TA/ft' 1"kl ECH CH'k MOI 
KTvSAIOKAeH'kl- TfKlv KAA 
rOKOAHyk 23 I Tk Kli HC IvKO 
TpkMII ,\,tCAT'kl t\XT IIAMIl 
liaiWV- CH'k CM IvKO MkHHM'k Kk 

ic>cii(|)C<Kk- 25 yar TAiiKKk- 

lAdfK'k- HIOCOK'k 

24 uaiTaTOK'k- Hac>\-iiic>Kk- Afi't>HIHk- 
MEi\kYH(K'k 

iaii irkEi'.k- 

i0CH(ll0Kk KOCaMOKk 
fAUO.VAHOKk 27 caaarHAfK'k 

HHpHEK'k- 

2S MEAk\'MEK'k' 

a,\„\'»A"f'i''* IpOK'k 

2'.» ioCHOKk- 

(AHf3(pOKk 

IfpAMOirk 

2.") fCAIimOK-k 

iiaaHt.fOKk 
2(i maaioKk 
niaiaiPifK'k 

CfUHHOK'k 
ic>CH(l)OKk 

iki,V"Hk 

27 ioanasKk 

prCHfKk 

SOpOKaKfAfK'k- 

33 fCpOMOK'k- 

^apfCOK'k 

iw^VOKk 

31 IkKOKOK'k- 

icaaKOKk 

aKpaauoK'k- 

■rapaHk- paraKOK'k- 

2'.i Mai'TaroKk 

ACl't^HIH'k 

3(1 CfyfOHOK'k 

iw.VOKk 

l0CH(j)C<Kk 
loaHaHEOK'k- 
6,\HkK IIMOIfk 

31 MEAfaHHOKk 

luiaitiaHCKk 
Ma r raraEKk 
Ha raHOKk 
,\aKki,v?Kk- 

32 IfCfOK'k- 

OKH,\C>Kk 
ROOSOK'k 
CaAMOHOKk- 

HaacoHOK'k- 

33 aMHHa,\aKOKk 
apaiuiOKk 
loapaMOK'k- 143 nayopoKk 

35 C(pO\-OK'k- 35 <liaA(KC«K'k- fHO^OKk 

fKfpOKTv 'iapf,V,OKk- 

caaaHk- MaAfAfiAfKk 

3(3 KAIHAHOK'k- KaiHaHOK'k- 

ap^aKCAAOK'k- 3s ehocok'k- 

CMMOHOKk CH(l)OKk 

HOfl'.k a,V,aMOK'k 

AaMf\'C«Kk KJKII - 

:i7 MATOyCAAk 

IV I Ic JKf ICRA'kHk ,\)(A CTA- 

K'k.sKparn ca otti lop ,,%'»"'>• 
c^■klHlA^ 2 k ^v"^"'" icKO\' 

HIAfUk ,\HkKC>AOMk- l H( H 
CTk HHSk'IOXf Kk Tkl A"*"" 
I KOHkiaK'kUKM'k C/ft iMk- 
IIOCAk.Vk Kk^AAKa- 3 l pEHf 
fMC>\|" A"'^''''"''*'*- «»H''rf CHk 
(CM K;KIII pkHH KAMEHklO 
CfMO\- ,\A KAi.V^Tk Y'^KKH 17 royMiHO fortasse roy.Miiio 
manuB glag. lit. a praeposuit 2.i voc. Jif.r lit. r superpusita ;a Dumini mocobt. rec. Luc. IV. 1: IV. 2S — V. 3. 1 I OT'kK-klllTa lie Kk lf(MO\- 
FaA- IICaHO fCT'K- tvKO H( 

IV "2S KKCH kpOCTH Ha C-kH'kMHUI'I'll 

ca'kiiii/Mii7-( cf 29 i Kkcraiik 
iiif i.^trkMaiii/ft I K'kHTv 13 rpa 
A't i Kf.v.oui/ft I ,\o Kp'k\-o\|- rcpki 
iia iifbKf rpaAT* i\"k ckSkAJ 

Hk K'kaUK ,\,a KSi 1 HH3'kpH>i;K 

ail- 30 OH'k >Kf iipouik,i,'k no cpk,A,lv 
iX"k i,vkaiij£ 31 I K'kHHAf K-k 
Ka([ifpkiiao\,'Mk Kk rpa^-k ra 

AliaflcKk I Kk Oy-HA K'k 

c;KKOTki 32 i OYH?acaa\-;K c/A 
c>\,-Hfnin fro kKO ck Kaa 
cTKh»v Kk cacKO fro 33 I Kk c k 

IlkMIIIIITH K'k HK'k- IM'M ,\)^h 
KkCk HfHHCT'k I KTia'kllH 

raacoMk KfakfMk ra/ft 34 
icf Ha.sap'kaHiiiif iipiiiiika-k 
fCH iioro\-KHT-k Hack K-kM'k 

l/A KkTO fCH- CTTxl K;K1I 3.'') I 3a 

iipkrii fMO\* Hc rawv- np-kmak 
HM l3H,v,H i;K Hfro- I noKp-k 
rk I KlvC'k no cpn^ylv- i3H;v,f 

13 Hfro- HIIKaKOIKf Hf Kp1v JK^k fro 3(i I k 'ki c T 'k \|' /K a c k h a 
KckjcTv- i ckT/A3aa\-/V, ca ap^V 
r-k K'k AP^'V'^Y raH^uiTf HkTO 
fc'i'k caoKO cf- 'kKO RaacTk 

I* I CHaOKti- KfaHT'k HfMH 
CT'klM'k AX'^'M'I*- I HfVC^A" 

T'k Kon 37 I Hcyo^KAaauif iiiio 

M'k HCMk- K'K KCKKO M-kCTO 
CTpaH'KI 38 K'KCTaK'k ^f i Ck 
HkMMliria KkHII,\,f K'k ^\c> 
Mk CHUOHk- Tklllia JKf CHMOH-k K'k OAP'kHJH 
Ma OI'llfMK KfAkfLtk 

i Moaiiiii/A I Hfi 39 I craKk 

Ha^k Hfl* 3aiIp'kTH OI'HKi 

i ocraKH ^9^. I aKkf Kk 
ciaKkiiiH caov-JKaamt inik- Id 
,')a\-o,\'MiiTO\,- jKf cakiiKnio 
KkCH faHKO iiii'kaY;fi koaa 

lll'|-^l/A lUA^Wkl pa3aH'IK 
H'kl llpHKO>K,\,aa\-Ai K'k Hf 

tuioy OH'k jKf Ha Koro'<KkAC» i 
Y'k p;KKA^' K'k3aarai»ft n'kak 

aiiif lA Jl lc\-o>KAaaY;si >Kf i K'k 

CH OTk MkHOI'k KKIIIIbHUirf 

i ra liKHi'if -kKO t'ki fCH y^K chti 
k;kih I 3anp'kHi'rai/i\ Hf A^^Al^ 
aiiif iM'k raaTH- 'kKO K'kA'ka 
\'a; T'k caMoro c^iura- 42 Vnsi 
Kkinw 'Ail A"" iuiKA'k i,\( K'k 
novcro mkcro- i napOAH i 
cKaa\'Ax fro- i npHA* A^ iifro 

i AP'^'f^'^'^X'^ ' A'* KH Hf OHIk 

ak O'I'k HII\"K- 43 OH'K -Ail pfMf K'k 

HilUk kKO i ApoV'"'^'^''* ''P'* 
AOM'k- noAC'Kaf'rk uh Kaaro 

KkCTHTH UpCTKHf KIKIIf 

kKO na Cf iiockaank fciiik- 44 i K'k 

lIpOllOK'kAaiA Ha CkHkUHIHTH 

\-k raaiia'kicii,k\"k VI li'ki xi 
HaafiK/ftiii TK" fMk HapOAOV A'' 
KAi ca'kiujaaii caoKO KjKHf- 
i T'k K'k crohft npii fSfp'k l^fHH 
capfikcuk- 2 i khaIvI'''!* A'l'Ka 
KopaKHna croiAui'ra npH f3f 

p'k p'klKapll HCf OUJKA'kUlE O'I'k iifio iiaaKaayAi Mp'k/KA 

3 K'ka'k3'klllf K'k fAHH'k O'I'k KO Ad calceiii pag. 143 b glag. lit. haec. seripta : a;- iv icKoyiucHH cnoBt. Item ad calc. 

p. 144a haec : s- m iM.hmTiMi. 6§ct. tbmbut. 31 ra.iiii-ieicKT. an rajiu.ieicKj. disc. nequ. 

In gumma pag. 144b haec leg. 3- w ximru norpoBi 43 Ha supra versum seriptum, verbis 
tKo ca superpositum ; noct.ia.s-h an nocT).iaHi, dub. In cap. pag. 145 b haec habes; -la- vi 

jOBiiiBi pufii 3 in BT>.ii3T>uie emend, cyr lit. glag. m mutavit in ac cyrillicum ut sit BTJiiai ace. I, lie. V, 1—21. S<) 

p.\Kiiii,K> (;k( K'k cMMOMoi; K m<v:i:k iciiakmk ii|ic>K.i;K(iiK'k 

MOAII 1 01 •■kC'l<Vlllllll lll.\AO i KM,\,kKK lc,» IK\,V,( HIIII.K 

i ck,\k oyiaauif Ic KO)K\i;.\k moa/A cm (mc\- I pa/a I'li 
Ha))0,VM- 4 'liKO :k f II ()k cr A r A <.\ aiiiif \'oiirifiiiii uo:Kfiiiii u^ 

(ifMf ciiMOHCY- Kn:K,v,k kyai O'iiiciiiih IM i ii))C>cik)rk (i-^» 

Kk l-AAiKIIH/li I K'kMETkTE K/V KOCIU> 1 ()fKk \'OIII'l-V OMII 

ypklK/ft KAIII/A K'k AOKiriK,^. 

.') i o'l 'kKkiii'iaKk ciiyotik pf cm c-a- i AKkf itpoKA.^A oi'ii,v,( 

Hf (UCr HAC'1'Al'.kllllHf OTk lld'O- 14 I T'k SAIIpk'IM fMC>\|" 

OK Hoiink Kkc;^» TpoyiK.vkiiif iiiiKomoviKf ik paatii iik iiik 

CA- H( l<ft\'OM'k IUIHkC>.>:K( 110 .\,>^ IIOi;A;Kil CnV Up'kOKII i llpll 

I'AOy IKf IKOfMOY KkK()k;Kf HKll OMIIIIIIfHIH CIl OCUk 

Uk UpkMwA- () I Cf Ck'll'.0()klll( 'kKOIKf IIOKfAk MU'CII Kk OMII 

OK/AlllfA MHOIKkCTKO (VklKk IHT( llk( inik- 1") ll(10\-0;K,\,'>'>lllf 

Miioro- ii(ioTpk3aa\-;^ :Kf ca ;Kf mame caoko o HfMk i ckiiii 

Mp'k;K/A l\"k 7 I IIOMAH;KIII/ft MAA\-;>i C/A HApO,A,ll MHO.SII- 

llpllHnVC TkllllKOIirk UKf Kk CAkllllAI'll l HH-kAlirk C/A Ol'k 

AY/li Kk ,V()0\,'3kMk KOpAKAII IKTO OTk Hf,l,A^r'k CKOiyk- 

,\,A iipiiiiik,\kiiiE noyor;^»Tk Hi Tk au kH o\'o,\a kk iioYci-kiHWi- 
iuk- i llpll,\OIII«\ I IICIIAk i lUlOA/A CA 17 I K'klCT'k OTk ,\K 
MlllllnA OKA KOpAKAk kKO IIOIp-1. Mill l I'k K'k 0^^/^ I KkA^A* U(> C'k,\,/Miri'f (l)ApHC'kl- I 3AK0 
HOOV'MH'I'fAf lIKt K'kaj^^A; 
H;a'l'll C/A IMA 8 llM.V'lvli'k ;KE llplinikAII O'l'k K'CkKOIA KCII 

CHMOH'K lin'p'K llpHIIAAC l«'K lAAIIAf ICK'kl- I WAflf^'W 

KOAkllOMA icKAMA lAA l l 01 "k IaUA t CIIAA IH'k K'k H'k 

3II,\,II OTK y(HE kKO f.lAwKk AM'lil ln\ IS l Cf y A> ;K II II C A 

rpkiiikiik fcyk III U o\';KAC'k iiii't ha o.ypk hka i;Kf Kk ocaa 

KO O.Vp'klKAAIIIf I I KC<i\ (M KAfllk l IICKAa)fA» KkllECTII I 

lll'|-WVIn\ C'k llliyk AOKiri'K'k I IIOAO:KII'i'll I llp'k,\,K Hliyk 

pklK'k ln\;KE loMII'A 10 'I'AK0;K,1,E 

;Kf I kKOKA i oaii Ha cna ai U7 K(,\tOKa 'kJi:( KkCTE OKk I 'I i M( OKp'k'I'kUlf K;*.,\,0\f KkHEC'I'll 1 

Un'kllMKa CliyOHOKH I pfHf HapO,A,a pa,\,H Kk3Alv3klllf HA 

K'k CMMOIIOV,- lie HE KOI CA- YC'"^''* CKK03'k CKA»,\OAk HII 

OTk CEA'k MK'kl K/V.\EIHH AOK/JV .t'kK'kCIIIH/A I Ck AOHUyk llpk 

I I i3KE3'kHIE KOpAKk HA C0\'\'0 .V,!^ 'f'* -" ^ KII,V,'kK'k Kkp;»» l 

i OC'IAKklllE KCf Kk CiV'k.VK E \-'k pEME EyC>\f M/\ME OTkllO^ 

no l,\,Ollln\ ]1 I K'KI EI',V,A K'ivl HI'IAM/I'k III CM Pp kCII 'IKOI 

K'k E.VHMOMk OTk rpA,\,'k l CE il i HAHrfilllM IIOy'kllHA'k TH K'k 

'.i vcrbo oii.iT.i.iiiini cyr. lit. superpositimi nii. ihma. •"> iri.iiiri,a;e.Mi, an iii.n]i-i.>KeM i., 7 ii|iunii.- 
.ai.iii'- an nimuiM'bme dub. lu cap. pa^;. l)(>a fn w niioKa/Ki'HtMb 14 lit. <ii in imirMi, 

cyrillice exaratae pro erasis glagol.; quaci in ouiiiiin'in.i' uncis inclusa sunt enicndator ali(juis 
erasit atque cyrill. cut.ffi scripsit, idem in hm- glagol. lit. i. in cyrill. ii nnitavit. 
Ad caleem eiusdem pag. 140 b liiiec leguntiir in- «■ ocjafijeutMt 

12 9(1 Luc. V. 22 VI. tHCKKHHi^ii i (|i.\|)tic-ki r,\y^ 

lllTf- KKTO fCT'k Ch- ijKf FM 
T'K KAaCKIIMIllAi- K'KTO MO 

;KfTk oTkiioYiiiiaTii rp-k^'M- 

I'kKkUO f,VHMk Kk "22 (laSOV'Mk 

i;-k ;k( mc iioM'kiiiiACHk'k I 

\'k 01 •kKklJII WKk pfHf Ul'k- 
Mk'IO IIOt.lkllllAknf Kk Cp'k 
,\,kHII\'k K.\lllll\"k 2'.\ Hkl'O 6CI'k 

o\',\OKkf (ifiiiin ocAaKAntoy 

M0\' OT'kllOyiiriAli^^T'K TH C<ft 
rpHCII TKOI All pflllTH KTi 

craiiii i \'o,vi 21 nk ,\a oyulv 

CTf 'kKO KAaClk IMaT'k CHk 
HHCKkl Ita .ifUII OTkllOY 

una III rpkYki pfHt ;«( ocaa 

KA(IIOV'UO\|' IfKk r,\l^ Kk 

craiiii i K'k:^'kMH ao:k( 

TKOf i ll,\,H li'k ,\,OMk TKOI 
25 i AKkf KkCTa llpk.V-k HHMII 
KkSkMn^ HA HEr.lk;K( ACKA 
ailH i,V( KTv ^^OM-k CKOI 
CAAK^ft KA 26 i Oi'HJaCk llplll,Jv 
KC/A i CAAKA-kA\'A. KA 
i IICIIA'klllllll/ft CnV CTpAYOMk 

rAi*urrf kKO Kii.v.kx'OMk 

,4,HR'kHa ,\kHkCk 27 I 110 CM \- k 

i 3 H ,v, f I ov'.shpk M-kirapk 

iMEHCMk Ad'fiHMK Ck.X,^ 
lUTk HA Mk3,Vkllllll,ll I pfHf 

fMoy 1^11 no yirk- 2s I ocia 

Kk K'Cli KkCraKTv Kk CAk 

ATi fro i^f 29 i ckTKOpH Mpk 

»;,1,<I'I>( KCAHKO A(l'f.!ll 

tuov' Kk ,\oyoY cKOfUk 
i Kk HApo.vk MHor-k ykriApk 
i iiirK\'k iiKf kKa^;^ ck hh 
uk KkaAfiK/ftuiif :50 i pkniv 

U8 

TAA^^ K'kMli:KkHIIII,M l (]>A 
pllCkl Kk 0\'Hflllli;OMk flO I'AbKlil'i'E no HkTO Ck M'kl 
lApll i rp'klllkMIIK'KI kCT'k I 
IlkfT'k :il I OTTi KklilTAKk \\C 
pIMf KTv HHIUI'k- tlC TpkKOV'W» 
Th Ck,VpAKIIl KpAMfK'k Ilk 
KOAnMllTd- :i2 lie npH,V,0\-k llpM 
.Skl'.ATk llpAKk.VkllHK k Ilk 
rp'klllkllllK'kl Kk IIOKAAnk( 

;i:> oiiii ;Kf pkiiiA Kk Hfuov" no ik 
10 oyifiiiinii ioAHOKH no 

CTAT'k C/A M/ACTO- i MOAII 
•IK'kl TKOpATk TAKOJK,\f 
i (I)ApllCkicHII a TKOI 

k,v,<Ai'k I iiki7»»T'k :> I oiik ;kc pf 
Hf Kk iinMk {,\,»' Moa;n( 
cn'ki K|)aHkn'kii/n A'^'^'Af 

;Kf IKfHnY'k tCT'k Ck HHIUin- 

ckiKopnrn iiocrnTii ca 

■.ir> iipnA^iTk :k( ,v'»"'»f *''A'' 

OTkliAT'k K;i\Af''"H OTk iinyk 
:K(HH)f'k Tkr.VJ nOCT/AT'k 

c^ Kk Tki ,\\\\i 'M r.xaanif 'Aii i 
iipnrkM;^^ Kk nniii'k Hko niiKkio 
:k( iipiic'iaKAcnk'k pn.Hki no 
ivki lie npiic'i'AKA'kci'k nA pii 
;iA> K(i"k\'->» AiuTf AH :Ke nil 

I nOK;»»KY. pA3,\,fpfTk I Kf 
rkCkll llf IlpllKAIOHHTTi C/ft HpH 
CTAK nikf flKf OTk nOKAAPO 
:M I nHKTiTO^Kf ne KkAIIKAn-k 
KinU HOKA Kk Mk\"kl KfTk 
Y'kl AUlTf AH :Kf HH HpOCA 

,v,nTk Kiino noROt r.rk\-ki 
i 10 iipoAkfTk C/ft i f.rkcH 

IIOrklKn;»xT'k 'M Hk khho hoko 
Kk Uk\-kl IIOK'kl K-KAHKA 
III i 0K0( CkKAK>,\,fl"k C-ft 
;i'.l i IIIIKklO;Kf nilKk Kfl"k\'A 
AKkf YOHITfrk nOKOYUOY- 
I'Afl "k KO KfTkyOf AOV'Hf ( 
CTk VI- 1 IvklCTk ;Kf Kk C* 
KOTAi K'kTOpOllpkKkl Ad calf. pag. 1 47 b i«- "' .levhui i' Mtnaiiu '6b Bt.iiiBaiH an ub.iuuaTH dub. VI ■2—20. 1 Til (MOV' CKROSk CK.UIK'k 

i I'.Kc r()k.ja.\\';>« oyuiiMnii 

149 

fro K/xac'M i k.v'KaYA. icru 

2 (TfpHi ;ki otk (|)apiicki (tk 

lll<ft IMK- MkrO TKCpHTf flC< 
•,Kf Hf ,\OCTC>h"K TKOpHin 
R'k CAiKOT;*^- ;? I OT'KKklll r.\ 
KK HC ()(M( Kk lIHIirk HII All 
CM'O (CT( MkAII flKf CkIKO 
(HI ,Vi'A''»^ fr.V'l K'kSAJKa C.\ 
Mk i IIIKf Kk;\\-/^« Ck HIIMk 
1 K.»KO KkllH,\t Kk .V,OMk KIKMI 

i YAkK'ki iipk.vkAOiKdikk 

MTi CTv HllUlk- i\'k;K( Hf ,\0 
CTOl\UJf -kCTH T-KKkMO If 

p-kooTx {.VHirkMTi ') i i',\a.\ 

Ulf Ulk kKO rk fCT'k CH'k 

•icK'ki c;»»KO'i"k- 

C*R0T;5i KkHMTH fMOV 

KTv C'kHkP.ltllirif i OVHirill 

I K-k HKk TOy I pA>KA ,V*C"'>'> 

tro Klv cc>v'\-a 7 I Ha.siipaa\-;4; i K'kHH»;kHHi^i auiTE Kk ca; 
KC«T;si lH'kaiiTk i ,v,a OKpA 
iijt;r'I"k pkHk iia hk s CH'k ;Kf R'k 
^VkauK iioMkiiiiAfHkk i\'K 

i p(M( MAwKERII lMA.IIiriC> 
fMoy COV'\-A» pA»K;Si KkCia 
HH I CTAHII 110 Cp1i,VK- OH'k 
JKf KTiC'ra '.) pfHf IKf HC K'k 
HHM'k R-kllpOUi;*^ K'kl aillTf 
,\,OCTOiT'k R'k CSiROTkl ,V,'>'' 
RpO TROpHTH AH 3'kAO Ck 
TROpHTH- ^lli;Si CIICIM .Ml 
HOrOYKHTH 10 I R'k;^Kpkl'.k 

iia KC/i\ pfHf (uoy iipoc'ik 
pH p;f;K;^ iROMf^ oiik »;( iipo 

Ad calcem pag;. 14!ta u- coyMp]i,nui.Mi. 

u- i3fn.i)aHH an.ix. 'iO choia in i.'oil. i(:i c.\ Clkpkl'k I OV'IRpk,V,ll C/A 

p;»j>a fro kRki vporiak I I ohm 

■Ail icilAkllHIllA C/A KCJOyMHk 

i rAaa\'A. .vpovTk Kk .v.poyic'i" 

•IklO OV'KO Klllll/A Ckll'.C>()ll,\ll 

icKii 12 IrkicTk ;Kf Kk ,\k 

Mil Tkl l.HH^Vf '^''* I'OpAi 
MOAHTH CA- l R'k OK HOIHTk 

150 

Kk yOiMi'iRk k;kim !:'• i fr,\,a 
KkicTk .V"*'"* iipiirAacii 

OV'HCIIHK-kl CKOIA l IIJtKk 

pa oTk iiH\-k K I iah:( i aii'A'ki 
MapfHf I 1 ciiuoHa (I'OJKf Im( 
Hoiia iinpa I aH",\pko\|' Kpa 
ipa (10 I kKORa I oaMMa- 
(liiiAMiia. I RapTOAorrka 

15 i MATTfa i T oiiu« I kKO 

Ka aAk(Ii(OKa I chmoha 
MapiinafMaaro .shaota 

111 I K">,V'>» IkKORAU- i HKi,A,* 

icKApHOikCKaaro bK( k-w 
I iipk,\,ai(Ak 17 I ckiiik.vk 
Ck iiiiUH era Ma ukcrk paKk 

M-k I MapO.Vk 0\'M(MIIKk ( 
10 I MHO;KkCIRO UMOrO 

aw,\iii OTk RkCd/A iw,\,-kiA 

i HAMA I nOlllOpk-k Tl'pk 

CKA-k i cii.voHkCKa i;Kf 

llpll,\,;ix IIOCAO\|'HIAT'k (I'O 

i iiii,1\Airni C/A o'l'k Hf.y^^ 
rk CKoi\'k is i crpa;K,v,A« 

lllTd OTk ,\\h MdHCTk 

H'kA'kAY';*; ca 19 i I'.kck iiapo 
.V'k icKaaiiK HpHKacai'ii Ct\ 

(Mk kKO CIIAA 13 11(10 I 

c\'OM;,\aAiii( I Hi^-kA'kaiiK 

KkC/!V 20 I T'k Rk.HK(,V,l» 
OMII CROI Ha C'Y''*"'"^''*' 

cKoi/A lAAaiiK ri.\a;K(Mii 

HHIHTHI ,V,\*OMk "kKO Ka 

\'I-1 jai:n. aiit ,iai ri. In oap. (la;;' l'>0; 

iratiim ut .r. pi-o t.\ logi pussif. 

12* 92 Luc. VI. 21 — US. HIE EC'i'k i^K'i'KiK k;kiie 
'21 li,\.\/K(iiii A.iHAuirrn hki 

Hk kKO KKI H.\C'kl'l'iri'( 

Cnv rii\.i;<:(iiii iiA.iM/^uin'E 

1 CA H-KIH'k kKO KKI K'kCMk 

in CA- 22 r)/\a»;(Hii K^»,\fT(- 

(l',\,.\ Kk:iH(ll.\KII,\,/K'l"K 
K'KI HUH i (V,\A ().\.5,XAv 
HAI'k Kkl 

i iipoiKCAt'i'k ul/^ KaiiiE 

'kKO .HkiVO CH.\ HCKarO p.»,l,H 
23 KK.H,V,)).\,\,0\|'irf C/A Kk 'I'k 
,\KHk i Kk:tHI'|K\i'l'E Cf 

M'k.s,\.i K.\iiia Miiora iia me 
151 

RECE\"k no Cll\-k KO TKOpHa 

Y;*^ ii(iO(ioi;oiirk ouh i\"K 24 Qua 
ME I'opE Kayk KOiarkiMK 

kKO K'kCMplll/AC'lE OV'Tky^' Ka 

iua; 2r> rO))E Kauk iiackiiiriE 
Hill H'kiirk kKO K'kc.\aHE 

IE C/A TopE KaM'k CM'klit^ 
HiriM'k C/A HklH'k kKO Kk 

!A''*'\'**f'f i KkcnaaHE 

■IE C/A 2(i rOpE (V,\.\ ,\C'Ki)k ()E 
K/'ii'r'k KaCK KCII 'IHH 110 C( 

uo\[ KO 'i'KO()'kaY/V akiKHiUk 
npopOKOMk OUH i\-k 27 IIk iia 
WK raiTh cakiiii/AHiTiimk 
aiORiriE Kpai'-ki Kaui.A ,\,o 

KpO TKOpHIE HEHaKII^V,>AHlTHI 
M'k KaC'k 2*> KI-CKHTf KAIiH;)^ 
IHTAI/A Kkl MOAHIE C/A .?a 
TKOp/AUri'/AIA KaM'k OKH;i,Ai 
2'^) Ilkl^HI TKiMOy I'/A KK ,\,ff"'>> 

lA. aaHH'i-;^^ iio,v,ai AP"^V 
PAii*,- I o'lEMAiAxiH rwyoy 

TEK'k pH.H^; I Cpa'IHII,<A HE K'K.SKpaHH '.{0 KCkKOMOY HpO 
C/AlliriOIUlO\|' Olf TEKE ,\ai- i 

•i'/AMaiA»iu'iaaro TKOk me i 
ci'Aiai ;{| I 1vkoh;e youitete 

,\a IKOp/AI'-k KaM'k HUH i I'.kl 

•ri;0(iHiE iM'k raKo;K,v,E 

:i2 i aiiriE ak-'Khie aioK/AiiiT/A 

i<A I'.kl Kak KaM'k YKaaa 

ECTk IKO i I'p'klllkMHI^H 
aKiK/AHI'I'/AI/A ,\K>K/AT'k- 
',y.i I aiH'lE KaaiO'l'KOpH TE 

Kaai"0'i'KO(i<Miii'HiMk Ka 

M'k Kak KaM'k Y'>'»'*'* (CT'K- 

Iko i rpkiiiKHHi^ii 'I'o;kae 
TKOp/A'i "k :m I aiH'iE Kk .sa 

IM'k ,\'*f'f ">"*'■'» HIIY'kJKE 
HaE'l'E K'kCMplHA'IH Ka'K 
KaM'k YK'>'>'» EC'i'k IKO 
i I'fl'kHIKMHI^I rp'klHkMHKO 

M'k Kk .HaiM'k .yaiA^Tk 

,Va K'kCllpHMAv'l "k paK'kHO 
:tr> OKaHE .WOKH'I'E Kpai'kl 

KaiHA i Kaai'O'i'KOpH'i'E 

i Kk .SaiMk ,\'*'''f "HH( 
COJKE HaiAxlHTE l K;»«,\,ET'k 

M'k3A'» Kama Miioia i ka; 

,Vf IE CHOKE K'klHIkH'karO' 
kKO 'l"k Kaai'k ECTk Ha HE 
K'k3KiXarO,V,1v T'kHklUA 

i 3'ka'kii/A S() liA»,vk'rE ov'ko 

MHaOCp'k,\H 'kKO>KE Ol^k Mil 

aocp'k.v'k ECl "k H7 I HE cxy,\n 

IE ,\,a HE CA»,V,/A'l'k KaM'k l HE 

ocA»;K,v,ai'iE .ya me ocA^vi^ 
I'k iiac'k rkiiov-ciHiE i o 
'i'kiioYci'w\i"k i;'ki !4s ,\'*''''f 

i ,V'>1''"'» ('^ KaM'k M'kpAi ,vo 
KpA> liai'kKaHAv i liO'l'pA»C'k T2 quae post pa3.i.i.HATT. mt glagol. charact. I'xanifa craiil eiueiulator aliquis eiasit atquR 
C}'rillice haec posiiit : u oyKoparx. In cap. pag. 15(»b lialies w Cja/Keuiixt 2;i ixi. an ixi. 
(lnb. 2r) luicxiiuTfiiHi, cyr. emend, supra v. .mi apposiiit ut dativum Hac/HiuTeHuiMi, legeres, 
in in.ia.m. inter r ct .i rasura iiiiiii.s literac ii / 2!l literae h voeabuli fii.M>iuTiOMoy cyrilli- 

euni n .^upi'rpdsitnni T.i iuimi. an ii;imi. diili. :iij ad v. oub cyr. emend, supra v. Baiin> appos. \mc.. VI. .iit — VII. (1 93 ha; I iip'kAirkMr^inTA; ca- (jyA] 

,\.»,\,/AI"K lia AOHO KAIIlf I'OlAi 

Ko Mk()0/V (hi»x:K( yk()iiif 
irK;tuk))/Jvrk K.\yK :'.it pfif :Kf 

11)1111 'K<I,V IMk f,\.> lUlOMU 
Tk CAkllkHk CAkMH.V KC>,V,II 
I'll Hf C<K.\ .Ml I'.'k 'kUit^ K'kll.l 

,Vf r.» C/A Hi irkcrk oy'ifiiiiKk Ha,Vk OV'Min(A(MU CI'.iMMk 

c'kK(rkiii(iik ;Kf KckKk K,v,\,(rk 

•kKOIKf I OyiHTfAk fl'O II Mk 

10 ;k( i;ii,v,hiuii CA^iki^k- i;K( 
(C|-k Kk OMfCf Kpaipa TKOtrO 
A Kpkl'.'klia CAil fCT'k Kk O^fCf 
TROfMk H( HK^flUH- 42 AH KAKO 
MC><K(IHH (KIHIH KpAlpOV' 'I'KO 
(MOy- K()AT()( OCTAKH ,\A lak 
ma; C/VHkl^k- 1;K( (CT'k Kk 011,'k 
TKOEMk' CAM'k Kp'kK'kHA Kk 
OUU TRO(Mk Hf KH,\/ft AHH6 
MlvpE 13'kMH np'kK'kC Kpk 
K'KHO- 13 OMfCf TKOtrO- l 'l"h 
r^A npOBkpHUlH 13ATH CX> 
Mkl^k- UKk fCT'k Kk OMfCE KpA 
TpA TKOtrO- 43 IlkC'I'k KO AP''^'""''' 
ACKpO TKOpA nAO,\,A 3'kAA- HH 
Ap'kKO 3'kAO TKOpA IIAO^A ,\0 
KpA 44 KCkKO 0\,"K0 ,\,p'kKO OI"k 
llAOA'l CKOfi'O ll03HAfTk C/A 
Hf OT'k TpkHkU KO Hflll/>;i"k 
CniOK'kKII III! OT'k KA;ilHII'kl 

153 

rpO.S,\,A OKfMAKRT'k- 4.") KAAI'kl 
KO HK'k- OT'k KAAIAAIO C'kKpO 
KHUITA Cp'k,VkHA CKOflO 'uiHO 
CHT'k KAArOf- i 3kAkl MK'k 
OT'K 3'kAAArO CkKpOKIIIIIIA 
CKOfi'O l3H0CHT'k A 3kA0f 
WT'K l.3K'klT'kKA KO Cp'k,\,k 
HA- I'AtJHT'k 0\j'CIA flO K; 'Ikl'O 

lis Aa quod jiuuix pr;i.i.'i'.eilit, niKMidatiir aliqiiit 
uniiis inclusiiiii sisno i|iH)il:uii i)iaefix() del V(i 

C'LTbllHUl; ;Kf M/A .HOKfTf IH I'M- A Mf 
'll'.OpHlf k/Kf I'AfAx 17 KC'kK'k 
|-p/A,\,\ll KK MH'k' i CA'kllli/AH 
C,\OK(CA MOk I TKOp/A k Ck 
KA;K,V KAMk KOUOY fCI'k 
IIO.VOKkllk- is IIO.VOKkMk fCI'k 

MKO\|' ;tii;K,\^Hi rK> ypahihiia* 

i;Kf icKOIIA I Ori'AA^KII 
i II0A0:KH OCHOKAHkf HA KA 
Ufllf HAI'.O.VklO IKf KKI 
I'/KIIIIO llpllllA,\f p'kKA \'pAMH 

H'k roi I HE Mo:Kf iio.vkh 

I'HA^rn fl>ft' OCHOKAHA KO K'k 
HA KAMEHE 4'.) A CA'klHIAI'.'kl 
i HE TKOpk IIO.yOKkHk fCTk 

HKO\|' Ck;rk,VAKklllK« \-pAMIIHA; 

Kf3k OCHOKAHkk EUKE llpit 

pA.^II C/A pkKA i AKkf pA30pll 

C/JV i K'klCI'k pA3,Vp0rillfHKf 

\'pAMIIHkl lOIA KEAKE- Vill EI',\A 

:KE C'kKOHkMA KCft rA'KI CklA- 

Kk CiVOV'Y'kl AIO,\,klU'k KkHII 

,VE Kk KAIIEpkHAO\j'Mk 

2 O'K'IkHllKOy :KE ElEpOY pAKk KOA/A 

.^kAk Ol'MMpAAIIIE- UKE Kk 

EMOV' HkClkH'k- 3 CA'klUIAK'K 

IKE ICA- IIOC'kAA Kk HEMOV' 

C'l'Apkll,/A- 'llO,\,E'lCK'kl MO 

i\A I ^A CIIEr'K pAKK El'O 1 OHM 

:i;e iipiniik,\'KiHE K'k ickii 

lllOAkA\-A; I 'I "KlinkHO IAIA» 

iiriE EMOY' 'kKO aocioIh'k e 

Cl"k- E;Kf AHirf \ACH f 

HUH' .") AWKHT'K KO IA3KIK'k 

MAHIk i C'KH'KMHUI'I'f 'l"K 

ck.tk,VA HAiLik ti ic ;Kf i,vk 
AiiiE Ck HHiuiii Eiiirf ;ke e 

mOY Hf ,VAAf'IE CA.HriK> OTk 

l.U 

.VOMOy- IIOC'kAA KK HfMOy AC'^V 

puiictis |)nu-li,\is dcli;r(i voliiit !•'> A quod 

nil ciiR'iuUitoi' III f:i|). iiiii;-. iri.'U): w 04 Ltic. VII. I'M CKIKMIIKk liX/A fIilC>\'- 
I'll Mf ,\KII»;il CA- H'kCMk KO 

,\,oc'ioiirK ,\a iio,vk upoKk moi 
KkHii,v,Eiiiii 7 I'kMk :i;( tic cf 

Kf ,\OCTOlHa C'kl KOpllYk 
ilpMTH K'k 'l'(K'k- H'k ))kl^ll CAO 
KOMk- I HH'kA'k'l"k OTpOKk 
MOII S IKO AHk 'IKk (CMk IIC> 
A'K K.XaCTfA'kl- OyMIIHfirk- 
IM'kliA IIOA'!* COKOk^ KOIA- 

I Vi\wt^ ctMoy i,\ii i ii,\6 

'i"K- I ,\()C>\|'l'0\|'UC>\|' ll()ll,\,ll 
I llpH,\,('l"k i (lAKOy uofuoy 
ckrKC(iii Cf i Ck'ir.opirrk 

'.» i CA'kllllAKk Cf lie •IK>,VII 

C/A fucv- i c«K)i.\iiiik Cifi no 
C/\k,vov-iAxiiiTK>r.ic>v' 

HApO.VOV" (If 'If AUtlllk Vi\\X> 

KAM'k- HI K'k l.MI I'OAIIKO 

lA K'kp'kl Hf OKp'k'I'k 1(1 i K'k.{l'.(ia 

llll'k CM K'k ,V,C>M'k MOC'kAAH'kl 

OKpkr/^. KOA/Mii'i'A.u'O ^)^K^ ,111 ll^'kA'kB'kUIA 1 1 I K'klC'I'k r.'k 

iipOHiii i,v,kaiiif K'k rpA.V'k 

HAplll^AfM-kl IKUH'k- i C'k Nil 
Mk l,\,'kA\-A^ CiVHfllllHH fro- 
I HApO.V'k MllOr'k- I'i 'kKO :Kf 
RAH:KII C/A K'k KpATOMk I'pA.V''- 

I Cf i3iioiiiAA\-;>« o\,'Mk)rkiiik 

CHk illOH/A,\'k MATfpIl CKO 

fi I r.\ K'k K'k,\,OK.\ I iiapo 
^\'K OT'k rpA,\a yiioi'k Kk ck lif 

I*- 13 I KH.VkKk Wx rk MIIAOCpk 
,\,OKA tX,- i pfHf fl Hf HAAMH C/A 

II i iipHCT;hnAk koch;^ K'k o,\,p'k 
Hoc<ftiii'i'fi ;Kf crauiA i ptHf- 

K>HOIilC- TfK-k rAIJK K'kCTAHH 
IT) I C'k.Vt Up'k'IK'kl I IIAHA 
T'k TAATH- K; llplll/A'I'k IKf CTpA 
\-k KC/A- 1 CAAKA'kaY^* KJ I'AIA^Iiri'f- kKO llpOpOK'k KfAH 
K'k K-KCTA K'k HACk- l 'kKO 110 
C'k'I'H I'k K'k AIO,\HI CKOl\"k- 
17 I ll.5ll,\f CAOKO Cf no KCfl 
IK^.Vfl IJfMk i no KkCd 

155 

CTpAHk IS I K'k.HK'kC'I'HIII/ft 

loAHOlj'- OV'HfHIIHII fl'O- KC'k 

Y'k Cn\"k 19 i llpH3'kKAK'k ^'kKJ 

f'l'fpA OT'k OV'MfHHK'k CKOl 

yk lOAH'k IIOC'kAA K'k ICKII 

PA/A- 'I'kl All fCn rp/A,\,AH- 

lAH IHOrO MAfM'k 20 llpHllIk 

,\,'kiiiA :Kf K'k iitMor u<y»;ka pt 

KOC'I'A- lOAH'k KpkCTH'I'f 
Ak IIOC'kAA H'kl K'K If K'k I'Arfl 
T'kl All fCII rp/A,\AH- lAII 
UlOrO MAfM'k- 21 K'K T'k MAC'k 
lH'kAII IiUIOI'kl OT'k Hf -.y,!.!-!, 
i pAH'k I ,\\h 3'kA'k I MHO 
lOM'k C/\'kllOM'k ,VApOKA llpO 

akp'kiikf- 22 i oi "kKkni'i'AK'k 

lie pflf IMA- nik,\,'kHIA K'k 
.HK'kcrilTA lOAHHOKH 'kHtf 
KII.VkC'I'A i CA'klUIACTA- 
kKO CA'klllll llpO.HIIpAli^'l "k 
I YpOMIII yO.V/AI'k i llpOKA 
;KfHIII OHIini'lAIAx'l "k C/A- 
i lAOVCHl CA'kllll/A'I'K Mp'k'I'KIII KkCIAI/^^'l "k Mil 
Ul'llll KAAIOI'.'kCTKOV'lTK'l "k 
2:> l KAA^KkH'k fCT'k i:Kf AIIITf 
Hf CKKAA.SHHT'k C/A O MH'k- 
24 Olllk,l,'klllfMA •A^.t Oti'MfHHKO 
MA lOAHOKOMA HAH/A'l"k I'AA 
TH K'k HApO,VOM'k lOAHH'k- 
"IfCO i.HII,\,OCTf K'k IIOyCT'kl 
lllj»» KII.V'kT'k- TpkCTH AH K'k 
IpOMk ,l,Kli:K(M'kl- 25 H'k HfCO In cap. pag. 1 451): u- ciioy liiaoBuiiA itideiii pag. 155a: vi noc'B.sau'Eixl ot loaiia 21 on. 
iic--A.i>n>, scriba primaiius loco vocalmli iiea.rin, aliud exaraverat, cuius vestigia in iiteris in' 
nt A inauent, enunuiatoi- voro recentior relifjuia Uteris erasis cyr. char. .i.ri. aildidif 
2i Mpi.Timi ;ni Miii,Ti:iii, i;i,cTau.n, an iixrraMiTi. dub. "24 in lauAocre lit. i- ex a i('sci-ii)ta. Luc. VII. 20—43. 95 i.HH.VCCTf KH.VkTK MK.l iMI 

iii/M;'kK.\UM |iii:^aiiiii o.v'kM.t 
cf 1;k( Kk o,\(;k,\ii ci\ai;Kiik 

I Kk lllllll'I'll MIK>.'i'k C^^III'IC 

Kk H,()CrKIII\-k CA»'|-k 'it. Ilk 'If 

CO i.HH.vocrc Kii.vkrk iipo 

()0K.\ AH fl I'AlAx KaHlk- 
I /Mllllf llpOpOKJ- 27 Ok KO fCI'k 
HfMkJKf- C IKVHO (CTk- CI 
AH'W IIOC'k-UA^ aliAk MOII 
ripk.Vk i\llll,(Mk TKCllUlk- 

i;Kf oyroroKatTk ii;siTk 

TKOl llp-k.Vk TOKOH*^ 2S TiMih 
}Kl Katlk KO/\lll (lOlK.Vni'kl 

\h. :k(h.\uii iipopoKk io.iiiin 

KpkCrilTf/X'k HHKkTOIKf Ilk 

CTHx MkHiii h:e kk micii k:kiii 

KOAHI (rO (CTk 2'.l I KCn AKi 
,\k( CiV'kllliaK'kllK i MM 

Tapf- onpaKk,viiMi,A Ka Kpk 
uiTkiiia c>ft KiikinrdikEMk i 
oaiiOKOMk 30 (|»a)Uicki ;Kf i 
.saKOiikiiiiHii ckKkTk k;i;iii 

OTkK(rkrA> Kk CfKk IIC Kpt 

LirrkiiK Cn\ oi'k iifro I! I KOMoy 
o\|"iio^VC>Ka>A. MKki (io,v,a ctrc 

i KOMOy CA^TTx IIC.VOKkllll 

32 no,\c>Kkiiii c;4»Tk orpo'iiiiirif 
Mk ck,\,/AiiiTfr.rk iia -i-|rk:Kii 
uiTii\"k i ll(lll^aalllab^^ 

uiT( ,\,l"'"*V'"'* .Vl''>"*V'''' ^ '■'*'^> 

Tk CKII(ia\'Of.rk KaMTv I 

Hf iia^cacTf iiaaKaYOMk 
C/A KaM'k I HE iiaaKaci'E 

33 HpH,i,E KO ioaHk KpkcrH'rE 

Ah- HH JfA'kKa kA'M "H KH 

Ha Hki/ft i ratTf Kkck iua 

T-k- 34 n)IH4,f CHTv MCKM •k,\kl II HkIA i I'AfTf Cf HKk 

■k,v,kna i KMii*MiiiKkii,a ,Vl'"'"*V 
i"k Mki'iapEMk i rp'kiiikiiii 

KOUk 3.") I OllpaKk^\,ll c^ iipk 
M/'K,V,l''-"**^'''l» ">''''"l* KCk\-k "l/A 

V'K cKC>i\"k 3(; A\c>akaiii( ike i 
EiEpk 01 'k (Jiapiicki ,\,a kh 

kak Ck Himik I Kklllk,A,k 
Kk ,VOIUIk (^apllCkOKk Kh.SAE 

:ke 37 I c ( ;k E H a k 'k r p a \ k 
k;KE Kk ipkiiikHiii^a i o\'Kk 

.VkKklllll kKO Kk.HaEIKHTk Kk 

YpaMiiirk <t>apiic'koK'k ii|Uiiie 
ckiiiii aaaKacTpk M I'pa 
3S i craKkiiiH 3a4,ii npn Hoioy 
Eio iiaaH^Kiii I'll c/A HaiA 

Tk MOMHTH HO.Sk EIO CAk 

.jaMH I KAac'ki raaKki 

CKOEIW^ OTHpaaillE- I OKAO 

Kki.saaiiiE HO.s-k epo i Ma 
;{aaiiiE M'rpoMk 3'.) Kii,\kKk 

157 

;KE (jiapHCEl KHx-SKKaKkl 
no pEME Kk CEKk lA/A Ck A 
HUE KH KklAk llpOpOKk K k,X,k 
,\k KH 0\,"K0 i KAKORa IKElia 
llpHKACaETk Cn\ EMk kKO Ipk 

iiikiiiiii,a EC'i'k id u'l' kK'kiH ra 
Kk :i;e hc pE*iE Kk iiEUoy 

CHMOHE IMarilK TH HkHk 
10 pEIH'lll OHk }K( pEHf O^'MH 

rEAK< pkii,H- II ,»,TvKa ,\'*''»;*:i» 
iiHKa K'kaiiiETf .^aiino^v,a 

KkHhJ ETEpOXj- E,\Hirk Kk ,V,,\ k 
;Kkirk ll/ATklAx CkTk ,\,""'> 

(Ik A ,vpoyi "ki H/ATki;t> Aff-A 

Tk 12 HE IMAJHTEIlla HiE Uia 
Kk3,\,AI'H OKkr.ia IMA Ol'k 
,\A KOTOpkl OKOKJ IIAME 
Kk-SAWKHTTv I 13 OTkKklHIA 25 btj riHUiTii au Bt iiuiuth dub. 'ifi ii|iniioKa in tod. npoKa cum 8iip(M'posito p. 

p. 156b: tt' noMa3aBT)iuHi 6a MvpuMi. 311 uiiopoKX, in cod. n)iiiKi. cum supcrpn; 

oy6o emend, cyr. supi-a v. kio addiilit 41 AHuapi. an Aiinapi. dubiuui 9C. Luc. VII. 11 VIII. K'k CIIMCH'K )I(ME HI ll'KUI'l'IO 
I* -kKO fMC«\|-;Kf KAIIITf OTk 

,\a OHK 'Ail (ifMf fMoy npa 

Kk CAi,\HA'k fCH- 11 L C>K().\ 

IIITk CA K'k JKfH'k (KMt CllUOtlOy KM.VHIIIH AM CklJK :K(HA. Kk 
HH.Vk Kk ,V"'''^''» TKO- KO.Vkl 
M.\ HO.Hk MOl Hf ,V,'>fT''^ f" 
:K( Ci\k3.\MII OMOMII IIO.Hk 
MCI I KA.\Ckl CKOiniH 

orkpf K') ,xoi;K;^.\iikk m nk lu 

,V.\CT'k CH ;K( CT'k HCAH^KE 

KkHH.Vk- Hf iipkcra okao 
K'ki.'iaiA^iiirii Horo\' mc>(k> 
Hi MacACMK raaK'ki moei/;^ 
Hf ii<Mii.\:^a CM ;Kf m rpoMk 
MOMana HC>.sk moi J7 froiKf 
()a,\M rai* tm OTkiioyima 

l*T'k CA El rp-kCM MHO.HIM 
•kKO KKHaK'KM MMOTO a f 

MO\-:Kf MkHf OTkMoyMiraf 

'I'k C>A- MKHkMIKMM .XICKM 

T'k- is (ifHf ;Kf fi OT'kncn,'Mjra 

l*T'k C/A TfKk IpKCH 49 l Ha 
H/ftUI<A Kk3af;K/AMI TEI C'k 

HMMk- raai'M Bk cfKk 

KkTO Ck fCTk- IvKO l IpkYkl 

I "knc>\|'MrrafTk- ,")<» pfsf iKf 

l.Vs 

K'k :KfH'k K'kpa rnok ckna 

Cf TA- i4,M K'k MMpk VIII 1 ll'kl 

>Kf MO TOMk- i T'k npc>Yc«:K,\,a 
aiMf cKKO.s'k rpa^'w I kcm 
MponoK'k.yaiA i KaaroK'k 

CTOyirA UpCkf KJKMf l OKa 
Ha ,\fCl/A'lf Ck HMMk- "2 I >Kf 

Hki fifpki lAiKt G-kaY;i» 

iHk.UHkl OTk HI,\Airk 

i paMk l ,v\"k 3kA'k i Koa-k 
3HIH Mapn-k HapMi^af 

4."i inter iimiu.ii. et ue nptcra emend, cyrill 

pag. lo'^a lift- niiirn.'ia ctMimiaaro 

H ft h rasiira uiiius lit. ;x videtur fuisse Mak Mar,\,aa-kiHM ia; Hf 

lAJKf Cf,\,Uk KkCk i.SM,\f 

:< i oan Ha iKfHa yoVi-.HkaHMHa 

i MH'kl MHOrkl- tA:K( 

cao\';»:aa\'A; tucy- OTk 

iukHMl CKC>l\-k- 4 Pa3o\- 
MklAxMITK' Ail MapO,VO\|' Mk 

HCioy i rpA,v,/^MrrMUk OTk 

K Cky-k rpa.V'k Kk HfMOy MpM 

TkHfiA^ raaaiHf Kk HMMk- 

.") l.SM.Vf C'k I/AM C'k a T'k CkMf 

HE cKOfro i Er,\a ckauif OKO na,V,E llpH M^iTII I llOllk 
panO K'kl I M rMII.A lUKCKkllA 
MO.'iOKaiMA E- 6 a ,A,pC>\|TOE iia,\E 
Ha KaMEHE I llp03AK'k 0\,'C'k 

iiiE 3a HE ME UrkaiME Kaai'ki 

Hkk- i K'k3,.VP'>CTE TpkHkf 

I iio.vaKH E- S a ,^,pc'\-^>^f Ma,vt 

Ha 3fMaM ,\OKp'k I llpC>3/AK'k 
Ck'IKOpM Iia0,\,k- C'kTOpMUfl* 

Cf iwA K'k3i'aacii Ui'k 
in\ii oyiiiii cxkiiiiarii ,v,a ca-ki 
iiiMTk '.I K'kiipaMiaa\'A« ;Kf i 
o\|'HfMiinii Erv> r,x>Axiiiif 

•IklO ECl'k MpM'I'kSa CM 10 OHk 
;KE pEME iUk KaM'k .V,'*"'-'' 
ECl'k pa3C<\'MkTII raiHki 
Kpck'k K;Kk'k a iipOHiiiM'k 
Kk MpMrkMayk ,\a kh;^'* 

IMTE ME KIIA-^^Tk l CA'kl 
IMAIIirE ME CiX'klUJAT'k l ME 
pa30\T.I'klA» T'k- I I (icT'k -Ail 
MflMT'kHa CM CkM/A fCT'k 

caoKC> KiKkE 12 a i;ke MpM ii-^ 

I'M C^l'k C,\'klllln\lll'l'EI 
C.XOKO 110 lOMk ;KE MpH,V,E 
T'k ,\kkKOa'k i Kk3'kyE 

1. lib ioMT> TEou supra V. scripsit. Ad (.•alceui 

4 riJAj.hiuruMT,. lit. m supra ver.sum exarata, iulor 
appaiet !jic. VIII. i:'— 28. 97 

TTv C,\«M<C OT'K Cp'K.V.kll.a i\"k H'tU 

,V» iif I'.kpki iMkiiu ciKiiii III iT.ok I Kpaipkk iiiok 

iw>;,\,/>i Tk i;i .\ iiKf iia i;.\ iikirk cic«i«\rk Kii,\,kiii I/a 

MEMIII l;Kf (l\\A CV'CAkI YOl/Allllf 21 Ollk XI Oi-kKk 

lil/AI'k C'K (K\,V0CTH1A» lljUie llliaKk p(Hf Kk IIIIMk Ilia 

UA/Vrk CAOKO i KO()fii( Mf Til yok i K().\i()kk Mok cm 

ly/'>irk ilKf Kk Kp'kM/A Oil'k CA'killlAlin'EI CiXO 

K-kp;t% fy,\l*'l"k i Kk KpkMA KC KJKkt- i TKOpAIIITf f 

HailACTH OCIA^IiaiAxTk 22 IVkl H;( Kk f,\llll'k OT'k ,\kimi 

14 a na,\'kiii(E Kk r()kiikf cm i i-k Kkak.st kk KOpauak 

c;(iT'h ca'kiiiiaK'kiiifi- I o\'h(iiiihii no i (Hit I 

t OT'k iicHaam i Koraik nik ii()ki,vkyk Ha onk no 

cTKa I caacTkUii ;kii ak f.HCpa i iipklv.v^' -•' '^A^ 

TIIICKTilMII YO.V-AIIITf "Ci linfUk IKf mk 0\'Ckllf 

.VaKa-kiA^T'K CA- I m ,\o iic i ckmi,v,f Ko\'(rk Kkipk 

K(rK\"a- iiao,\a tkopatk- iia Kk f.sfpk i iicKoiikMa 

J 5 a r^f Ha ^'''''^P'^ sehui cm Kaa\-;»» ca i KKaaa\-Ax ca- 

C/>i'l"k lIKf ,\OK()OUk Cpk 21 llpllCT-VJIkHK AU K'k3K0\' 

,\kii,fiiik I Kaaronik ,\,iiiii/i\ i raiA^iirif iiacia 

I'.kHiiHf HacraKkHii'if 

cakiiiifMnrfi caoKO- ,\('''^''^'* iioi ■kiKiitiirk- 

Tk i iiao.V'k TKOp/ATk lik r()k (V) II k ;k t Kkciairk .saii)rk'rii 

rUhhi U) lliiKkTo;Ke ovko Kkipoy i Kakiifiikio uo 

CK'kTiiakHiiKa Kkxtrk no (ikCKoymox,- i o\,-af;Kf 

Kp-kiKarni tro cii^i,\''''f^"» 

an no^V'k o.ypoMk noaararrk i K-KicTk THimiiia 2.) i ptne 

HTi Ha CK-kniTkHIIKk KK Kk IIIIM'k Kk^\t fCI'k Kkpa Ka 

saarafT'K ,\a KkY^OA-Mi'Tiii ma o^'KO'kKKnif ;«( ca mio,\,ii 

KH,V,/AT'K CK'kT'k- 17 IlkCTk KO IIIWV Cn\ PaiJVimTf Kk CfK'k- K'k'I'O 

TaiHO- (TKl Hf aKHT'k Cn\ O^KO Ck fCTk- IvKO I KlvTpO 

HH oyxatHO fJKf Hf K;»v\f''"i* •^'■'^ KfaiiTK t K04,'k t nocao\,' 

nosnano i k-k aKacHkf niaiTt^i-k fro 2(1 I iip'ki\,\'>"""''^ "•* 

npHAfT'K- 18 HaioA'l^'rf ca o\' .Hfuai^ t.fHncapf'rkCK;ir» 

KO KaKO ca-KumiTf- ijKf kiKf ectk ok OHk noak laaii 

KO iMiaTK ,\acT'k C/A fooy afi/.\ 27 i iiiiik.vkiiiEM'k iiirk 

a VA\( iif iyar'k i fiKt mk iia .HfMaiA^ ckpkrf i UAi 

HIIT'K C/A IMkl/A OTkiUf ;Kk f Tfp'K OT'k rpa,v,'» '='>( 

Tk CA OTk iieio I'.t llpii,\.^> ;Kf iMkaiiif Kkck ork aki'k 

Kk iifMO\'- yarn i K()a'ipkk yiiork I Kk (m.^;^^ he OKaa 

fro L ME yoiKaa\".^. ke 'laaiiiE ca i I'.k \-payk he ;kii 

c1v,x,0KaTH Kk iiEyo\,- iiapo i;kaiiiE iik kk rpOKk\-k 2s o\'.Hk 

,i,oyk- 20 i KK.SKkcrimi/A pknK mu ica iipmia,v,E kk he 

fuoy rai*inTf kKO ua yoy I raacoyk KfAkf 

Ad calccin \i. Iiiila lit, }<1. mill, hauc scriptii ; m aaiiiitiuri'im iil.i|«>y i M(p|iin In caii. p. ICpUb 
UP' w .i'|]<'i/ut. 2"> uocjoyiuaMiT'b an nocaoyiuaiitiTb dub. 

Hi OS Mil. -I'A- I;.. Mk {)('{(■ MK'IO (C'l"k UKtrk 
I 'I'EK'k ic( CMC K.\ K'Kllllk 

irkfro- MO<vi;t^ in C/A ik M/V 
'III F.uiiE 2t) ii|VkiLi'i-aaiiu ko 
.VYKii iiciiicTOYMor- i.Hii 

Kil 

,\,ll OTk •IK.\ Ol'k MkllOI'k KO 

Aki'k i;'kc\"kiiii'i'a.(iiie i 

i K,A3a.\\";4x I /v;i;ii /lUAkaiiki 

i iiAxTki crpkiA^iirifi 

i (K\ci(rk.Ha<\iii( ^^:rw\ loiiii 

M'k K'klK.\aill( KkCOMK CKKO 

.Hk iioYC'i'kiiirfv :!() i;kii(iocii ;Kf 

I IC lAA HklO III iU/A I 
CTk Ollk ;Kf pfHE Ad.fOM'k 

kKO KkcH yiio;tii Kkiiii,\,;>» 

K'K Hk- '.51 I no,\k.\Y;»« i ,v,a ik 

nOKfAHT'K IM'k Kk Kf.S^V'k 

HXx iTH ■.V2 Kk ;Kf I'O^" cia.yo 

CRIIIIIII MllOrO liacOMO Kk 

rop'k- L yc>aka\-;h i ,\,a no 
luanrk iurk- Kk rki I'.k 
ninn i iioKtak iuh. '.y.\ l n 

lllk,V,klllC KkCn OT'k HKa- 
Kknil,VOIII/A Kk CKIIMkliA- 

I o\|'c'i'()'kMn C/A cTa,\,o no 
Kpkroy K'k t.jfpo- I ncTont 
:> 1 Kii,\,kKknie ;Kf iiacA^nri'Ei 

KklKklllff Kk;Kailln\ i Kk 3KkcTnni/A Kk I'pa.v'k I Kk 

CfAky-k ;!:> i.^ll,\A^ JKf KH;\,1v 

Tk KkiK'kiiiaaio t n()H^\,;ii 

K'k ICKH- I OKjrkTAi Clv,\,/Aliria 
HKa- i^ Hfl'OIKf KkCII 1311 
,\/1» OKAkHElia I CkrilklCA/A 

nn\\ npii noroy icKO\,- I o\,- 

KO'kUJ/ft CA- ;i(j KkHKkCTHUJA l 

M'k Kn,\'kK'knie JKf i Kano 

c'knacf c/A K'kc'kHOKaK'ki- 

:>7 I Moanni/A i KkCk iiapo.Vk o 

KAaC'lll t.f()t>fCIHkCK'kll/ft oiinn oi'k iiii\'k kKO crpa 
\-oyk KfAkftik o,\pk;t;iiuii 
Kka\'/^. Ollk Ail Kkak/{'k Kk 
KopaKAk Kk3Kparn ca- ;{S A\o 
A'kaiiu ;Kf CA fiuoY MA^»:k 
ix HfroiKf i3ii,v,( Kkck ,\,a 

KH C'k nilMk K'MA'k' IC /KE 

01 'kllOYC'ril I i'AA- 39 K'k3Kpa 

ill CA K'k .V'-'''^''^ TKOi- i no 
Kk,\,ai taiiKO III ckTKOpn 
Kk i n,v,f no Kkcfuoy rpa 

Kit! 

,V,0\- llpOIIOI'.k,V,aiA fiMIKO 
Ckll'.Opn fUOY K'k 4(1 ll'kl JKf 

Ei'.Va irk^i'.pa'in ca ik iipniA 
Tk I napo.vk Kka\-A» ko Kkcii 

HaiAxlllTE (10 11 I C( ilpll,\( 
MPhHCk fMOyiKf Kk UlA l 
apk- I T'k K'kMA^k C-kH'KMII 

iirno Kk- I na,v,k npn iioio\,- 
icKO\- yoakaiiK i Kkiin 

ill K'k ,A,Oy'k CKOl- 42 kKO ,Vk 

mill inoMA,\a Kk (moy Rko 

i ,i,'kKOK> na ,v,fC'*''f akroy- 

l la o»|-Mnpaauif- (\\\a >Kf 

i,Vk<»iii£ Hapo,\,n o\,'rnk raa 

\"a; I V.\ I ;k f II a c^^niiii Kk io 

Hdiiii KpkKii o'i'k ,vkKoio na 

,\,(CA'i'f akioy kiKf KpaMt 

Uk i3,\,aaK'kiJjii Kkcc lyk 

nkf CKOf- .nil OT'k f,\,"">-''i''>"' 

;Ke ne mo:k( lukakin II cii 

iipiic'i';t;iikniii C'k cak.ya 

koch;i^ ca K'kcKpnani pn3lv 

fro l aKkf era- rtHinhi 

Kp'kKf flA Ah i pfHf ilC KklO fC'l "k 
KOCIIA»K'M CA UH-K O'i'kM'k'ia 
lit^ilirEM'k HJf CA KCkM'k- p6MC 

nnpk i ii;K( ck iinyk Kka\';»%- 
nac raKkiiiiMf Hapo,\,n oyr'k 

llil'ai*.'l'k I'A i iHCrANTk l':ii;, l(iJ:i ill c:ipiti: ct nil cak-cin liucc luibrt: iv aijIutc'iui c\'iiaroroDl, Kp-LUOTOUUD'tll Liic. Mil. k; - IX. 111. <)'.) I l-iMIIIH K'kTO fCT'K K0CH;»» 
Kkl CA MHk- K) IC ;K( (If 'If 
11)111 liOCIU^K'kl CA MM'k K'K'I'O 
MW KO HK>\-k CllA;»i Ullk,\'klli;t> 
l.H M(HE' 47 I KII.VkK'klllll /K(lli\- 

kKO Hf o\"Tai C/A r|iEri(iiri'A> 
iiirii iipii.yc i ii.v.vkiiiii ii|rk 
,\,'k MiiMk' :i.\ iiii^;K( Kiiii;k> 
iipiiKOCHA; C/A (Mk iioK'k.va 
np'k^Vk KckMM AK>,v,kium 
I JKO lukAk aKk(- 4S ic pfHt 
11- ^vpk^ai .v'l'ii''''"- Kkpa 

TKO'k CIU TA l^\H K'k Ullpk 

49 6iiiTf >K( (uoy rAiA.iiiiK' 
npHiiikATi fTfp-k OT-k ap \-ncr 
Harora- raa (uo^'- -kKO o*,' 

Mp'kTk .VkllllH TKOk ME ,\,i;il 

163 

:kii OYMirifAk- 5(1 nc :Kf caw 
iiiaii'k OT'kKkuiTa iMoy ri\A 
IK KC>1 C<ft Tku-kyo lilcpoyH- 

i CllfHa KAi.V.fT'k- 51 lipHlUkA'K 
•Ait K'k .VOyk- Hf ^a HHKOUO»,' 
:K( RkHHTH CK COKOI*- TT^KTv 

MO rUTpORH I HoaHoy- I hUko 

KC>\" i OHIO OrpOKOKHHA I 

MaifpH- :>2 p'ki,\,aa\'A; net kch 
I iiaaKaa\'A» xi ca tiA onk :ki 

p(Mf- HI liaaMHIC C/ft HtvCT'k 

oyMpkaa A'l^KHU''- "'•'^ ckiinT-k 
53 I p;^^raa\'Ax c/\ (M0\,'- iik,\;^i 

UITf kKO 0\|-Il1pkTk 54 OH'k :K( i 

anvHaiiTv KkCA i'.knk- I iiu'k 
I* 3a p;>iK;^i- lik.scaacH paa- 
OTpoKOKiiHf irkciami- 55 I K'k 
/{Kparii cft AV* f'''^' ^ KkCKpk 
cf aKkf- I iioKtak mtm 
(I 'kcTH 5(3 I o\-:KacH;ir;cra 
C/i\ po,v,"''"f'\l< fi'^- >'''"'k xf ;{a iip'k'i'ii iMa lu iiOK'k,v,ii'i'a 

IIIIKOMO^^HK KklKklliaflO 

IX- 1 Ok.skKaKk ;Kf oKa iia,\,fC/Aif 
,\ac'i'k iok ciia^» i iiaacik 
iia Kckyk Kkckyk i iic,v,a. 
i"ki ii,'k.\irni 2 I iioc'k<\a ia 
iipoiioKk,\a'ni upcrKiit K;Kke- 
t iiHkairiii KoanMiri/JiiA- 

'.', I pEH( K'k lllll.rk- Illl'IkCO 

;Kf Hf Kk3f.siuikrf Ha ma* 

Tk' HH >Kk3.\a HH IIHpkl 

an Y'^'l^>>'> "" c'kpfKpa- mm 
,VkKoio piKJoy lykTM 4 I i;k 

HklKf ,\,Oy'k KkHII,\fTf- TOY 
Mp'kK'klKaiTf- i Ofk T;»» 
,\,0\|- ic\'OAHTf 5 I EaMKO HE 
MpMEMAIAiT'k KaCk- ic\-0 

,v,Aiiirf OT'k rpa,\a roro- Mpa 
Y'k o'l "k Hor'K KauiHyk o'i"krp/A 

CkTf K'h C'kKk,\1vHHE Ha M/A 
(i lc\*0 A'MLI'E IKE iipo\'o;K,\,a 
ayz-ki CKKOB'k kch- Kaaro 

KkCrOYIAvUITE K'kCA»,\0\,-- 

7 Oa'klHia 'Ail lpO,\,k HETI'.pk 

roKaac'ikUk K'kiKawxMi'raa 
ItU 

O'l "k HEPO K Ck i ME ,\OU'kl 

Miakaiiif C/A 3a he iaeuo Kk 
O'l'k f'lfp'k- kKO ioaiik- K'kcra 

01 "k Mpk rK'kl\-'k- 8 OT'k IHk 
\-'k IKE kKO lAH'k aKIl CA- O'l'k 
,\,pOV'l"kl\"k IKE- kKO MpOpOKk 
HkK'kl O'l'k ,\pEKakHH\-'k K'k 

CKp'kcE- 9 i pfHf 'ipo,\'k- loa 
luia a3'k OYC'kKH;*;\"k- Kk'i'O 

IKE EC'I'k Ck HEMkIKE a3'k 

cakiiM;>» laKOKak- I HCKa 
aiiiE KH,v,krM 1- 10 I K'k3Kpa 40 lit. liTj quas uucis iuclusi in codice al) emend, crasae, sed vestigia apijarent; verbo kt.™ 
cyi". emend, iif. supra versum apposiiit -12 xk quod njiaKaaXii. subsecjuitur emend, aliijuis 
punctis praefixis deleii voluit lu cap. pag. I(i3b haec gla;.?- eliar. scripta lirojiter 

ab.seisam niembranam vix \e(^\ possunt : w noct.iaHHi ofit.iia iia al-cato IX. -t ivi.|M'i'j|ia vel 

ctpi-ujia Ad caleem pag. Itjla: iis- w n..\Tii xjilO'fc 

13* loo L"cc. IX. 11—27. 

iiiTkUK CA air/\H- noRH,\aiuA mk Kk.\\"<i» c>\*m(hii^h frc> 

fUOy fiMI CK'l'KC>()HlllnA- l KkllpOCII I/A lA/A KOIO lUl/A HE 

I IICi'lUrK l/A C>ril,V,f f,V,IIIIK IIKII|■|•K^IA^•|•■k H.\()0,VII KkllM 

H<\ Mkcio rioycro- iji.v.v,'* h.\ M ohii :f;f oi'kukiiiiaiiKiiu (iKiii/a 

piii^afM.\ro Kii,\kCi\i,V'»- lOiViiiia KpkCTirrfAk liiii 

II iK\()C>,\n ;Kf ()a.so\,-ykKkiii( ;k( i,\iii*. okii Ait kKC npopOKk 

110 K(Mk 1^''^^ i ll|)lliM'k l/^ ETEp'k ,t,|)C<^'^>^f<>l>\">^ l^'l^ 

r/\aaiii( iiii'k- o i^pciKii u;kii cKpkcf 2(1 pfHt ike liuk iiki 

I T(rki;c>\|"iAxiii'i'/Ain\- in'k.u m;( i;oro U/A r/\(Tf irki'i'ii- 

Hk'k i^'kAkiiiE 12 ,\ k M k :<: ( ii a oi' kKkiii rairk ;ke iiE'ipk |)em( 

H/AT'k II pkK A a H k'l- II c ,}\ II p II y' KiKkk 21 <«)irk H;e .taiipkiirik 

inik IIOI'>(,\k IIIIKOUOyiKE 

c r/Vii/\kiiia ;k( OKa iia ,vfcin\rf lu raaiii Cfro 22 ptuk- -kKO 

pkcif (iLioy rkiio\'crii iia iio.v.C'K'^JTk cho\- mcko\(-moy 

pO.V'M ,\A Olllk,Vklllf K'k OKp'k MIKM'C IIC>CTpa,\,aTII I IICKO\|" 

C'1'kii/.M/A Kcii i ctaa Kina iiifiioy KkiTii OTk ciapnk 

lAiT'k i OKp/AIIITAx'I'k KpaillkllO l ap\-|l(pfl l K'klllOKkllll 

•kKO ck,\( Iia iioYCTk ykcr-k Kk I c«yKk(nc«\|- Kkiiii 

eCMk- li pfH( :Kf Kk HHIUlk 

^\a,\Hrf iMk K'ki Ivcrii oim i rprnii ,\ht\h KkcKpkcm» 

:k( p'kiii/A' HE imaiirk ck,\E ka rii 2:'> i-AaaiiiE Kckuk aurrc 

HI'IE ll/ATH \'A'kKk l pklKOy KklO Y^^'H'lf' "1^ "C< lUIHk llH 

^^'kltOKi aiHTE 0\"K0 HE Mkl ,\.\ O'I'kl'.pklKET'k C/Ji CEKE- 

lllk,VKmE irk KC/Ji AK>.\,II Ckl/A KOV; i ,Va Kk;^kyETk KpCTk CKOI 

iiiiM'k Kpaiiikiia 1^ K'kaiHE kc> M/I^ ho kc/A A><>< i X'^'^A"'"'^ ■■*>'' i^Hk 

:Kk 'kKO ii/ATk TkiC/Viirik 21 biu ko aiiriE \-ouiTETk ,\,"'^» 

pEME IKE Kk ov'iniHKorii'k CKO cKoiA^ ckiiaciii iioro\n:iri'K ia> 

iiui'k iioca,VHrf i''^ "•» ciio Iike aiiiTE youirEi -k iiOio\,"Kii 

A'kl- 110 ll/iV'IH ,\ff'A''"'* '•' I "^'l* '"'* ,V,"'^ CI'.OI.»^ IHEIIE pa,\H 

■rKopiiiiiA laKO I iioca,v,iiiH'A I'k ciiET'k (Ax 2.') Kak HOAk:ia 

KC/A Hi llpHMk ;KE ll/ATk yAkKk MKOy aiHI'E HpilOKp/AHriETk 

i OKk pklK'k Kk.HkpkKk likCk Mllpk a CEKE HOiOyKH 

Ha HKO KIKII i/i\ I CkAOUII Tk All Oi"kHITEI'IIT'k- 2() l;KE 

I A''1<"'f 0\|-MEIIIIKOIirk CKO KO ailll'E IIOCrklAII'I'l* C'^ 

IIUI'K- iipk,v'kAo;Kiriii iiapo,vo\' mehe i MoiYk cAOiuck CEI'O CH k 'ICKkl HOC'I'kl.yH 

Tk C/A fi'Aa ii()iiAf'i"K Kk C/\a 

i klllnV t liaC'klTHIII<A CA KCII Kk CKOEl i OTk'lll I CT'kl 165 I Kk.SAUIA i.SK'klKklll/Mn\ \"k af.,\k 27 l\\IA» IKE I'.alUk 

lUk- 0\,"KpO\-\"k- KOIlia AlvKa I'.k LCrilH/tx CA^T'k ETEpH 

HA Af^'J^Tf- '"^ I KklCT'k El'A'' '>"'''"'» CTOi/.MHTII\-k CkA^ IIKE 

MOA'kaiHE C/A EAIIH'k. Ck HH HE 'lIUlIKTk KkKO\,-CII III Ck 

In siiniiiia pug. l(i."i;i iiroptor abscisain membranam noiimilla t;iiitinii \ (.'.stii;-!.'! apiiarrnt lidniiii 
vtM'bdriim : i" run ia.iipomuiiiii. 17 ile IVirma lit. i. in r.i..uiiiA I't 'Jii in ki.i.i. Aniincri. iluli. 
potest Ml in hiioijokt. cod. p. Uteris mioin. .supcrposuit Luc. IX. 2b— 4(). 101 

1<><> iii(,Vkiii(rirK Lm'k ck lopKi 

UpcTKf KjKKf is li'kici -K ;i; f 110 rj|,v;KK i.j iiapo.ya Kk;^kim ia/a 

Ci\OKfCf\-k Cll\"k kKO ,V,KIIHI OyHMTfAW MClI\l2t^ Til C/A llpll 

ociUK i iioiMk iinp.v i o ;tk()ii iia cirk luioi. "kKO (,v,iiiic> 

an II a i irki:oK.\ i;k3ii^i,( hj •''^A''^ i^h fC'K 39 t ct AV* f 

rct()/V iiOMOAirrk ca- 29 i k'ki luiAfi'k i- I BkH(3aii;ii; nk 

ir,\i\ MC>/\k.\iii( c/A Kii,v'Iviikf iiiici'k i ii()/Ti»;Ka.\Tk cm ck l»>i Anna fio iiio I o,v,kaiiuf no 

Kkao Ki\iici^ai/i\ C/A o(I I cf ma^ 

;i;a ,vki:a ck HiiUk rai^iUTa iikiiauii I (,vki;a o\'0,\,irrk 

kKO Kkcif p.i u'cii I iiairk opk iino ckKpoy'iiiainv i mi yo 

■.{| ai'.kiiia C/A Kk caaKlv r<\aaiii( '^"X""* ^'* oyHdiiiKourk tkoi 

;k( icY0.v,k fi'o- l:Kf y<''|"'^'> '''* ,V'* iika^'''^^'' "'^ ' i "^ 

iiK ckKoiikMarH (c/A^ K'k i/\yk i'>k:^f.ioiv>x tl n' rkiikiinaKk 

:'.2 lui'pk ;Kf I cAuiriaa ck minik ;Kf iic- pfMf (yo\- w po.yf iif 

irkayA^ oivArkidiii ckiiknik I'.kp'irk- I paaKpamifirk 

o\,'KO\|';K,\,kiii( ;k6 ca Kii,v,kiii/A A'''' Koak ka«,x,a. Kk liack i ipk 

caaK/V fio i OKa y^^Mja cto iiaiiK km iipiiKe,\,ii ciik 

l/MII'ia Ck IlllUk- X', I KklCTk TKOI CkMO 42 flllTC IKf Ip/A 

fr,x,a pa3a;4»Haaiiinf C/A OTk .voyiiiiw fMox,- iioKp-kiKt i Kk 

llfl'O pCM( llf'ipk K'k ICKII Ck I Ckl'p/ACf .^ailpkl'M 

HacraKkiiii'ic A''""»P''"' ff'i'k ;Kf iic a\"'''< H(Miicro\,-yo\- 

HaiUI'k Ck,\,f Kkllll i CklliO A"'f IKHIICTkl i3ll,VII 

oi'k orpOKa I iin'kaii orpoKa 

piaik cKiiiiiiiA Tpi TfKk (,\," ' Kk.vacTk I ohk- mo \'-> \it 

ha; i c.viiiiA. MOC'kOKii I f,\,ii r.akaa\',v iKf ca kcii o iu.mi 

h;>» lain he Kk.yki xi raaaiiu "im km;iii lickyk ;Kf mw 

:'.4 Of :Kf fuov' raiJKiirrKj Kkicrk ,\,''^i"'''f"''^ C'^ '•^ Kckyk kiKf 

OKaaK'k I ockiiii i/A o\-Kokiii/A ;Kf iiiopkaiiK iic ptst oVj-ifiiii 

C/A K'klllk,\,'klll(M'k ;Kf IMk Kk KOMk CE'.OlMk 44 I'.kAOIKHTE 

OKAAK'k- 35 i raacK k'w i;^o o i.ki r/k o\'iiiii Kaniii caoKf 

KAAKA PA/A- Ck (CT'k CH'k IIIOII CA CM CHk KO MCK'kl illia 
K'k.HAIOKAfHkl TOPO IIOCAOV," 

luaiif 3(( i EP^ya K'kicp'k paac rk iipk,v,a'pn ca Kk p;^.nk icn'k 

OKpkif c,h lie f,\,iiHk- I 'I'll 4,') oiiii ;k6 Hf pa30\j-tjrkiii/A laa cno 

o\,"iii/Vk'iaiii/A i iiiikomo\j-;k( Kk 1:0 iipiiKp'ki;(irk opk iiiiYk 

iif Kk;{i;kciiiiii/A K'k 'Pki ,\iiii ,\,a lu oiiiiiop/A rk (lo i Kok 

iiii<ikco:KE pkyk 'kiKf Kii,\kiii,A ay-v c<a Kkiipocirii in lak 
:!7 li'kic'P'k JKf K k iiponn A " '» '^'^ cfiiik Hi liknii.vc ;Kf n u ki 111 siimraa ijui;. IGtla: «■ niito('>i)a-,K''iiii iri;f.. :il wvhn p.i:T:iin.' cyr. ciiiruil. la apixisiiii iit 

rjiarojiaamexa legeres, ca quod incliisi in cod. erasum :! I in "i.n ii. lit. 1 siipi-a \. scri|ita, 
itiileni 'M\ vji:u: lit. c superpositaui i\\liilii^t Uteris oa. in, 1 u ant 1:1. ri.i ,11.1111 Ad calcein 

pa^. Itr(il): li U' nl-.i-i.iiiiyiiumTiiMi. OA iKi iioi'.'M M(U.\. 12 II ill iiul.iM Mipi'a V. scriptiiiii 102 Luo. IX. i: X. UliWHkf KK HA- KTvTO l)f'K KA 
IIITIII KM KklATv- 47 IC >Kt KU.V'KI 
IIC>UKIIIIAfllhf C(rk,\KH.\ l\'k 

iipMiMk oipoHA riocrwKH ( 

OV CfK(- 48 I pfMf IMk- 1:k( 
.\lirif ll()lllMn'k OTpOMM C( 
Kk iy/A MOf- M/Ji ll(tM(M-\f 

'i"k I ii;k( .iiii'ic M/A ii|iiic 

MAITk- llpllfMAfl "k HOCK 

A.\KkUI.\arO U/ft- IHIf KO Mk 

HHI (CTK KCk\-k KaCk- Ck 

tCT'k K/AlllTkl 49 (i)T'k KlvllIT A 

KTv JKf io<\HH'k- pfMf- HaCTa 

RkHIIHE- KHA'^V<"^'>' fTfpa- 

lUfHH TKOflLIk- IsrOH/A 
Ulia KkC'kl L Kk.SKpaHH 

ifOM'k lucy kKO Kk cak.vK 
1(J8 

YO^HTTv Ck HaUH- (iO i pfHf K'k H( 
MOy HC- Hf KpaHHTf fUO\-- H'k 
CT'k KO Ha K'kl- ijKf KO HUCTTi 
Ha K'kl HO KaCk fCT'K- ■") ] K'kl 

}K f irji,A c•kKOHkHaKaa\•;l^ ca 

,\,kHkf R'kC\-0;K,\,fHkk> (IO- 

1 T-k OVTKp-k.VH '*"",' fKOf 

Ith Kk lAiui'k- 52 i Hock/xa 

K-kCTKHHK'kl Hp-k.V'l^ '^"Hf 
Mk CKOlUk- i IIIk,\,kin6 Kk 
HH,V;ii Kk KCk CaUap^kHkCKAi- 
,\A OyrOTOKA'I'k (M0\|" ^)'.i i Ht 
llplll/MII/A fro- 'kKO AHUE fPO Kk 

rp/A.V'*' ''■'* laiHTv r)4 Kii,v'kKk 
nia ;Kf o\|'HfHiiKa tro- Ihkoktv 

I OaH Hk- pkCTf- PH- \'011IT( 
UIH AH- i pfMfKk ,\,a OPHk 
CkUlK^VK Ck HfKCf- l IIOkCTk l/A 
•kKO/JJf lAHk Ck'IKOpH 55 U'KpA 
UlTk Hi( C<A 3ailpkTH iMa 

I pfMf Ht K'kcra CA- koto 

irkCTk llpHlllkAk A""* HCKk 40 "11 Cfa.ri, le^e si vis I'm fni.iT., ('(iiiiiU riiiiii 
an luai.K.iuiiuiii diib 2 i; i, vcl i;i. -i vinbo ai IIOrOYKHTTv- H-K CnCTT* 5() I H,V,^ 

Kk III;*; Kkck- 57 li'kicTTv »;« 
lA^siiiii'fMk Ir.i'k HO ii^;th 

pfMf flfpk Kk IKMOy l,V,^ HO 
TfKk 'kMO<K( KOAir-Kk.V? lA* 
Hill I'H- 5S I p(Mf (Ui>y HC- iMlCH 
'k3KHII'kl iyA.Tk I irTHII,/A 
HKCK'kllA I'HKSAa- a CH'k 

MCK'ki Hf iyar-k K-kA' ^aa 

Kkl HOA'kKAOHHTII 5'.) p(HC Kk 

Apov'ioyuoY X'OA" RT* caHa'!* 

r.KIIC OH'k /K( p(Hf PH- HO 
KEAII MH A|)('^'^^ HlkAli 
HIE IIOrpETH OUa MOETO (ill pEHE 
•,KE EMOy HC ocraKH MpTv 
ri'.klMk- HOrpETH CKOIA 
UpkTKkHA- T'kl IKE HIkA'k 
Kk.HK'klllTai iXpCIIE KJKkE- 

(II !'eme ;ke I AP'^V'"''^' ^A^ "'•'* 

TEKk IH- A('f'^'*f :*»f HOKEAH 

01 •kKpkiirrH UH ca- ijke c;^ 

Tk Kk A'^'^'-'^V 'J'^^'f'-"*- *'■- Pf'lf '*^f' 
HHKTvTOJKE K'k3A0/Kk p<-f.K'kl 

1G9 

CKOfIA HA paAo- I 3kpA KkCHA 
Tk- OV'llpAKAEH'k ECTk K'k UpCH 

KjKiH XI llo cii\-'K :ke AKH Fk IHk 

\"k H'l'k i IIOCkAA I/A 110 A '>''^ 
l.ia- llp'KA'k AHI|,EMk CKOllLlk- 
Kk K CkK'k rpAA'k t Ill'RCTO- 

kuoiKE \-oi"kaiiiE caiik iin- 

2 rAAAIIIf ;KE Kk IIHM'k- >K/A'I'KA 
OV'KO MHOPA A A'li'^'^T '"'''» 

UAAO MOAIITE C/A OV'KO PHOy 
;K/APKk A-' iSKEAET'k At^ 

aaie.Va ha ;kaik;*» ckow;- 

'■'< lAkPE Cf A.H'k HOCklAAKyi K'kl 
kKO APHA 110 Cp'kA'k RAkKk- 
I Mil MOCH'I'E K'kAAPAAHHI'PA HH 

Kpk'piiiirpA HH caiiopk I hii 

KOIOIKE lia li;*»'PH he ll,kAO\"HIE 
5 Ilk liklKE A'-"''^''^ KkHIIAf'I'f K'> 

lit. (lull. 4'.l i)ost, ivi.i-.rV.ri. cyr. add. m- "18 iio.n.UM. 
H.i i-yi-. ciiu'iid. ui.n.i siiperpijsiiit ut ariii.u.i legend Luc. X. 0— •>2 103 yH))k ,V,0I110\' C(UO\' ti .\||||( All 

KAi,\,,>ii'k ciiOKf tiiii().\ no 

Mlin-'K lia IHMk Mll|)'k Kaillk 

aiii'if ,\ii nil i;k uaMk Kk:sK(K\ 

'I'HTk Cn\ 7 Ilk iOHlklKf ,\,0M0\" 

np-kKkiKAii-E ■k,\,;^uiiTf i iik 

lAvlilTf klKf CA^Tk Oy llll\-k ,1,0 
CTOill'k KO fCTk ,\,k,\.\l{Ak 

M'k.s,V'ivi ci;o(i/A HE Miikyo 

AHTf JKf i.H ,\0M0\- KK ,\,OMk 
>> I K-K HkJKf rpa;!,!! KO/\li:Kk,\,0 
l'.kHII,,\fT(- I MpllfMAKK 

I'k K'ki k.vHTf ii()k,\'Kixa 
rafyak Kanik 9 i n-kAinf 

Hf,\AwKkirkll/A IHif CA^T'k 
Kk llfUk i lAHTf iy'k 
ll|)IIKAIIH^II C/A H.\ K-kl ll,flCII( 
KHJkf- 10 I'l'K llklKf KOAII/t:k,\0 

rpa,A,'ii KK)fc>,vii If i he ii|1ii 

fMai*T'k UaCk illlk,\-klllE 

Ha paciiA^'ikk (10 pkukiE 
1 1 l npa\"k iipiiakirkiiiiii iiack- 
OT'k rpa,\,a uainfro kk iiora 
YTv iiainii\'k oi'kTp/ftcafMk 
Kau'K (V)KaHf cf K-k,\,irrf 

kKO llpHKAIIH^II (A lia K'kl 

UpcHf KJKiif 12 ri\m. I'.aiuiK- 
170 

•KKO COAOMAkUfM-k Kk Tk ,\,k 

Hh OT'kpa,\,kHkf K;*i,\,n"k- 

HfHit rpaAO\- TOMO\-- 13 Fopf if 

K'k Y">''(''*-'"'"''^ •''>''('* TfK-k KH 

,v,'kcai,\,a kKO aiiiTf lik t rpH 

I Cll,V,Oirk CHAM KHUI/ft Kkl 
<\'kl K'klK'klllMIWk Kk KaKi 
,\,p(KAf- 0\fKO Kk Kp'kTIIIIIIII 

i iioii(j\k- ck,\,/ftiirif iioKaa 

All C/A KHIII/A 1 1 OKAHf T rpO\- i cii,x,oiio\' or k(ia,v,kirkf k;»» 

,v,f Tk iia civ.vK MfJKf Kaya 

ir> i i-M Ka<I>(pknaov'ink- ,\,o nee 

Kk;^IICCk C/A ,V,0 A,\.\ CkKf,V,f 

mil CM It) (rAOYiiiauM Kack me 

ME CAO\-||iaETk l CAOYIIiai/ftll 
UlElIf CAOyiliaETk IIOCkAAKk 

iiiaaro ua- i orkykrainM 

C-A KaCk MEIIE C/A OTkHlkia 

Elk a oi'kukTai/M Cn\ me 

HE 01 •kMkiaE Tk C/A IIOCkAA 

Kkiiiaai'O luiA 17 lik.SKpa'iH 

llln\ IKE CA CE,\Mk ,\fCATIII 
C'K pa,A,OC rillAx I'AhJKIII'I'f • ill- 

i Kkcii iiOKiiiio\|'i*rk c<A naMk 

lUEIIll TKOEUk is pEME IKE 

iMk Kii.v'k^'k coroiiAi kKO 

MA'kHIIIA^ C'k MCE lia^V,'kllia' 

I 'I CE ,\aYK KaMK KAACIk HA 

ci\A»iiarii lia ;^Mki/i\ i cko 
p-kiiiii/i\ i lia kc;k ciii\/'t« r.paiKki^^- 

1 iiinkioiKE r.ack he Kp'k,v,ii 

Tk 20 OKaHE CEMk HE pa,V,0\'l 
■IE (A kKO KkCH KaMk IIOKII 

iioyiA^i 'k C/A pa,\o\,'iiE ;i;e c.a 
1vK0 iMEHa Kama Haiicaiia 

CA»l"k Ha HC\"k 21 Ilk Tk "laCk 

Kk3,v,pa,\,0Ka CM AX''^'*'""* "^ 

I pEME lcilOKk,\ahi\i Til CM 
OHE I'M HEKCE I 3EMAM- 

kKO oyiaiaK ech ch oi "k iipk 

M/V>,\p'k I pa30\|"MkH'K I OT'k 
K|l'kl CH MAa,\kHk^EM'k El 
OHE kKO laKO KklC'l "K KAa 
lOKOAEHHE llp'k,Vk TOKOliH 

22 li ck yii'k iipk,vaiia KkiiiiM 
171 

01 "k C'\\,,\ MOfrO i HHKklOiKE 
HE Kkcrk KklO (Cl'k CHk Tk 11 Horaxi Bauiux't, emend, lit. ii cra.sa cyrillioum ii rescrip8it, lege iiamu.xi, I!l (■kuiii.u. 

an CKOiitn. disc, nequ., potius cKopm. ; na quoil lici. cii.i.i, ijraecedit supra v. scr. 21 post 
oyTaij-t legebatiir c:a qiioil sciilia ipse ut viilrtur erasit aildito supra versuni on 104 Luc. X. 2.t — M). KKMO OHk- I K-KTO KTls. OII,h 
TOKMO CHTv- l eMO\"Kf .\IHTf 

\-oiiiTn"k CHU .\Kinii 2:i i okh.» 

lllTh C/A K'K OYMfllllKOMK f,VM 
H'k pfH( riA.MKfirk O'lll 1'.H,V^ 

iii'iiii kxf KM.vnTf 21 r^\^^ 
Ko K.u.rk kijc* uiio.^ii iipoponir- 
I H()H K'kc\"oi'kiiin\ i;ii,vk 
'III- -kiKf Kii.vMTf i lu i:ii 
,Vkiii/A I cxkiiiiaTii- kiKf 

CA'klUIHTE- I HE C.\'kllll.\lll/iV 

25 I C f 3 a K H H II K k f T f () k H k C I' A 

'icKO\'iii.\i,A I i p/xwv- o\"Mine 

AK) HkTO CkTKO(lk- JKMKO 

I'k KkHkHki Hac<\•k,vo^|■l7^^• 

2(i OHk ;Kf pfHf K'k H(MO\|- Kk ;ii\ 
KOHli MkTO fCT'k MCAHO- KAKO 
MkTfHIH- 27 OH'k JKf OT'kKlvUna 
»K'K pfHE- KkSAIOKHUIH FJ KJ 

iCKOtro- OT'k KCfro C(rK,i,kna 

iTKOEPO- i KCEItK .VHIEItK »l BkCEht^ KpHnOCTHI* TKOE 
»IA- I KClCMk nOM'klHIAEHkE 

»MK TKOiMk i nc>,\pc>\Ta ci;c> 

"El'O HKO CaiU'k CA- 2b pEHE IKE EyC>\' 

Hc Hpaiilv oT'kK-kiirra- ce tko 

»PH- I JKHKk RA^.VEnili 2lt OHk IKE 

"Y^OTA onpaKk,v,MT» CA caok- 

npEME K'K ICKH I KKTO ECT'K 
"icKpKHIII Mil- oO OT'kKlvHITa 
■iK'k JKE HC- pEME 4 K k ( T E p K 

c'k\-o:K,vaaiiiE- ot'k lana kk 

EpHyAi- t Kk pa.SKCilHHKKI 
Kkna.VE- iiKE i CkKAkKk 
HIE I' i K.SK'kl K'k3.\0;KklllE 
OTH,\,OIII/A i OCiaKklHE l E 

Ak ;KiiKk c<>^lHTk• ',)\ no npHKAK> 

Haw :KE lEpkl ETEpk CK^O 

H{^\aaiiiE iiixvikyk rkiuik- 

I KH,V'kKk I ILIHyO l^f 

21 npoiiomi. in cod. niiomi cuiu siqierposito |i. 
:iaK0HHHu6 111 siiiiima pag. 171b: v bmi.iai. 

w Maprt I Ma|iiii -10 verbo cTani.imi lit. 

Ad calccm pag. 172 b: v: MO-iuxBi :i2 TaKOH:,v,E ;ke i AEi't^urk 

K'klKk Ha TOMk ykcTk 
llplllMk.V'k- i Kll.V'kl'.'k I Mil 
tilO l,V,E- ;i:i CaMapkllHH'k 'iKl 

ETEpk rpA,VKI Hpll.VE lia.V'k Ilk 
i KII,\1vKk I MIIAOCpK,VC«Ka 

:>! I npiicT;iKiiAk oka.ha crpoy 
M-ki Ero- Kk3AiiKai/i\ ma 
CAO i Kiiiio Kkca;K,v,k ;ke i 

lia CKOI CKOTk llplli;E,\,E 

:ke I K'K roc'riiHiiii,A%- I iipii 

AEJKA EMk 3.) I Ha OVj-Tpk-k luik 

,Vk Lskiuk ,v Ka irkH/ft.3a 
,Vac'r'k rocTiiMHiiKoy- I pE 

HE EUO\|" npllAE»;il EMK- 

I e;ke auri'E iipHr.tv\,iKE 

HIH- AH-K tr,\A K'K3Kpaiiri';(i 
C/ft K-KS.VaMK Til 3(i K'KTO 0\,' 
KO T-k^'k TplH icKpkllHI 
MKHHT'k Til C/ft K'klTII- 

K'kna.vKiiriomov- Kk pa3K0 

hlllK'kl 'M OHK IKE pEHE C'K 

TKOpkl ILlllAOC'I'klHKK 

Ck HIlUk- pEHE IKE EMOX,' HC- 

i,VH i Tkl TKOpH laKOHiAf- 

HS H 'kl C r "K /K E \' ,\ n\ III IK" EM \|'- 

L T'K KKHH,V,E K'k KkCk ETEpA^. •/KEHa IKE ETEpa lUEHEMk tila 

p'la Hplll/ATk I Kk ,V,OM'k CKOH- 

'M i CE El Kk cEcrpa Imehe 
Mk mapHk- ^kiKE I c'k,\kiiiii 
iipii iioro\|- icKO\,"- CA'kiiiia 
aiiiE CAOKO Ero- 40 I Map Ta 

M.VkKAkaillE MH03'k CAO\,' 

IKkK'k crailklllll IKE pEHE 

III HE pO,V,HHIII ,\ll kKO CEClpa 

Mok- e,v,iiha; M/A ocraKii 

C.XOyiKHTH pkHII 0\,'K0 El 

In snimna pag. 171. -i haec : a- iri.iipomniiiMi, 
iiiiiMi. in. iia:i(iuiiunn.T Ad calc. pag. 172a: 

II ant II pvaeiiiifis.-i cnit. (|uain emend, delevit. Luc. X. 11 — XI. 17. 105 ,\i\ MH nOMOHIfT'h I) OTkliU 

iiriMKK X( ()(H( El lie mapia 

Map'IW- IIEMdIIH CA I U,\h 

KiiiiiH MHoa'k- 12 {,\,iino ;k( i 
CTK na iiciTpkK-^x- uapirk no 

KiXarA^liK HACTK l.HK K(l.» 
•k>K( Hf OTTvilUCI'K C/A OT'k 
HflA • XI- 1 I K Kl C T K C X^ III r K> f 
M0\|" Ha M'tCTH (Tfpk- Moa^ 

iiiTO\- CA i 'kKO iipkcra 

p(H( tTtpTi OT'k OY'ieilllKk 

fro K'h HfMO\-- PH iiao\|->iii 
Hki yoainii c>\- ■kKOM;f lo 

auk HaO\|-HII 0\-MfllHi;kl CKOfA 

2 pfHf JKf lurk er,v,a uoaii 
Tf CM rauTt (V)Mf iiaiiiK 
i:Kf fcii iia Hcf\"k .ya cm 

Tk C/A lUA TKOf A'* "l"',*,' 
T-k UpCHf TKOf Ji,<\ KAi,\fT'k 

Koa-k TKCk "kKO iia ncf i Ha 
sfMH- 3 \-a1iK'k naiiik iia,\,k 

HER'KH'kl ,\,i\\ liaMk Iia KCH 

Kk A""*- ^ i ocTaiiii iiaM'k rpk 
Y'ki iiauiM Iko l camii o 
cTaiia-kfU-k kcIvKomov,- 
,v,a'k:KktiiiKO\,- HaiiifMo\- I tu 

RTvKfA" Hack Bk ICK0\|M1I( 
Hhf H-k i.HKai'>ll Hkl OT'k 
HtnpH'k.SHH- .J I pfHf K-k HII 
MTi- KTvTO OTk KaC'k ILiaT'k 
ApOVr-k i HAfT'k Kk ll(MO\' 
nOaC>\,-HOliJTII I pfMfTk I 

lilo\|- AP''"'V'*>' A'^'ivV* '-'" 'i'» 

BafMTi Tpll \-a1vK'kl <) i/KAf 

K-K M Hk 
APOV*"** '^" "I'K.Vf ^'^ IIA»TII I HC lUaUT\ HkCO IIOaOJKHTH 

npHATi HHOk 7 i Tk in x^Tpw 
;s\A^V 'JTi^K'kiii'iai'.k pcifTk 

.5 OTi. Baci an orx liaii. dub. " oiintm 

8 de forma lit. x in aacTi. et eon, dub. p. ; 
Ad calc. pag. 174 a: w imauitumi. 6tci. h^m^. IK TKOpll MH TpOV'A'> •«>*»{ 
AllKpH .Hai'KOpfllkl C;»iT'k 

i A'l^'''" MCii/ft ck Mkiioi* Ha ao 
;kh C/'K'i"k lu MorA^ Kkcia 
I'll A'>''"'» TtKk s rafAi Kayk 

aniTf Hf A'^f'T' fMOV' K'KCTa 

Ilk :iA til (C'i"k A('^'*V'"'* "-"^V 

Hk .Sa KE.SOMkCI'KO (PO K'kCTa 

Kk A'*f''"'* fuoy- faHKO Tpk 
Kov'fTk \) i a.s'k r,M* KaMk- 
iipocHi'f i A'*^''"'» <^'^ Kay'k 
iiinai-f i OKp/AHirt rt 
rakuki'f i oiKp-k.sn'k C/jv 

Kay'k Id KCkK'k KC> llpOC/M llpll 

(u.w'i'k i iiiiir/Ai OKp'k'ia 
n"k i rakKA.iiiTK">MOY orKpk 
.sn'k c<ft II Koropaaro TKt OTk 

KaCk Ct^A- KkCnpOCin'k CHk 

iKoi yakKa fAa KantHk 
iioA'Vci'k iMi>\ ail p'kic'ki- 

174 

fA'' I'l^ p'kiK'ki ykcTO .4IUIII 

Ih'. IIOA'KT'k fMC»Y- '"- l'^" AiUTl 

npocirr'k ama fA** noA'»cT'k 

fMOV- CKOp'kHHI- 13 aUlTf O^KO 

K'ki .skaii cAiiiiTf oyukf 
T{ A'>'>"'»'1^ Kaaraa A'''*t" 

MAACM'k KaillHM'k KOakMH 

nasf ^(w Kauik- ck lUKCt A'' 
c'i'k A,\"'>^ Kaar'k iipoc/Mii'iiii 
lU'k o\' Hfro II I Kk i3roH/ft K'k 

CM i TOy K'k H'klllk- K'ki 'A\( 

K-kcoi' IspkHaHoy nporaa 
Hky-ki i A"K'*'K'>\'^« f-* "♦' 
pOAH- 1.') rrepHi Xf OT'k Hii\-k 
p'kiiiM- luak^koya-k K'kHA;^H 
Kkc'k i.sroHiri'k Kkcw 
Id AP'^V'"" '*^* icKoyiiiaiiv^iHTf i 
.siiaunikk IcKaay;*; ck 

HfKCf 17 OH'k MCf K'kA'kl ll\"k 

iioM'kiiiiadik'k pfM( iMk 

r. an oi-tirf.niT., -.iaTBOiieii-H ci.i-i. an 3. c.(.rb dub. 
3a quod eeaoqtcTBO praecedit supra v. .scr. 14 106 Luc. XI. •:m. KdJKO UpCHf paSAlv'^lvhA 
CA C.\IHO KK CfKH SailOV'CTli iT'k- 18 aiuTf >K( i corona catiK 
Rb cfKlv pa3AlvaH C/ft- KaKO era 

HfT'K UpChf fro kKO PrtfTf- 

K(aii3kKoak i.sroii Amt ma 

BliC'KI' l',t aillTf ;Ke aST* O KfAk 

3lvKoa1v isroHi* Kkcw ay 

BO nOCTHJKf Ha KaCK HpCkf 
KHvhf 21 fr,\a Kpkn-KK-KI KhO 
pAilKk CA )f(''"'"''"''^ f'i'-''' A'^'^^'l'l* 

Kk MHpk cAiTk iirkiik-k fro 

22 a no tif;t;f KpkiiaHi fro iiauik 

Xh. riOKk,v,tn"k i- Kkck opAi 

IKk-k fro OTKIHfTk- Ha HfJ»;f 

OYM-kKaauif I KopiicTk fro 

pa3,V'"''"l» 2H IjKf HkCTTv CK 
MMOIih lia M/A fCT'K l ICKf Hf 
CkKMpafT'k Ck MkllOK^^ pa 

craMajATk- 21 iiv,\.\ nfMii 

CT-kl AV**' l^HAfTTv OT-k 

HKa- np-kx-OAHT-k ckko31v 
RfSA'kiiaa MUcTa Iuita 
noKolv i Hf OKpkraiA ratTk 

KkSKpaUllAi CA Kk A"'"*'^''^ ^'^^ 

175 

OT'k H»*A«'V'<^f iSHATv 

2") I llpMHIkA'k OKplvTafT'k lIOMf 

TfHk OyKpaUlfH'k 26 TkPAa lAt 

T'k I no'iMfT-k AP'>V'"'^\"'^ 

rOpkUlk CfKf CfAMk' l K'kUlk 
A'KHIf ;KHKA»'l"k T0\|' I K'kl 

KaijSiT'k HocakAkHka MKoy 

TOMOy rOpklMH llpkK'kI\-k A'^" 

27 li 'ki h; f f r a •> f '^ »> <» "' f c f • Kk3 rkHiH raack fTfpa Htfna OT'k 
HapOAa pfMf fMov' Kaa^KfHO 

•IpkKO HOHIkHlff TA I CkCk 

Ha kaif CM ckcaak 2s OHk /Kf 

pfMf TliMk ;Kf ov'iio (w\a:Kf 

niH cakiHiMMi'ifi caoKO 

K^Kkf i \-paH/Aiinf f Kou 

29 II apo A'J' i^'k :k f ckGHpai^ujTf 

Mk c/Ji HaHAT'k raarn po 

Aock pOA'K a^^Kaii'k fcrk 

I 3HaMfHk'k llllTfTk- l 

3HaMfHkf Hf AJCT'k CA f 

yOX,'- I'kKMO 3HaMfMkf 

loHkl HpOpOKa :;() -kKOJKf KO K'kl 

ioHa- 3HaMfHHf 
HMHfKktiHTOUk laKO KA» 
Afl'K CMk MCKkl pOA«'V ff 

MOV' HI i|,kcapHi^a lOH^kcKa 
KkcraHfTk Ha c;^;aii ck 
Oz-W/KH pOAa cfro- t oc* 

A-ATk lA -kKO npHAf OT'k KO 

Hkua 3fMa/ft- ca-kiujar-k 
HpkiHA.ApocTH coaoMoy*" 

HA I Cf MMO^Kaf CkAf 
COAOUOYHa :i2 LUv/KH HIHf 
i:kt>H'l'kCII,H K'kCKp'k 

CH;^.'i"k Ha CAvV* Ck pOAO 

Ok CHMk i OC;hAAT'k I 

■kKO noKaaniM ca Kk npono 

K-kAl* iOHHHAx i CI Uk 

Mo:Kaf ckAf ioH-ki '>;{ IIh 

Kk TOIKf CKklll,\kHHKa 
KklKfTk K'k KpOK-k li'CAA 
lafT'k HH HOA'k CHAiA'-'' 
Hlk H'k Ha CKkHllkHHIVk 

Aa K'k\'OA'i^"n'fi KHA'i^i "k 

CKkl'k :!1 OKkTHakHHK'k 18 quae in laruH-imt ma viili?. typis expressa sunt, emendator aliquis cyrillice loco erasis 
Uteris glag. scripsit r,l 3 in laronui supra v. scriptum. Quae incle a fiicii scriba princi- 
palis omiserat, postea in margine characturibus cyrillicis antiquis addita sunt: cuose Baiuu 
6 ko.m' usfohat' fitcti- cero iiajii rii oAljm r EaMt c.hji.h- ame .lu asi) o niitcxt 5iii usroiia 
6iou. Eadem recentiore ut videtur nianu itenim in altero margine scripta 27 HouiEiuee 

T4, pro TA, ut nunc legitur, tia scriptum erat, sed emend aliquis partem litcrae glagol. erasit 
31 oc<hfl4ii, emend, cyrill. eraso a scripsit h, lege igitur ocaahxi Luc. XI. U5— .50. 107 

17(J ,\C>Kaaillf CkTKOpHTH I OHH 

■I'kAOV (C'I'K OKC» TKOf IV,\.\ \h. H( OCIWKAkTM \'.', I'opf I5i\ 

©YKO OKO 'I'KOf llpOCIO KA« UW (|l.\()IICkOlirK kKO -\KiKH 

AfTTv- I KkCf TkAO iiiOf If ii(rk,\,kck,\,aHk( iia ck 

iipocio K;>^,\n••k• A 110 Hf iikyiiiiiiHYk i nkAOK.\ 

:Kf ,x,vKaKO KAvV'"'* I '^"^ '"'■'^ "'* 'i'()'i»;t;""i''''i\"i» " '••'•('f 

AO IKOf TkUkllO KAv\*''"'^ KAILlk i;'kllli;KkHIIII,ll l (jlA 

:<.'') KAio^\,ii o\,-Ko- c^\a cirkTk 

IJKf (fCT'K) Kk 'l-fKlv- T'kM.J 177 fCTTi- 3li dlUTf OY'^"''' ''"'^'*'''' ''^^'^^ pllCkl I AHUfM'kpll- UK./V,* 

CK-kTIx/XO KA;,l,(T'k- Hf I fCTf .\K0 i IpOKII llflikAO 

M'kl M/ACTH n-fp-KI Tk . MM l Mll,ll \"0,VMllTfl 

M'kM-kl KAvAfT'l*^ CKUT'K i;pk\-C>\' Mf KII^'Ar'K 4.'i (V)Tk 

,\o K ce -kKO cf fr,V'> ckHth KkiiiraKk ;Kf ntpk OTk 

akHliKli- KAIICI^aHkEMk .HaKOHkHIIK'k- PAa (M0\|' 

iipccKkurrafTk ca :!7 (lr,\a ovHintaK' ce f,\A I iia 

;i;f raaaiiK yoa-kaiiK i uk .vocaiK^''""" ^'' '•''"''* ''»f 

i|rapHc-ki fTfp-k- A'» "'■'Kk pf'ff i KaMk saKonHii 

^x.oytT'k c>\f Hero- Kkiiik,\'k KoiuiTv ropf- 'kKO HaKAa^i,a 

;Kf Kk.3A(a;( 3S (I>apHcki n-t na MKki Kp'kU(na 

:k( I'.ii.v'kr.k ..yiiKH ca- kKO lu oYA'-'^Kk Hocitya a caiuii 

HE llpUiKAf KpkCTH C/ft llpk HIU,\,"Hky kM;f HpkCTO 

R-Rf OR'k.ya 39 Pf4£ :Kf nc yk Kaiimuk iipiiKacaf 

K'k HfMOV' HklH-k KM (])a If CA KpkMfHf\-k 47 Fopf 

KAIirk KkHHHIhHHUH I (llA 

pllCkH' KkHkUJkH-AIA CTk pllCkl I I'llOKpHTH kKO 

KAlxHMI^/iS I KAK>,\,OM'k Mr^\lTl TpOKkl llpOpOKk- 

HiiiHTarrr a KkH^iTpkHk 011.11 ;k( Kaiini isKiim-A \a 

a Kama riAkHa cA»Tk \"ki is iko c'kiitA'kTfAkc tkoy 

UlTEHk'k I 3'KAOK'kl 4(1 K( (Tf- l \{C'iU?h lOaTf- 

30YMkHII' H( UKf All fC l"k Ck ,\kAkl OII,k KaiUH\"k 

CkTROpllAk KkirklllklKf "kKO Til OYKO 'l3RlllllA lA 

i Kkll^^'IpklifC Ck TKOplliXk 

1 1 <V)KaM( c;KiHTaa A'»A"'''f k-w xt .{ii;i;AfTf t\-'k rpo 

MIIAOC'I'klHIA. I KCa Mil K'kl 49 (ifl'O pAA" i Mpky^v 

era Kaiui'k CAiTk- 42 Ilk lopc ,\,P'>'*c'i''' •wK"'^ pftt iiock 

KaMTi (I>apHckoyk "kKO ,\( ^\^^ Kk ii/a iipopoKki i air aw 

Crfi'lllllAx ,\i\(Tt OTk M/ATkl I Ol'k Hll\-k OYKklA.1 'k 

i iiiiiaH'k i KkckKOio hi i■A■^,\^\^^^•v■\^ 50 ,\i\ Ukciii 

Ak-k i MIIMO \-0,VII'l'f CA»,VI* 'l"k C/A KpkKk KkCk\-k llpO 

i AWKOKk k;khi* cm Mif no pOKk iipoAiiKaEMak ork 

:).') eci-1. quod iincis iiiclusi oiuciiil- :iliqiiis cnisit scd vestigia apparent Ad calc. paj;. ITtia: 

w .Kiinict.i oyfiiat,ii.miiiMi. iica. l^ig. I7(ib v 1 iibiit.m., v. 20 na cxh., v. '21 -Miiniiuxx 
forma lit (b vel Xi dubia iiiauet In cap. eiiisd. paginae propter abscisauj uiembr ijuae- 
dam verba legi neiiueunt, legendum fortasse: w i;aaiiiii 3aKonbnaKi. 

14* iof^ Luc. XI. 51 XII. 11. CKAO/KEHhiv KkCd'O Mlipa- 

0'l"K pO,\,'> CH'O- r»l OTTi KpkKf 

aKfAtc ii()ai',K,\,Kti.\arc> 

^0 KpKKf .HaY.\()iiiA- iior-ki 

Kiviijaaro Mt>K,v,K' oa ra 

pCMk' i YpaMOMk f\ 

raijf; KaMi^- Rk3iiiiiT( 

TK CA OT'k PO.VJ CtVi' 52 I'opf 

Kau'k .saKOMkiiiiKCiLrk 

"kKO Kk.S/ACIf KAKiHk pa 
BOyMlCHklC CaMH KkHH 
^\OCTf- i Kk\"C<,V,/i\IHTHI 

Mk K'k.HKpamici'f- .'>:? I\\wi 
uiThJ :k( fMoy Kk Himrk ch 

ll,r HaH/AIIIA K'kHIOlkHIII^H 

17S 

i (Jiapiickii- i ak'TR Icko 

PHlvKaTH CA- I liptvCTaaTH I- 

MTiHOH^aiuiiHYk 54 aai* 

UlTf fro 0\"i\OKIlTH HlvMk 
TO OT'k OV'CTk (PO ,Va Ha Ilk 
K'kSrai^T'k- XII I HH^'k-.Kf Ck 
H'kM'kllKIU'k CA Tkiuiarirk 
Hapo^Va- Hko iipkiiiipaaY^ 

ApOyPTi AC^'V''' llaM/AT'K 
r"(raTH Kk 0\'MfHHKOyK CKO 
IM'k- np'kB'kE KklKMA'tv 

Tf cfBlv OTk KKaca <j)apH 
cIvicKa- CKf fCT'k ann( 

Mlvpkr 2 lIllMk'IOIKf KO 
IIOKp'kKfHO (CTTi fJKt Hf 

OTkKp'kirr'k CA- i rai 

HO (>Kf Hf paBOYUKfTk 
CA- 3 Kk CKkTlx OV'CA'KILUH 

TTi CA- I fJKi Kk oyyoy raa 
CTf- KTv ra la II HIT Hyk- 

npOnOK-KCTTv CA iia KpORH \-k- 4 raij*; :Kf RaMiv .VP^V''' 

lUl'k luioiu'k Hf 0\'KOrif CA OT'k OV"KHKaiiKHITm\-'k 
I"ka0 I Hf HO lOtlk Hf lU,^ 
UUrfM-K aH\'a IfCO CkTKO 

pHTH- 5 c'kKa.Hai* ;Kf KaM'k- 

KOrO CA OyKOlTf 0\'KOlTf 

CA iMiiiuiTaaro Kaacik- 

HO OYKkfHIH r.kKp'klHTH 

Kk hfOHAi- fi rawi KaiUTv- 
roro ov'KOiTf ca- G iif hatk 

/\ll ilkTHH,k K'klliri'k CA 

ii'kHA3fua ,\, ''>''^'-i'» i "" 

f,\,HHa OT'k IIH\"k- HlvCTTi 

.HaKkKfHa Hpk,v,'iv KUk- 

7 Hiv I Kaacii raau-ki KaiufiA- 

KkCH llUTklfHIl C^iT'k- 

II f KOlTf OyKO ykH03'k\"k 

iikTHH,k coyalvUiiii fCTf 
Rki- S I'ai* iKf Kani'k- uck 
Kk iHif KoaHiKk^o icno 

KkCTk MA llpkA'K HK'kl- 
i CHk HCK'kl ICHOKkCT'k I- 

iipk,vi» atia-ki k:ku 9 fl OT'K 

KpkF'kl CA UfHC Hp'k.V'k HK-KI 

17;> 

OT'kBp'kJKfH'k KAi,\,f'l"'» IP'S 
,\'K AtiVM K/KUI- 10 t KCkKK I 
HU pfMfTk CaOKO Ha CHTv 
MCKTvl- OTkllOV'CTH l"k CA f 

Mo\f- n iHJf KaacKiiiinica 

f'r'K Ha AX"'* cTki- Hf OT'knoy 

CTHT-k CA fMOy 11 fPA'* J^f 
HpHKfA^Tk K'kl Ha C'KH'k 

uiiuiTa- i Kaaciii- i Kaa 

A'klHkCTKHk Hf HkH'k 52 verbo BLMHaooxe cyr. siiperp. hc XII. 1 iiaiAri, rjiaxu Kt oyi. an kt. oy<i. dub. 

3 3a He dHKo Bi T-LMi peKocxe quae sciiba principalis omiserat postea cyr. char, medio spatio 
inter versus addita ibid. Bt csiTi lege si vis b-b cBiii In cap. pag. nSa videutur scripta 
fuisse sed propter absc. membr. vix legi possunt w KBaci *apHCiici;i 7 verbis ho ooire 

oyfio emend, cyrill. oy c.i superposuit, ut ne oyfiorre ca oy6o legerctur in post verba 

OTTinoycTUTT, cA e.Moy emeud. cyrill. inter versus et in margine haec apposuit: uu bt, c Biut 
HH Bt rpiAAmu Ad calc. pag. 179 a: w xoiAuimiMB pasAtJiiixH imIubc. l-iic. Ml 12— :i;i. |(i<) 

Tf C/ft K.tKO All MhTC IIOMkI HE Ilkl^kTE C«\ .VltlEKK MkTO 

CAirif- i\H MklO (KMCIf kCIC MM 'l"ki\OMk Kk MklO 

12 C'l"kl KO AV^ ll.\C>\|"liri'k Kkl OKAkMCIf CA 'ili A'"'* '»'•'' KOAk 

Kk T'k HACK kKOIKt IIOAOKA lllll fCTk lllllll'r<ft I Tk/\0 

f'i"K iwani \'.i J'fHf ;k( fiuoy Af-'^A-* -1 ckMOTpii if Kp.vHk 

fTfp'k 01 'k H<\()OA'>- 0\'MHrf KAKO Hf Ckh^Pk Mil IKkHlih 

AK> (lkll,ll K)).\rOY UOfMC>Y- I'k- IMklKE H'kCTk CkKpO 

A«> (KK^Al^'*"'' "•» f'K MkiiOhAx Kiiiina hh ypaiiiiAiiiiria 

AOCTO'kHIU- II U'Hk :Kf (IfMt f i Kk IIIITkn-k IA KOAkMII 

MO»f MAOKkHf K'ki'O M/A 110 IIAMf Kkl fCIf AO\'Mklllll 

CTAKII C;>iA"'* '^" A'l^'*'' IlklllUk 2.") KklO M;( Ol-k KACk 

'I'CA'k HAA'I^ KAMH- 15 |I(M( IKK'kl C^ MO:KE'l"k ll|)lli\0 

IKf Kk HIIMk KAK>A'l^''f ^'^^ IKIITII rkAfCf CKOfMk AA 

KkTk fAIIH'k 2() Alll'lf OYKO 

i \-()AHHTE C/A OTk KCkKOlO Mil MAAA HfCO MOHUTf 

Aii\'oiiuiirk kKO he oi'k i >ik'ro i:k iipOMiiiY'k heme 

3Kkll"kKA KOyoyiKkAO JKII IE CA 27 CkMOTpHIE ll,KkTk 

KOI'k (TO ECrk IMkHIII Cf A'kHki\"k- KAKO (lACTAi 

EMOy II) pEHE IKE llfUtTkHA. Kk I'k HE TpCtY'KA'*'*1"K CA 

HIIM'k IWA MkOY E'rfpO\' KO 

raTO\'- OYrOKk.HH CA HHKA- HH llpA]C;fiT'k- PAI* HCE KAMk 

17 I MkllllAkAUIE Kk CEKlv rAI>iV kKO HH COAOMOyHk Kk KCEI 

HkTO C'kTKOplAx- kKO HE l CAAKk CKOEI OKAIvME CA kKO 

UAIHk K'kAf CkKllpATH HAO EAHI'I^ C'Vh Ctiyk 28 AIHIE AH 

A'k M0i)fk- IS I pEME CE C'KTKO ;K( Tpkliz-K A'^X'^'^'^ "'' ':('^'^ 

piA. pA.sopi^ iKHi'kHHi^A; c.viiri.a« i oyiplx Kk luiiirk 

MOIJH- I KOAklHAt Ck.UnKA* KkykTAEM<^» Kk TAKO OA'l^ 

I CkKEp^i rO\j' JKHIA UOk ETk KOAkMH IIAHE KACk MA 

I A">'"^('">'' f'^'^f I'' i pEK,^» A'"" AOK'kpH- 29 i Kkl HE luiTkTE 

lUIOEl A'"* IHAHIH MkHOlO 'IkTO lyA'lE 'kC'IH l Mk 
AOKpO AEIK/IklH'lE HA ,\klA 10 IIIIIH I HE K-K^HOCHTf 

lUIHOPA- IIOHIIKAI- kjKAk CrtA- 'M) KkC'ky'k Cli;fk lA.SklHH 

HHI- KECEAH C^- 20 PeME MIlpA CEI'O 'llHTA;'i"k KAHIk 

:KE EMOy Kk KE.HOV't.lkllE :Kf OHk KkCTk kKO I'pkKOY 

Kk CHi;»» HOIH'I'k ,\\{\,t^ IKOtt. EIE CH)f'k ',\\ OKAME ilHIATE 

ici<A3A»j»^ OTk TEKE UpCkk KJKHlv I CH KCk llpll 

A k/KE ©YrOTOKA KOMOy KXy AO;K/!vrk C/A KAMk :V2 IIe KO 

ITE CA MAAOE CTAAO kKO 
KAAIoi.HKOAH OHk KAHIk 

AA^T'k 21 TAKO C'kKHpAIWtl CE A'*'" I'AMk UpCkE :!:! HpOA<> 

K'k A HE K'k Kk KOPAI-kl/A- A"'* IMkHkE KAHIE I ,\.\ 

22 pEHE :KE Kk OY'lEHHKOMk CKO A"'"' MH AOCI -klH W> O'K 
IMk- CETO pAAH I'AI* KAMk IKOpHIE KkAAIAAHIHTE 

In siimma pn};;. IT'.ili. u, .'.(.rail, cMuy;!;!' oyrdfii.;)!! oa iiima 15 in o iMtHiii cyr. (aiieiiil. 

supcrposito n. Ipct. nn. rcstit. vuhiit ■i'-i vcrbo irtjara.iuuiTu emend, cyrill. cefit piiic- 

luisit. cpioil supra v. scr. 110 !'"<• XII. H4 — 50. 

tS8 fro>K( nocTaKHT-K ph-k 

H( KE'l"KIII.\»;k>lll I'C C'kKpOKH Htl^V'*^ ^^OMOMk CROIMK 

llllf H( CK;»»,V,lvfMC H.\ nc\"k .Vali'lH KK KpkMA ;KHrOMlv 

i.yCKC I'.vrh HE ll|UIK/\ll pEHk( I'.t ri.X.VH^Eirk |l.\KC>'l"k 

;K<\(rk CA HH TkiXlv TkAll fPOIKf ll()Hlllk,Vk THk HO- 

I'k HH MpkKk- 3i i^,l^^l'^^ KO f OKp/AHITf Tk IKOpnSHira 

CTk CkK()OKHMr If KMWl IWKO- 14 Kk ICTHH-Y. TAlAv 

Toy i C()k,\,ku( K.»nif K/Yv,v,( kjhk- kKo Ha.v'k k ckuk 182 Tk • 3.') Ii A» ,v /^> H () k c ,\ a K a 
uia npkiio-kcaHa I cKkiHAk 

HHI^M rCpA^nri'E :it> l i;kl IIC>,V,0 IM'kHIKMk CKO'lMk 110 

KkHH Hi;C«l1k MaJAilHTEMk CraKHI"k i 1.') HlHTf Mi (1fH( 

ra cKOfro Tkr,v,a K'kSKpa rk paKk rw Kk C()k,\,kHM cko 

rHMIA C/A C>Tk KpaKTv ,\A llpH flLlk M^i.V,"''"'' ''"'k MOI I1(1H 

Ulk.V'^""'''' i TakKHA«KklHK> III liaHkHfTk KHIII (laKkl 

aKk( C>TI'.(rk.SA. Tk (MOy i paKklH/A "kCTH ;Kf l llll 

;n ri/\aa;fHii ()ai;ii ii iaike ih i cv'iiiir.aTii C/A- 4H npH 

rk OKpnMiiTEi"k Kk,\/ftiiirA Af''"i^ THk paka roro K'k Hk 

aiuiHH rai* uaMk- Hko iipk ;ke ,\hUh he MaETk i Kk 

nOklHETk C/A i IIOCa.V'Tk l/A Hack Kk HkIKE HE KkCT'k 

' I MIIHAtK'k lIOCaOy'IKHT'k I l llpOIEIHE Tk I I MAC Ik 

Mk :iS aK<KC> Kk KkTOp;ii.l* ElO Ck HEKkp'kHklUH HO/XO 

aioKO Kk TpE'iiiiix^ crpaJKA. ;Kiiiirrk 17 rk mu paKTi K'k 

npli;i,fT'k- I OKp/AUIIETk lA ,Vkl I'.OAhA^ CHa CKOEPO l HE cv-roioKaK'k an he cktko raKC- Eaa»;EHH CA^I'k pa pk IIOKEakHHI EPO- KkEH'k 

KH TH- 39 ^^( IKE Kk,X,llTE • kKO K;Xi,\f''"k MHOI'O 4S HE KliA"!^ 

aillTE KH K'kA'liA'k PH-k- YC'* K'"^ ^f- CkTKOpk IKE ,X,0 

MHH'kl- K'k K'kl Hack TaTk CTOlHaa paHaMk- KkEH'k 

npH,i,ET'K- Kk,X,'kak OV'KO KAi,i,ET'k MaA'kl- K CkKO 

KH- I HE ,\AA-K nC>,\'kKC>lia MOV !KE EMC>X,''H;E ^.AH'C K'kl 

TH .VOMOX,^ CKOETU- 411 l K'kl MHCTO MkHOPO ISHHITE 

KAi;X,'kTE rOTOKH kKO Kk Hk Tk C/A OT'k HEPO l EMOX,'/KE 

n;E Hack HE MkHHTE CH'k 

HCKki iipH;i,E'rk 41 Pehe ike Hp'k,x,aauiA mhopo anni iiia 

EMOx; iiE'ppk ph- Kk HaMk ail iipocAT'k opk HEPO- 49 QpH'k np'k 

npiri'kHAi CkFA. PAEHIH ,X,''«^ KkKp'klHPH Kk SEMAI* 

ail Kk KC'kM'k- 42 Pehe Pk HkTO \'oiii'rA; aiuPE C'\'u;e K'k 

K'kPO C»X|"KO (C'P'k K'kp'KH'kl .SPOp'k C/A- 50 KpklH'PEHkEMk I 

HpHC'PaKkHHK'k- I M;SiAP''^- MaMk KpkCTH'PH C/A l Ka 

■V.^ vi'i'bo oi.KiioiiiuuTe t'3'r. h praemiss., verbo cK.hjiL-Mu ijlagoliticum o supcrposituni, lege ocka- 
jti'MO 39 I He aajiT. cyr. cbar. superpositum on, lege nr (<a ja-n. 46 ad npnrcmen. i 

cyr. char, supra v. appositum no.iMa, 47 supra i)e.it.iiiii emend, o.ih cro cyr. scripsit, at no 
Bo.iiii ero restitueret 4'^ hi nptaaauiA ult. lit. a cyr. in rasura po.sita, scriba glag. nisi 

fallor niAjaame scripserat 5(1 KiitmicnteMT. i.MaMi. emend, cyrill. aliquot lit. additis ita 

mutavit: KptiuxeHHeinb iMtate HjiaMt Luc. XII. .M — XIII !l. I I 

Hk'Ufl-k CA- :>\ Mhlliri'f All Kk IIHI'krk CklUkCi Ck 

kKO yijpa iipH.v'k A'''" "•» 'f HipkiKAyii l\'k 

lUIAhAx HII- l-At/h Kayk Ilk ().\ 

SAtvAfHklv 52 KAv.Vf'"'^ ''*■"' >■"' - ^ orkKkiinar/k ic (ifif I 

T'K CfA'k- IIATk Kk f,\""">'"^'^ ■^■'^ MkllllTf All kKO lAAII 

AOMOY ()A3A'kAfllk T(UU HA AkAllf Clll rtrklllkHklllK 

,\,'K«« i A'5'> "'» ''('" ■"•■^ (lA.H.V'k IIA'U KkCk^-k rAAIIA'kAHk 

A/ATk C/A OII,k HA CHA I CHk KklHI^A- kKO TAKO IIOC'r()A,\A 

HA OI^A MA'I'll HA A'klHrEpk Hl/A o HII \\\i». KAM'k H'k AlinC 

i A'^IIIT" '•'* MATfpk i CKf Hf IIOKAne C<ft i liCH TAKO 

KpkKf HA H(irkCT;H CKOliK ;K,V,f HOrklKHfTf- 4 AH OHH 

l H(KkCT;K HA CKfKpkUf CKOIih OCIUIk HA ,V,fC'A'r( HA H/AIKf 

.")! rAAAIHC JKf i HApOAOMk fl',A,A "'VV CTA'knk CHAOyAHIKCKk 

OyHkpirif OKAAKk- K'kCYO.V* ' HOKII ln> MkHHTC All kKO 

lirik OTk .SAHAA'k AKkf I'Af 111 .V^'klKkH-kllllf KklllA 

Tf kKO tayHa rp/AAf'"'" i kki "ahj i'.ck\"k MKk :khK/Y» lll'l'lll\"k Kk lAy-k .") HII PAI* 
KAM'k H'k AUn'( H( IIOKAC 183 

KAfT'k TAKO- 55 I (r,\A KTk If CA KCII rAKO;K,\,f HOPkl 

AOV^''"'* TAfTf KApk KAx KHCI'f (i T A A A IIJ E Hi f CkMri 

A<T'k I K-klKAfTTi 56 l^llOKpH llpiri'kHA> CHlOKOKkHllHAi 

TH- AHH( HKO^- i 3flUIAI ini'kAlllf fl'fpk Kk KllllO 

OyMkfTf IcKOl'UlATH 57 Hk '(''VV'^ CKOflilk KkCAJK.yf 

TO "/K( i ceKk HE c;4v\"'''f "•'*' i "("'A' iii''i''i^ iI'K'> 

lIpAKkA'kl 5S Bl'AJ 'KE rpM A'> "'> "f i "f OKpklE 

AfUlH CK CA^IIkpEMk CKOi 7 pEME ajE Kk KHHApEKll 

Mk Kk K'kH<A.SOV' HA H^^TH VA 

, 1S4 

>KAI» A''^'^'*"'»f IBK'klTH 

OTk IIEPO A'' "* HpHKAk C( IpE'lHE AklO- OTk HE 

METk TEKE Kk C;*iAI" AllIKE llpH\'OJKA^ llHT/A 

i CXA" T''^ HpHA'^CTTi CAOy IIAOA'l "A CfilOKOKkllHUH 

3lv- i CAO^TA TA KkCAAH CEI l HE OKpklAI^ llOC'k 

I'k Kk TkMkHlli;;^; 59 r,MA> Ull l\^ O^KO K'kCKil^lJI^ I 

I'EK'k HE luiAIHll i.^llTH .{EMAlAx OHpAIKHkETK 

OT'K TAiA^i A''^"Af''>' ' "'■'' ^ (Mlk IKE OTkKkUITAK'k pEHE 

caHai^mh' TpkyoTk Kk Eyo\f iii- octakh liK i ce 

SA^CH- XIIll llpllKAKt'lH a;E C /A AkTO- A'>'*"Af't^f •* OKOHAI* 

ETfpHl K'K TO KpkUA- OKp'kCTk l OC'KIIIA^i I* 

riOKlvAJI^UlTE ElUOy O IIIOEUk '.t i AIIIIE Ol'KO CklKO .'p'i fiihACTT. aut Sihjert, [jaafltjieHT. laga si vis iiaMt.ai-iii. .">() ad icKiiyiuani emend, cyrill. 

hiiec in margine addidit . a BptMeiiu cero naKo im iicKoymaiiTe XIII.l in ra.iii.ieixi. quau 

iiiicis inclusi f^lagol. quidem char, sed ininutioribus Uteris supra versum addita suut 
Ad calc. huius pag. 18:1 b w rajujiuixi. imu (lta\m ivb cuAoynui 112 Liic. XIII. in— 27. pHTTi nAOA'K JlllTf AH HH 
KTi rp/ft.V^*'"'" K))l<f.l/!l 110 
CUMflUH lAv- 10 ll "k JKf 0\"HA 
Ha f^HHOMk OT'k C'K M k M 11 
link Kk CAvKOTkl II I C( ;K( 

iia AV* iii'S^iiii'ii iifA/>»H;k 

Hk S I <\'lvT i K-k CAAiKJ 

I H( MOrAillJTH K'kCKAO 

HHTll C/A OrKHA^A'* '- 0\|'3k 

p-kK'k /KE It^ hc iipiiraacH 

i pfHf fl /KfHO- OTT^noy 
UJTMia (CH OT'K HfA*'"'' TKOfro- 13 l K'k3,\o:Kii iia tint. 
p;f;i^'K I aKkf iipocTkpIv ca 
i caaK/VkauK Ka 14 (V)oT'KKk 
lUTaK'k iK( ap'\"Hci'Haror'k- 

Hf^c>ACV^'* •'*'> "^ ^'^ ^^ 
KOTAi lii,1vi\ii lA^ lie raaaiiiE 
HapoA^V liifc'i'k A'^n'*' fCTK 

RTi H\A>Kf A'''*CT''''l''"K A''^'^'' 
TH- KK T'KI 0\'K0 llpHyOA'A 
llJTf HlvaHTf C/A- a Hf KK A"* 
HK CAiKOTTvH'kl- 1 ij OTkKli 

uiraKk ;k( kk HfUOY rk pint- 

AHUfM'KplI KOJKkAO KaCTv 
K-K CAaKOTAv llf OTkpkUia 
(TK ,\H CKOtrO KOaOV' AH 
OCkAa O'l'Tv -kCAlH l KfATi 

Hana-kr-K- Hi chia. h;^ at*"'''"* 

pk aKpaMAb^ CA^IIlTAx- HhiKf 
CTvK/ASa COTOHa- C( OCMOf 

Ha A^^'J^Tf a-kTO Hf A'>''C'rc< 
"kiiif ah pa.SAP'kHiinH ctbA- 

OT'K AiS'KI Kk ,\hl\h CAiKO 

T'KH'ki 17 I cf tuoy rai* 
18.-) 

UJTK" CTklA'ka\'A» C/A KCH 
^pOTHKA■klA^lllTtl C/ft fuoy 

i KCH .vwAi^f paAOKa\-A» ca 

11 in .itT lit. r supra .li scripta 1-1 

21 niiiU'MXniii lit. ii eyr. superpositam exh 
rec. man. glag. in rasura scripta 
praemissum. KCky-K CAAK'KHKIY'K K'KI 
KAIA^lUTHY'k 01'k HfrO JS PAda 

iiiE »: ( Kouo\," noA"?KkHO fcr-K 
Hpckf KMaif I Koyov" ov'no 

AOKAIA. f 19 llOAOKKHO fCI'k 

.spkiior ropwiiikHoy (>k( iipH 

(Uk HK'K KKKpK>Kf ( KK Kpk 

TorpaA'k CKOi- i kk.hapa 

Clf I KklCT'K AP'^'^''"' ''»* 
Ak(' i llTHll,rA HCKCK'kllrA 
KkC(AHUI/A C/ft KK K'kTKII ( 

ro- 20 I naK'ki pcif kouo\' oy 

I10A>>KAA» U,pTk6 K^KHf 21 HO 

AC'KkHO tcTK KKacoy- fro 

Ait lIplUMKHlH :K(Ha C'KKp'KI 

Kk M/VU'k rpHi ca'i'K A'-'* 

lAfH^f K'KKklCf KCk 

22 I np o\-0/K A'>'» "•( CKKOS-k 

rpAA'KI i KCH I lllkCTKIK 

TKOp/A K-K lAMK 2H P(M( 'Ait ( T f p 'K 

Kk HfMO\" 

PH aujTf Maao tcT'K cnai* 

HlTinyK C/A- OH'K 'Ail pfMf K'K 
HHM'K 24 HOAKHSaiTf C/A KK 

HHTH cKKos'k T^kcHaa Rpa 

Ta 'kKO UH03H PAI* KAM'K 
Kk3HlllTA>T'K KKHHTH- t Hf 
Kk3M0rAiT'K- 25 OT'K HfAH 
:Kf OyKO K'KCTAHfT'K Pk- 
AOUOy i 3aTK0pHT'K AKI» 
pH I liaMkHfT'K Kkll-k CTO 
kill i TA-kUlTH AKi'P"- 
PAlA^lllTf- PH PH OTKp'K 
311 Hau-K i OT'KK-kUlTa 
K'K pfHfTk KaU'k Hf K'kA'k 
KaCk OT'k KA%ACV fCTf 26 T'k 
PAa HaM/AT'k PAATH 'k\'OM'k- 

iipkA'K TOKOi* I niiyoMK 

i lia paCllAi'Plll\'k I Tp'kIKH 

iirriiY'k ov'MHA'k fCH- 27 i pf 

Hf'P'K PAWi KaWK- Hf Kk 

II in irnrxiit. punctis praefixis emend, del. vol. 
, i post cLiq™ lit. e erasa sequebatur, in can, lit. a 
2ti verbu oyiu.n. rec. man. eyr. supra v. iiamiiuxT. 1S7 Liic. XIV. :(— 20. 113 

MK Kack o'i'K KAi,v,c>i' fci'f .{ii6C(i"u cA- 12 TiAaaiiK ;i;f i 

01 •Kcr.viiirif O'i'iv unif i;k .shuaKKiiiioinov* ii- £i',\a 

i;ucii ,\,ki\.\i'f,\f iifii().\i;,\,k riiO|)iiiiiii oirk,\,k aii i;(Me 

(IIA, llf HOI'.H ,\(KH^I"k TKOl 

1N(> 

\h- illl K().\T()IIU\ ri'.OI.A nil 

iiiiMk- XIV :> I TkKkiiriaKk iic ()c>;K,i,fiik'k ri'.otio iiit c^^ 

(IfHf Kk .SaKOIIkHHKOy'k l Ck,\k KOI'aT'k l,\A KOAII I 

<l»a(iiickoM'k PAA- aiiiTf ,\,'>'' ''" laKoiK.vf I'.k.s.vaaiiue 

croii'k Kk cAii;oi"ki n'kaii K! iik ti',\,a rKOiuiiiiii iiii(rk 

I'll' oiiii ;k( ov'MAk'iaiii.ri ."ioi.ii iiiiiirrwM<A niaaoiiioiiriii 

I i ii|iiiiM'k mkaii I i oi'k 

iiorciii I ,") i I'kiikiiiiaKk 

(if'if Kk iiiiiirk i;oro))aaio Ypoyki cakiiki 1 ! i K,\a 

KaC'k OCkA'k- ail KOi\'k Kk IKdl'k KA;,\E1IIII kKO HE I 

Kaa.V'i^'*'* i'.'kna,\fT'k ca t^!t^.r■\^. tii ^tC'C Kk.j.vari! 

i IK aKk( an icipkriifif i'.k.H,\,aci"k ko ih Cn\ Kk 

(10 Kk ,v>^">^ c^.Kor'kH'ki i'.'kCK|rkninik( iipai-.k,\,'k 

(i I IK Kk-^yoi'/^^ 01 "kK'kiirra irki\"k l.i Oa-kiiiiai/k ;Kt i 

III eyoy uk cfniov 7 Taaa itpk- ork Kk;taf;K,i\iinii 

III E XI Kk 3kKaH'KIMk II () II T k \-k Ck IlllUlk CM (IfMf (^0^- 

HAi o,\,()'k>K/A KaKo ii(rk,\,kck TiaaiKfirk iiKf ckirkci'k 

.Vaiik'k LnKiipaay^v i',\/ft Y'*''^'^''^ '^''» Upf'i'Kiii kikiii- 

Kk iiiiyk s i\\\A Kk/5'kKairk M, oiik ;ke (K-u *lKk ciEpk 

lwV,V,EIIIII lia KfiaK'k IK C/A,\,ll C k'rKO|lll KE*K|).Y> IKAkh^ 

iia ii()k,\,kiiiiMk Mkcrk I Kk.jkiia iniiorki- 17 iiio 

(,\A Kk'IO HkC'I'hHkll IfKE Ckaa (lailkl CKOIn\ I'.k 10 

KAi,\,fl"k- .5kKaHkl\"k U i ,\,IIH/1. IK'K()/iN (KH£ 3kKa 

n))iiiiih,\,'k 3kKaKki i\i\ i oiioio Hkurk i'()<A,\,kr6 kKO otpau 

roTOKa C/VTk KCk 1>5 i .iia 

pEMEi'k Til- ,\a;i;,\,k ceihc>\(' mk 'i/Mii/ft Kk Kov'iik o rk()iin<*iii 

iro i rkr.v,'* iiaMkiKiiiii ck C/A kcii iipkiiki (Ieme euo^ 

cro\|",\,oyk- iiocak,\,kiiE£ yk ce,\o KoviiiiYk imauk ii,v» 

c'lo ,\,()k:Ka'iii 10 Ilk (f,\A ;{k ;i;A'^> i'liri'ii i Kii.ykrii e 

Kailk K;t.,\,EIIIH- Ulk,\k C/A,1,H MOAIJIri T,i\ lykl MA Ol'k 

Iia iioca'k,\kHiiiMk in'kcTk- pEMEiia I'.t I ,v,()«M;'rki (Khe EMoy 

,\A Er,\,a ll()ll,\ETk .SkKaiikl 

TA- (KHET'k III ,V,I'^''V^' MOCA CA.IIpAil'k KO,\Oi;kirklYk 

,\,ii I'.'kiiiK Tki'.V' KA>,\,Erk i;oYim\'k ii/jvik i r((<A,v,A. i 

III caaKa ii|)k,v,k I'.ckuii .j k cKorciiTk iyk MoaiA^ iw 

Kaiikiyii c k roKOiA> I 1 kKo iykl iuia o'i "k|iEK'kiiia C/ft 

KckKk I'.k.jiiocM c/A ckuk 2(1 i .vpoyr'ki jieme ;keiI/1> iioi/a 

(iiri'k CA- i ckiirk()ki/M c-i\ Kk \-k l ceio ()a,\ii he iuioi'/1> 

12 (jii.-ii! scrib;! k'^K- I'OSt xaKu-rfcir omisuiat imih'ikI. cjrill. sii|ini vcrsum sic oxplevit ta 
iiMOBmi-i. u ij.i.flerx TU 17 verlio pciu oyrill. ii supra v. pnicuiissuin 

15 114 Luc. XIV. 21 —XV. 1. llpHTH- 21 I lltlHIIIk.V'K (U\Kk no 

p.i.'si'irkK.iK'K C/A PHK ,\oyc>y 

(IfMf ().\KC>\' CKOtmCV' IHH 

,\,ii ita ().\cri.Y.TKk I cTkrH'M 
rp.\,\,a i HiiiiiT/AiA i K-k.yk 

H'kllfft- l YpOF-lkll/A I CA'k 

n-kiMv- K'kiu.VH ckuo 22 i pf 

Mf pAK'k ril K'kl flKt llOKf 
AH I ( l|l ( mkCTO (CTk 
2:{ I pfHf Pk pAKOY i.SII,\,H 

H.\ ii;>iTii I Y'''*^'"w i cnj" 

Kk,VH KkHHTM ,\a HAMA-K 
HUT'k C/A .V"''^'* "^•'"'1 21 1''^'* 
KO KdM'k kKO llll(,\,llll'k:KE 
MA^/Kk- TkY'k .Skrw\irkl\*k 
Hf llkKOV'CH'I'k tlCtlA lUHfpA 

188 

2.') (/k HiiMk ;k( i.vkay* Ha()o 
A" miio.sii i OKpaiiiTk ca 

pfHf Kk HIlMk 2(i aillTf Kk 

TO rp/A,\,f'' "•» ^'^ Mirk- i he 

RTv.HHfHaKllAHT'k OUa 

cRCiEPO' I MaTEpE- I ;ke 
H'ki- i Hn\,\a- i KparpHiA 

HH CECTp'k Elll'lE HJE l 

AIIIA CKOEl/ft- ME tllOKETK 

LICI OyHfllllKk K'klTH 

27 bus HE HOCHTk KpCTa CKOEI'O 

i Kk Ca-k.V'K MEHE lAETk- 

HE UOIKETk KklTM IIIOI 

OV'MEHIIKk 2S KkTO T 'k Ka 

Ck \'C«r/A CTAkM'k Ck3k,\,a 

TH- HE llpk>KAE AH dvAt* 

paHITklETk ,V*M;C>Ak aUITE 

iUATk e;KE ECTk Ha Ck 

KpkMIEHkE 2'.l I A'' "f fl'A'* 

HOAC<;KH'l"k OCHOKaHkE 

i HE mOIKETk CkKpkUIMTH I KkCH IWIA'MIITEI- HaHk 

H,vi "k p<>xrai II CA EMov; :!(i nu*uiTf- 
■ki;o Ck HKk HaMrfii'k .^kAaiii 

I HE r.K>;KE C'kKp-klllMTM ii I All 
Kkl Upk lA'kl Kk IHOMOy 
l^pK> C'kHMTII C/A Ha KpaHk 
HE CkA'k AH Hpk-a<Af C-kK-k 
lllTaKAET'K- ailllE CIIAkH'k 
ECTK- Ck Aff-*'"*^ ''"1*1 

C/Miit;>; ckpkcTii rp^A^ 
iiiTaaro cw a'*'^'^'^'' i^a 
TkicA^iHTama na iik :J2 ahite 

AH M;e ini EIIITE A'l'^CHE 
fUC>y CAvlHTKi rUOAHTKA^ 
HOCkAAKk lUOAiri'k C/ft uiipk 

:{:i 'raKO o\,"kc> KckKk Kack Like 

OTkpEHETk C/A KCEI'O CKC>E 

rc imkHk'k- he uoiKE'i'k 

UOl K'klTH OySEHHK'k 

;!l ,\'>"*'^(">'' ffT'K cc»Ak aiUTE h:e 

COAk OKOylvETTx- MEMk OyKO 
OCCAHT'k C/ft 35 HH KTji 31U» 
HH K'k PHOI- Tp-kKH ECTk- 
KkH'k ICklHAETk C/A lUk 
InM OV'IIIH CA'klHiaTH ,\A 

189 

cAkiiHHT'k XV 1 Bka\-;>» ;ke iipii 

KAIi:Kai;V.IHTE C/A Kk HEMOl' 

i:cii M'ki'iafiE i rp'kiiikHii 

nil IIOCAiM'lliaK»% Tk EIO 2 I 

pkirkTaa\*A» iliapHCEi i kk 
iiii;Kkiiiinii I'Aii^iiirE kKO 

Ck ipklllKHIIKkl llpllEM.HE 

Tk- i Ck H II III II kCTk 

:! I' E H E :K E K k H II M k II p II T k H /Yi 

lA/A 1 K'kl HK'k OTk KACk I 

niki ck'io OKknk- i iioroy 

KAk EA"H/>« O'I'k Hll\"k HE 22 in ill (Mur cyrill. in rasiira seriptuiu -1 sub tiin'in pagiiuie cyr. charact. antiquis haec 

ailst-ripfa : miio3i cat sBaiii Ma.jo 5Ke i36p;iin.i\i.. 'Jli in cuoeiA quod aiuA subsequitur lit. e 

supra V. scripta 26 c-bbiixui. an cxE|ii,m. dub. .'iO cxnpLiiiinu fortasse cxBiitmuTii 

.'il verbis jmt.M.i i-Ma cyrill. aecvri. superposituni 33 verbo lai-x supra v. cyrill. oti. 

praemiasuni ; post ivko cyr. adscriptiim no Luc. XV. J— 21 I If) CraKHT'K AH ,VfK/ATll ,\fC,>> 
TK i ,\(K/Ark lik IIC>V'C'|-kl 

nil i ii.vfTK KK CiXk.v'K no 

l"KIK'klll/<M/A ,V,OII,V,f;K( OKp/A 

iiiicrk JAv r> i OKpki'k \\, i; k 
;tA.\r.>fi"k ii.\ (lAt.rk ckoi 

().\,\C>\,'I/A C/ft (i i II()II1IIK,V'I^ l'l» 

,\c>Mk CKOI ck.HkiKarrk 

,v,("»V'"'*' ^ CA^ck.Vki 

I'/X/A lyk (i,\,v,ov'l'if c^ ck 

MHOlAv kKO OKpkTk OCkH^V HIOIA^ 

iioi'kiK'kiiJA^MN 7 r.MA* i;.\Uk 
■kKO 'laKO pa,v,ocrk ka.,v( rk 

HA HC( (.VHHOMk I'plvlllkHII 
H'k KAIA^IIITII CA HCKf O IITk 
i ,\,f'^'*'''" llpAr.k,\kHIIKk 

i;K( lu Tp-kKoyiiK'r'k iiokahhK 

S All KAk ;KfHA Ui),^llllll ,\,( 
C/A'lk .VpATkM'k AIIITf nOTOy 
KHT'k ^VpanvM* f,V,HHAii- 
llf Kk^KHSAfTk AH CKKTH 
AkHIIKA i IIOyflfTk \'pA 

MHUki i iiiiirn'k iipiiAc 

IKkHO ,V,OHk,\,f;K( OKp/ftlllTf 
I'k '.I i OKp^k TklllH Ck.S'klliA 
fTk ,V,pC>V'l "kl i C;»>Ck,X,klH/A- 
rAIA^IllTH- pA^VOyiTf C/ft C"k 
MHO»* HKO OKp'kT'K AP«»'"'» 
M* IJKHIf IIOrO\'KH\"k III TAKO 
TAI* KAM'k pA.yOCTk Kkl 

i'.An"k Mpk,\'k AtwVki i;:kiii 
f,\HHC«Mk ipkiiikHimk i;a 

t^HI'lElMk CA- II I'fMf M; f 
MK'K rifp'k IMk A'!*''"' C"'*- 

12 i pfHf MkHHI CH'k (W OHIO 

oil A'^-'sV* ^^'" A"'"'^'''''"^"'*^ 
ha; M/ACTk- im-kHkk i pa.ha'I^ All IMA IMkHkC IH I HE 110 

uiio:(kYk A'»"'\"'* ckiikpAiik 

KC( UkHH CH'k OTHAf HA 
CIpAHA^ A'''"^f *■ "''^V P'' 

ciOMii U.rkHkf cKO( ;KiiKki 

KAA^A'*""''' 11 liKAHKklHKl :K( 

fMOy KkCk K'klC'I'k I'AA 

Ak Kpkll'kKk HA C'ipAHk 101 

I Tk HAH/ATk AHIIIHIII C/A 

I") i lllkA'>>^ HpllAkllH C^. fVHHO 

Mh 01 "k ;Kin(A'k TOIA ClpA 

Hkl i llOCkAA I HA CfAA 

CKOk IIACTk CKIIHIH |l> l ;Kf 

AAAHK HACkriHIH (A OI"k 

pOMikHk l/AJKf kAkAY^^ CKIIIIIII«\ 

i HHKkTOIKf A'>'>1"* '■•''''V '^ ''■'* 

c(Kk ;Kf iipitiiikA'i* pfM( i;o 

AIIKOy HAlMkHHK'k OII,A MOE 

ro l.SK'klliAt*T'k \-AkKII 

A3'k :Kf CkAf I'AAAOMk i' klKA/Tri 

IS I'.kCTAKk lA^^ i;'K OHK> uofiuoy- 
i pfiwV fMo\" Wit ckipkiiiii 

Y'k HA HKO i llp'kA'k lOKObV^ \'J lOIKf 

irkcuk A"''*^''*'"''"'' "'^P' 

IHTII C/A CHk TROI CklltOpH 
MA kKO fA" "">'*'''>'' ''''■'"'» "'*^ 
MkHHK'k TKOl\"k 2l» I K'kCTA 
I'.k 'l,\( Kk 011,10 CKOfMOV' 
flHIf UU (MOV- A'>'^f''f C^' 

iiriK? ov'.Hkpk I OHK fi'O i uii 

Ak fUOy K'kl i TfKk HAH A 
A( ti-^ KkllJVi no I OKAO 
Kkl3A 1 "21 pfSf JK( fMOy CHk 
OMf Ckrp1vHIH\-k HA HKO 
i llpkA'K TOKOWK KJMif Ilk 
CMk A'>'''^''''>''1"''» HApHHIH 
CA CHk 'IKOI CkTKOpll MA- 
kKO fA'""^'""'"' ■^1"^ HAlMk 

iiiiKk rKOi\"k 22 pf'if :»;f OH,k XV'. (i forma lit. -h in aumt. dub. 7 u verlio ,at-i'-ATii supra v. praouiissuui ^ in A'i'vn. 

emend, cyr. c pro eraso glagol. v, cuius vestigia manent scripsit Ad calceui ii:igiuMc l"--'ili 
glag. lit. liaec: v; rtjimatntCMt ciil. n in ci.ni.piiin. lit '>>■ su[n-,i v. scri))tac 1^ i 

verbo npfai. supra v. praemissuui 111 iu i]a|"'iimi lit. v su|ierp<isita 21 in ti;ui\'I. lit. 

XI. supra V. additae 

15* 116 Luc. XV. 2S— XVI. Kk (laKCMTv CKOUlTi CKC> 

()o i.siifck'if o,v,6;k,\Av iip'k 

K;t;b^ i OKAkukif i i 

^\a,v,"'''f iip'KcrniK ii.\ (KYvK;^. tie- 

191 

i caiicr'Ki ha HO.Hk- 23 i iipiiK( 
,Vkiii( TEAKi^k oy'iiirrkii'Ki- 
.s.\KOiXki( i k.vkiiK ,va i:( 

C(AltM'k C/A "21 kKO CMk UCI Ck 
Mpk'I'Kk Kk I OIKHISf l.Hr'kl 
KA'K KK I OKpkTf C<Jk i Ha'l/A 
lll/A KfCfiMITIl C/A 2.'i Kk IKf CMk 

HO ciwpki H.v cf.vk i kKO 

l'()/A,\kl I1))HK,VII:KI C>}i Kk ,\C> 

Mc>\' I cA-kiiiia ii'kiiii'k I 

AHK-KI- 26 I ll()ll3'kK.\Kk f.V," 

iioro OTk paKTv KkiipaiiKva 

IIK I HklO OV'KO Cll CAxTk- 

27 OHk :ki pcif fMov" Kpai'k 
TKOi iipH,\,f i ;5ai;kaa c«ii,k 
TKOi T(akii,k orrmrkHki 
kKO ck.vpaKa i ^plll/■^'l"k 2> pa 

HPH-KKa :Kf CA- I H( ^OTlia 
IIK likllHTH Ol^k »;( (TO I 

uik.v'k uoA-kaiiif I- 29 oh-k iKt 

OTkKklinaKk pfHf 011,10 CKO 
tMOl' Ct KOAHKO Akl"k pAKO 
■|a»/V IfK'R i IIHKO.MKKe sanoKtJAH rr.odA lu iip-K 

CT;Sillll\"k i UkHlv HIIKOAII 
IKf H£ ,\,aA'k fCH KO.SkA/ATf 

,\d c'k ^vpoyn'ki luoiMii likauf 

CEAHA'k C/A RIIMk 30 Cr;t,a }Kt 
CH-k TKOI- IskA'lvl TKOt 
IM'kHkE Ck AKiKO,V,klll,aiHH 

iipii,v,f- i SAKAa (uoy 'vi.\( 

Hh. IIHTOIHkl 31 OHK ;Kf pfH( 

finoy Hn\,\,o Tki KC(i\\,a 

Ck MHOIA^ (CM I KCk UO'k 
TKO'k CTtiT'k 32 K-kSKECEAH 

XVI. 4 ill iiaaiiyMtxT, otx, irr., in Ml.|a. fig. 
qiiitiir loco erasue glagol. charactere cyrill. 
rasura cj'r. sciipta, glag. char, vestigia uon TM JKf C/A I K'k3,V,pJ,V<'K«> 

TM MO,\OKaaiME- kKO Kparp-k 

I'KOl Ck MpkTKk Kk l 

:kmk« isi'kiKAk Kk i o 

KpkTE CA- XVI- 1 lAaaiiif ike i K'k 

OV'MEHMKOMk CKOlUk 

MKk ETEpk K'k KOra Tk llKE 

IMkaiME MpMCTaKkMMK'k 

i I'k OKAEKETAHk KklCTk 

Kk MEUOV"- kKO pacranaiA 
iM'kMk'k Ei'o 2 i MpiirAaiMk i 

pEHE EMOy- HklO CE CAkI 

MIA> TEKk i;k.3,\,A;K,Vk OTTv 

uk r k MpHc rai'.AEHii ,\,0M0 

KkirkEl.lk ME K'k.SMO^KEUlM 
KO Kk TOUOy ,^\0U0\- CTpOlTM 
:'• pEME ;KE Kk CEK'k llpMCiaKk 
HMKk ,\,OUOV- MkTO CkTKO 
pi* UKO Ik UOI OTkEMAE 
Tk CTpOEMkE ,\,OMOV OTk U( 

HE Koiiarii HE Mor;^; \'a* 
iiarii cTki;K,\^ c-*^- ^ pa.soy 

UliY'k HkTO C'kTKOp*- (r,\a 
OT-kCTAKAEHk K,li,\,;»i OT'k 
CrpOEMkk ,V,0L10V" HpllMAv 
Tk r.l/ft Kk .V"''^'''^ CKOIrtV 
5 i llpHS'kKaK'k E,V,HHOi'0 Koro 

:k,\o ,\A'k;KkHiiK'k r1c caci 
ro- PA^aiiiE iip'kKov'inov- 

KOAIIUkMk .VA'kJKkM'k ECU 

riiov cKOEtiioy- (i OHk j<:e peme 
p iLik- ukpk OAka- OHk :ke 

pEME- HplllMII KOy'K'kKII 

TKOI/Jk i Ck.V'k CKOpO MaillllllM H: 

7 110 TOUk :ke ,v,pov;iov'uov' peme 

T'kl IKE KOiMIUkl.Ik ,VAk;KE 
Hk ECU- OHk :KE pEHE CkTO 
Mk KOp'k- HkUIEHHI^nV I'Aa EMOV' 
llplllllll KOyK'kKH TKOI/i\- i HA 

lit. I. iluli. . lit. 11 quae verlmiii iiaiiiiiuii sulise- 
exarata 7 lit, o quae uaniiiiiii siilise(|iiiliii' in 

appaient Luc. XVI. S— 25. 1 1 7 

lllllllll S I IIC)\'KitAII iTFk ,\,0 I KKCkKk Kk Hf H/V,\HI"k C/A 

luioy iKdionia iifii(h»iik,\,k 17 O^-.voKkf ;Kf icvw nKoy i .^f 

n.\aro kKO M/>»,v,(rk ciKopii uWii iipkirii iicKf ot-k 3a 

kKO ciioKf KkK.v cfi'o u;»x,\()k iioiia (,\iinoi HpkTk iiofw 

iiiK ii.i'if cHCKk cukia- kma>iii 1^ ii ckKk iioyiiiiaiA 

Ilk ()o,\k CKCtiuk CA»'i"k \) i ,\ I M;ni-^. ckoia% i ii()mi'.c>,\^a 

;ik I'.auk liMA^ ck'iKCt(ni 'iii,v ii()k,\K>Kki ,vkn"k 

■\t c(i;k .vpovTki oi'k yauo i iKoi^i cwv iioyiii ^(ltltll,(l^^ 

IIIIH'kl llfll().\Kk,\kl ,\,.\ I O'I'k lUI/VHw* ll()kah>Kkl ,v,kn"k 

i',v,'* oci;^»,vkn( iipiily/^i Hi "^Ink cifp-k Kk Kor.vr'k i oiiixa 

■i"k Kki Ilk iikMkii'kiiA Kpo Hiiaiiu CA Kk (1)0() tlnip;^ i iir 

iiki 10 iik()kirki lik M^iVk ceo Ilk lucdX/A ca iia k ck 

I Ilk Miicsk Kk()kirk fCTk Kk ,vkiik cKkikAk 20 iiiurrk 
i luirkfVkM'ki Kk luaA'k i Kk ;k( Kk rrcirk iMCHCMk aa^o 

MIIO.Hk Hfll()aKk,VkH'k (CTk ()k llKt AHK.tailK 11)111 Kp.V 

II am If cv-KO Kk iifii()aKk,\,kirk I'kY'k tro riioiiik 21 i ;KfAkin\ 

Mh IKinill IIJ KllCIf Kk liaC'knilTll C/A Ol'k KpO\|'llll 

pkHH Kk ic THH nkuk Kki nk iia,\,a»iKiiniiiYk ork rpf I');} li»+ iif3ki Kcraiaaro nk i ii cii 
iipiiYo,\,MijTf OKi\i.^aa\-^« 

Kaf.ik irkp,>. iufi'k 22 i a iiioi (lo- 22 k'm /K( ov'nipkiii 

iiiif Kk lOYiK^vfUk Kkpkiiii iiiiiinioyc»\r I nfc(iic\' km 

Hf KHC'if Kaujf KkTO Ka III al.Aki tia AOHo AKpaayAf- 

ni'k ,V'*f'l"k i:i llnKOTfpkl MCf 
paKk HE MO;Kf'l"K ,\,kKaMa 

riioua paKOTarii am ko f oyypkrk ;k( i Koiarki i no 

.Viiiioro Kk.5iifiiaKii,\in"k- ipfKoiii/A i 2:; i Kk a,\,k irk.tiif 

a ,\,po\;racio iik.sAKiKiri'k ,Vk ohh ckoi cki Kk in;hKa 

.Ml f,v,iiiioio ,v,p'k;t;iri "k C/A \'k oy;^kpk aKpaama 13 ,\,'* 

a .vpov'.Hkiiik liE Kpkiirni iru iXtnt i aa.HOpa iia AOirk (lo- 

•IklllTk HE yOJKETE Kl' pa 21 l TK Kkai'-XAIIIk (lE'lE 

KOTarii i MaMoirk 14 cam u'me aiipaaf.iE iiouiiAoy 

iiiaay/V jke cii kch i (l>apii i i.I/A i iiockAii /\a;iopa ,\a 

C(\ CkpEKpOAIOKkll,!! ClxlllTE OMOHMTk KOIIkl^k llpkC'IA 

I iio,vpa;Kaa\',v i !."> I pE'iE i ckoeio Kk KO.yk i oycroY 

MTi- K'M ECTE oiipaKk.yaiAv .yiiTk lA.rkiKk yoi kKO 

IIITEI CEKE llpk.Vk 'IK'kl Kk C'lpa;K,V,A» Ilk IIAaHlEIIE CE 

:ke Kkci'k cp,\,kii,a Kama kKO yk 2.1 pEME /t;E aKpaayk M/A.vo 

EMIE ECl'k Kk MUkyk KklCOKO lioykllll kKO KkCllplll/iNAk 

yp'k.socTk iip-k.Vk iiyk e ecu riiok KAaraa Kk ;kii 

c'P'k It) .'{aKOH'k t iipopoii.ii ,\,o I iioi'k iKOEyk i .xa.^apk 

oatuia OT'k TOiMi upcriiiiE 'i'aKO;K,\E CKOk .tkaak iikiirk ;ke 

K/KHE KAaroKkciKOV'fi "k C/A ck,\f ov-i"kmaf I "k C/A a i-ki 

lo onpanLja. an oniiam,,uii.i.iiiT'i diili 'in in riinmi. lit, i coniiiidt'iu miiiktimps liahet 

25 oBol; quod 3£.jai; praci-iMlii snjua \ cxaratiiin I IS Liic. XVi. 2(J — XVII. l:>. 

CTpd:K,\,flllH- 2(i I HaATv K CiC T()k TKOl- .S.\llp1%TH (MOV' 

MM CHMH M(h:,\,x> HaMM i .viiiTc iioKiiETK c/^ omviioy 

i Kat.iH iipoiidCTK K(/\k'k cr\ fuoy 4 I aiint cf,VMO 

C>YTKph,VH C/ft IvKO ,\A \'CTAIIirfl pHII,niK CkrpklllHT'K KK TA 

MHHA^TH' OT'k CA»,V,Cy' T.\MO l Cf,V''l>>''(""Hf 1^ OKpa'rill"k 

C<i\ Kk IfKk I'A/A i;.\K»x CA OWk HE K'k.SMai'.\IA.Tk HI UKf IKH'CIII (MCV- .'i I pkUI/A .\M ,\H 

OT'k 'rA.,\,o\" Mpk\"o Kk H.\Mk iipk run- iipH,\o;KM naiirk irkp;^» 
\'C>A<Ar'k 27 pfME ;kE' moai* t/A ov'ko I' p(H6 ;k( \h Mini khcte i 

OHf ,V'' I llOCKAflHH R-k ,\0 MkAH KkpA»- kKO .Sp'kHO POpK" 

M'k OII,a MOflO "is ir.iaMk KO UlkHO IA.\i\H KMCIf OV'KC 

H/ATk i;p.\rpkin\- kKv^ ,\,a ha crKaukH-k cti Kk3,v,fpH 

C'kKlv,VkTf,\kCIKOV'f C/A l Kkca,\,H CA K'k MOpf I 110 

T-K itik ,\,'* "* I ■'■" "P"A^ cao\|'Hiaaa kh KacK 7 Koto 

Tk Ha nrkCIO C( MA^MkHOC- p'kl IJKf OT'k I'.aC'k paKk IM'kl/A 

2'.t iixa ;k( aupaank iM^NTk 

Moc'ka i MpopOKki ,\a no opAunik i\H nac*.HiTk i;K( 

caoyniaiiixTk i\"k :i(i OH'k iKt pt iipMink.vkuioyuov" ck ctaa 

Mf- HH 0M6 aKpaaue- Hk a pfHri"k (uov aKkf uiiha» 

UITf Kk'IO O'I'k l.lpkTl'.'kl\"k Kk Kk3AA3H S lAH pfM( 

i.VfTk Kk HHUk HOKati^Tk CA Tk ft.ioy OyrOTOKai HkTO 

:>1 pfMf IKE EMoy aiiriE t.iu'cka KEHEpkiiVx i npkno'kcaKk ca 

I npopoKk HE nocao\'iiiai*T'k caoyiKH mm ,v,0Hk,\,E;KE k 

HH aillTE K'k'I'O OT'k Mp'kTK'kl Uk l llkK*» I HO TOMk kCH 

\-'k K'kCKp-KCHf T'k- HE lM;SiT'k I IlkEHIH Tkl 9 E,V,a IMaT'k 

B'kp-ki- XVII i pEMf IKE K'k oyHEHH \-KaA;K paKoy rotiioy- -kKO ck 

KOM'K CKOir.l'k HEK'kSmOIKk TKOpH MOKEA'kHaa HE Mk 

HO ECTk ,Va ME npH,\,;>>r'k Ck HWi TaKO Id i K'kl £r,\,'» Ck'I'KO 

KAa3Hll OKAHE lOpE lOUOy pH TE HOKEAkHaa KaM^k 

raiTE kKO pacH heaocto 
1 9,1 

'• ^ IHII ECU'k EJKE ,i,A'k;KkHH 

lILlkJKE llpH.V^T'k 2 .VOKp-kE KkyOtrk C-kTKOpHTH Ck 

UOy KH K'klAO- aUITE KH KaME TKOpHyOUk Jl I G 'Kf t ,V, ^« 

Hk IKp-KHOK'kH'kl K'k3A0:KE HI 'I' K' EUOy K k I A U k l Tk 

Hk HA KkJiAx Ero i Kp'kiKEH'k iipo\-o;K,\,aaujE riiEJK.vw cai.ia 

K'k LlOpE HEHJE ,Va C'kKAa pHEbfti I'aAHA'kl* 12 K'k\-0,\,'* 

>KH'kET'k- MaAkl\"k CH\"k lirrK> EMOy K'k ETEp;^. K Ck Ck 

£,l,HHOrO '■' IlklUMAkTE CE p'kTE I I HpOKaHtEMk MA\H;k- 

K'k aiHTE ckipkiiiin-'k Kpa Like ciaui/A is ;»,aAEME 20 oyrnpiM an oyiBiix.ui ilist. uequ., npixo quod uncis inclusi etiam in coil, punctis praetixis 
del. vol. scriba XVII. 2 uu supra v. sed cisd. glag char, exar., fig. lit. i, in (acpxiioiBtH. 
et el:uo;k. dubia. itideiii idtimum i. quod est in nirbscenT. 11 verbo ra.iu.if,u. cyr. ii 

supra V. praeiui.ssuui , 12 verbuui r,i,xo,isiiino eyrill ii praccedit quod cnuMidator aliquis 
iutcrpolavit ii>; Liic. XVII. in— KG. I 

T0<» ;K,vf ;k( iio,\ok,\(tk (iiic>y 

i:'. i I'll KK.tirkc/ft r,MA>iiii( icf uiioio iioc'I)),«,\.vtii I iicko^ 

II.VCI WKkllllHf IIOyilAOV'l lllfllC>Y KM III O'l'k pO,V,'» If 10 

llki 14 i KII,V'KKk l/.\ (UMf IMk ill i kKOXf K'kl K'k ,\,kllll HCfKM- 

lllk,\,'kiii( iicKa;Kinf c/.\ icpE iwko K;4vvn"k i K'k ^yi*"" f"'> 

ou'K I K'ki i,VA«iiiT(Uk MCKaro "27 •k,\ka\-/\; I iikk\-/V> 

iiuk iiiiTiCTiiiii/A C/.N l.'> f.yii I M;firk.\\-;^x C/jv i iic»c.\ra,\YA» 

Hk ;K( OT'k Hll\'k KIl.V'kKk kKO 

iHlvAli- B'k.SKp.\'IH CA C'k 

TAaCOMk KfAkflllk CA.\K/A ,\0 IKfOIKf A"^"' KkMII,V,« HOE 

K.\ Hi i iiA.yf iiiiii,u ii.\ iioi'oy Kk KOi'.kHEi'k i ii))ii,\,f noio 

fi'o \-KaA-v fyc>\|- Kk:t,v>i'A " ^ i iic»ic»ykh KkCA 2s TaKoiKAf 

l T'k Kk CAMA(V'kllllHk 17 Ol'k kKOIKf K'kl • K'k ,\hUH AOTOKkl- 

K'klllTAK'k /Kf IK |)fMf ME ■k,VkA\'/'»» l llk'k.\\-A.- KOyilO 

,\KMTk AH tuiTIICTIIIll/iV CM- KAA\-/1» l ll()C<,V,AaY/^» CA;KAA 

\A ,\,(['<.Arh. KAKO IS HE CKp'k'I'A^ CA A)(M .H'k,VAA\°;*» 2'l K'K HkIKE ,\h 

K-k.SKpAUITkUIE CA A'^T" C'\'» '"» I'^HAf AO'I'K OTk COAOMA'k 

KAi Kl' T'KK'kMO iHOIIAEUE Hk OA'kJKAH IKK'llkA'K l Ol'llk 

HMHK'k Ck If) l pEHE EHKH" Kk C'k HEKECE l HCrOyKH KkCA 

C'I'AK'k lAH K'kpA IKO'k CHE ^iH l lid "ICMOY/KAf KAiAf'"'* i A'"» 

TA "20 rrkllpOIHEIIk /KE K'kl CT'k K'k HkIKE Cll'k HCK'k IvKH'I'k C/.\ 

(llApHC'kll KOrAA HpllAf'I'K HI li k 'I' k A •» " •» K'k IlkIKE K/^»AEI' k 

Upckf k;khe u''i "ki'/kiiriA I ha KpOKk i ckCA^A" *''o '>'* 

Wh. l pEME HE HpllAf'I'k UpCkE A^'-'CY A'' "' C'kA'k3EI"k f.'k 

3A'r'k ly'k ijKE HA CEAk 

KJKHE C'k CA^MkH'kMHEMk 'l'AKC>>KA( A'> "* K'k.SKpA'lll 

21 HH p£K;iK'i"k CE CkAf AH OKkAf' '' "^ ^''^ KkCll/Alk ;!2 HOtilHHA 
C£ RO UpCkE K:KHE K'kHAi ITE IKEHAi AOTOK/i^ 3:! UKE A 
Tpk;?iAOV K'K KAC'k EC'I'k IH'IE Kk.JHIHrET'k A'"^ CKOIA. 

22 Feme ike k'k OYMEiiiiKOMk iipii ciiciii Horc>\"Kii tk h^ 

A^HT'k A^HkE ETAA KkJKAf '> ^^''^ HOrOYKUrk IKHKlTk U> 

A'kETE EAHHOrO AKHE- CHA o4 PAhiK H;E KAMK K'k I'-V IIOIII I'K 

MCKAdrO KHA'I^TH i HE 0^ 

3kpHTE- 23 I pEK<*i'l"k KAU'k KA>Afl'« A'^KA HA AOIKII E 

CE CkAf- ff OKkAf \"K HE I A""OUk EAHH'k IIOEMAf 

.SHAtTf HH HO;KEH'klE TK CA A AC^VW OCTAKAk 

24 "kKO KO MA'kllll KAHCHAlJ*. f'l "k ■.)■"> KA^Aff A^K'k K'k KOV' 

IH'IH CA CT'k HOA'KHCK'kllA Ilk IDfAtiKIHTH EAHH;^ HO 

HA nC<AKHCK/*iJ*- CKkTII EMAIJK'i'k A ApOYrAiMs OC'IA 

T'k CA- TAKC KAiAf'^ C"K KA'klAvTk HI) A'^KA HA CfA'k 

Hc¥'kl Kk AHK CKOl 2.1 llpk EAHH'k IIOEMAIAx'l "k A ACOV'kl 

13 verbo i:L3Ht.c.i Hii]ira vclsijin cyr. <'liar. additinii r.i.ic i. ciu.n 17 iin in iiiriiniiiiii \ siqini 
V. sciipt. 21! in x i. lit i. in ■; mutat;t, seil vestigia h luanent quod rcstitui, in noX'-- 
KiTc lit. PH in ra.snra seiiptae :il jiro pi. ni.jKft enicndatiir cyrill. yharacteribus ghif;. partim 
eraais partim re.'.^eriptis n;tci. iai-err cdnatus est 12(1 Liie. XVII. :!7— XVm. 1(1. 

ociwK.vkiyKTTv 37 I OT-KK'R f,v,iriih (Ii.\piic1\i .\ ,\(toy 

iinaKKiiif i-,\aiii/ii fMoy K'K,\f '"ki iwiKnwpK 1 I ([(.vpiick 

I'M- OHk ;k( ()f«if iuK 'i,\r,K( I :Kf crauk- ciinf kk ctKk 

TkAO TOY ' '>''(''*" ckiifiHiU;^^ MOAkauiE ca kj \-K.\a/Yv 

Tk c^ XVIII I PAa ;Kf I iipiiTki^v ifKk Kk.s.yat^ kiio irkcMu 

Kk liimrk KaKO iic>,v,OKaa i; cf kco i iipoMni huh \"kiiiirk 

i\V'* Moairni ca- i h( C'kT;^ 111111,11 iifiipaKk.Vkiiiinii 

iKai'ii CA 2 rai* (/;»i,\ii Kk ii))k,\KJKC>,v'ki an kiJO i ck 

(T(()k K k fTfpk rpa.v'k- Ka Ukiiapk 12 riouiTA^ ca ,\'h. 

HI KOI/ft C/ft nil MKa Hf cpamak Ka KjiaTki iik c;«iKOTAi- ,\f 

i>ft CA 1} K'k,\OKa jKf kK Kk I'pa.v'k c<jviiiii;si ,v,aiAx kcm'o fan 

i ii()HYO*-K,\,aaiiif Kk Htyoy [roink ko ii(Uir/MKA» ]'.; a M-kiiapk 

laiA^iiiTii Mkcrii HHif OTk Is ,vaafHf ctoi,«\ iic \-ot1v 

C/>.iik(rk mofi'O 1 i lu \-orkaiiif aiiic iiii ohiikj cKono Kk.SKf 

iia ,vak.!k ;Kf Kpkunin iic ciii iia mko iik Kkkiiif iip-k 19S CM CKOI/A la/A- Kf MllaOCTII 

Kk k;)«,\,ii Mkirk i'p'kiiikiniKC>Y 

Cak,\k pfHf Kk CfKlv- ailITt I 1 V\tX^ KaMHx- C'kHll,\,f Ck Kk 

L Ka Hf Koii»^ c/iv i HKk IK cpa ,v,0Mk CKOi onpaKk.yaM'k na 

Ma1vhA» C/A 5 .sa Hf TKOpin-k it OllCrO- kKO KCkK'k K'k3H0 

yii rpoy.vk Kk,\,OKHna cm cm c/A- ckLikpirrk ca I ck 

,\a r.ikiirr<>v fi/A- ,v,a Hf ,i,o ko Mkpki/.M c<fk Kk.SMfCfTk C/A mo iikua iipHYO,v,nMiiTH ;tacTOi 

Tk MfHf- () pfHf JKf Ik CakI 

iiJHTf • • HkTO CAi,v,ii iifiipa ].'> iipiiiioiiiaa\"/V» ;i;f Kk iifMov' i 

Kk,\kirki rafi'k 7 a Kk iif yaa, \,kiikn,.\ ,\a kii ca i\-k 

luaTk aH ck'iKopinii Kociuvak Kii,\kKkiiit ;Kf 

UkCTii i.sK'kpairkiY'k cko ov"ifiiiii^ii iipkiii raaY;*^ iMk 

lY'k K'kiiiiiA.iii'niY'k Kk HEmoY Ki tc :Kf iipii.^ki;a ia iwa Hf ,\k 

,\,kHk i HOHITk- I Ipklliri -k llf ,\,kTHI- llpllYO.VHIII Kk 

Ha HiiY'k S raw; Kanik kKo ck u irk i iif KpaHirif Ir.ik 

TKOpHTk miiaOCTk lY'k Kk laKOK-klYk KO fCTk UpCkf KIKHf 

CKOpk OKaMf CHk HCKkl llpH 17 51^11111 l'i\IA> KaHl'k UKf A 

lUk^'li- OyKO OKp/AIHTfi"k AH IIITf Hf llplllMfT'k UpCIlk 

Klvp* Ha sfMaii i) pfMf XI i KiKirk kKO OTpOMw\ Hf ma 

Kk fTfpOyk lia.yklihlHTf rk KkllllTII Kk llf- IS I KTvllpO 

lu'k C/A na c<ft kKO c;»/i"k iifia ci ii fifpk KkH/ASk ra/ft 

Kk,\kHlli;il- i OV'HIIMklKaiA^ OV'HHTf.VK' Ki\ai"kl MkTO Ck 

IHTfM'k HpOH/AInN llpllTkH/^x IKOftk JKIIIiOTk KkHkllkl Ha 

cki* 10 Mka ai^'''* KkHii.yocTf cak,\,o\riJK 19 ptif fMoy hc- Hk 

10 MA rafiuH Kaara MiiKk 

Kk HpKOKk iioyoaiiTk C/ft ro;Kf Kaai'k rkKkuo f,\,inrk 

o TOML quod riia.T,! subsequitur uadem quideui iiianu sed uxtra vt'r,sum in marginc adsci-iptmn 
() lacunam punctis indicavi, ubi in cod. aliquot lit. erasao sunt. Ad calcem paginao liaco 
habcs w *apncti I MBTapii Luc. Will. 20 — in. 121 

KK -2(1 .SAIlC>II-k,\,ll KkCII llf 0\|- IIITkl ;KHKOTk KkHkHlvl 

Kill HE llp'kAIOKKI CKrKO)lll 111 lliMM'K IKf 0K.\ lia \(CATt 

llf 0\-|;)1.»,\,ll- H( /XMKfCkKk (IfHf Kk IlllUrk- Ct KkCY^.V" 

,VkT(Ak KAi.yil Hklll C«H.\ y-k Kk lAMk i C'kKOIIkM.Vi;^ 

TKOtro I M.\rf(ik 21 u'lik ;i;f rk c/A ii ck ii can<\.ii npopOKki 
cirk Hci^'kiHk- 1(2 ii()k,\,i\,\A tk 

(If'K (MOY- KCk CM Ck\-(1.\llll i;0 li'kl l/A.tklKCtM'k I 110 

\"k OT'k lOHOcrii MCHrA- 22 Oaw p,^.r.\iA^ Tk CA (ooy i .yc^cA 

iiiaK'k iK( ic (if'if fMc>Y fiiiTf A'*' ■'^ lu^y- I aaiiAHMTH 

f,\mH'"'C> llf .V-"* !>'>"' "'«'<'*'*■•* fC" I'l* I '■'>'■'' I Tdl'kllK C>V'RlllA.rk I 

KCk fAiiKO 'iy.\mn ii))o,x,a:K,\,i»- i Tprnii \'Hh. K'kCKpkciin'k 

i (K\3,V.>I MIIIII'I'IIIM'K- I II :n I TH IIIIMkCO»;( OT'k C\\\K H( 

iirkTii iM.viim ckKpoKHiinf 

iiA iiKc\'k i r()n\,v" "'>'' mhH ()a.3c>\|'U-kuiA i K-k ia^k ckKpk 

2:> oiik ;k( cA'kimaK'k c( npH Ktiik otti HHyk i lit pa.Hov" 

CKpkKfllk K'kl Kk KO KOPA ykAyAi rAfWkl\-k :ir> ll'kl 
Tk .S'kAO 24 rill,\'KK'l» :Kf IC llpll ;K ( iEI',\,a llpllKAII/KII CA Kk f 

CKpkKfHk K-klK'k lllk.V'K- p(H( pll\'^» CA'kllkHk fTfpk Ck 

KAKO >u c>\,',VMik Ima;iht(i ykaiiiE iipii ii.>;rii ii|IC>C/A' 

KorarkCTKO- Rk upco K/Kkf ;!(i cAkiiii/A ;k( iiapo.v'K mhmo 

T;kiiii,\,^>'''k- 2.') oy,\OKk( ko fci'k yo.V'Aiii'rK KkiipaiiiAaiiif 

KfakK;^.,V>V f!^'^'-'''!'^ i'"'» Mkio ov'ko ec'i"k cf :i7 iiCK'k 

AHHlv c»yiiiii iipohii ni.Kt ,vaiiin\ :k( fu^y -kKO ic- lu 

Korarov' Kk upckf k;kh( Kk .japkiiiiirk miihio \-o,\,nrk 

iiiriH 2(> pIvUiA ;Kf c,\kiiiiaKk :>s i rk I'.K.skiiii iA/A icf ciif 

mn 10 KkTO MOiKfTTi cnH'k ,V'>'''» iioMiiAOV'i M/A :'.!• i 

K'kiTii 27 OHk ;Kf p(Mf iKK'k iipk,v,K i,\^iiirfi iiplvuna 

3M0H;kHaa OT'k *IK'k- K'k.HUO a\"A» (MOy ,V> C>V'yAkHII 

H;kHa OT'k Ka CAiT'k- 28 ptnt ;Kf rk oiik iKt iiaMt .Jkao Kk 

iiiilvtiK ra^ ciK VAK'k no 

UHAOV'l M/A 411 ClAKk /Kf HC- 

HfTpTv- Cf MTil OCTaKliyO IIOKfAK llpllt'.fCI'l II Kk Cf 

WK K'ck I Kk CAlv^'K TfKf l Kk llpllKAIKKklll W iKf CA 

,\,C<\'OMk 29 (>H'k :Kf pf 'If illk flLlOV Kk llf MOV" K'kllpOCII I 

aMHH rAm. KaiU'k kKO iiii 11 ikro \-oiirifiiiii ,!,•» ''" I'l* 

K-KTO/Kf fCT'k- UKf OCTa IKOplA^ OHk ;Kf pCIf III ,\,a 
KHTTx ,\,">''M'k All pO.VHTfAA llpOHkpi* 

All KparpkW. i\ii cfcrp'ki 

All IKfllAx All M/A,\,a UpCklC 

KiKIlK pa.V" •"' i>i:f K-KCIipHI 42 IC :Kf pfHf fMOy llpO.tkpll 

MfTk MHO'.KHI^flA^ Kk Kpk Kkpa TKOk Cllf l/A l aKkf 

M/A Cf I Kk KkKk rpA,\,;*» iipo.Jkp'k V-'< i lik ca-kyk fro i'()/A 

24 in Cmjs-hmhXh eiucndator .-iliiinis lili-ia a oimsh rccfain loctioneiu fn.nri.iin. i-cstilncrc voliiil 
1' fiff. lit. T> in on. qwi. iliilii.i 'J'.l 'u- in i^'ir <ini)il scriba glasnlitit'nx iiniiscinl cnicnd 

cyrill supra v a(Jijr).snil 202 122 Luc. XIX. 1—22. 

yVkaiiK cAaRA ka- i rch ah? r;k\\( aBiiTii ca- 12 Pint T^t- 

^\ht I'.ii.vki'.Kiiif Kk.H.vauiA MKk ntpTv A'^^'spa po,v,J lA' 

\*Ka<\AV KKIl- XIX 1 I KKLIIKA'^ "(''•"' 

jf :k a J J m f K K i ( () II \' A% 2 t ct 

ma>:kk iMOHMk iiapiiii,a iia CTpaH;^; A'^'^^^^c iipiiiA 

fUKi rjaKkyfa I ck uk iii cnrk upciit i Kk3upa 

crapki MkiiaptMk- I i-k iii cw\ i;'. ilpii.Hk!;aKk ;i;( i- 

Kk Korai'k- n i iicKaaiiiE I'.ii (latrk ciiciyk KkAacn* 

A'klH ICa KklC< fCITv- I Hf IM'k I UkliaCk- L ptMC KTi 

Mciuaaiiif KHA'kTH itapoAO iiiiuk i;c<v'ii/\a« Al^nf ,\'^ 

Mk kKO rkaor.ik ua,\k kU iivfiKf iipiiA^ 11 i rpaacA'* 

4 I ii(rkAii 'ifK'k i'.k3ak;^f Ha iif imov' iifiiaKiiA'kaYAi tro 

c'l'KOinapiiiAx- A'> liiiA"'"'* i iicckaaiii/A uoainii;^ 

tea- "kKO 'r;>iA''^ \-OTkaiiif irk cakA'k tro laiihiiiTf 

MHHA^'I'H- 5 I kKO llpllAf "'* "f Y>MirifIirk CtMOV' A'> Upc^V 

MtCTO ll'k.S'kpUKk IC KH (Tk HaA't liat.lH- 1") l KklCT-k 

A'k 1 i pfMf Kk Hfuoy :iA fiA'> C'^ Kk^Kpaxii iipmMk 

KkY kf iic>T'kiii rauk ca ck upckf I pfnt A'» npiiraa 

alv.^H Ai^'o^ci^ KO iiOAC'Kaa c^ r k (uoy paKki i -ki iuk 

Tk MH KTv A''"*f''^V IliC'fMk IKf A'^f'"'* CkpfKpO A'' C'V'K'k 

CTk KaK,V KOV'IIAA. CA»T'k Ck 

ETilTH- (i I lIOITvlJITaKk C/A Ck IKOpHail- IG llpllAf IKf llpTvKkl 

aU3f- i iipiii/A'i-k I paA>>V''* ^'^ ri\A- th M'kiiack tko-R i 

7 I KiiAkKkiiK I p'KiikTaa\'A; iipHA^kAa MkHack 17 i p(M( ( 
rAi*iiiTf "kKC* Kk rpkiiikiiov" t.iov' Kaar'ki paKf A'>''Kp'ki 
m;^:i;i<> KkHiiAf Kinark Kkpkiif- 'kKc o inaatx k-ki K-k 

8 craKk /Kf 3aKk\*fi- ptit Kk pkiik k;^vA" '■"^Kaacik luki 

riO- Cf IIOAk IMlillllk f.ICf 

ro r» ,\M\h iimiiriuk HaA'i*^ Af^'*■'■'»^'*^ •P-VV'* 1'^ ' "p" 

I aillTf fCMk KC<rC> HIIMk OKI! A^ I'wKTOpkl lA/A MkliaCk TKO k 

A'ka-k nk.^i'.paiiiTAx nniio ni ckTKC>pii a Mkiiack I'.i pf 

plll^EI^ fl pJ'IC ;Kf Kk HfMCy- lie 'If ;Kf I TOMOy- i T'kl KA%A» 

•kKO A>^><>>^h^ ciiHiie A'>"''-'''''V' ff naA'i* A ►* i'P*>A''»- 2'^ I AP«*V'"'*' 

MOV' KkicTTv .sa iff i Ck "piiAf •''*'* rii Cf Miiack 

CHk aKpaauak fCTT% Hi HpnAf ri'.ok t^:K( iukyk- iioao;Kf 

KO Cirk 'ICKkl Kk.HIICKaT'k ll,V I'.k OVKpOVCk 21 KOKyi' KO C/A 

i ciicT'k iictrioKkiiiaaro- ifKf kKO MKk kpk fcii Bk 

II ()Akllll<Mlllfr.rk :K( illk Cf .SfMAflllll i,\l',K( llf IT0>AO"/Kk 

iipii.\c>:Kk pE'if i ;Kkiifiiiii fro:Kf iif ckaiin^ 

11(1111 -kM;*^ sa iif-Kf Tk 22 laa fMor OTk oy'ci"k ruoi 

Kk KAii.fk lAMA- I UkirkaY-Y. Y'k ocawKA'^» t^a ;nvAki paKf- 

kKO AKKf Y'-'*'"'''*'' "'^ UpCkf I'lkA'kAlllf kKO HK'k kpk fCMk 

III siiiimi.i p.is. 'Jill a liaue : a- ;!aK'~hx"ri II lai-iiiia iiiniclis imlicata in cucl, rasiiraiii 
i-xliiliet Luc. XIX. 2;!— 415. 123 

KK.sfMAiAi fi'OJKf Hf [ioAoa;ii ;k( iic»c'KAanaa OKfVkrocTf 

Y'k i iKkii/A (I'OjKf DC cKAy-K kKoiKc ()(Hf iivi.\- ;i:i oipkiiia 

i ckKiipaiM fA»,\,c>\|';Kf m( pa iaxIii'I(M.\ :Kf It.ia ;l;()•klw^ 

i,\.\aY'k '!'■> I iic> MKTO \i( i;k,v> j)kiii/i\ i',\,Kf ao Kk iiiiya hkio 

cTk MOd'O ckpfKpa iikii/iv:i;k oi'itkiiiana ;K()kK,A :'>! c>iia :i;f 

niiKOMK I a.rk ii()iiiiik,vk ck pkcif kKO ik fro I'tikKov'ei- k- 

aiiYKOKK Ic'i'/A.saak ( i:ii :{."> i ii()hk6,\,cc rt i Kk iciui- 

Lik- 21 I ii)ik,\,kC'ioi/Aiii r iriik i I'.k.Ji'.pkrkiiif pn.Ski ci;or,i\ 

()('u ivk.JkMkif o'i'k HMO iia ;K(rkK<ft i'>kca,v,iiiiifi\ ica 

:')(i I \,i>iiiiio ;k6 (hiov iiocim 
aaa\',^. pii.tki ci'.oi<a mo iI/V.iii 

M'kHac.^> I ,\,'VV"'''f i'^''** •'" ii()MKi\ii;i;ariViii'it iKf c,i\ tnioY 

ui'i'ioiLiov' I Ukiiack 25 i pkiiinA anke Kk im3'k\'o;K,A,fiikKi ro 

einoy I'll iuark i m iiack pk tatoiikcuk oyMrfii-k Kcf 

2<i r,\iAx ;Kf KaiHk kKO iickKoyoy MiioiKkciKO ov'M(iinKk pa 

ini/^.iiiiwMOY ,\,a,\,/i\'i"k a ork ,\,0YiA»iiirf C/A yKaaiiif Ka 

IK iM-viiriaai'o I f;Kf ima laaconik lUAkfUk o i; ck 

•i"k 0'rkiM<vi"k O'i'k iifio ^h ciiaa\"k i/Jv;Kf iiii,\,'Kiii/i\ 
27 (V)KaHf Kpar'ki yoin\ I'ki lu 

\'Oi"ki;kiiiAi/A lUkHk ,\a upk r.ii "" 

Uk Kkia'k iia.v'k Hiiyii- iipii :?s nuAxiiii'f liarTi-k ••• 

Kf,\,krf in\ ckiuio i Hcknk rp/A,\\i ii,pk Kk ly-a niE 

T( iti\ iipk,\'k iiiiioiA>- 2'5 I cf p(Kk yiipk iia iiKC\"k i c.xaiia 

i.V'kaiiu iipk,\,ii K'kc\-o,\,,is i;k i;kiiiikiiiii\-k 'M I ci'tpii 

Kk lauk 2'.) i Kkicrk kuo ii|iii ([lapiicki pkiii/A Kk iifUOY o 

Kai:Kii CA- Kk KHT'ki]iarii rk iia()o,v,a o\"iii'rfaio .!a 

tti- L KinaiiHU. KTi i'opk iipkiii oYMniiii;oMk ikoi 

iiapiii^atyki caconk no t.ik H) I oi "kKkiii'iai'/k pcK t 

ckaa ,\,kr.a oi'k oi-iniiiKk m k iaia^ Kat.ik kKO aiiii't 

CKOlyk :^(l lA/A i,V'^''J '■'■'^ "l' 1^ '•■"I OV'C.IAk'IAI'k KaMEIIkE 

lUlkltliKlAx KkCk I'.k iiia>;k( K k.tkllinil iMai'k II i kKO 

K'kCYO,\,,Miiia OKp/Miii'fia iipiiKAiiH;ii CA KHA'KK'k rpa 

'a^p'kiwA iipiiK.A.jaiio iia iicKf ,\,k iiaaKa ca o Hfiuik raA 12 kKO 

IIIIK'k'l'0:KE Kk.Vf O'i'k HK'k HE aillTE KM pa.SOV'M'ka'k Kk ,\,k 
Ilk Ck i I'kl k-.Kf Kk MllpO\|- 

K'kc'k,\,e OTp'kin Ilia Hpiii;f,v,k iiiOEyoY- iikiirk ;ke oYKpKi 

ra mi e i'.I i aiiriE Kk'i'o Kki Kk c<i\ oi'k o'ikio tkoew 1:5 kKO 

iipaniaETk no Mkio o'l'pkiiia iipii.y.i.i "k ,\kHkf iia t/a I o 

Era f TaKO pEME-ra kKO I'k KaoHwAi'k Kpa;^ii tkoi 

El'O I'p'kKOYEI "k :52 Illk^Vkllia OCIpOI'k lEKk l OKII^^ 

;)U in BicxoAAiura emeudatoi' liteiaiii c ciiLsit, sud vustigia adliin; uianunt 'M) inter 

»I)t6ii et BtcaaHiui emend, cyrill. n scripsit 37 pro nyi.jn, eiiieiul. cyr. superpositi) 
tta forinam ua>iATi rcstit. vol. ^l*^ post funn, emendator aliiiuot lit. crasit, vesti,i;i;i 
vocis U]!!. adliiic manimt. Verbis upi. ux nn cyrillii-e iiMpaii.irbi. biipri'p<iMitiiiii. Iliid<'U] in 
luargiiie cyr. char. MHp ua seinH legitur 

Hi* 124 Luc. XIX. 11 — XX. Th. T/A- I C>Kl)OMn\ TK TA KK 

t HA,V,a I'KOk KK IfKk I ME 

CIWKAT'h KailfHf- Ha KAUl 
HII Kk TfKk no HflKf Ht pasoY 
M'k KpKMEHC IIOC'klllTEHhK> 
TKOfMOy la I Kklllh,A,K KK Upk 
KOKk HaH/ATK larOIIHTH 

ii(io,\,a»*iiriMinV loaAiKH 
4G ra<A iuk n'cano tcTk- 
i K/Yi,\eTK YpaMTx moi \'pa 
M'K moainiili kki ;ke ck 

TUOpllCTf I KpKTkirk pa.SKO 

IHIIKCM'K 47 I Kk OyHA lik Hp'k 

K'kKE no KC/ft A"" ^'i',V"f 

pEi xf I i;'KMn;KKiHiii,n I 

CKaax'Ari (TO noroyKnin 

I CTapkiinnn-Ki aw.ykMK 

48 I nf oupkiaayA* mkio ck 

TBOpA'I'k (Moy- aK>,i,kf KO 

iro Kcn Ai'i'^KaJV'*^ ^'^ "'>'' 
c.\o\"uia»*uiT( (ro XX 1 I k'ki 

EK f,\nMK OTK ,V'»'"" Oy^A 
lUThJ flUOY aMi,V,n kk l^pKKKf 
I Kaai"OKkCTKO\|'»*UJTK' 

CKC'ianinN CA ap \"nfpei 

1 K'knn;KKMnii,n ck crapi^i 

2 rat/KniTf kk HfUOY pkii,H 

HaM'K KOEIifv ORaaCTHlTK cc 

TKOpnmn i kkto jctti a** 

Bkl TfK'k OKAaCTK Ckl* 

3 ti)TkKkniraKK ike pehe kti nn 
M'K R'Knponi;^ km i aa'K e 
,.i,nnoio caor.ECf i pkukTE 

Mil' 4 KpKnri'EiikE loan HOKO- 
CK HCE ail Kk ian otk mkti- 
5 OHii ;Kf iioMKiniakaY* kk 
CEK-k rai*niTE kKO aiiiTE 

pEHEM'K OrK HCE pE'lE TK KK HaU'K WO Hk 
10 OYKO HE K'kpO 

KacTE (Mny- Ci aujTE 

an pEHEM'k 01'K MK'K- 
aK>,\,kE KCn KaHlEHKEMK 
llOKniAil'K H'KI i.^K'kCI'K 

no KO Kk aK»,v,i*f-t'K- o loannk 
kKO npopoKK Kk 7 i orKKk 
niraniA he KkM'K otk K/-h;k,OY 

S ic IKE pEHE im-K- HII aS-K 

rai* KaM'K' koei* OKaacin 

|;K CE TKOplJ^ y HaHATK :KE Kk 

aio.vEUK raaTH npn ikh-y. 
cK/■»^• Mkk naca^n Kiinorpa 
,v,K I KK^vacTK I ,1,'kaa'rf 
AEM'K- I o'ln.VE na a-kra 
MHora- 10 i kk Kp'kr.iA hock 
i\,\ KK ,v,kaarE,VEUk paKK- 
,\,a OTK iiao,\,.» Knnoipa,\K 
naai'o Aa,VA'i"K eiiio>,' ,yk 
aai'EaE :ke KiiKkniE i noy 
crnniA rkniTk- Jl i npnao 
;Kn I .vpoyrki nocKaa 

III paKk OHH Hil i TO 

10 KiiKkuiE I ,\,ocaAii 
iiiA EMoy noycrn 

UlA I TKUITk 12 I nplliVO 

;kii i ipETin nocKaarn 

OHII ;<;£ I CEI'O 0\|"k3KnKkUIE- 

isi-'kiiauiA \'i pEHE rk BHHorpa.va 

Hk TO CK'rKOplAi IIOCKAI* 
CHK MO! KKSaWKaEH'K I 

HEKK ail CEI'O ov;cpaMa'ki*'rK ca 

14 Kn,i,ki',KiiiE :ke i ,vK'^'»'if'*f 
M'Kiuia'ka\';^k ;v,pOYi"K kk aC'^V 
ro\|" raiA^nnf ck ictk na 
cak,\kiinK'K oyKk'kM'K i- 
,v,a naniE KAi,\'''"'^ ,\>'''f''''^ '»'"'' 
IT) iHKE,v,'KiuE ;ke I K'Kii'k i:t KM 4t) in Bi)T.rxm, figma lit h primo et secuiido loco ilubia, t'ortasse B[iiri,m. 
MHHT. vel Bt eAUHTi 1 1 in n>mxi. figura lit. \< diibia XX. I BT. Luc. XX. ic— ;i7. 125 

iic«r(H,\,.« o\|'i;niii/A Mkio o\|-ko 207 

ck ri;c>()in-K iuK ik kiihc>I().\ k.Kt cwvh K>KH'k kkh 2(> i Hf 

,v,a |i) ii()ii,Vfi"K i iiiMOVKiirk uoioiii<a ;^a.^k(^•k•|•ll • PAk 

,\'ki\.»Tf,\A ckin\ i Kk,v,.»crk (10 ii()k,vk ,\io,\,kiLiii i .Viii^ 

liiiHorpaAK iirkuk- cAki hie Cn\ o 0'i"ki;krk mo o\"M,\k 

iiiJK'kiiiE :ke lrklll/^ ,\.\ he ka;,v,e taiii/h- 27 ll|)iic'i ^uiHiiins ;ke 

TK 17 OHk IKE lik3k(lkKk tl.l ll-A ETEplH OTk C.\,\0\'K El iw'j* 

pEHE MkTO Oy'KO ECl'k ll.« IIITE- KkCKpklllEllklO HE K'KI 

II CaHOE C£- KaMEHk EIOIKE TH l KkHpailiaaYA^ is TAKK 

HElip'kjt.O^" C'K'rKO()Hlll-JV 311 UII'E 0\'HiriE,lK'' MOCII Ha 

IK.VAilHTEl CkKklCT'k BTi H CAAk ECTk HaM'k- aiHTE KO 

rAan.>. A.rkAC«\" IS isckKk iia uoy Kparpk oyukpEi -k i 

,\,'kl lia Kat.lCHE CEIlIk CkK))0\,' Ukl ;KEH,*» I Tk KEIIII/A,VK 

llliri'k C/A \\ na IIEUklKE na tlk K,V,\,ETk ,Va llOlMETk 

,V,(rk Ckl kpEI'k 1 I 'I I Kk.HH Kpaipk EPO IKEM;^ I KkCKpk 

CKALII/iV ap\'IIE()EI i KklllKKk CHTk CkU^ Kpaipa CKOEIO 

HimH- K'K.SAOJKHTIl Ha Hk 2',) CE,V,Mk 0\'K0 KpaTpkl/A KH 

I iipkK'ki noiM'k h;eha; oy 

(i/Y»ii,k Kk Tk Hack i o^'Kck nipkrk i K/MHTk,\,kHk ;5n i 

uin\ CA AK',i,Hi paaoymkHi/A (ioin\i"k likTOpki :keh;»» i Tk 

KO kKO Kk HIlUk pE«IE llpin'kH^^ 0\T.lpkT'k KElHTA;i,a ^i 1 l TpE 

Ck»*- 20 I C'krAA,VaKKlllE HO Till IIOI/ATk IA» TAKOJKE l 

CkaaUl^A ,VkAaTE,\/ft- IKOp/A K Ck CE,\Mk 0\,-Mp1<IIIA HE 

IIJTE CA liaKE.Vklllll^ll CA;IUTE CraKklHE H/A,V'k H2 IIOCAk.Vk 

^a Ul;4iT'K I Kk CAOKECH 

,\,a K^i I iipk,i,aAii KAa^v,ki ;ke Kckyk i ikeha OYypki'k 

MkCIT.O\,"- i OKAaCTH KOE :{:! Kk K'kCKpklHEHkE 0»|"K0 KOTO 

KO,\'k 21 I K'kllpOCmil/A I I'.VlAx paaPO l\*k KA»,\,ETk JKEHa 

lUTf OYHiriEAlO KkMk CE.VMk KO IMklH/A lA H^EH;^; 

•kKO HpAKk rAEIIUI- l HE HA 'M I OrkKklHIAKk IC pEHE I 

AHUE 3kpHlllH H'k Kk IcTII Uh CHOKE KkKA CEIO ;KEII<A 

IIA« IU>TH KIKIIKi OyHHlUH Tk C/A I IIOCai'aiiKTk- 35 a Ck 

22 ,\,OCTOirk All HAMk K ECA llO.VOKklllEI Cn\ KlvKk Tk 0^ 
pEKII ,V,AHk .VAkril i/MI nil AOyi/AI'k I KkCKpklllEIIkE 

23 pa30\'r.rkKk ;ke Akcrk l\"k e;ke ork upkrKki\-k iiii ;ke 

PEME Kk HllMk 2i IIOKAIirklE IIA|- k CnV Hll IIOCAiaiA. T'k 

UH irkH/ft.sk Hill imai'k :'.(> iiii oyupkrii ko ho loyk mo 

OKpask i naHcaiikE oiiii r,vi-k paKkiui ko c;^«rk 

;KE p-KHI/A K ECapEKk 2.') OHk IKE at..XOMk l CHOKE CA.I"k 

pEHE K'k HHM'k Kk3,\,A,\,iriE KIKI KkCKpklllEllkKi CHO 

OyKO KECapEKOE KECapEKH KE CA^Tk 37 kKO KkCiaiiV> T'k IS .1 in na,n.i cyr. char, in nisiira o.xaratuiii I!) ko in iun supra v. posituui, ^■ in imtmi. 

ilul) ■-! utruui nt.Mi. an iit\ir. (luliitari! licet. '2(i in lacnna ()uac post ;i.r.ih|il.[» 

apparet, una vel duae literae eriisae 30 lit. KTiiop in ra.^ura scriptac 209 126 Luc. XX. ;}S — XXI. 12. 

iii(rKiiiiii- i Mocii ckK.»3a i;KM'k'i°ai;KiiJ r;^ roi/" .vkkIv 

iipii K;kxiiiiirk' kKOiKf r^^ rk Atn T'k- 3 i pesf- kt* ictiih;^ 

K.i aK(iaaM<V'k I ka ictJKO pak^; k.imiv Kko B'k,\,c>iai 

Ba- i Ka IkKOK/Xk oS kk ikj na cii oyKoraU- Koat Kck 

HkCTK MjrkTK'hl^^'K- Ilk IKII \'k K'kRpklKf- 1 KkCII KO Clll 

K'kl\-k- KkCH KO TOUKH" 01 "k i.HKkll'kKa KTvRpkrO 

:kiikii cAiT'k- '.V.) OTkiikuiia m,t, i;k .VW'^ f^^"- '* c" '^'^"^ 

aiiiiinik'k CKOH'O li cf i 
''08 

UkHkf CKOf KkKp'klKf- 

KkllK ;K( rifplH- KkHll ,') I rifpOIlIk I'AIAxlinfUk 

;t;kllllK-k (lkllln\- 0\|-HirifAK«- mikKkKII kKO KaMEHkcyk 

,\,OK()k ()fM( III Kk iouov,' ;Kf yoKftouk i ckCAi,Vki oyupa 

HI c'kiLrka\-Ai (10 Kkiipaiiia iiitiia fCTk pfMf G cii kiut kii 

TH HHHkCOJKf II pfMf IKt l A"'' 

M'k KaKO rarAi'i'k KkHiirki 
Ya Kki'iii cua ,\A\iA 12 cauk 

KO AM'* rari'K Kk Kkiuira ii(ni,\,^»Tk ,\kHkf Kk ii/a;k£ 

JC'k c'iiaakiHkcKki\'k- (*(Mf M( ociaiin'k iianifiik iia Kauf 

Pk iKii niofMoy ck,\ii ,\( III ck,A,f i;i;f lu (la^opirrk ca 

ciUtiA^ MEME 13 ^\,oiik,\,E;KE 110 7 I'l °k II )) CII III n\ ;k E I lahA^liriE 

ao;iw^» K|iai"ki ikoia iic>,\,k oy'ihie.mo- Koi',\a o^ko ch 

HOiKkio iioraua iKoiua K/V,V'>^'i'k i Mkio Ecrk .Hiia 

II A-'A'!* ' o\"KO rk HapHnaEi'k WEiikE Er,v,a \-oivA'i"k cii km 

TO KaKO CHk EMOy (CTk- 15 OakI in S Ollk JKE ()EH(- KaiO,V,k 

lllnMII'I'EHI'k IKE liCkMk .MOA"* If CA A'» "f Hp'k Ak lll'lf MM 

Mk (lE'lE Kk OyiEIIIIKOMk K-VAf'I'f MIIO^H KO 11(111, \,,^. 
CKOim-k Iti KkllEMakTE OTk rk K'k IMrfl MOE lAIA^lllTE 

K'KMIKKkllllK'k' YOTnMIIIIH a;^k ECMk l K))kllln\ 11(111 

Y'k Kk o.vEiK.vayk \-o,\,"i" KaiiH;ii ca he i,v,kiE Kk 

I AK>K.Aiii'rE n'kAOKaiikk iia cakA'K i\"i» •' ^''"A** '•>* '>''V 

T(rk:KiiiiiTiiY'k i ii(ik,v,kck cAkiiiiiriE K(iaiiii i hectjio 

,\,aHHlv iia c'kirkr.uiiiiTHY'k Eiikk he oyKoixE C/R- iio.yo 

KaEI -k KO CHMk ll(Vk;K,\,( 

i llp1v/K,A,E.HkKaHkk Iia OKk Kkllll Hk HE AKkf KOHkHH 

A'kY'k- 17 1;ke c'kHk,\.»iA.TK iia in roi',v> raaaiiiE Uik 

,1,0111^ Kk,\,OKIIH,k- i KIIHOl* KkCiailE T'k KO l/A3klKk 

AaAEHE MOA/ATk C/A CHI HA lA.HklKa l UpCO HA UpCO- 

npHiM;\^T'k 0C/V;K,\EiikE KO I I TpA»cii ;ke keahiui 110 m'k 

AkIllEE- XX 1 Kk.SkpkKk ;KE KII,V,k CIA i lAA.VH l Kk UOpll 

Kklirk'IAIAxHI T/A Kk 1iA30 

<I>IIAAi;illAx A«>('''*' CKOIA K*A*''"I«^ CTpAYOKAHk-k 

KOrATkllWV 1 KH.VkK'k IKE i .HHAMEHk'k C'k IIEKCE KE 

ETfpA» Kk,\OKHII,A» OyKOIA* Akk KA.,V,;>«l"k 12 HpklK.Vf :Kf 

:i8 6i, fi^. lit I. dub. II vuLaliiilu kmiuiij cyiill. cliaracteribus supeiiJosituui ;ki.i 

lit eiui.'inlatiuii Ki.uinKLiiimii Il^i.'il's Iti i- in oAC/Kiax'i., XX. 2 iu j^si dub. Luc. XXI. 13—32. 127 

Cliyk K'ck\'K irk.HAOIK/Jkl'K UfAKk ll.\ 3(MAII l I'Hlv 

lia KKI p/tiKM CKC>1/A l ii:K,\,f KK Ha AK>,Vf\-k ciiyK 21 i iia 

ii;»»TK ii()k,\a»A.iiri( iia ckhk 

MHinTa- I KK ThMKHIIHA ^AVT-K K'K OCTpll OCia l IIA'k 

lU^VOUkl KTv HpfOK i KAa HfHIl KAi^\,^iT'K K'K tAH'hl 

,\'MKaiirk lUlHl MOMO KM K CA I HAMK KA;,\fT'k 

pa.yii y-> iipHKaioMiiTk ;Kf C/A iioiiiipafiirk i/AHkiivki- 

I'.aMk K'k ckKk,vk rtak ,\,oiik,v,f;Kf ckKOHkMaiA.'i"k ca- 

CI'KO I I lloaOIKH'lt 0\"K0 Iia llpkMdia l/A.HklKk 25 I \i^^ 

C()k,\kHIIYk KaillH\"k H6 llpk ,\,.VI"k Hliaydlk'k KTv C,\'k 

/K,\f lIOOYHaTII C/A O'lTiKk IlkHII i MkC^HII I SKk 

iirraKarii 15 as'k ko ,\aMk ;(,v,a\"k- I iia siuaii 'i'A»ra 

liaink- K'k oycra iip'kM;^^ lAjrkiKOMk- ork iicMaaiik'k' 

.Vpoc'i'k (i;k( IK Kkaiiio iiiioua yopkCKaaro- I K'k 

r;>i'i"k iipoiiiKirrii ca I o aiiu^iii rtiikk 20 i3,v,'ki\-a 

'I'kKklll IMTH KCII llpcni lAvlirifM'k HKOUlk O'I'k C'lpa 

Ka'kiJKiiiTd CA Kauk \'a i naaiik'k- rpA,v,A«iiiTiii 

l(i iip-k,vaiii< :k( KA»,vrrf po,\,ii \"k "•» Kkc(,\(ii->»h*i- ch 

TfAki I Kpai'pki*- i po.yo Aki i;o nfKci;kii*ft a^" 

UK i ,\po\-rki oyupKiK/A riuvrK ca- 27 I 'rc>r.\a o\'3k 

pA'I'k CH'k HCK'kl I'p/A \,>> 

"" " iiiik Iia 0KAank\"k ck cii 

I'k Oi"k Kac'k 17 I K;ii,\n'f aoiax i caakoiAx yiioroK*; 

ii(iiai'.ii,v>i>^i>< ^'r^ Kc'k\-'K 2s iiaMiiiiai;^in temk ikj cii 

iMfiK yofi'O pa,\,H is I KAa ilik KKiiiaiii kkckaonii 

CK lAAKKi r.ai(i(i/i\ i\( iioi'ki If C/Jv i Kk.H,\Kiiiirk'if 

Kiirrk- 111 K'k 'ipkiikiiiii Ka 

211 

lllfMk CkTAIKirif A'"'!^ '••» 

iiinv 2(1 tv,\c\ ;Kf c>\|-3kpHrf laaKki KaiiiA .na ik iipii 

OKkC'I'OlM'k t'.OI UI<\M'k KAII;KI C/ft ISKaKAdlKE 

ror.ya pa.iO\-|irkri( -Kko Kaiiif 20 i pint imk iipHT'k 

iipiiKAi;i;ii CA 3aiio\|-crk m-v Kii,\,ii'i'E cmokokk 

iik( tue^y 21 roi',\a cAiiiiif iiiin-v i Kck .v,!'"'''^'' '^^ "'A'' 

I Kk iw.v'ki ,\,'' KkiaM^Tk ii(ioiiiiii;aiA»'i'k ca oyiKf 

Kk iopki- i iHKf iic> cpk,\,k i;ii,ViMiir( c> cfKk Kkcrr 

fl'O ^\A ic\-OA'*''"l^ i^f ''>'» ■l^'*'''' KAIS'k IK/ATKa (C'l'k 

cTpaiia\"k- A'' "f •'■'»\''''',V''^ •'' ' -VKO I Kki fr,v,a c>\'3Kpin( 

'i"k K'k Ilk 22 kKO ,V'«*'*>^ Mkiii'i'( CII K-kiKai^iii'ia irk.yii 

IlkW CHI C;SiT'k ,V> iciiak if kKO KAISk fC'I'k Hpfllf 

HA'i"K CA- KC'k iian caiiaa kikiu :!2 auiiH' rAiA> i;aM'K 

23 Topf iifiipa.'i.vKH'KlM-k kKO iif iuai'K iipkiiii po 

i VOi/MiriiiiM k I'.k T'Ki x^ ^^ ,V*'"'"Af'*>f 'i^'i KAi 

,\IIH l'lA»,\,fTk KO Kk,V,a ,\,''*»'"'» -'•' "^'^ i .HfUalv Mil 

1.") Vfilio ii|]tM,i.JiiuOTi. cyrill n sii|icr|i(isitiiiii, iii. (|iiuil n\. i:i |ii:ifri>ilit I'lMsuin '.'■) tif;iii'a 

lit. 1. in .iiii\iiiTiii-M 1. dubia 24 ci.i.uiii.'i. an i:i,kiiii. dub. J2g I-iic, XXT 3.) — XXII. i;i. 

I.IC i.yfTk- <\ cAOKfCA MO-k iiOACiKkiio irk jk^kth incy;*; 

iH iM;^»rk ii()kriii ;'. I lik s I iiock/xa iktjh I oan iia pt 

HtUAkif h:( cfK-k f,V'' Kk- iiik^v'kiiia oyroroKarra 

Kd'Aa c>T/M'kMa»Aii"k cp'k nauk iiacya ^a 'kuk {) oiia jki 

;\,kii,a liaiiia OKk,v,ankfMk p'kcra (tic>Y- Kk.v,f YCiiiiifimi 

I iikkiikciKOMk- iKHa \A oy-roTOKafKk lo oiik iKt 

AkMii :Kiri-iiicK'k iMii pcu ina ce Kkiiic.V'i^iiiE 

I nai,\f''"'» "'* i^'*' ukiif.taa ma Kar.ia Kk rpa,\,k ckp^iirif 

Tk likl HK'K K'k CKAi,VOAk n» ^•'*"» ''"'* •^•' '''^■'*' f^'i* Ko iipii iiiin'k iio,\,a; HfCA no lifMk 

^rrk- na kca ck,V/Miiiv.M/.% iia i.vkra k'k ,\OM'k Kk iikJKi 

AHUH liCdA 3(yaA :!(i Kk.vii'i'E irk\'o,\ii'i"k II I pcicia iiic>y 

o\'KC> Iia KckKO KpkU/A MOA/ft ,V'>"''^">"*V rarrk Tfirk oyiii 

UlTf C/A ,\A CklIC>,V,">K"'l'f C''^ TIAk Kk;i,( fCTk OKIITliak- 

0\,-K"k/KaTII KkCk\-k cii\-k 

YC>T/MIITH\"k K'klTII- l CIW l,\(JK( liaC\'Ai Ck OyHfllHK'kl 

Til llpk,Vk CHOMk MCKOMk- Cl'.Omil CkllkUlk 12 I T'k Ra 

o7 Kk ;i;f Kk A"*"' cyins Kk upKkKf tiia iici;a;Kf'i"k lopkiun^A^ no 

a Honi'iniA; o\,',\Kapkani( ca ci"kaan-v i tov," ovroroKa 

lc\"0,VA itiv ropk Hapni^acMki ira Ki nik,\'Kiua ■ah oKpkTocrt 

(AEOH'k 3S i KCH iVHJ.ykf IH 01' kKOHU pfHf lUA- I O^I-OTO 

Tpa npn\'o,VAni'if Kk hemov Kacif nacya 14 i tr,\i\ k'm 

K'K upKKOKk nocaoyinai'k tro ro.vnna Kk3<\C/K( I OKa 
XXIM llpiiKan:Kaani( ;k( C/A npa/i,vi» "•' Aff''^'''f '»ii"'*'» ck nnuk 

HHK'k onp'kcM'kK'k na|ini^af l'> I p(M( irk HiiMk- :KE<\'kiik(Mh 

M'ki iiacya 2 I ncKaa\"<>» apyii ci Kh-A{,\iA-k](w iiacya ti 

EpEi i K'kHicKknni^n KaKO cin ck KaMii np-k-.K.vf A*' 

I K!t\ O^'Kliail KOk\'.^. KO C/A IKE HE llpllllll;^^ M;¥.Kkl- 

AWA"'- •' I'lkHHA* ;i;f CO Hi V,\[A, KO KaMk- kKO OTk CEak 

Tona Kk lioAA» napnuaf he iuauk kciii OTk heio 

Mkl icKapHOTk CA^IIlia A>-''"'«Af:»»f KOHkMaETk C/A Kk 

OT'K Miicxa OKOhJ Ha AfC'*''* upiii KiKin 17 i npnlMk la 

iiiA» VKaa;si ktv.sajR'k aeme 

"" iipinukrE c(- i pasAlvan 

4 I iiikAT* raa ap\'nEpfoiirk te cEKk Is ranv. ko uaMk 

I KOEKOA-JU'R- KaKO Uik iipk oi'k CEak he luaiiik nmn 

AacT'K I- 5 I Kk.sA(''«A'''''^'» "'''''"'» !''\'>'*A'* ceto ao^knaaro- 

uiA CA i ckKkniiani/A ,\.\ ,\o\\\r,Kf upciu k:kiie iipii 21:5 TH EMOy CkpEKpO () i HCIIO 

R'kA'k i HCKaaniE iioAOKk 

Ha KpkyEHE A'' 1 I'l'I^A'* Af'T^ '•' I npHiMk yakKk 

CTK KE3 napOA'* ~ "I'liAf 5i;e \-Kaa/Y» kk^a-ikk iipkaoMH- 

AkHk OnpUCH'kK'k Kk HkJKE l A''C''"k IM'k PaA- C( EC'l"k 

34 cpMiiui lege si via i']ii,,ii,ua. \(ioiiliiilu n(<ia.if.Mii pyr, ii siipra w invieiiiissiiiii , 

aut e.ieuHt 7 litem i. in ui.iKu ex i. ooneota esse videtur !U Liic. XXII. 20— :)S. 129 

•rk,\c> uc<i ,\i\iui>t sa km if iia ii(rkcic>Ak\-k c,\^ 

c( iKOjiirrf Kk MotAx ii.\yAr ,vi/.miii( oirkma iia ,\,(CAif 

'10 i Maiii/'4i 'laKOJtc.vf no Ko.xkiioiLia iauaya 

KE'Kp-ktiiH laA cii I'cK :iu I'k I'll ciimotH cmmoiie 

•laiiia iioirki Hairki'k MOf corona iipocii iiack 

1^. cp'kKiii^ -k;K( Ha K'ki 

iipoakcrk ca 21 (V)KaHf c( 

(i.viia ii(rk,\ahA»iii raaro y/h ^\,a uii ckaak aKW iikiiuiiii 

Ck MIIOIA^ fCT'k Ha TpHK.Tk H,l» :)2 aS'K JKf MOaH\"k CA O If 

22 i citk oyuo HCKki- no iiapf Kk ,\,a Hf ociw^iA'!^*''"'* n'kjta 

HfiioyMOY i,vfi"k OKaif iKok I Tk! (ii'ki;H'k KOi\\a 

iop( iKoy roMoy- iykiKs OKpainrk ca OY'i'Kp'k^v" ki''> 

iipk,\,an"k CA "2;( I th nasA rpiiiAi TiiOH^i- 'i:'. Qiik :ki pc 

CA IcKaril Kk CfKk- KOTO Hf fUlOy- TH- Ck TOKONh I'O 

p'kl OyKO KA;,X,f Tk O'I'k Hliyk TOK'k fCHIk l lik TklllkHni^.V 

\'oiAi ckiKopinii cf i K-k c'kypk'i'k nil- :U oiik ;i;f 
21 li'ki :Kf i rikpk i.k Mii\-k koto pfif (moy ri\K(, th iifipf 

pKI lllkMliT'k Til CA l\-k Kkl Hf Kk;jraaCIIT'k KO\'pk ,\ •"» 

TH KoaiH- "25 OHk ;Kf pf'if Ck ,\OH,\,f;Kf TpH Kpara oi'k 

IM-k- ll()f iA3'klK0Mk- KpklKdllH CA t.UHf Hf Kk.l.'k 

TH- 'A'> I pfHf kik- fi'Aa 110 

oycToiAT'k iiuik i OKaa,\a ckaayk K'ki- Kf.sk K'kaara 

i^tHTf HMii K.\aro,v°k'i'f aiiiiiia l Kfc iiiipki- i Kf 

Af MapiinaiAiTk CA- 2<) km ;i;( caiiork- i.yA Mfco iXiiHii km 

iif raKO H'k Koaki Kack cif- oiiii X( pkiiiA miHfco 

,V,'» KA>,\,fT'k UKO I ILIktllll ;Kf 'M'l i'fMf IKf llUk- liMHk 

i crapki kKO caoyjKA buf liiiaTk Kkaaiaaiiiirif- 

27 Ko'lOpkl KOaiH KkSAf ,\i\ Kk3kMfTk TaKo:K,\f 

;kai ail i.Mi caoY:i:Ai- i iii!p;t;- i in^f Hf imark 

Hf Kk3Af;KAI ail n^'k IKf ,\A llpOAACTk pll/{,->^ CKOI^> 

HO CpK,\,k KaCk fCMk kKO 

CaOV'IKAl 2s K'M Xf fCTf l KOYHHTTv HOIKk- 'M I'aiAv KO i A 

llp'kK'MK'klilfl Ck MHOI^ M'k kKO (IHTf IICaHO Cf Ii0,\0 

Kk HaHac'if\-k yoiyk KatTk a<* ckKOHkMafTk ca o 

2'.i i a3k .jaKUiii laKahAx na lui'irk f^t t ck Kf.saKOiikiin 

M'k- 'kKO>Kf SaKUUITa UHk KOma KkUkHII ca IKO flKt 

OHk Moi- 'M) Upco ,\,c\ ivCTf i miik KOHk'iiiH.'t; luai'k 

iikfTf Ha Tpfiif.H'k yofi- :!s (V)hii :Kf pkiiiA rii cf Ho;Ka ck 

K'k HpCII MOfMk I CA.Vf Af A'l»l'>'» *■''"''* 'Kf pf'lf A''*"'^ 

IH in naMAT lit. r siiperpdsita literis ma 'il Hi;, lit. i, in c.i. (>t. rcr-i, cf, '-'1 in ivi. luin 
satis clare cxprossii :il ])()st(;ri(iri cumuih- cyr. cliar. i-r .•ulscripluni. viirlio i r.M.ri. cmmII. 
lie- superpositiim, iit iiccl;a.'ir. Ici^crcs '■'■2 iii.i ipioil nnci.s inc-liisi in cud. crasuni est. hciI 
vestigia appanmt. :i)i k\. i'-i..M|n.i r. an in, i-i.\i. ilnl). -'11 irhAt.i ii I'liil i;ii,vl.ni, si'il I'liuni 

dator cyrill. lit. ii crasa I'vrill. t. snpcrposuit -Hi in iiii|i,.. cini'iiil.'idn alii|iiis III. v ipiac 

praecedeliat orasit 130 

AkHO fCT'k 'M) I uik.V'K i,Vf no 
OK'kiiaio cKCfUC»Y K'k ropAi 
(AfOiikciw^» no iifnik i,VA» 

OV'MEIIIIII,ll El'O II) IrklKkllK 
X( HA MkCTk pfHf llUlk MO 
MiTl CA ,\i\ H( KkMII,\(rE 

K'k ii.vnacTk 11 i c.\iuik ork 

CT.'Knii OT'k HIlYk kllO Kpk 
;K(|]k( KaMEMII i IIOKAOHk 

KOAkHk- iiio.rkaiiif ca 42 paa 
(V)he ainiE KE/Miniii Miiuo 
Hfcii Main;>x ckii»» ork mnu 
u'Kast Hf mo'k uoak nk inok 

,\A KA^.VCnv r.i IvKH :Kf CA (Moy 

ahAk ck MKCf ov'K()kiiAki/A n 
215 

4 1 i R'kl Kk IIOAKH^^I^ llpHACKA 
Hkf- ILlOAkanif CA i K'klCTk 

noT'k (I'o kKO i KanA/A KjikKf 

KAIIAlThlll T/ftlift tia SEMAA^- 
1.) I KkCTAK'K OT'k MOAHTK'kl 
l ll()lllllk,\,'k K'K OYHfHHKOM'k- 
OKp'kTf I/ft Ckll/MHT/A OT'k IKHA 
AH- 46 i pfHC IM'k Mk'IO C'klUI 
T£ KkCTAKknif llOyOAM 

■rt C/A ,\,'» "f KkHii.vfif Kk iia 
nac'i'k 17 (iiii'i'f fi.iov" taia. 
lUTK' cf Hapo.viv- i iiapMnaf 

M'kl ik'-.Va (.VIIHk OTk OKOK> 

Ha ^\fC/ArE np'k.v'k hmmm i 
,\kaujf i npHC'i';4\nH Kk ickh 

AOK'kSaX'K (TO Cf KO K'k 3Ha 
MfHkf ,\aA'K llU'k eroiKf 
AOK'KIK/lii T-K fCT'k- 4^ lic Hit pf 
Mf fMOY lKi,V,0 AOK'kaaHkf 
Mk AH CHA HCKaiO llp'k,\,'>f 

uiH- 49 liH.v-kKkUK ;Kf i;K( 

K'kayAi C'k HHOk K'klKafUOf 

p-kuiA fMoy I'H amrt o\)-,v,'>p" XXII. :f!)— i;(i. H'k OT'K HH\"K ap yncpEOKa 
paKa i OT-kpUaa euoy <>v'\'o 

,V,fCHOf 51 O'r'KKkHI'iaK'K JKf 

ic p(Mf OcraKH'i'f ,v,o ctro- 
i KocH;KK'k OYX'o fro ln'kAi h 

i>2 P(Ht :K( ic kk llpHHIkA'KHIII 
y'k Kk HfMOV ap\'MfpfOMk 

i crpATHioyk hp'kkokk 
HkiM'k i c'rapkii,Eiii'k 
kKO Ha pa.HKOiHHKa npH,\( 

Tl CK OpAwKkEMk I ,V»"*'^">'' 
AkILIH l/ATH MfMf ."):> HO KC/A 
,\,kHH CAxMITIO Ck i;aMH Kk 
UpkKKKf Hf npOC'IkpkCI'f 
p.t^K'k HA M/A- H'K CE Ed'k Ka 
Hia rO,\»H»»- i OKAACTK 'Ik 
M'kHA'k' 54 iM'kHIE /KE I K'k 
C/A K'K .VOM-K ap\-HEpEOKK 
HETpK :KE l.V'kaHIE KK CA'k.V'K 
13 ,\,aAEHE 55 llkSrH-kHITk 
HIEMk IKE IM'K OPHK 110 Cp'k.V.'k 

,\,KOpa I i;'K Koyiik ck.v'kniE 
til (J 

Mk Ck,VkaUIE llETpk HO Cp'k 

,\,'k lY'k- 5ii or.Hkp-kKKHUi ;ke i pa 

Ka E,V,HHa Ck.V/AHI'lk llpH CKk 

rk- i K'k.Skp'kK'kHIH Ha HK pE 

ME I Ck K'k C'k HHMH- 57 OH'k IKE 

O'l "kKp'klKE CnV EPO PA/A HE 3Ha 

1^ ETO IKEHO 5S i HE HO M'kHOI'Oy 

,\,pOV'l"kl KH,V'KKk I pEHE- 

i 'I'M OT'k HHY'k ECH- HETpk 

•Ait pEHE HAOK-kHE HkCMk 

50 i MHMO Hlk,\'KIHH- 'kKO rO.VH 

H'k E,\,HHOI IHK ETEp'K Kp'k 

HA'kaiHE CA PA/A Kk ICTH 

HA^ i Ck K'k C'k HHMH IKO PA 

AHA'kAHHH'K EC'P'K- 60 pEHE 

IKE HETp'K MAOK'kHE HE K'kMK 

EIKE PAEHIH I AKKE EHPPE 

Mk HOIKEMk 50 I 0\|',V,apH E,\,ll PAIAiHITKi EMOV' Kk^PAACH 

:(1) verbis no hi'mi. cj'rill. ii supra v. pniemissum 47 oti. iificiKi fortasse oi i. (iuohi -lit iitrmu 
oy/iaiiHMT. iin oy^ainrat disc, neqiiit 52 ii|iuiuT.,axiiiiiMt vel iiiiinni.,n.iiiinn. 5:i iit vc'l ni. 

J5 onn. in cod. or'ui. scriptmu esse videtur 5!? et GO noTp-i, vel mTjiL 59 iul vel iul Luc. XXII. (i XXIII. 11. 131 KOyp'K- (>I I OKpJIiri'k C/ft IK K'K 

:th)rk ii.\ iiET|i.\- I iK>iii'kM.v 

liriJl'K C/\OKO I'Hf kKOIKf 

()fH£ fyo\,'- 'kKO ii()k;i;,A,E 

AJJKf Hf KK3r,\aCIITK KOV'pk TpH KpiUW OTkK(rkH;(lllll CA 
MEH(- 62 I Ulk,\'k K'kH'k IICTpk 

ii/\aK.\aiiif C/A I'opkKO 03 I iuia; 
/Kii ^vpkiKwviiiTf I- ()A;raa\'Ai ca 
fimoy KkiAviii'i-( I- (il i ;jaK()'ki 
Kkiiif I i;kka\-A« I no aiinov 
K'kiij)aiiiaa\';*i ;k£ i raiAvmrf- 

ll()0()kll,M Kk'I'O 'I'M M",\apH 
Go i una MkHora \'C'Yi\/AmT£- 
t raaa\'Ai na ilk (Hi I kKO k-ki 

;i,kHk C'kK'kpaUI/A C/A ciapk 

i^H aK>,\>^cuiii i apX'nEpdi 
I K'kiiii;KkHiiii,ii I irkC/A I 
Ha ckKopTv ciioi rai/Kiiiif 
auiTf T'ki fcii \-k pkHii iiaiuik 
67 ptHf jKf ly'k- auiTf Kaiiik 

ptKAi Hf ilLHTf Klip'Kl 6S Hf 

OTKiikiuracrf mh hh iio\|' 

CTHTf- 69 COrk CfA^k H!hJ\,f 
T'k CHK HCKTvl- Ck^^A ;»,fCHAi 
l}(^ CMA'kl iI;KHIiiV- 70 p'kUI/A 7KC 
r.kCH T'kl AH OV'KO fCII CH'k 
K:KIH OHTi >Kf pfMf- K'Kl rMTl 

317 

•kKO a3'k ecMk- 71 ohh ;i;( pKiu^ 
Hk'io fiiiTf TpkKCYfnrk ck 
Kk.vlvTtakCTi'.a- GaMii 
Ko ca'kiiiia\'oy'k OTk oycrk 
frc» XXIII 1 I KkcTaKkiirt i'. cf 

MHOJKKCTliO ly'k llpHKE 

,\,ouiA I K'k niiaaTC«\,'- 2 iiaH/A 
lUM Ha Hk Ka,\HTii raiAviiiTE 
cfro OKp'k'i'OY*''*M'k pa;^i;pa 
iiirai^iiiTa lA.HkiKk iiaiiik 
I KTvaKpaHkJit^iiiTa ,\akiii K ecapdui ,V'""» rafT'k cf 

K( \i\ Upk K'kl'I'H- 13 llHAa 

iTv h:( iikiipocii I r,\A 

l"kl AH fCII upk lK>,\fOlirk 

OHk ;k( OTkirkmrairk ptHf 
fino\|'- T'kl lAdiiH- I niiAa 

Tk ;Kf pEHf Kk ap\'Hfp(OWk- 

i Kk iiapo,v,oY MiiKC>i<AH;f 
iMiH'ki HE OKp'k'iaHt; Kk 
HH'k cfiiik- .") Qhh :Kf KpkiiiV'k 
ay/^ CA I'Aiihui'if kKO pa 

.SKpaiHiafTk AlO^II oyHA- 

no KCti iw.vfi iiaHkH'k 

OTk raaiiAfiA ,\o ck;i,f 6 nn 

AATK ;Kf CAklUiaK'k- KTvnpO 

en iaAHAEiw\ amrt mkiv 
iwAiiAkicKk fCTik- 7 I pa 

.SOYUlvKK- kKO OTk OKAA 
CTII ipO,A,OK'KI (CTk- 110 
C'kAA I Kk ipO,\,OV'- CAiHlThJ 

romoY 'i''» lAykyk kk ,i,kHii 

T'kl- S ipO^'k H;e KH^VliBTi 

ica pa^ii K'Kic'i"k s^kAO- 
Kk KO :KeAk/ft oi"k nnora 

KpkMfHf KH^i.'k'I'l n 

sa HE CA'kiniaaniE nuio 

ra tiiub. i Ha,i,kaui( c/a 

."inaiiiEHkE fTfpo Kii,v,krn 

OTk HEI'O K'klKaCMO' 1) Kk 

npaniaaniE ;ke i caokecm 

UHOrkl ()H'k ;Kf MHHkCO 

:ke HE OT'kK'kuri'aKaaniE e 
Moy 11) ()roka\-;ii ;ke apyiiE 
pEi i i;'kHii:Kkiini^n iipn 
i\E;KkHO Ka,v,/Ain'i'E iia iik 

21 S 

II (h;Kopk ;ke i ipo,v,k ck koi 
cKoimn I Hop^waKk c/a 

OKiXkKk I Kk pn.^A. Cl'.kl'k 

A-1. K'k.JKpain I Kk niiaa (13 verbis flin,/KAiiiTi'. i cyrill. iiciiyi';i siiper|Hisiiuiii 
vcrsum scriptuiii, in margiue veru cyiill. xa adilitiiiu .Will. 2 a:i )l. cliarart. 132 I'l"' XXIll. Pi— 34. 

'lOUH- \i I KKICTf ;Kf CH ll()C>ll ATkf I OV'CTO-kYAi rA.\ 

,\,(KH'I\\ il10,VK Xf I IIHAJ CM l\-k- I .\()\-H(l)kicil,lll 219 TK KK I'k ,\,kHk C'k COKOItK- 

H?,\;*^ 'm;KuiT.» MfH;,\K"« co 21 |]ii,\aT'k iKf iioca^.vh kmih 

KOIJK 1:5 llllA.\T'K -.Kt CkHk ll|)01llfHk( i\"k 25 OT'KIICV"C Til 

KaKK J()\'1I((UIA i KkM/A3A IKf lUk KapA.M'.^i- K'kCaiK^i.t 

I /\K>,\,II- 11 ()(Mf Kk lIHII'k lia.\IO Kk rkUkllllll,/^ 3a K()a 

iipiiKkcif Mil MKa cfPO r.>c,\^» i ovkhictko fro 

kKO pajiiipaiiiTaiA^iina Ak\\,M iipoiiiaa\-A^ a ica npk,i,a 

l c( a.^k icTn\3aKk i :ipk crw i'.caii 1\"k- 26 I ako i ho 

,\K Kamil- HI OKpkTk HHf KC.yOIIIA IM'klUf- CHMO 

,V,HHOI/A>KE MH'k CfUk KH Ha fTfpa Kl'pHHka rpA,\^» 

HKi- i/fi>Ke Ha Hk Ka,v,HTt- Hira ck cjaa- .saA'^LU/a t 

1.) Hk HM ipO,Vk- HOCkAa\-k KO MOV lipkCT'K HOCHTM 110 ICk- 

I Kk Hftior i C6 HHHkTO 27 l,v,Kauif h;( Kk cA'k.v.'k fro 

•Axf ,\,0CI'01H0 CkUpkTM i.rkHOI'k HApOA'k AIO,V,HI 

TKOpfHO fCTk HEUk U/VIKH I aUH'kl lAIKf I 

l(j noKa.saK'k o\"ko orknoyini .a> i ukkax'Ai ca i iiAaKaa\-A« cm 
fro 2^ OKpaujTk au C/A ic kk 17 lloipkK^« :Kf itii-kaoif Ha kk mhmk pfHf A-KurifpH f 

C/A Hpaa.VKHHKkl OT'knOV" AMCKkl Hf HAAMHTf CH 

UITATH Urk f,\HHOrO is Kk.Hk MHk OKAHf CfKf HAAHH 

HHUIA ;Kf Ck KCkMk HapO,A,0 Tf CA l M/A,i,'K KaUIH\-k 211 kKO 

MK CAI^HITf- K'K3kUH Cf Cf ,VkHkf rp/A,\A»T'k Kk H,A;Kf 

rO- OT'kHOV'CTH ;Kf HaU'h pfK;^.Tk- KAAXIfHa HfllAO 

BapaaK;^.- Hi UKf Kk sa fxf A"^'"'" ^ MjikKa- kiKf Hf po,\,HHi,i\ 

pSi KpaMOAAi KklKkUIA^hA^ K'k 

rpa^'fe i OV'KHICIKO Kk i ChCkHH i;Kf Hf ,\,01UJ/A o(l 10 

Kp'K/KfH'k K'K TkMKHHll,A, r,\,'» HaMkHA^T•k rAarOAATH 

21) IIakki JKf niiAaTK Kk.sraa ropauk iia.vkif Ha hki i yak 

CH \-0'l'/A OT'KIIOyciHTH ICA- UOUTk HOKp'KlkTf HKI HI 3A Hf 

21 OHH /Kf K'K.srAAmAa\-;4» paI* aniTf k'k cwpk A('''^'^''i f" 'f'*^'^ 

UlTf llpOHkHI H npOHkHI H- p/AT'k- KK COycU MkTO KAv,\,fTK- 

22 OHK :Kf ipE TMiHfiiK pfMf '12 lif,\,ka\'A. :Kf i I HHa 3'kao 

K'K HHM'K- Mk'IO KO C'KTKOpH A"^'^ .V^^'' ^'^ HHOk OV'KHT'K 

3'KAO HHHkCO/Kf ,\OcrOl '.>:! I fr,\'> Hpll,\OHI«\ HA MkCTO 

HA C'KMp'KrH OKpkT'K HfMK HApHHAfUOf KpAHHfKO TOV' 

H0KA3AKK Oy'KO OT'KriOV'UiT;i. I llpOII/ftHU\ l 3KA0,i,'ka OKO 

2:! Ohh ;ke npHAf;KAA\'A» taa ro o\;ko o ,\fCHA.i* a ;i,poYi'A 

civi I'.fAMi ripoc<ftiurf fro ha fro o Akiu^KK pacH/MH/A- 34 ic 12 ill riiniiM. lit. '■ I'X T corrccta 14 vrrlmiii ij.i.inn' lit. :i in rasuni st-Tiptam cxliibet 

2:t, 21. 2.'i in i\i. fi^. lit. -h noii sat. claiv (>x]ir. '■^\ in 0H]it. euumd. cyriil. m; super- 

jMisnit will. :>,:> -5(i. 133 JK( i-A.\aiiic- OHf oTKnoycin 

itrw- H( Uk,\,A'l"k KO C/A Mk 

TO 1 r>0))/A'i'k (la.H.vkAkiiK 
iiiTf (iii.Hki fro UK r.\.>\'<^^ 
;K()kKkirt\ 11") I crok.\\'/>i -Mc>,v,ke 
.Hk()/MUTf iio,v,))a:Kaa\-A» ;k( i 

K-kH/ft3H riMAilll'lf Ck HIIMII- 

Ulkl (Cl'k CIICAk ,\.\ cut 

Tk i C^ .miTf Ck fCT'k \h. CMk 

Kiuii l.HKkpanki- ".{(i (i;iiraaY,^> 
;Kf C/A fyc>\j' i koIhh npiicr;*; 

n.\fA>llllf- OUkT'K 11(111, VkM\ 

aire (MoY" '■^'^ ^ riUMiriE aiiiif 
i-'ki ecu l^pk iioA^icKk 
cmi c^ caiuk 38 lil; xf i Ha 
iicaiiK( iiaii caHO- Ha,vk HiiMk 

KkllMiaMII EAIIII'kCKaMII 

I piiiiikcKaMii I EK|)°klci;a 

mil Ck fCT'k upk iw.v'ki 

cKk 39 H,v,iiirk ;Kf ork OKkiiif 

HO\K 3'k/\c>,vkic< yoyAkaiiK i 

TArfV aillTf Tkl fCH \'k CIIII 
C/A CaiUlk i H'kl- ll» (V)Tkr.'k 

inraKk ;Kf ,v,povrrki iipKiiiiaa 

HIE fUOy PA/A Mil All Tkl 
KOllllll C<A Ka HKO Uk TOMk 
;K,\,f C>C,VM;,V6HIII £CII 

H l K'k oyKO I'.k ii))ai'.k,\A» ,\,c> 
cTolnaa ko ,\kAoiiik iiaw 

I'.'kCllpllEMAEI'.'k a Ck nil 
MkCOIKE 3kAa HE CklKOjlH 

42 I raaaiHE ickh hom^mih 

MH PH' Er,\a llpll,\EIIIII Kk UpCII TKOEMk 4;> i pEHE EMC\f 
HC- aillllll' l'A>^ 'lEKk ,\,k 
HkCk Ck MHOI^ |;A>,\EIHII l','k 

pai- II Frk ;ke 'kKO i'c<,\iiiia hie 
craa i Tkoa k'm ho kcei 

3EMAII ,V,0 rO,\IIHkl ,V,f''"^ 
T'klSA 4.) i CAnvHkl^Ki Mp'kK'k 

lino I KaraiiETasMa i^p'k 

:ij tig. lit. I, in iHia uon satis cl. cxpr. KOKkHak pa.-{,V'kpa ca iia ,vk 

KOE OT'k ropkl ,\,0 Hll.rk 

II) I K'kHI'Aaillk I'AaC'kMk KE 

AkEMk HC pEHE- OHE Kk pAi 

H'k iKoi HpK.vaiAx AV* i^'''"*' 

I CE pEKk i.H.VkllU- 47 llllAl^ 
Kk ;KE C'kTkHHK'k KklK'k 

IHEE iipocaaKH Ka faa- 

I'llv IcTHH;^; MK'k Ck llpAKk 
,V,kHk K'k- 4S I KCII llplllHk,A,'k 

HiEi Hapo,\n- Ha no.HOpock- 

KH.A.'i^lK'I'E K'klKai^HI'iaa- 
Kkl^.lllTE llp'kCH CKOIA K'k 

:^KpaiH raa\'/V ca- 49 cTO-kif^i 
;ke KCII ;^HaEiuiii epo in ,\a 

221 

AEHE i ;KEH'kl KkHlk,\,'Iv 

IH/iM/V\ Ck HIIMk O'I'k PAAHAE 

ln\ .4kp/AHIT/A Cll\"k- KOH 

.ill I CE HIAwKk IMEIIEMk loCII 

•jlk CkKk'PkHIIK'k Ckl 

M-^wKk KiXaPk i HpaKk,\,k 

Hk- 51 Ck HE K'k HpHCiaA'k CK 

K'kT'k- I A''^'^''^ iX""*- *■'*''"'' '' 
(Uiuapkwv- ppa,\a iwA''^ 
icKa 1;ke MaaiiiE I Pk 
Upcirk K/KHk 52 Ok iipiicpAi 
nil K'k IIIIAa'POl' Iciipocii 
•pkAO ICKO- b'.\ i C'kllkMk E 
OKIIPk IIOH'kKHH,EbK- l HO 
AO^KI E li'k P()OK'k ickMEHk- 
Kk IIEIl<k:t;E HE K'k HIIK'k'PO 

;ke iiiiKOP,v,a;KE iio,\o;KEirk 
.') I i ^\hHh K'k iiapacK EKkliiH 
i cA;KO'pa CKinaaiiiE- 
55 Kk cA'k,v,'k :ke iiik.vkiii'A ;ke 

H'kl l/MKE K'ka\-0 CIi lllllllk 
HpllHlkA'kl O'I'k raAHAEIift- 
KHAUHIA PpOK'k i kKO HO A0;KEII0 K'M PkAO EPO 5li K'k 

.HKpaiii'Pkiii/ft :ke c^ oypo'PO 
Kaiii/A apoMai'M i in rpo 134 Luc. XXIV. 1—20. UJA 110 .H.\IIC<Kk,V,ll- XXIV- 1 li'K 

,\nn;^ ;k( c;4»koi"k .s'Rao pa 

HO- II()H,V0I1IA H.\ rpOK'K- Hf 
CAilil'I'/ft fJKf OVTOrOKaill/A 

apoMai'M- i ^vpovTkiiA 

Ch HIIMK- "2 OKpkiOIIIrA JKf K.V 
Mtllk OI'KK.VAfirk 01 "k 

rpoKa- '■) i K'kiiik,v,'kiii/K he o 
Kp'kTOuiA I'kAfCf iK ica- 

4 I K'klCI'k H( .VOM'klCA/ft 
UlTaMk C/A CHUk CflUk- 

i c( M;»iH;a ,\'kKa cracTf 

Kk HH\"k- Kk ()II.Sa\'k Ki\k 
IHT/AHI ra\"k CA ."> llpHCTpa 
IMkHaM'k ^K( K-klKklUaMk 

iiii'k- I iiOKAOHKinaM'k ait 
Hf Ha 3fya>A.- pkcif k'k 
Hiiyk- Mkio iurif If 

H;illiafrO CK Mp'kTK'klMH- 

223 

G hUct'k ck^\f H'k K-kcra- no 
wkHlYTf 'kKOJKf raa Kaink- 
fiiiTf ck! Kk raanafi 7 raA- 
•kKO iio,/V>'*KaaT'k cho^ hcko^ 

U0\[- il()'k,\aHOY K'klTH K'k 
pAiH-k HK'k rpKHIkHHKTv- l ilpO 
nATOtf K'klTH i TpfTHI 
,\'Hk K'kCKp'kCH;KTH- ^ l 110 
MWVHA^Ul/A PA'kl fPO- il I K'k 
SKpaUilklHA CA 0'l"K I'pOKa- 
Kk.SK'kC'I'HlH/A KkCk CH f 

,\HHOiiioY Ha ,\fC/jvrf- I Kck 
M'k iipOHiiU'K- li> li'kauif ;i;f 
luiapH-k Mar,vaakiiiii- i o 
anna- i yapirk ikKOKa'k- 

i npOMMl>iV Ck HIIMII- liAXf 

i raaa\-A» Kk aii'aoy'k cf- 

II i "kKHIU/A CA llpk^V'K HHMll 

■Rko ka<a,vh ran i\-'k- I Hf iiirka\-A; iuk K'kpki VI lit 

Ipk ;Kf K'KCraK'k Iflt Kk 

rpOKoy- i iipHiuiK'k KH,\,k 

pH3'kl f,\HHkl aflK/AHlT/A- l HAf Kk CfK-k ;\,HKA CA K'W 

KkiiiioyoY- kcTh- 13 I cf A'l^'^a ot-k 

HH\-k K-kC'I'f l,\*lllTa K'k 'l"k 
•^:,\,f A'"*- K'k KkCk 0'l"kC'IO 

lAHiTAiKK- cra,v,m mfcik 

,\fC/A'l"k OT'k laMa- fl/Kf i 

MA fMaoXj'Ck- 14 l 'ra KfckA* 
Kaaiiif If K'k cfK'k- KCKjfk 

CH\-k llpHKaK»HkHlll\"k CA 

ciiyk- 15 I K'klCI'k KfckAOV 
w>uri'fMa tma- i ckiA.sa 
lAxHiifMa CA- I cay'k iic 

llpHKAII»;H CA- i HA'kaHU 

Ck HHUa- Ui OHH ;Kf flO APT* 

iKaauifif CA- A'> *''•>'' "' "<• 
HHaaiiifTf- 17 PfHf ;Kf Kk hii 
Ma- Mkio c^iT'k caoKfca 

Cll- HIiyklKf CkTA.Haf 

•ia CA K'k CfK'k lA^uiTa- 
l fCTa AC'^^ff'^'*' '*^ O'l'KK'k 

lliraK'k JKf fAIIH'k fMOyjKf 
IMA KAfOlia- pfMf K'k HfUOy- 
'i"kl AH fAIIH'k HpHUIhAk 

l^k fCII K'k lAM'k- i Hf "IK" Kkl 
K'kHlH\-'k Kk HfMk- K'k A''"" 
CHIA- 19 I pfMf ImA KOI)f'k- 

OHa :Kf p-kc'if fMO^ 
kiKf ick Ha.sap'k 
aHiiH'k- 'i;Kf K'ivi 

MA;:Kk llpOpOK'k- 
CHAkH'k A''^'*"'"*'^'* 

i cAOKOMk- np'k 

A'k KMk I KC'kMH AKiAI»*^H- 

ill I KAKO I Hp-kAaUIA Ap\'Hfpfl 5 M|n,nraMii fortasse Mpi.TiiuMii " fis- lit. i. in riiV.iiii.iiuKT., '.I in nix dub. I'l kou 

glag. quidiMU characteribus sed postea intorpdlatuui 18 fig. lit. i. in a\. viirbi nimmi.jituL, 

et -b in uMT) ot -luiix'i. dub. l,nc. XXI\. ■>\—-2'.\. 11— 5:^. |;{f, 

i K'KII/ft.HH HaillH- H.l OC/li:K,V,f -- + 

HK( ckMpkrii- i iipoii/ACA I ii()OH(f ,\,ac Tk irrk 1 1 I'fu :Kf 

21 u'ki ;k( ii.\,\,kaYoii.rk c/A ki-.o im'k- cf c^iT'K caoric.\ 

ck fc'i'k \-OTAi laKaiiii KJKf rAa\'k K'k KauTv- fuvrt 

TH i/\1J- H'k I Ha,\'lv KC'kMH IKllKk Ckl- IvKO IIO,V,OK.\n"k 

ciiiuii- rpfi'ii Cf A""* ii^'* ckKOHKMarii C/A Kckiiik iic<\ 

■|"K ,VkHKCk- OTk MEAICKE MklHk Kk HaKOH'k HIOCkOKk 

CM K'Miii/A' 22 I <K(M'ki (If i iipO(K>nk\"k- l iicaiV'inkY'k 

p'ki o'i'k HacK OYJKacimif nki o Muk l."i i-oi'.va crKpk.Hf Uik 

K'kiK'kiii/AiA (iaHC> ov' i)ioKa ov'Uk ,\,a (la^ovykHKi'k Kkiiii 

20 i H( c>K(i'ki"kiii/i\ rk,\(Cf ( rki Iti I pfMf tu'k kijo rai;o ( 

ro ii()ii,v^ rahA^iiri-A i ki.af ci'k iicaiio- i laKO iict,\OKa 

fTTv iic>cipa,\,arii \-r i K'k 

Hkf aha'k KH.vkKkiii^- i:K( pakk cKp-kcii/Vni c»i"k Mpkiirw 

iTv I ;KiiKa 24 i iiA-*' fifpii o \"k- ipfi'ii ,\,*"»- ''' i iipoiic>i;'k,\a 

I'k iiack Kk rpoKov th ca irk \ma tro iiCKaaiiiK 

i oi;pk'f;k» lauo kKO K'K o'r'kiKH'iiiidikf r(rk\'0Uk 

;Kf i IKdI'kl p'kLIlM- K'k KkC'k\"k ln\3klH'kY'k- HaMk 

caMOio ;k( ik kh Hkiiif oi'k lana 4s Kki }K( icvt 

,x,'kiii/A 2.) I Tki p(Mf ckK'k.vk Tfat ciiu'k- 4'.) I c( a 

Kk HHMa w iifck irw iiockaiA> OKk roKamu 

Mkica'kiiaa i l^^^ 0'i"k ona uofi'o iia k'm- Kki 

,v,'knaa cpk,A,kii.(Uk Kkpo iki c/a,v,('I( k'k rpa^v-k (at.icii,k- 

Karii KCky-k- kHif raaiU/A AOHk,\fH;f OKakicif ch cii 

iipopoii,!)- 2(i \\i 'I'aKO AM rio.V'-'' 

Kaaiiif rK>c'tpa,\,a'iii yr- ,\c>i* ck K-kiiiu- ."lO i.sK(,\f xi ia 

i Kkllinil K'k CAaKA« CKOli«i- K-klCK ,\C> KII'iaHltlA I K'k.H,\,KII 

27 i iiaiKHk OT'k uocka i o'i'k rk p;^.ii,'k ckoi kaai-kii ia- 51 i 

KkCkY'k iipopOK'k- c'kKa.saa Kkici'k M\va KAarocAOKA-k 

HIE iMa OT'k KkCkY'k K'kHiirk aiiK lA- o'i'kcrAxiiii o'i'k HiiY'k 

iA;t:( K'kaY^ o Hdiik- 2s i iipii i K'K.HiioiiiaaiiiE ca iia iiko- 

KAMiKIIII/A CA K'k KkCk b'2 I 'I'M IIOKAOIIMIll A CA fUOV"- 

Kk lllA^;Kf i,vkaiiiri'f i rk K'k.HKpa'r'iiiiiA :ki ca Kk fpAHi'k 

Ti'.cp'kaiiif CA ^v,'''"''^ i'"- ci» pa.vocriiii^^ KCAkchAx- r>:i i Kk 

2'.t i HAiH:,vaaiii('rf i rAiAiiiira aY^ k'kih;^- k'k upK'kiu iioi;*x 

0KAA3II Ck HaUA kKO llpll lll'lf I KAarOCAOKAIIITf Ka 

aniHiik: -i- 

2:i i)X in iiiifl1;Ki.iiiA .sii])ra v. fjlai;'. char, appnsitiiui "is ui, hm.jki' vel in. iim.vkc 

4!i in. I'liaAT. toi'tasse m. v\r.i,i\. '>\ fi;;ui;i lit t. in iiiixi. ni>n sat. cl cxpr. EVAN(iELIUM SECUNDUM JOAMEM. .Id.ati. I. 225 

(^ r. n I. (w\ II 

(i O I 'I. KMI II U 

11 ICKOHII- K-k.viiic 

CAOKO- I CAOKO 

KlvailK OTk K.\- i KK K'k 

aillE C.XORO- 2 Cf Kk ICKO 

HH OTK RA- .5 KKCk 'iK 

Mk KKIIII^A- I KKKHf 

rO HIIHKTOIKf H6 KklCTK- 

f}Kf K'klCTk- 4 KTv TOttlk ;KII 

KOT'K K'k i HillKOT'k Kli CK'k 

'I'k MKOMk- .") I CKlvT'k RT* 'l-K M'k CKkTHTTv C/A- l TkMA 
fro H( OKkliftTk li TlklCTk 
MKIv- nOCKA.VMk 0'l"k Ka lU/A 
fLIOy lOaHTi- 7 Ck IIjUI,V,f K'k 

ckiilv.vkTfakCTRO- ,V'' f» 
Kk,x,k'i(akC'iKoy'fi"k o cirk 
Tlv- ,\.a Kkcii Rkp;>» iy,Yv'i"K 

IMk- S Hf Klv 'l"k CUkl'K Ilk 

,\a c'KK'k.v'k r(akc'iRO\,'e 

T-k CKliTk- 9 Ilk CKUT-K I 
C'I'HH'KH'Ki- IjKf ilpOCR-k 

liirafT'K RC'kKoro MKa rp/A 
,V'>«iiiTa{ro Kk iiui()'k III Kk MHpIv R'k- I Mllp'k T'kMk 
K'kl- i lUHp'K (I'O Hf ll03Ha- 
I I Ilk CKOI/i\ llpll,\C- i CKOII 

ero IK II |iii/A \\\^- 12 E.MiKO ;i:( 
i\"k iipiii/i\i"K 1- ,\ac'rk i 
Mk I'.aacTk H/A,\,oiirk kjkii 
(M'k K'kiTH- Kkpov'tihinrii 

MTv R'K IM/A fro- K! ilKf Hf 
OTTv Kp-KRHI- HH OTTi IIOYO 
TH ll/VKTkCK'kl- HH OTTi 110 

220 

yOlH M-I^IKkCKkl Hk Ol'k 
Ka pO,\,HIII^ C/A- 1 1 I CVOKO 
IIATvTk KKICrk I KkCf 
AH CA Kk H'kl- i RH,\,k\*0 

Mk CAaR;*; fro- caara* 
■kKO uiOHAA'*"''? "Jni ona- 

icHAkHk KAarO,\1vTH ICTH 
H'kl- l.'i loAH'k C'kK'k^V'k'rf 
AkCTROV'Cr'K HfMk- l R'k 

^■kRa riV/A- Ck R'k troiKf pk 
\"k- rp/ft^V'i*' '•'>'' l^""!^ I'P'I^A''' 

M'kllOIA. K'klCI "k- kKO llpk 
Kkl r.KHf Kk- ICi i Ol'k icilA'k 

iifiiirk (10 M'ki Kkcii iipii 

iA\-0Mk- liAaro.v'krk 

Kk:^ K,\ai'o,v,kik- 17 kKO aa 

KOH'k MOCkOMk ,\aH'K K'kl- I 1 in npiiAiiiA lit, pin cyr. cliaiiU't. in nisur.i soriptae .)(i;iii. I. IS— 10. 137 

i;,\.iro,v,kiK i iictiih.\ ic T'K ica i-(i/A,\,;k;iirTa \vw cfKH- 

ynik KkicTk Kc>n I PAa c( .ii'Hhii,k kh;i wwhi 

IS I'l a II M i;kio;Kf iif i;ii,vU iiii ma-ai i()k\-ki Kkctro uiipa- 

KC>,Mi:Kf iiic'i^.vki ciik :'>o Ok fci'k o iicMk'.Kc a.Hk (ik^'k 

CM! Kk AOirk O'lH- T'k IcilO 110 UMk l()A,\n-k U.^vIKk- i 

Uk,V,k- I'.l i C( (CT'k CkKk,\k ItU llpk.VK MKHCliK Kkicrk- 

kKO iipki'.ki u(ti( Kk Ml i A 

TfAkCTKo ioaiioKO fi'.va :rw ik Kk,\'k\'k tro- n'k ,\a a 

iioc'kaaiii^ ik^.vkii oi-k lar.ia liin'k ca laiKu- cfro pa 

ifpHwv I a(Kktiiri'-ki ,\,a ,\ii iipiiA'iv aa'k- irk ko.a.'K 

K'kllpOCMI'k I- I'M KklO (CM- KpkC'l/ft- 32 I CkK'k,\'kTf 

2(1 I iiciioK'k.v'k kKo irkcMk /XkciKOKa ioaiik ra/sv 

a.-t'k YT*- -' ' I'.kiipociiiii/A II 'Ik 

lo oi'KO Tki (CM- lank an t kKO i'.ii,v,k\"k ,V\"'* c'k\"c>,\,/ftiiiik 

en i laa nKcMk- iipopOKk kico loa^^Kk ck 

(cn I'ki' I C'l'kKlvin'ia iin iukcc t iip'kK-kic'i'k na nc 

22 pkiii/A :Kf fMox' Kk'io ten ,\,a mk '■>'■'< i a.JK h( Kii,\,k\"K no 

crkKk'i'k .yaiHk nock.xauk iik nockaairki ma Kiikcin 

iiifiin'k iiki- Mki'O rafiiin rk K'k KO,\,k Tk miik (ifif 

TfK'k cauoMk 2:'. I'f'K a "'VV^ HkiKf ov'.Hkpnnin AV*- 

A'h. raac'k Kkiini^kviirraio ckYO.Vi^iiiTk i iipkKkii'.aiA^ 

Kk iic>\'c'i"kinii iciipaKii iiiik na ncMk- cw (ci'k Kpk 

•i( ii.vik iiik kKOXf (ifHf ci/Ai ,\V'''''^'» cr'kiMk :U I a 

icaik npopOKk- 21 I iiockaa rk Kii.vkY'k i i ckKk^lv 

Hii Kka\';x« oi'k (liapncki ifakcricoKaYk kKo cw fcrk 

2r> i K'kiipocniii/A 1 i pkiii/A f ciik kiicii- :'>.p Ii'k oyipki ;k( 

uoy- »ikio oXj'KO Kpkiii'rac A"*'"* 'I'WVki ciokiiif ioank 

iiiH ani'i'f I'ki irkcn \'k iin i ork c>yM«iinKk fro ,\,''»>'>'* 

i.xnk nil iifiopOKk 2(i CO'i-k :'.(i i ov'.^kpk ica yo.vmii'I'a 

irkinia 'mik ioaiik laA I raa- cf aiiiki^k kikii :!7 i caki 

inacif I OKa ovumiKa raw. 

" inik I no ick i.Vfi'f 

a.H'k KpkiiriaiA. km i;k i;o,\'k :;s OKpaniik ;k( ca ic i kii 

no cpk.yk ;Kf Kack c roii k ,\,''^'''''* '^ ""'"' ff'^k i,\'^»iui''> 

fio;i;( Kki Mf Kkc'if 27 i-k i laa iu.\ 'M ifco inrifia 

c'i"k rp/A,\i»' ">'"* iJink i;Kf oiia ;Kf pkcif ftnor 

nplv^'K MIIOIA. KKICI'k fuoy 

;k( aH'k nkcuk .yocioiirk 

,Va orp'kiii/X> pfMfiik caiio paKKii fiKf rat rk cm Cki;a 

lov" f I 2s Hn I'.k KHTann K'ki tatuo ov'Hinfaw- K'k,\f 

Ill/A OK oti'k iiOiX'k io|),\Ana :KnK(iiin l(i raa iima iipii.\°k 

i,\,f;Kf Kk ioank KpkciA koii. la i i'.n,\ii'i'A npii,\,ocif 

2'.l I'.k oyrpki ;Kf ,\>'"* ''",V" •'«' ' Kn.v'kcia i;k,\,f iKnKka 

•2i; ti'j;, lit, 1. Ill ii.:nn, iliiliia :iJ in l:iciiii:i :i!ii|iii.t lit. i;l:it;(il. er:is:ic 138 Joan. I. 11 —II. 8. uii- i oif Hfro npUK-KicTf 

;\KHK TTv- Kk /Kf lO.VHIia kKO 

,\fK/Ai\\i\- 41 Kk /t:( aH,\p(.\ cii 
Mon.\ iirr().\- i i,viiHK oi-u 

OKOK" C/\'KlllU\l'.'kllll«MO 

OI"K ioaHH.\- I 110 lUMK IIIK 

^\KlllhMC \1 (V)K()klf Ch llpk 

;K,\f CHMOH.\ K(),\r(H CKOEIO 

I r,\A fMC«Y OKp'k'I'OUK U( 

CHlAx- CKl fC'I'K ClvK.\;Ji\f 

MO \k- A'.'i i ll(lllH(,\,f ' ^'^ ICIUI 

KK.HKlVkKK XI H.\ llh IC pf'lf 

■|"kl ah) (CII CIIMOHk CHk l 

OHIIH'K' TKI HapCKlllll C/A 

K IM]>.\ flKf CKi;.\;^.>f Tk CA 

iiniik II lik ov'Tpki :i;c M"^ 
Kkc\-OTk ic Ltiriii Kk \\\ 
AiiAChitv i OKpkif (liiiAinia 'I'(i:e (]iti.\iiirk cA^iii'i'A 
229 

llO.V'k CMOKOKkHIII^Kk; 

l'.ll,Vk\-k TA .">(» O'l •kKkliriA HA 
lAIIAlAk i lAA EMO\" (lAKKII 
Tkl fCH CHk KJKIH Tkl Upk 

fCH lAfKk .')1 OTkKkUriA IIC 

I pf'if fyo\- 3a H( pk\'k Til 

kKO KH.VkY'k lA IIO.V'I* CMC 

i;OI'.kllHH(IA» KkpO\'l KOAk 

Ilia CIlY'k 0\|'3kplllllll- r)"2 i lAA 

(iLioy ayiiH auiiii lAiJh 

I'.aiHk Ol'k CfAk OVHkpll 
If HKO OTKpkCIO l at.AkI 
IwKIII/ft KkCYOAAlHTA I Ck 

yo.V'Mii T'A H'>A''^ f'* 'icKaaro 

II I I Kk 'Ipf TH Ai*'"* KpaKk r.ki 

Kk Kaiia raAHA'klcn'ki- 

i Kk Mill icKa TOy- 2 3'k 

KaHk ;K( K'kl HC- i OyifHH 

11,11 fio iia KpaK'k ;< i H(A">'*f'''»* 
KkiiiKi KHiio\" raa mth icka 

Kk HfMO\f- KHIia H6 IMAiT'k 
1 lAA (I lie- HklO (C'I'k MH'k 

i ifKk ;k(ho Hi K> iipHAf 

roAiiMA MO-k- 5 raa mth m'o 
CAoyraM-k (JKf auiTf rat 

•I'k KAMk C'kTKOpHTr i'> Kk ;K( 
lOy KO,\,OHOCk KaM'kHk IllfClk 
110 0MIIIIIT(H11K> iK>,\,klCKO\- 
ACK/MHTk' KkMkCT/AHIlk 
MO .VkKkMA All TpfUk lUkpa 

Mk 7 raa iMk iic HaiiAkiiii 

If KO,Vkl i HailAkllHIIIA ,\0 

Kpkya s I raa iMk iioMpkiik 

T( Hklirk I HpllHfdvTf Apyii 
TpHKAHH'kTOKH- OHH 5K( lipH 

supra V. Opuri. Mddiiiit ; 1:1 Jin eras, sed vest, appar. 44 iic 
4!t u quod inclusi ctiaiii in cod. punctis praefi.xis ciiicndator 
del. vol. 50 verbo npi. cyr. char, ion supra vers, praemiss. .M vcrbi) i;i.|Miyi 

cyr. emend, cm snperposnit, lege BiiJuycmi Ad calcem pag. 22'.la glag. cliaractcribiis 

haec: a", u' (i\ant Oi.in.iiiiiMi. m. nana rajii.ii'i : -4- II. <1 utruui no Ai.i'l.Ma an no ,ii.i!tMa 

distinguero neqneo; 7 post iianjUiiiUTC supra vers. cyr. roiAinioii,] additnm I raa (Moy iTc- rpAA" "•''' MHk 

45 K-k JK( (|lHAHII'k Ol'k KHAca 

i^KCKa rpaA'>- aH,\,pf>MiA 
i HfTpoKa- 40 OKpkTf <I)HaH 
n'k HaTAHalAU- i i-\a (Moy 
froJKf iica MOCH k'k aaKonk 
I iipopoi^i OKp'kTOMTv ica 

CHa lOCII^IOKa- IJKt OT'k 

Hasaprra- 17 i I'aa fMO\' 

HaraHaiAk oi'k Hanapf 

Ta- MO>Kn "k ail MkTO A'^Kpo 

KTviTii- laa (Moy (1>hah 

n'k- npii,\,H i KHHi^l*- ^'^ K" 

A'k HJf HC HATaHaia'k- rpA 

ASiHiTa K'k cfK-k- i raa ( 

MOy- Cf K'k iCTllH;»» lAH 
T'kHHH'k- Kk IKMklKf Ak 

CTH HkcTk- 411 raa fMOX,- iia 
TaHaiak- KaKO ma hwa 
fuiH- o'fk 0, Kkiina hc 
I p(Mf fMOY iipk:K,\« 

41 verbo aiiAV'ta emend, cyril 
eadem niann supra v. script. .loan. II. '\ — III. i;u) 'I'pllKAIIirk KIIH<\ K'KIK'Klliai'O 
OI'K KO,\,'W- I H( K-k,\'kaiiiE 
0'l"K KAi,\OY fCT'K A CAC>YI"KI 

Kk,\,k.\Y;^. iiOMpkiikiiifi KO,\/V 
iipiii'AacM ^(Hii\'.\ a|)\'ii'i-|)H 

KAHH'k 10 I raa (M0\- KCkK'k 
MK'k llpk:K,Vf ,V''""^("^f KIIHO ,A,a 

fT k I fr,\a oyiikiiH'i'k ca 
la'iaEf I'M ;Kf ckKaK«,\f 

,V,C»K()C>f KHHO ,\0 Cfak 11 {)( CkIKO 

no 

flit iiaMMr'kK'h :iHaiui(Hii(iirk 
iiC' K'k KaHa raAHAM i Kkii 
CixaKA; CKONv; i K'k0OKaiii<ft 
lik Hk 01,-Hfniinii fro 12 no ctMk 

CkHll^f K'K KailfpkHaO^'y'k 

caM'k i MaTH fro I KpaTpiik 
fro- I OYMfHiinH fro I roy iif 

MHOr'kl ,\kHII llpkRklCr'k 
13 I KAI-HTv Kk iiaC^a lKi,\fl 
CKa- Kk.HH,V,f lie K'K lAIUI'k- 

II I OK|)"kTf Kk np'kKkKf iipo.ya 

l2KmTAI<<\- 0Kkl^<3S t KOAkl 
I rOAA^KH I IlKll/ftlKkHIIKkl 
C'kAAIIITA Id I CkTKOpk kKO 
RHHh O'I'k KlIkKIII KkC/h t 
.HP'kHa Imi'kKkKf OKkH-ft ;Kf 
i KOA'kl i 'l'|rk»:kHIIKOM'k 

(lackiiia irkiiA.^/A i .y'^c'^'^' 
oii()OK))k;Kf Mi i ripo.yaijKiii'ni 

Mk rOA;*iKII (IfHf Kk.lkMk 

■pf CM OT'k c;t^J\<:'\f Hf iKOjiirif 
,VOMo»f oi^a MOfi'O A>>'''^'''''V '^'■"'V 
iiAkHafrO' 17 lloM'kii.vui/iN ;Kf o\"ifiiiii|,ii fro kKO iiaiicaiio ( 
CTk ;i;aAOCi'k ,\*''''^'>'*V "•''•"■'•f''"'"* 
ckirkcTk M/ft IS w rkKkiii'iaiM 
;Kf iio,\fi i t^klll/^ fMO\- KOf k KAkflllll kKO CM 'l'KO))llllill 

I'.t (V)i"kKkiiria ic i pfif Im k 

(la.SOplllf UpkKOKk CIIKV* 

i ipkiuiii ,\kirki Kk.H,\,KiiiiA» 
ij»i- "20 p°kiii<ft mt iio^v'l^" Hfi-ki 

(IkMII ,\,ff '*''"'*'• ' lllfCTHIJK 

iVk'i'k ck.sk.vaiia km upKki 

Cll L Tkl All 'Ipklllll ,\kirkl 

Kk.s,v,KiriifiiiH ItH 21 OH'k :i;f 
raaaiiif o KpkK'kKii Tkaa 
cKOfi'O 22 fr^a oyKO Kkcra ork 
lUp'kTKkiX'k noM/»HA;ui/iv oy 
MfHiinii fi-o kKOJKf raaa 

Ulf I K'kpA; I/Mll/A K'kHHraM'k- 

i CAOKfCH fiKf pfHf IK- 2:i fr.\,a 

Kk Kk llAMkY'k K'k liac\-a Kk 
llpa.S,V,kHIIKk- M'kllO.SH K'kpO 
KaillW^ K'k IMA fro- KHA'iMII'I'E 

3iiaMfHk'k fro- 'kiKf TKOpkaiiif 

231 

21 caiui'k :k( hc- Hf K'k,/\,aaijjf cf 
Kf K'k Klip;*; i\h. iMk^Kf ca 
Mh Kk.vkaiiif Kkcf 2.") i kKO iif rpk 
KOKaiiif ,/\,a Kkio c'kKk,\k 
■rfAkciKOYfrk o Mn-k caink 
Ko Kk,\'kaiiif Mk'ro Kk Kk ink- 
Ill 1 K'K HK'k OT'k (JiapllCkl IIIIKO 
,\IIM'k iUA fMOV K'kll/A.HK 

iw.vficK'k- 2 ck npii.vf Kk iif 

MCy IIOIlJ'I'lllTk^- I pfMf fMO\" 
paK KM K'kMk kKO ork Ka llpll 
lllkAk fCII OYHH'rfAk- HIIK'k 
lOIKf KO Hf MOHCf'I'k 3liaMf 

MM ciiY'k 'rKopirrii -kJKf r-ki 

Ck'tKOplllllll ailirf Hf K.Y.,\f 

rk Kk Ck HHMk :t or'kK'kiirra 

HC L pfMf fMO»f- aiUIIIH aMHH 

raiA> rfK'k aiirrf Kkro Hf po 

,\H'l"k CA Ck K'kllllf Hf MO 

;Kfi"k KH.v'kTii npcH'k KH;irk- I 1 nji'bKT.nc aiit upMci.m-, I.") rin./Ki.iiiii;"\ri. Hf^uraiii posti-iMiiao liturae r. iluljiaiii o.xliiiict. 

In sumnia pag. 23(»a haoc hahcs : fi- ro nniiaii-M.vi, i-nivLiftiic, IS post itor. supra, versura 

ft in niarginc cyrill. char. aiiaMcuuo adscriptuin In summa pag. 2.) I a glag. char, haoc: 

IV iiiiitoaHMi. 

IS* j['40. J";"' 111- ' — ": III- 3fi— IV. 11. 

4 iWA K'K HfUO\,- HiiKo.vnivik AiiAEiTk;- 1 ,\c>cic>kiiif eyc>\- 

KaKO MOIKfl'h MKk pO.VMIII C,i\ llfioi'lll CKKO.Hk C.\III.\(1IIIA^ 

C'lMp'K C'KI (,\A MOIKfl'k .') llpll.Vf IK f K K l().\,Vk C.Hlia(lk 

CKk tiaplll^AEMk I COY\-A()k 

K•k'l•0(^lln(^A^ lik A^r((OKA» \ih LcKpk I'.kcii ^x^^iK( ,\,<«crk 

AkCTII IU.\lf()E CKOMA I (lO rkKOK'k tOCIKllOy CI10\- CKO 

,.VHT»i CA- ') o'i"kirkinTa hc- fMC«\-- (i kH :k( to\- Ki\a,\,/i\3k 

iillHH iJMHH. PAKK TfKk rkKOKAk- IC IKf 'l'pO\|-:K,\,k 

AIIITE KkTO Hf pO,\MTk C/A KC>,\,C> CA OTk II^^Tll Ck,\,kaill( 

IA» I .VyOMk- HE yOIKEI-k Kk laKO Ha KAa,V,>A.SII Hack Kk 
HHTH Kk UpCIIE KJKHE li pO;K,\( l^KO lllfCTkl 

H'k OT'k riAkTII IIAkik ECTk 

1 po;K,\,Eiio 01 -k ,v,\-a ,v\"k Eci-k 7 iipii,\E iKEiia oi'k cauapHi/A 
7 Hf HK«,VH CA kKO pk\-k III 110, vo iiO'ipki"k KOA'ki raa eh ic- 

Ka£l"k KaUk pO,Vll'l''l C'A Ck K'kl ,\,a;K,\k t.111 HUTU- S OyMEIlllHII 

hie s ,\,\'k i.VfiKE Y'>"'"''''f''"i* A">''V ''"'"' ^''^ oiiikAii Kkay/'*^ Kk ipa.vk 

iiitT'k- i raac'k ei'O cAkiuiH ,\,'* Kpaiiikiia i;o\,-iin\'i -k '.i v,\a ;ke 

Hill' Hk Hf KkcH OTk Kz-KAor iipii EMov," iKEHa camapkukiHii 

YO.yilTk i KAMO l,V,f''"k lA KAKO Tkl i^^,\,EII CM OT'k ME 

KO fCT'k pO:K,\,fH'kl Ol'k AV'' "^ IIHTII llpOCIIIIIII • IKEHkl 

OTkKkllllA HIIKO,V"Mk l pE CAMapkllklH A C/I^HITA Hf 

Mf fUOy KaKO MOI'/-KT'k CH llpllKaCAIiKI 'k KO CA iK>,\,fH 

Kkii'ii 10 OTkK-kHiTa HC l pf caiviapkiif \-k Ml orkKkuna 

Hf flUOY' T'kl fCH OyHHTf HC I pEHf fl aillTE KH Klv^'k 

Ak l(\fK'k- i CH\"k AH Hf Kk AA A'M''* '^^'i' i KkTO fCT'K 

CH- 11 aUHH. aMHH I'Ah*. TfKk I'AAl Til A*»:'\V^ 1^" "HTH 
■kKO f>Kt K'kMk r7\fMk i fIKE i'kl KH llpOCIIAA 0^* HETO I ,\.\ 

Ak 111 KH i;OA^> IKHK/^i I I r,\A f 
MCy IKEHA I'll HII HOHpkliaAk 

(351 A'^fTT^ K'l* pAiU'k fro 'Mi Kkpo\- hhka iMaiiiii i KAAAA.Sk f 

Mil K'k CHA iUATk IKHKO CTk I'A/VKOKk OTk K/>.A'>"'V 0\,-K0 
Tk KkHkHkl A i;Kf HE Kk 12 ECU OUA IIAIHEIO ikKOKa UKf 

pO\*f'l"k Kk Cna Hf OV-^kpHT k A'"^'"'^ liaiHk KAaA'i^'lk i Tk 
JKHKOTa- H'k I'HkKk KIKI llpk i:K IIEIO IIHTk l CHOKE ElO 

K'klKafT'k Ha HfUk IV 1 EPAa i CKOIII ElO i;; 01 ■kKklHTa HC 

:KE OYCA'kllHA Ik 'liKO O^'CA'kl 

iiiaiHA i|)apiicEi kKO iic mho 

'.KailllA OyHfllllK'kl IKOpll i pEHE EH KkC'kKk IIIIIAH Ol'k 

Tk- I KpklHiaEI -k llfIKE iOAIIk KOA'ki CfIA KklKAIAIKAE I'k 

2 ic- cauk HE KpkiHiaaiiiE Hk ca iiaKki I I a uke iiiiEi'k ork 
o\'Hfiiiiii,H fio ;! ocraKii i koaki tM;K( ahw A'»^'k euov,- 
lOAf'V i "Af iiai'.ki Kk la iif imark KkiKAAAarii ca Kk 

All i-ak-ciii pa.:;. 2-'''l;i f;lai;iil. i-.liiir. liaci- lialn-s n i :im:i|iI.ii mm ]i l\'.ll ciiiac iu i 

ouiissa sunt, in niari;ino cli:u-ai-t. cyrill. antiiiiiis oxarala k'minliir uMaiiiii noj.h ■,KUB,t. 

TU fiOJII j23i •,':i;j ]:U .loan. IV. IT)— :iS. 

KkKK Hk K0,\,.\ i;»i:i;E .».h k ,\,.\ ;k,v,'»'>V<^> "•'^ KH"'"' ck ;KfHC<iA> 

Mk fMO\|' KAi,V(Tk Kk H(Mk l\\.\.nil( I MIIKkTOIKf Hf ()(Hf 

iciO'lkMIIKk KC>,Vkl likCAk HfCO lllllflllM lAII MklO 

iii\A.iii'i'.A;iih 15k iKiii'.oi "k i;k 

HkH'kl' 15 r<\<\ K'k HfMOY iKflKV 111 

,v,a:K,v,k Mil ciiiAi ko,va; ,\a mi lAdiiii ck HftA> is oci-.»kii ;Kf 

;ka:k,va%- hii ii))ii\-c>:K,\,'>i ckyc« KC>,v,oiiock cuoi :KfH.\ i ii,\,f 

iioHpkii.n "k- HI i',\a (II ic- I.vh Kk rpa.vk i i',\.\ Huouk ill iipii 

ii|)iiri\Acn M.'K;Ka cKOtrc i ,\,k'i( I Kii,\,nTf mkj- l;Kf pt , ;. 

ii()ii,Vii ckMo- 17 oi"kK'kiiii;.» ;Kfii.\ mj mm Kkck f,\iiKO ckiuopH 

i pfHf fMc>\-- Hf imaMk ma;^ \-k f,va Tk fcrk )C'k- :U) l3ii,\,*i . 

;Ki\ iwa Ell ic- .yoKpk pe<i( ;Kf in rpa,\a- i ip/A,\kaYAi 

kKO niAiJKa Hf iiLiayk is ii«\ih Kk iifLioY -il ihejk.vio ;Kf cimk 

Ko UAxiKk imkaa fcii i hki yoAk.\\-^, i oyHfHHuii iro 

lik (ro;K( iuaiiiii HkcTk tii r,\h.;^iiiiE paiuwi kiK.yk 

yA;:Kk- Cf Kk IcTHHAx pfMt- :>2 OHk ;K( pfSf Kk HHMk- a.jk Kpa 

!".! raa fMO\* SKfna- ph kh iiikHO iuaok Ivcth- fromf 

jk,\a; -kKO npopOKk fcii tki km h? Kkcif- 22 raajf;*; ;k( oy 

HEHIIUII Kk CfKl\- f^Va K'kTO 

21) 011,11 Haiiiii Kk I'op'k CEi iioK.xoiiii iipiiHfCE (1110^ 'kcTii :t I PAa i 

iiin\ ivfi I irki rafTf- kKO Kk Uk iic yof KpaiiikHO fcrk 

Epurkyk fCTk ykcro t,vf;KE ,va TKOpw^ uoaijk iiockaaKk 

KAaHk'iH C/A iio^\,OKaf Th 21 ri\A iiiafro m^a I c•kKp•klllA^ A'l^ao 

fl lie ^KfHO KkpAi Mil lull fro lif) Hf Kkl AH PAfTf kKO 

kKO rpA,\,Ei "k Mack fr,\a mi eiiiif 'ifi-kipf luikC/Anii c,v 

ropk cfi mi kk fpayk\'k- no I'k i IK/Arna iipii.yf rk cc 

KAOmrif C/A OHIO- 2'.! ,\,\"">'''^'» ' " r,UM Kauk Kk.SKf.V'kif 

CTiiHOhs^- iKO ouk raii,k\-K OMii Kaiiiii i Kii,\,irrf iiiikki 
iiirrfi'k KaairkiA.iiriii\"k C/A 

fMOy 21 AV'k KO (CTk Kk l;Kf K,\a kKO ILXAKKI C/VI'k KK :K,i\IKk 

irkfTk C/A (luioy aV'-"*'^'* ' " •''' w:Kf I ;KkH/Ai iuik.^,\,^» "I"" 

ciiiiioi* ,\'>''f'''">"*i'' "k KiXairk uafrk i ckKiifiaf I'k iiao^'k 

Til cwv- 2") raa fMO\,- iKfua r> k iKiii'.oi'kHKi ,\,a cki/AH Kk Koy 

Mh 'kKO MfCHlv llpll.Vfl "k (IfKO Ilk pa,\,Ol'f T'k CA- I MIkH/M IIT O Cf 

Mkl \'K fr,\,a T'k llpll,\,f'l"k UK KO CAOKO fCT'K ic'I'IIHkllOf 

Kk.SKkCIHI'k HaMk KCk kKO IMK fCI'k CklAH L lIH'k f 

2t') ri\a fl lie a.^k fciuk ra^ii cTk ;KkH/Ai :)S .\.sk ;Kf nockaa 

Ck TOKOii^ 27 I TOi',\a;K,\( V* i'"^' JKATk i,\i'Ki i;ki h( 

llpll,\^^ OyHfHHUH fl'O I HKI IpOyAHCTf C-A- Ulll ipoyA" 

1 4 in iii.o.it.n.i,i.iuTm!m lit. mw. nisi t'allDi' cnicnil il<lri<' roiiattis est, vostigia onini rasiinu; ap|iari'iit 
I.') ntnun noqptiiaii. an noiiri.nari. distingui ncciuit '1\ post rrja lui cyrill. cliar. pi. ad.scripliini 
I'l et T-i vorlta quao in textii oniisna .sunl (^iiunidator alii[uis <-li.uacteiilHis <\rilliii.s in iiiai- 
gilU' apposuit: in.i K.iaHtrii> ia rrua;.' ii.- iil.iur. \ii.i i;.iaHl,r\ir.\ .T.i.Kr f.I.mm. r.ii,.i iin riiVr iT 
«UA(mT> ccri.- »,h rpAaorb rojliia ii aunt, (■(vri,- lU'Aa HO.TiiauT iiiiK.inuiriun n<ii,M(iiiAT a iin,,y 

Eailcm hacc in altera niarginc et ad calcom paginac cliaractorilius cyrillicia aiilii|iioiil)iis 

scripta craiit si'd nun omnia l<'gi possnnt "24 K.iinrtiMi. vol K.i.iiif.iMi. 142 Joau- IV. 39 — V. r,. 

IIIA C/A- i K'kl K'k TpO\C,l,'k i^'k Kk HCILICY Upk MAV'.Kk TH- CkHH 

Kknii,\n'f- 151) OT'k rpa^.\ :Ke toiv ,\,ii ri()k:K,\,f .yajKt h( oyinkpf 

M'kHO.HII Kk()OK.\lll/ft Kk HffO Tk OlpOM/A MOf ,")() I'lVa Kk HEM01|' 

Ol'k camapkllk- 3.V CAOKO :Kf IIC l,V,ll CUk TKOH IKIlK-k tCT'h- 

Hk CkKk.VklfAkCTIlCV'hA^linil i irkpA> iUh. MKk CAOKfCH 

kKO p{Mf Mil KkCk fAHKO Ck flKf pfM( (00^ HC- i,\kaiJH- 

■iKopit\-k- 1(1 fi'.va :Kf iipH,\;^^ .")1 .\Kkf a;f ckYo.v^urrio fMc>Y- 

Kk HfMC>Y caMapkHf Moak cf paKii (ro ckpkr;*^ i raiik; 

.»\'Ai I ,\a KM llpkKklAk ©Y HH UlTf kKO CHk TKOH '.KHK'k ECl'k 

\"k I iip-kKkic Tk lOY A'l^'^'' <>2 K'kiipaiiiaaiiie :Kf laca OTk lui 

,\kHH II i MkHOrO liaMf KkpO ^W- Kk KOTOpkl co^akf fimoY 

Kaiii/A .{a caoKO fro 12 :K(Hk raaa K-kicTT*- pkni/A iKf (yoy- kKO 

\"-V kKO IC/Kf Hf ;^a TKOIjK K( KkMEpa Kk Mack Ct,\Mkl •235 lU craKH oPHk- 53 paso^Mk JKe 

OHk- kKO Tk KH MaCK- KTv HklKf 

ck,v,;^» Kkpoy-fUk cauh ko pfHf smoy hc- chtv tkoh ;kii 

cakiiiiaYoy'k i KkMk kKO Kk tcrk i KkpoKa canTv i 

Ck (Cl"k Kk ICIIIHA» CMk Mil HO\r ,\OMk fPO KkCk- .')4 Cf liaK'kl 

pa\-k: KOH- 43 II .V'kKOlO JKf ,\'k KkTOpOe HK>,VO CkTKOpll IIC 

i3ii,v,f OTK TAi,\o\,' i H,\,f K'k iipHiiik,v'k Kk raaiiatiAx 

raaiiaci^' 4 1 caM-k ko ic ckK'k VI llo cii\-k :Kf K'k iipa3,vi»niiKk 
.ykifakcTKOKa- Uko npopoKk 

Kk CKOfMk OTkMkCTKH- H( 

IMaTk MHCTll- 4r> (ir,Va Xl llpll llO.VficKk- i Kk3ll,\,6 HC 

,\l Kk raaHafi;*;' llpHM^IIIE l kk faUk- 1 (CTk JKJ Kk fpMkY'k 

raaHakaiic Kkck KH,vkK'K iia OKk'iii K^iirkaii- HiKt napii 

lilt fAHKO C'kTKOpH K'k fpM'kJf'k HaiT'k CA (KpflCKkl <tf3,VJ 

Kk llpaH,\kHHK'k 4G llpH,\,f JKI II/ATK lIpHIKOpk iMAimril 

iiaK'ki Kk Kana raanafiA>- 2 Kk rk\-k ;k6 atiKaaiiif mkiio 

i,Vf;Kf CkTKOpll OT'k KO,V,'kl IKkCIKO Koa/Mirn\-k- ca'kMk 

KIIHO- 47 ll k ;K f f'l-fp'k Upk ma; )\-pOM'k- coyV*' ••''tJ^uiTfi 

;Kk (i"o:Kf CHk Koa^kaHif K'k Ka \-k ,\,KH;K(Hk'k Ko.v'k- (i at.ak 

(upkHaoyMk 48 ca'kimaK'k -kKO .ko thk na Kkck a-kra M'w 

HC- llpH,\,f OT'k iw.VflA K'k ra .klllf CA Kk K*ll'kaH- I Kk.SM;*'. 

AII'XEhAx- i,\,f K'k H(MO\' I MO illl'iaailK KO,A,Ai- l IIJKf Hp'k 

akaiiK I ,\,a c'kHH,\rrk i n'k K-kt K'kaa:Kaui( no K'kSMSi 

airi'k CHa (ro Kk ko oyMHpai/ft iiJTfHii KO.V'ki ck.v.paK'K 
4'.) pfHf >Kf K'k HfMOY HC auiTf 3Ha K'kiKaaiiiE- T) li'k :k f 

_ T0\,- ci'fp'k MK'k ti I a 

MEHH I HIO,\,(C'k H( KH^HTf- a'kT'k IM'kl K'k Hf,\^^.H'k 

Hf "iMaTf K'kp'kl ItATH raa CKOfM'k (i CfrO KH.ykKk HC- 

All cak-mu paf^. '2:t."ia; -i"- ro ujm M.h>i;ii V.2 vocabulo ■i'r:iA,i supni vei'sum cyrill. cliar 
BU pracmissuiu, lege i(H*c3aa. 1 in iiiargim' t-yi'. char, haec aiUlita; i.iul;.Mi,>Ke ui-a.r.ruM-i. 
ojptHCHM-B fiiame. Ad calccin pag. "iijlia cliar. giagoliticlM : vk- v im,!.uitiiml h i s .it.T fi 
He^ASi: -r- Joan. V. 7— 2(i. 143 

i\(;K^iir'i'.\ i ().>30\|'uki;'k c\t,h moi ,\* (('^"^ ,\'kAaf'r'K. 

kKO iii'kHOiw Akr,\ HMKf link i a;^k ,vkAatti- 18 cfi'O pa,\M ii.\ 

.\iiif i,\.\ fMOV,' \'oiiri'(iiiii 'If lcKa\';>i fro Iw.Vf" oyiiii 

All IKIIK'k K'kl'ril 7 r«)rkKk III kKO HE rkKkyO ()A.^.\()k 

IIIIA fMO\|- H(,VAx:Kkirkl (II III UK C^^KO•i^A»• Hk I OII,.\ CKO( 

10 I'A.MIK K.\ (lAKkH'k CA 'l'KO)l/ft 

MKA H( IMitMk- ,\a (l\\,a Kk Kl' Mt OTkK'klll IW :K£ HC- I (HHf 

3MAx'l'iri"k C/A KO,\a- K'kKp'k IMk aMIIH .\MHH I'AI^ KA 

;k(i "k Uif> Kk KAtiikAk (i',\,a «-ik- Hf MOJKri'k CH'k 'iKO()irni 

;k( ii(iii\'o;K,v^i A.Hk iirk iipk o ctKk miMfcoH^t aiirrf h( ( 

;f:,\,( M(Hf KkAA.siri'k- !> iaa ;k( Kii.vin'k oii,a tkop/aiiita 

fMOy lie KkCTAHII K'k.S'kMII klKf KO OHk TKOpHTk Cll l CHk 

0,\,(l'k IKOH- i H,VH Kk ,\'>'*'^''* 

CKOI II I AKkf HUA'k K'kl MKk TAKOJK.Vf IKOplll "k 2(1 OHk KO 

i Kk.SAT'k 0,V,(>'k CKOII I \"0;K,\A i\K>Kin"k CHA l KkCk IIOKAHU 

lllf \lK TKl CAiKOTA K'k Tk I "k fMO\-- kHJf CAlUk 'I'KOpH 

,V,kllk 10 l'AA\*A» :Kf iwAf ' '""^ ' KOAklllA Cll IIOKAIKCrk 

IVkA'kK°kllllO(lllO\' CA»KOTA fMOy ,\kAA ,\,\ KM HKi.V," 

fCT'k I HE A<*f'''<'l''"'^ 'lEKk TE C/i\ 21 'kKO Kk OHk KkCK(rklllA 

KkaATII 0,\pA CKOEIO I I (Vhlk ET'k Mp'kTK'kll/A l IKHKHT'k 

;K( O'I'kKlvlll TA IMk lAKO I CH'k (I'OIKE \-OIIIIE'l"k 

i;KE lUIA Ck'I'KOpll HkAA ;KIIKIIT'k 22 OII,k KO HE CA»,\in"k 

T'k Mkirk pEME K'k:t'kMII IIIIKOMO^'HCE Hk C<V,\'k KkCk 

,\p'k TKOI i YC>,\H 12 KkllpOCII .V'^'l"'* CHOKH 21! ,\,\ KkCH 'Ik 

III A }Kf I' K'kTO ECT-k MKk pf •r;^«l"k CHA kKOIKE MkTA^Tk C'HiX 

K'kl lEK'k K'kH'kMII O.Vpk TKOII IIKE HE HkTE'l'k CHA HE Mk 

i \"0,vii- K! icHkA'kK'ki ;ke lEi'k oua iike i no 

ME Kk.VkAIHE Kk'IO EC'I'k CkAA 21 AlllllH AMIIII f M}h KAM'k 

lie KO OYKAOIIII C/A IIApOAi^V CA> kKO CAO\,'IIIAI/ftl CAOKECE MO 

EIO i K'kp;>« EMAMII IIOCki\A 

""'* K'klllK>EMO\|" y/A IMA T'k IKIIKO 

UITW HA M'kCTk 1 1 no 'I'OMk IKE lA K'k'IkllAEI'O l HA C/V,\'k HE 

OKp'k'lE HC Kk HpK'kKE l pE'lE llpll,\,E'l'k Hk Hp-kl.yE 

EMOV CE H'kAk ECH Kk 'rOMO\' I'k 01 "k CkMpk'lll Kk IKIIKOT'k 
HE C'kl'p'klHAI ,\A HE I'OpE Mk 
TO III K;*»,VEI"k- l.'i i,\E 'Aif MKk 

i IIOKk,Vk lM>,V,kOU'k KKO IC 2.'i AMHH AMIIII VMM KAM'k kKO 

EC'I'k UKE MA C'kTKOpH H'kAA lp/A,\,f ' "•* l'0,\,HHA i ll'klH'R 

Hi I CEPO pA.VH l'OHkY^» lie IWAK" EC'I'k Er,V,A MpklKH 0\,"CA'kl 

I IICKAAY^Ax EIO OVj^Kirill- H.\ HE Ill/A l"k r,XAC'k CHA KH^H'k I CA'kl 

Cll TKOpkAIHE Kk C;4»K0'r;>x 17 IC niAKklllEI OIKIIK/V'I'k 2(i 'liKOJISE 

;Kf 01 "kKkni'lAKAAIIIE lUk KO OHk IKIIKOTk IMATk Kk Cf 

i; viM'lii) aainT. cyiv fliar. ut.ii. siiiici'lMts. '.I n in rium siiprM v. Hcr. . itiilrin Id >■ in 

mf.jit.Bi.iiniirMoy lit tig. lit. 'i. in iiuAiiri. I't uiii. non safis claic cxpr '21 »i. in fi.. 

(•inTci'fnni 2-1 <!<' lif. r. in i'.mmi dull licet. •iiis ;j:4S4 ■'o!'"- ^'- 27 — VI. 2. 

K-k- TaKC> A'>c''"'» ' ctToKH :«;ii '^39 

KCTk iukril KK CfKk 21 i C>i;,\.l A.M'.KI M/A OHK TK C'kRli;VkTf 

CTK .VACi'k fMO»,- I CA»,\,ki ,\kcii;c>\-n"k ykHk mi rA.\ 

•|KO()inH kKO CHk HCKk fCTk C.\ (10 IIIIK-k,V,E:i;E CAklliraCTf 

■2s Hf ,viiKHi'( C/ft c(iiio\- kKO ip/A Ml) nii.vkiiirk no Kii.v'kcif 

^n-k H.\Ck- Kk HkJKf KkCH Kk :!S i CVOKICf 110 IH iUATl ll()k 

yo.V'MiiTfH Kk ipoKkyk o\-cAki i;kir.aiA>iii r.\ Kk Kack- ■^^ \i( 

iii/Ai"k lA.vck cii.\ KHiHk 29 i ii.tii Ho;i;( i k iiockAa cfuoy k-m 

A'VI-k CklKOpklllfH K,\.\l\\ KUpkl He fMAflt- o'.) icirki 

Kk KkCKpkllUllkf JKMKOrOV TMIf KkMlirkl kKO Kh Mil 

A ckiKO(ikiii(i :rkAaa Kk K'k \"k MKiiirre iukiii iKiiKork 

CKp-kllKHIK C<V,\,OV 30 Hf MOr.-»» KkMkHkl l Tkl C.VI"k CkKk 

JHk CfKk IKOpHIH HHH( ^k'lf AkC'IKO\,-|A,IHT A UhH'k 

CO:Kf kKOJKf CAklHl^x CI. 10 i Hf YOHI'Iflf llpinil Kk Milk 

;k,\a. i c^»,vk moil iipaKk^K A'* iKHKOi'k maif 41 caaK-ki 

Hk fci-k- kKO Hf iiiir.v KOA/ft oi'k HKk Hf iipiif yahjt.- 42 Hk pa 

MOfl/A' H'k KOa^;>» IIOCkaaKk .HO\'Mk\"k Kkl kKO iVWK'k 

K( k;kiii/A Hf iMaif Kk cfKl;- 

iiiafio HI/A CII.A 'M \\un( a.ik ckKk Ki a:{k iipH,v,K kk ima oii,a mofio 

AklfAkCIKOytA. MkHk CkKk i Hf HpllfUAflf MfHf- 

AkTfAkCTKO MOf HkCTk ICIII AlHlf IHk llpll,\,f'l"K Kk IM,ft 

HkHO- :r> Ulk fCTk CkK-k.VkTf CliOf TOlO HpHfyAf If 11 KA 

AkC'l-KOVIAl lUIHk i K-kiUlk KO Kkl MOIKflf KkpOKAIII 

•kKO icTIIHkHO fCTk CkKlvAk C^Ali!t^ AP^'V'"'* '^'^"^ A(K"«V"''» "l"'f 

TfAkCTO (JKf CkKkAklfAk . MAIA^IHTf 

CIKOyfT'k MHlv '.VA ll'kl HOCk 

AACi-f Kk loaHO\-- I c'kK'kA'k i caak-w -kxt or-k Ihohaa** 

TfAkCTKOKA ICTHH'k- \U A3'k 10 KIKHk Hf lIHTfTf 4 "> Hf MkHHTf 

:K( Hf OT'k HKA C'kK'kA'kTfAk kKO HA K'kl pfKA» A3k Kk OUW 

CIKA llplKMAk^ Hk CH I'AI* fCTk ilKf HA K'kl pfMfTk 

Aa Kkl CllfHIl K.VAflf '^:^ OH'k MU'CH Ha Hfl'OJKf K'kl OyiVK 

Kk CK'k'lllAkHHK'k rOpA I CKk Kaf'lf l(i AlHlf KO KllC'I'f K^k 

TA K'kl :Kf yo'i'kc'i'f K'k/tAC'* (''^« 'imaaii luiockoKii KkpA« 

AOKATH CA- K'k 'lACk CKklH KIICTf l/ftAII I MkHk Milk 

HH'k fi'O- 'M> i\HW :Kf iMAMk ck KO Tk ciia- 47 aiiiTf AH roro Kk 

K'kA'k'ifAkcrKO KOAf loa liHiaMk Kkpki Hf fMafif 

HIIOKA- A'l^'^'' KO klKf A'^f "k i;'«i;'.'> MOlMk lAOMk Kkp,V i 

MkHk ouk A'' ckKpkHi^v k T.\ Mfif \ll llo ciiyk ;Kf lAf hc 

A'kAA klKf TKOphA. CkKkA'k MA OHk IIOAk MOpk rilKfpH 

'lfAkCIKO\|-|AxTk MkHk AAkCKa- 2 110 HfMK ;Kf lA'ka 

•kKO OHk MA HOC'kAA 'M i HOCk IHf liapOA'k MkllOI-k kKO KH 

, , , A'^'V'*^ fiiaMfiiirk kHif 

;i7 ci.'BlfeAtT(>ji'~i.<"rFoyi-n. aliquot, literis Klagol. li:irtiiii criisis |iarliiii roseriptis in ci.iiI.aIitcjil- 
cTiioEa emeudatum 44 nr quod imrciv praiccdit miimh \ sir. Joan. VI. :i— 22. 145 

•ii'.c«(rk.\iiif in Hf,\,'*»'f>'»"''*'X"'^ '"*^ iw\HhHktrM\"K l;t;f ih\im 

'■> i;k:tii,\,f ;•;( iia rop^v iic iiia k.vKiiiiiM k II Mnii ;i; t i:ii 

i •! OY ck,\,k.iiiie ck oyuim ,vki;kiii( rtinniftiiK (M;f ck 

K'ki ci;oiUH 1 lik K,Mi3k iKOpM Mc ri\.\\";>» ki;"." ck i 

ii.\c\'.\ ii|).\;!,vi»»"K'k iic.vfi ci"K li'i^ iciMii;*i iipopOKk ip/A 

ci;k :> i;k.!KE,\,k ;Kf ohii iic ^v,\ii uk Miipk 1.) ic :Kt (la.Hcy 

lui.vk kKO MkHcrk inpo.v'K i'C'A Mkirk kKO yoTAi'k ii)unii 240 ,\,>» KkC\-klT/?ll"K 1 I CklKO 

()/Ai'k I Hpl^ orii,\,f inKki 

,\n"k Kk ii(MC«\' iwa Kk il>ii Kk iO()/>i f,\iiHk Id I kKo no 

,\IIIIO\|-- MIIMk KOyilllMk \'Ak .H.V'k KklCTk C'kllll,\,^» C>\|"M( 

Kki ,V'* kA'^i'iv cm (i cf ;k( iiiiii,ii fro iia uopf 17 i iikAk 

r,\aiiu icKO\,MiiaiA i c.viirk .Skiiu Kk ^<\,\lllA^ ■k,\,'ka\*/'>> 

Ko nk.vkaiiif Hk'io Y'-"''''*^'"'* "•' >•''"''» iio.\k uopk i;k Kant 
ckiKOiiiriii- 7 o'i'kKkiii ra tyov" 

(lnlAIIMk- ,\kKkMa CkTOMa ' 

irkii/A3k YAlvKii IK ,\,OKka/Ark |)knao\,"r.rk I rkua aiiiie 

iuk ,\.\ KO/Kk,v,o i\"k Maao k-w i lu ov i;k iijimiikak Kk 

Hkio ii(iiiiiiifi"k s laa (MO^ HiiMk ic IS no yo(no ;k6 KkrpoY 

f.Vmrk OTk o\,'H(niii;k fro an .vpta i;f.Mii;o\" .VkiYaiA^inrio l!i rpt 

Kpark ciiMoiia iifipa- 'J fci'k Kkiiit ;Kf kKO A'kiia .v'f""^'''" 

oi()OHiiiii Ik ck,\f (,\iiH k i i ii/iATk cra.yiii an U in 

uu iuark iw.\rk yiVkKk irfvHk ov'3kp-kuiA ica \'C«,V'*iii r«» 'K'' 

irkiik i .VkKlx (I'MKk UK en U0))k> i Kaii.Sk KOpanak 

'Ik'IO CAiTk Kk CfAIIKO Id (IfMf KMi;kni/A OV'KO klll^> Cft id Ollk 

IKf lie- CkTKO()irif HKkl Kk MU lAa IMk- a.Sk fCMk llf KO 

.safiiiTii- Kk :Kf iiikKa uiiora lit c/A 21 Y"'"'''''^'VV'^> :'>f ' "("• 
na MkcTiv Kk.iatiKf o\'ko iatii kk KOpaKak i aKiif km 
M.t.'.Kk Hiic<\oiiik kKO ii/iSTk KO|KiKak na 3fUi\ii i;k niA^;Kf 
TkicviiiTk II ii()iii/ATk ;Kf yak k.vkax^^w 22 11 k o\,-i'()ki 
Kki lie i YKaa;^; Kk.3,\,ai;k ;Kf ,\hi\h iia(io,v,k bicf 
no,\,acTk oYHfniiKOMk a o\'«if ciokY-v ok oiik 
no.ik uopk- Kn,A,k 111111,11 i;k.'ii\f:K/fttii'i'fiM'k r.'k kKO KOpaKak 

raKo;K,\,f i ork (VkiKoy f/\ii iiioro iif Kk loy 

KO YOTkay;**- 12 I kKO iiackim TkKkMO f,\,niik i-k 

iii/A CA raa oyiEnnKOMK cko Kk iik;Kf Kknii,\,/^> 

IMk- CTvKfpkTf LsKklTK 0\"'lflinHH fl'O I kKO 

K'KI 0\'K()0\|'Y'K ;\,a llf IIOrklKllf llf Kkllll,\,f Ck 0\'Mf 

Tk iiiiKk ro;Kf- Ki ckKK()aiiiA ;Kf- 

I ncna'kiiniii/^ A'kKa na ,\(C'!i niiK'ki CKOiuii iic I'/k KO|ia 

Tf Koiiia 0V|-K()0\,-Y'k OTk ii/ATii Yak Kak iik f,\,niin o\|-'ifiiiinii 

VI. ^1 Bi>:iHAc tortasso i!i.3ii,ir .*i t. in t.Ku sujira v. scr. 7 imi, I'(ii-(,. tm}. .Ail 

pa^;. 21(1 b glaRol. cliaratteribiis liaec: -j u- iriipMni.Mi. xo»MrH)i — 22 m- (pioil 

praecedit supra v. scr. 

19 146 .loan. VI. 2:; — 4t. fro 'i,\?h '■>'■< i mill iipM.v^t^ i;o 
(laKAii OIK iiiiupirk.vM 
iw\ii3'K Mkcr.i i,\cMi kiii^ 

\-,\kK'KI Yl'>'''*^» Hk,H,\aK'K 

iiiio no- 21 fr,\.\ :k( Kii,v,-kiii^ ii.» 

))0,\ll KKO IC lU K'KICT'k TOY" 

(III oyifiiiiKK tro- i'.K/\k>tA> 

C.\MII I'.'k KO)KIKA/A l 11)111, V,/^> 

K'K KaiifpKiiaoyiirk icK o\' 

• •■ i^iii'i-( iic.i -'."> i OK(rki •kiiif 

I OK OM'K IIOA'h MOp'k 1 |)'klll/iv 

fMoy (laiiiiii Koi\\.\ c'k 

MO ll))ll,\,( 

2(i vvi-kiikiiii w 

IMh lie I (IfHf 
ilMIIII aMIIII 

r.\i^ KaM'K 

illlTfTf MflK 
llf -kKo KII,V,k 
CT( 3IK\MEIIirk 
Ilk kKO kAll fCT( 

X'/XlvKKI i H.IC'klTIICTf C/A- 

27 .ylv/xaiTf KpAiiikno i"kik.\ivh 

lllTff K'K JKHKOTk Kk'IKirk 
Mk- f^f CH'K HCK'KI KAIHk 

^yacTk- cd'o KO ohk hwmm 

l!.\ K'k 2s (lUlll/A :K( K'K HEUOV' 

HkTO ckiKopiiMk ,\a .yk 

AaCM'k ,V,'kA.\ KJKHli- 29 U'T-K 
Kl\IIITa IK I p(M( iWK- 
C( fCI"k .V'li'*'''' KJKHf 

,\,a irk()ov'(Tf k'k ttv- fro 
:Kf iioc'kiXa OH'K- 30 p'kiii/n :Kf 

fUOy KOf OV'KO T'kl TKOpH 

mil .HiiaMfiiiif' ,\,a Kit,\,ii 

Mk i Kk(lA» UlEM'k TfKk 

"^IkTO ,vkaafiiiii :'>! wnii iiaiiiii 
•kiii/A Man iia Kk iKH'ci'kiiiii kKOIKf fCT'k llCaHO YiX-kKTr 
Ck HKfCf ^VaC'I'k IM'k ■kc'iii 
'■)1 I'fHf :Kf IM'k HC' aMIIII 
aMIIII I'AKX^ KaMk HE MOCII 
,VaCI'k KaMk )fA'kKk C'k IKE 

Ilk ouk Moi- ,vaE'i'k I'.aM'k 

YA'kk'k ICTIIIIkirklll C'K HE 

KCE :V.\ \'A'kK'k KO K;KI fC'I'k C'k 

YO,\,Aii C'k HKcf i ,\,ai/ftii :kii 
KO'ia Miipov' :>1 p'kiii/jv iKt k'k 
HfMov; rii Kkcfi\\a ,\,ajK,vk 

HaM'k YA'kK'k Ck- ?).■) pfHf IKE I 
Mk HC- fls-k fCMk YA-kKK 
JKHKOr'kH'kl l'pA,V^" f^'^ MK 
Ilk llf IMAT'k li'kHAaKa III .C/ft- 
i r.kpOyi/AI K'k MA- Hf iMa 

I "k r.'K<K,\,A,\aTH C/ft Hll 

Kor,\,a;Kf 'Mi H'k p'k\"k ha 

MK- -kKO I KII,i,kC'l( MA i Hf 
K-kpOYfTf MH- 37 IlkCf fMJf 
,VaCT'K MkHli OUk- K'K MKH'k 

npH,x,f'i"K- i rpA,\;x;mTa 

rO K'k MkH-k- Hf l;K,\,fH* K'k 
Hk 38 "kKO CKHH.V'K C'k HCf 
,\,a HE 'I'KOpiJR KOAn\ MOEIA 

H'k i;o/X>A% HOC'kAar.'kiiiaEro 

MA 3'.) Of ECT'k KO/X-k llOC'k 

AaK'kiiiaEPO MA oi^a ,x,a kk 

CkKO EIKf ,l,aC'l"K MH HE HO 

rOV'KAAi Ol'k HEI'O H'K K'kCKpk 
Ui;»i lA K'k HOCA-kAkHH .yi^Hk 
ID Of KO fC'I"k KOA'k OII,a MOfPO- 
,X,a KkC'kK'k KH,X,AI CHa i Kk 
pOXj'IAH Kk Hfl'O I K'KCKp'klH;Xi 
i a.S'k Kk IIOCAk,X,kHH ,v'«"i» 

II ('kllkTay/V IKf iw^fH O llfMk- 
kKO pfMt aS'k fCMk \"A'kK'k 24 ex RKuyiuajmme quod in cod. scriptum erat, emendator quidaiu Uteris oyma erasis lectio- 
nem icKLumre (lege: leKioiiiTc; fecit; vestigia vocalis oy apparent 'i' ad oiiauimo emen- 

dator cyrill. supra versuui no adsiripsit, quae vero post vocabulum r-uo.iHiuiroo omissa sunt, 
medio spatio inter versus charact. glagoliticis interpojata leguntur: m, ftpaiuino nptfiuBaMiiuTee 
32 figura lit. i. in isn, non satis clare expressa Jdiiii. VI. l;i— (i2. 147 

c'Kiiik,\'Ki c'k tKi- 42 i i',\.\\-<v m 

lit Ck All fCT'k CH'k ioCIUllOKU IIITf K.\i;C> yOIKfTk Ck ,\'»'''" 

fMC«Y;t;( Ukl .^II.KMk C<H.V IIAKIk Ci'.OliK lUMk kCIII- 

i H.\l())k K.\KO C>YKO Ck lAf T)!! ()(H( IKf IMk IIC- aiUHII 

Tk kito Ck MCf ckiiii.vk AMiiii r,\iA» liaiui'k ,\iiirf 

i:t (V)'i ••kr/kiirr.« uu iic i (ifif lu ckirkcif iiAkTsi cii.v mci.a 

iM'k- HE p'kirkiirni !'( Mf i'C> i iiiicni Kp'kcii (lo 

;k,\,io coKoiAi 1 1 iiiiKkio;i;f lu ikiikoim ih itn.\i( i;k cfi;k- 

MOiKfi'k iipinii Kk Mkirk 54 k.^iii moha; iiAkik i iiiii<i\ 

aiiri'E ME OI|,k IICtC'kA.\K'kl MA I MONK Kp'kKk iM.t'l'k :KII 

ii(Uii;/XkHE'i'k ElO I .\.sk i;c>i\\ r.k'ikii.\Eio i ,i;jk 

Kkci;()kiii<v Epo Ilk iiocAk Kkci;))kiiiAv i Kk iioc,\k,vk 

,\kHII ^\kHk- 15 ECTk ll'caHO Mil ,A,kHk- ^>'< ll/X'kTk KC MOk l 

Kk MpOpOH'k\-k i K,^>,\,VTk CTIIMkHOE ECl'k K(1.\lllkM0 

KkCH 0\fH£Hmil,M KUk l KpkKk MOk U'lllMkllO ECTk 

IIIIKO 5(i 'IVV'kl niOKH IIA'k 

likC'kK'k CAkllM.Hrkl Ol'k Ik i IIIII.AI yoijh KpkKk- 

OUa- I HilKklKk llpH,A,EI"k Kk OkHk llpkKkl l AHh KTv 

K'k HlkHH' 46 HE 'kKO tMI,a lUi.Vk IIEMk- 57 kKOlKE MOC'kiXa MA 

Mx ECTk KTvTO T'kK'klUlO CAM IKIIKMI C«Hk- I a3'k ;KIIK,^» 

Ol'k Ka I'k Kii,\1v <'\[,.\ 47 aUMM ona pa,\,ii i k.vki M/A rk 

auiiH. raii»> KaMk Kkpcv JKiir.k kavV'''"'^ i^ff C'VV"- 

l/ftH K'k MA IMaT'k ;KMKC>ia 5S Ck ECTk \'akKk CklKk.V Ul 

KkHkHaElO 4*5 i\Hh ECMk C'k HCf- HE 'kKOIKE klllA OHM 

\-i\kKk HUlKOT'kH'kl 49 («)ll,ll 

H aiiiii 'kiiiA MaHM<^; Kk iioy Kaiiiii MaM'H;t> i orypkiiiA 

Cr-klllll I OV-MpkUIA 50 Gk E I^A*" \'AlvKk Ck IKIIKk KAv 

CT'k \-/\kK'k CkYC>,\/M Ck HKCE Af'"'* ''•'* KkKk- 5'.t CM pEHE lia Ck 

,\a aiiriE Kk'io OTk hei'o k iikMiiiii'iii oyMA i:k r.aiifpk 

CTk HE OV'MkpET'k 51 H^k E liaOV-Mk (id MMO.SII IKE CAKIIIM 

ClUlk \'Al\Kk IKMI'.kl Cklllk r. klllEII Ol'k OYHEHMKk EIO pk 

,\kl Ck HKCE aiMTE K'kTO IIIA JKECTOKO ECTk CAOHO CE 

ckH'kcT'k OTk \'akKa cEio Kkio MoiKET'k EIO cao\rMiaiM 

IKHK'k KA.,VET'k I'.k KkKk (il I'lk^ykl ;KE MC Kk CEKk kKO 

\'akKk KO tiKE aSk .yaMk pkirkHITAiT'k O CEMk 0\|'MEilll 

lia'kTk MOk ECT'k- liKHU AXW 11,11 EIO pEHE llU'k CE AM I'.kl 

,\aMk 3a iKiiKO'i'k KkCEi'O i;Aa;{Hin"k i>2 fliiriE oitko ov 

juiHpa 52 MkpkaY<i» ;ke ca iio -ikpiriE cna MCKaro K'k\-o 

,\EH MEIKAW COKOlAx TAfiK ,\/!Mllia lA''*'' •»''* Hpk;K,\E 

{y.i AX"**^ ECTTv l/KE :KMK(£iTk Ol'k 

IT) in npopoutxi> lit. II literis ii|iHni.v;i, ,-iii|ii'.r|)i]sit;i, in oyieiiimu lit. uncis incln.sas i^nimd. i-r.isil, 

■Hi cAii superpoisitiuu ub emendatorc ryrill. litciani .<. cxiiibi't 111 lit, incl. ii in iiuiiiii .tli 

omend. erasa, qui cj'rill. t, adsciipsit ."iii ad iipLuM emend, cyr. w.vri, s\t]n:i v. a,rl.sc-iip- 

sit, lege nptCnjHaL-i-L 1)2 ni..\uA,jiiir:i cnni siipor|)()sitis cyrill. lit. < i., lego i;r.i-MiAA. 

Ii! lit. inclusam in /Kiii'.ivn. enu'iiil. eyi'iH <l<'li'vit atque ii siipiirpof^iiit. pro wain'T'i. iit /Kiiiiiii'i. 

legeies 

19* 148 Joan. VI. 64 — VII. 15. 

IIAKTH IlkCTk n0i\h3/K HHK.\ K>,V,(l,Ji ,\0 I OyMCHHUH TKOI 

i;oin\;i;f lAki i,i\Aii ahk v^^ uiiVATk ,\ki\a TKOk kiKf 

\'K K.\iirK ,v\"'»> CAi'i'K- i :i;ni'.c> rKopiiiiiit- 4 hhk'K'i'c>;k( ko 

TK c,>;'i'k- (>4 HK c;*i'i'k I 'k KA lik raurk iiiim(co;k( 'ir.o 

CK n(()H liiu Hf ukpoi'kiKTk ()in"k i iiiiiicr-k caMK kirk 

lj'k,\, kailU KO ICKOHH IC KkTO Kkiril aillTf CM I'.Ck TKO 

C/>;i"k H( i;k()o\.>Axiiii(i i i;k piniiii kiiii ca KkCfMCV' mm 

I'o fci'k yoT/M ii() k,v,aiii i pov- J hh Kpanrk ko KkpoKa\-;4. 

Kk Hfi'o () raa ;k( ink iiF- 
24J» 

K()kM/A MOf H( Oy llpH.Vf 

05 I raaaiiK ctro pa,\ii (rk\"k a K()kiii/A Kaiiu Kkcn-.v* •''''' 

KaM'k kKO IIIIKkTOIKf ME TOKO fCTk- 7 M( MOIKfT'k MM 

MO;Kn 'k MpHTH Kk MkM'k ()k Mf MaKM,\,k TM KaC'k Mt 

aMiie ME K,v»,v,Erk A'*"*? (M^^S "f :'«* MEMauM.VM rk- kKO a 

OTk OII,a MOEIO li(j OT'K CfPO MHO :$k CkKk,\,kl(akCTKOV' h^ 
3H O'I'k OV''l(MHi;'k fro lA.li 

KkCM/Aik I i; k roMOV- ME yo ^* ' 

;K,v,a\'/V ck MHMk 1(7 i*('ii :ke o MEHik kKO Al^'^'J f '"'■'' ^'^- 

lie OKkllia Ma AfC''^''"f f.V'» '*•> C,^«'l"k S Kkl Kk.HHA'kTE 

i Kkl YOliriETE ItM (i',1 OTk Kk Mpa.S.VkllMKOCk U.Sk 

K kniia Euoy ciiMoiik iiEipk me Kk.HiiA'V K'k ii(ia.{,\,kMM 

III Kk KOUOX," i,\,fU'k- ra-kl K'k Ck kKO KplvM/fk yOE ME i 

;KMKO'l'a K'kHkMaEI'O IMaMIM CMA'kllM CM II CM pCK'k CaMHi 

<;;» i Mki KkpOKayou'k I no ocTa r.k raaiiaEi- Id irjs,A 

aMayoMk kiio rw ecu yk :ke KkaiiA'"*' KpaTpM'k epo 

CH'k Ka ;KiiKaro 7(i oi "kKkMiia Kk ii()a3Ai»"m»'k Tor^J 

IM'k MC HE a;5 k .Ml I'.aCk i CaMk Kk.HII,\,f HE IvK'k 

A'kKa Ma ,\ic/i\\( i3K kpa\'k- Mk aKO rai II lioAf' '•>« ""O 

l OTk KaCk E,V,IIHk ,\,"'^">'>^ icKa\'/V K'k Mpa-HAkHMK-h- 

ak Ec'i'k 71 I'aaaMiE ik>A^» t raa\-A»- Kk^E ECTk OMk- 

CMUOMOKa IcKapMOTa 12 i pkiiki-k HkHork Kk o me 

Ck KO YorkaiiiE iipkvaiii i Mk Kk MapOAliyk okii raa 

E,\,HH'k Ckl OI'U OKOIO Ha X(C,ii\(- \?^ 'kKO Kaai'k ECTk illll 

IKE raaY-v mm- Mk akCTMi-k 

Ml- 1 i \'o;K.vaaiiie ck Hiitiiii ic r.k Mapo.vM- i:'> MHKorEpki ;ke 

raaiiAEii- me Y">''''K'»i"f ko kk ov"ko kKk r,\aiiiE o iiEiHk- crpa 

lio.v'kii YOAMiM- kKO IcKaa Y'* P'VV" iioAf'ci>a 14 5Ikme 

Y/'>» Ei'O iwAfi oyKMiM '1 Kk ;ke ;ke Kk iipkiioaoi;,XEMiiE iipa 

KAiLSk Mpa.HAkMiiK'k iioAE aA^Hi'Ka Kk.iiiAf "c Kk 

icK k cKMiioiiiiiirk :i pkiii/A upkukiif I oyiaamE ir> i a" 
;i;f Kk iiEMOv KparpMk Ero- iipk 

Iam 01 -k c;^»A''^V *■ "A" i-'* *■ Kakay'V. ca iioAfu 

I'.'.i tiu. lit. X ill i;l.|)iiiiaxuMi, ft XL iluLiia VII. ■! ii in iliiariiiit cail. in. supni v. .si'r, 

4 i:i 1. i|iiuil iiiicis iuclusi in cod. erasum 5 post r>i)arut emend, cyrill. i ru supra v. ad- 

didit 10 iib3uj.ih an BMuiih dub. .lo:ui. VII. Ki— 30. 149 

rAi;RiiiTf i;.\KO ck tA ca lAfT'k i iin'ifconu 

KkHHI "kl OV'Mkfl'k Mf O^'Mk fMOV' IK I'AIAxTk 6,\,'* K.\KO 

CA- IG c>'i'ki;kiiir.\ :Kf iic i pf (taHOYMkiii/Ji KkiiA.^ii kKO ck 

Mf IMk MOf OV'Mfllllf MkCTk (Cl'k \"k 27 Ilk CflC> I'.kUk OI"k 

MOf HK IIC>Ck,\.\i;klll.\flC> M<A KAi^VOX,' Ck fCI'k .« yk fi'Aa 

17 aillTE KklO YOllllfTk' KO,\IA» 

fio ri'.0(iiriii ().\.!c>\i'Mkn'k ii(iii,\,fi 'K IIhk'k 

ov'Mfiiii i;of OTk iwv (CTk rc>;K( ii ( r/kcr'k 

,\H AHW CfKk I'AliVx is IM/MI CfK'k Ol'k K/V,VO\|- (CTk 

CAJK-ki cKC>fi/fk iiirrn-k 2s K'kaki'.A ;i:f irk upk 

.« lllllnM C.\.»r.kl IIOCk,\.\l'.k Kkl'.f 0\|'MA lie I r,\A i 

iii.\fio I Ck IcTiiHnrk tc-Tk- mmu likcif- i Kkcif c> 

i irkci'k iifiipaK'KA'M ki» Hf I'k iwV,vc>Y fCMk- I o cfKk 

lUk I'.l IK yOCII All A'^CT'k KA IK llpll.V'K- HTv fCTk Icill 

lUlk 3AK0Hk l HHKkTOIKf Ol'k HkH'k IIOCkAAK'kl MA (l'C> 

KACk TKC«()HT'k 3AK0HA Mkl'O ;K6 I'.kl IK KkCTf 29 A3k II 

UHK illlTCIf OYKinil KkHlk i'lKO OTW HfrO (CMk 

20 orkKlviiiiA nApo,x,'K I (KHf- i I'k Mwv iiockAA :',(» ici;A\";^; 

KkCk All iyAIIIII- KKTO 'IfKf IKf IrATII I l HIIKklOIKf IK 

iiirrn'k ov-khtii 21 orkirk K-k^AOiKii p-vKw ha iik- 

uiTA lie t )K>K iiirk (,v" '^^'^ "f '•■'' ^'^ ii()iiiiik,\k ro^'K 

110 A'^'^'-'' ck'n'.0()ii\'k i Kk (PC* :!! (V)'i -k iiApOA-* "-Kf mho 

.311 KkpOKAIII/ft Kk Ilk i li\A\'A» 

■ki;o \-k fiA'> HpiiAcrk f\A 

Cll A>l>>ll'''( *''"^ KO.XkIHA .'illAMEHirk C'k'I'I'.O 

22 CfPO ()AAH A'>C''"'' ()HTk klKf (CTk CkTKOpH 

KAM'K MOCH OKpk Ak :'.2 CAklHIAIIIA IKf (|lA()HC'kl 

.HAHH( H( kKO OTk llAjlOA'k (rkllklHI ,A»llllk IK 

MOCkA fC'l"k- H'k OTk OII,k ILlk C( I II CkAAHI<ft 'IV, I KTv CAiKOi;*. 0K(rk3A(l( 
HKA- "23 nillTf OKpk.HAHIK 248 npiKMACT'k 'IKk I'.'k C/VKO Ap\-H(p(l CAOVTkl A'* l^*^^ 

TAi- A'» "f pASOpllT'k C/A 3A Tk I HIS I* ( M ( ;K( IIC flHTf 

KOH'k MOC'kOK'k' HA UtA All MAi\0 Kp'kM/A Ck I'.AMII (CMk 

l'HkRA(T( C/ft 'kKO KkCdO l IIA'^' "'•'^ HOC•kAA^.•klllk^(MOY 

HKA CkApAKA Ck'll'.Opll\"k MA 111 I loUII'l'('l'( M(ll( l IK 

Kk CAUiOTAi 24 H( CA«A"''f oi;p/jviiri(i( i,\r,r^f (CMk 

HA AIII^A H'k HpAKkA^Hkl A3'k Kkl IK M0;K('I'( HpH'I'll' 

c^vA■k CA.A"'''* -•• r'*'»V^> •'•'' pKiiiA ;k( ikiaei Kk c(K'k ca 

;k( cifpiii Ol'k iiiAM.xkirk mii- kamo \-oiiiT(Tk iiii 

H( Ck All (Cl'k (ro:K( iiii'i-/^. I ov"Hnrii (Ainiki '■'<>'' 'ikio 

I'k ov'Kirni 2(1 i c( ik okmhov (ci'k CiXor.o c( (m;( pcK 

n ail crrii: cm. cyiill, o siiprii v :i(liliilit :i.'i vciIid mm siipiM \. cyr. ch:!!'. ;iMfci>osU,uul ox, 

et ia margiiie ibidciu char, cyiillicis liacc addifa i.iki. mm ic- i.nimurMi. ■in f.v.i r.i, ijactaHue 
e.iuin>ci;o .vomci'i, iiiii 150 J(.;iii. VII. :!■; VIll. 9. Kk3Hlirr(T( MfHf I H( 
Kp/Mllirif i H,V«;Kf fCMk 
iXH-h. Kkl HC MC^KCIf 11(111111 

'M K'K iiocAk,\kHii :t;f ,v,'''"» 

KCAHK'KI ll().\3,V,l»l"ll«k 
CrOlv.\lll( HC i .HkK.MIIf TA/A 

aiiiTf KkTO ;t;^;t;,\fT'k ,\.\ 
iipH^Vf "•* *^'^ Ukirk i iiHf 

T'K- 38 i KkpCV'l/AI Kk HA 
liKO/Ke K'kHMI'kl (VklllA- p'kK'kl 
C>T'k MpkKJ (TO icTfKAiTTv 

KO^'w JKHK'ki 'M) cf ;):( pfif o Afl^ i-Aii \'CiT'k\';*i npiifyATu K-k 

pO^HfiUlTei Kk Hfl'O Hf 10 KO 

K-k AX""* ^^*^ A'*"'!* '^^^ "f "f t** 

K-k npOCAAKAfHk 4(1 A\m03H 
;Kf OTk HApO,VA CAkllllAK'kllK 
CAOKfCA CH rAA\';»^ Ck fC'l"k 
K'K icTHH;\i lipOpOK'k- 11 y V, p \- 

311 :k( rAA\-;4i ck kt'k x'-k okh 
Xf rAa)f;si- f,\,'» '>"'''"'» raAHAfiA 
Y'K npH,\fT'k- 42 Hf KkHHr-kl 
AH p-klllA- UKO OTTv CivMfHf 
AARA- I OT'K KHTkAfOUk 
CKAPO rpA.VKUA i,\f>Kf Kk 
AA7\k llpM.VfTTv X'h.- 43 PACRk 
pH /Kf K-kl K-K HApOA't fro pA,\H 

44 6'1'fpiH 7KI 0-r-k HH\-k \-OT-kA 

Y^i lA-PH I- HK MHK-KTOIKf H( 

KK3A0;KH ha Hk pAiKOV; 

4") llpll,\,'*> '♦»* CAOVr-kl Kk Ap\"H 

(pfOMK I lllApHCfOUk I p'k 

U\A IMK TH no Hk-rO H6 llpH 

K-kc-rf fro 46 o-rkKkunAHiA caov; 

r-kl HHKOAHIKf -|AKO fCT-k 

249 

PA-K MK-K -kKO Ck MK-K OT'KK-k 
UITAUIA IM-K lj»ApHC-kl 49 H-K HA 

44 iu iiiiKi.Tiiaii- fig. lit. i. iiou s cl. L'xpr pO.VOCk i;K( H( K-kCT-K 3AK0 
HA llpOKA/A-IH C;K-|-k 5(1 I'AA HH 
KO.VHMk Kk HIIM'k llpHHI(,\,'>^ 
Kk HfMOr HOUI-IHlTt. f,V,""''* 
C-kl OTk HH\-K- T)! (,V* -"SAKOHK 
HAIIIk C;^.,\,"'' "'^ HKOy AUI-l'f 
Hf CA-klHIH-| -k O-I'k HfrO llp-k 

;K,\f i pA30YM-kKK'i"k Mk-ro 

-IKOpHT-K- '>-2 Oi'-KK-kHITAHIA I p'k 
UIM fMO\' f,\A -r-KI OTk PA 
<\HAflA fCH ICIIklTAH I 
i KH;K,\,k- kKO 0-|-k PAAH 

AfiA ripopOKK Hf npHAf-i"K 

.')l! I H,\f K-K;Kk,\,0 Kk ,\,">"*M-K CKOI- 

"VIII- 1 Ihc iKf i,Vf ''1^ rop;>i fAfOHk 

"CKPk^lTt^- 2 K>TpO HU lIAK-kl HpH 
"Af K-K Hp-KKOKk- t KCH AK>AHf 

'iA■^^A\'^^ Kk HfMOVj' I Ck 

"A'K CV'HAAHIf l/A '.< llpHK-kCA :Kf 
'K-KHH;KkHHI|,H i (jIApHCkh 

»»:fH;(; Kk npk.vwKOA'kAHH iArA» ))i nocTAKAKUif ia; 110 cpkA-k 

"4 PAAUIA fMOy OySHTfAlO CH 
>;KfHA lATA fC-r-K HklH-k K-K Hp-fc 
"AWKOA-kAHHI- 5 KK SAKOH-fc 
"HAMK MOCH nOKfA^k TAKO 
KKIM KAMfHHfMk HOKH 
KA-IH- -I'kl ;Kf Hk-rO TAfHIH- 

»(j Cf :Kf p'kuirft icKov'HiAiJKHi-rf h 

■A'* K;iji IM-kAH HA Hk Mk-PO 
PAA-IH HC /Kf HH3k HOKAO 
"Hk CA HpkCrOUk IIHCAUK 
"HA 3fMH 7 -kKO :Kf llpHAfHCA 
\'A; K-KHpAlUAWilllTf I- K-K 
"CKAOHH CA I pfMf IM'K 
"ilKf KACK Kf3 lp'k\-A fC-rk 
Hp-klKAf Kpkr.H KAMfHk HA HI*- 
S I llAK-kl HOKACHk C/A IIHCA 
"ILIf HA 3fMA'H 9 CAklHIAKk 
4.i lit. I- in ITU supra v. scr. 17 — Is qiuu' 

post *aimd;i omisaa aunt, emendator cyrillicus in margine addidit: ii [itiiiA c.ia h bu npt.- 
j-bmeu'i fi-HCTC- caa kto ott. kho/,!, Bipoca bt. h. ujiii ot-b •taimceii ii'l ante nj supra 

V. cyrill. ii VIII. 9 post cji-aiuaBT.nie emendator C3rill. medio inter versus spatio haec 

interpolavit; xr ii ci.nf.jtuuaMT, oOjuqteMa, post cTa|ii.in. autem liaec : jo nocjit.iiiiiiiix, deuique 
verbo e.auiix supposuit uct. JoMii. VIII. 10— 2 (i. iiK ic\-c«;«;,\,.>YA. (,\,iurk no 

f.VHIIOIllOY IP.\"lkirKlllf C>I"K 

"Cr.>|ikii,K i ociw (,\,iiirk 

"I :t;(ii.\ c loi/Aiiiii no C()k,vk 

"Id Kkci;,xoHk ;Kf C/i\ iic (ifu n 

iKtiio i;k,\,f c,v>i"k i:K( h.\ iva 

iia:K,\,.\\",v iiiiKkixf /\H If 

K( ocv.v" 1 1 oiia ;i;( (inf iiii 

"KkTOIKf I'll (JfHf ;K( lie- III!' 

»A:rh T(K( oc/>»:k,\.\ia»- i,\," 
"i OTk cftVk Hf c kr()kiii.\i 
■ K'K Toyor- 12 ll.»i;ki M.f iMk 
pfMf Hc TAA a3'k fcMk ci;k 

T'K Mllpoy X'0,V/AI 110 MHk 

ME tuark Y'^A""'" '^■'* ''■■•* 
ink Hk imark cu-kia :i;ii 
KOT'kHai'o 115 ()kiiiA ;k( fuoy 

([lapllCkl- T'kl CfKk CA 
Mk C'KK'k^i.'kTfakCTKOV'flllll 
CkKk,VkT(akCTKO TKOf 

irkcT'k ic'i'iiiikno 11 orkirk 
uiTa lie i (){H( Uik aiirif 
as'k cki;k,\,ki(akcri;ov" 

I* UkHk CaMOMk CkKk 

,\,kTfakCTi;o luioc nlvcrk 

icTHHkllO fCT'k kKO li1v 

Mk o'i'k KAi.voy ii(ni,\k i na 
uo r))/A,\,A; i Kauo i,\,^» 15 Kki :Kf no iiakiii cA»,\iiTr 
aa-k n( c;v.JK,\,'>» iiiiKouoriuf 

Id aillTf C^wK.VAi a3k CAv.V'k 
IHOI icinilkllk fCTTv Kko 

(,\,iiH'k nkcMk Ilk a.^i'k i no 
ckaaK'ki M/.\ onk 17 i Kk 3a 
KOH'k -Ail uanuMk' ciiano c 

CT'k "kKO ,V''*'5'''''<^ HKOV' Ck 

i'.k^v,U'ifakcrKO iciiiiik 

12 in, (|uo(l T-LM-fc prauccdit iii, U'ni putest II liL.ri. (|ii(i(l iiiclnsi in coil, riiiciul. iTasit 

All calceiii paginae "ioOa cyrill. riin'iiilatnr harr iqipo^iiit i.i,i ,>:■■ \i'- y.tnr mi. K.i.,Tiiy n|in- 
,t"X-i.- II KaMO iia.h : l!l r ill ■■CTi. supra v. sciipt. 2.1 verbi.s a;ri. irn, iri.i- Hiipra v. ot 

in margine haec cyrill. cliar. scripta praemittuntur: ii r.iaro.ia uml i™ on, HH/K-Miiiii.vb huti;- 
24 ad a3X supra v cyr. addituui iiaKo 211 utriuii i-iuuiaxi, an cn.iiiia.xi, dubiuui 110 fci'k is a.Hk (CMk c'ki'.k.v'k 
ifakci KOYirf*! ykirk ca 
yoMk i ckirk.vkifAk 
ciKOYfTk Mkirk nockaa 
r.ki M/A on,k I!) raa\-,->. au tuoy 

Kk,V,f fCI-k OHk I KOI 

(V) r k K k una iic iiii Mdu irk 

I Tf nil ona MEio aiiiif ma 
i;nci( Kk.vkan I oii,a yotro 

OV'KO IJIICTf Kk.V'KiMI 211 O II ln\ 

iwki r,\A K'k ra.^O(liiii\a 
i:ni o\"i^ K'k mikKkiu I nil 
i;'ki'o;i:f he ETk epo- kuo nE 
K> K'k ii|iniiikaa ro.yHna eio- 

21 (*fME ;ke iMk iiaK'ki iic a.sk 

'l,\,A. i Kk.illliri'E'lE MEnE 

i I'.'k I'likck KaniEMk ov'Ok 

(lE'lE kMOIKE a3k l,\^^ K'kl 

■IE iLioiKE'i'E iipinn 22 raa;^;*; 
:ke lio.Vfi E,\a Cn\ caink 

OV'KIIEI'k kKO I'lVETk kHIO 
:KE a.3'k l\!>^ K'kl HE MO 

;ke'I'e npni'ii 2;i ask oi'k iiki 

lllkHII\"k ECMk K'kl O'i'k 
KkCETO Il1ll()a EC'I'E- a3'K 
H'kCtllk O'I'k KkCEI'O MIlpa 

21 pkyK o^'KO kKO ov"iiik(iErE 
K'k rpkckyk Kaiiiii\-k aniiE 

KO K'k()'kl nE EMAEI'E a3'k 

ECMk OyMkpETE I'.'k rp'kc'k 

\"k KaiiniY'k 2r> ^Aaa\'A^ ;ke emoy 

I'kl K'k'IO (CM i pEME IM'k 

lie naHA'i'kK'k kKO i rai* 
KaM'k 2(i M'kHOi'O ImaMk 
Kac'k raai'ii i C/1»,V"'''" 

II k iioc'kaaK'ki Miti icninirK 
Eci "k i a3'k kiKE ca'kiiiiaY'k 15,2 Joan- VIII. 27—47. 

OTK HfrO- CM TAK*; K-K MHpk 10 PAI* l K'M OV'KO klKf 

27 i Hf ().\.^c»rMkiiiA kKO ona i i;M,\,kcr( ov vMi,a I'.aiiifio iiio 

MK PAa.Mllf KJ- 2s (*fH6 ;Kf I (tllTf H'.l OTKKkUl r.\lll<A i (ikllKA 

Mk lie U\\A Kk.SHfCf If (HKn; OUh Haillk .\K(1.\.\UK 

cn.\ HCKaro- Tor,\d pasov kt u- \-,\a iuk iic aiiiif 

luikfif kKO a.Hk fCMk l Hw\,\,a aKpauak KKicif Kkiaii- 

CfKk HIIHKOHU H{ IKOflP^v 

Hk IvKouu iiaov'Mii MA oii,k CM .^kaa aepaaMak ir.opiiaii 

ri\\x^ 29 I iiockaaKki M/A Kkicrt 40 HMHk :Kf Imre 

Ck IUIkHOK»\ tCT'k Hf ocia If MfHf ov'Kinn MKa i;Kt 

KH Ufiif f.viiHOi'o onk kKO icintiAi I'.aMk raa\"k yt^A^i 

asTv ov'ict.vkiia iKOpi/K fMor c.\Kiiiia\-k OTk Ka (Jfro a 

KkCfPAJ- -i" c" rah<>^iiirK> i iipaauk ii-kcrk ckiKOpiiak 

MOV' MH03II KkpOKaillA l'.k II I'.kl TKOpMTf Xk,\A C'HA Ha 

Hk- ;!l Taaiiif ;Kf iic Kk iikpo iiuro pkuiA ;Kf fuoy Mki 

BaK'kllltlMk Kk Hk 'iK'.VfOMk OTk a WKO.Vkailirk HkCMk ()0 

aiiiTf Kki ii(rkK;»xAf'''f '""* ;uAf"" f^'*^ fA""*-'''''''' '>''U'> 

CaOKfCII MOfUk K-K ICTII IMaMk Ka 42 ))fHf JKf IMk lie 

HA» OV'MfHllHII MOI KA^Af'f ailllf Kk OII,k Kaillk KH KklA k 

;i2 I (la.iOV'Mkf If ieriiH-v- awKiiaii ma Kiicif- a.Sk ko 

i iieiiiHa eKOKOAiri'K km OTk Ka isiiA'iv i "('••A'^ kou 

:.:; oi-kKkiiiiaiiiA fMov- iwAfi "f c> efK-k ko iipiiA'K Hk Tk ma 

ckUA ai'.paaMat feuk iiockaa IH ho ikio KfekA'ki 

uoeiA Hf paaovMkfTf kKO 

'•'' Hf MOiKfTf eakiiiiarii e/\o 

i HiiKOMovxf Hf paKoraYO Kfef MOfio 11 Kki oi-k oii,a 

Mk HIIKOAHIKf KaKO I'kl A "'^'^ «■''■*•' f*^'' ^ "OyOTII '.^M.A 

lAflllH kKO eKOKOAk K.!t^ KaillflO YOlUTfrf TKOpinil 

AfTf- :U OTkK-kiirra Im-k tic- ohk MUOovKiiHa Kk ickohh- 

aMHH aMiiH raiAx KaMk- i Kk leiiiirk iif eioirk 

•kKO BClvKk iKopAi ipkyk kKO irkeTk icriiHKi kw iitMk 

paK'k feTk i'pk\-ov- .;.'> fl paKh ^. 

Hf llpkKklKafTk Kk A''""'^'^V 

Kk KkKk en-k MpkKkiKaf fiA-* rafi'k ak;K,v- ork eKO 

Tk Kk KkKk Mli aill'I'f OV'KO eifk l\'k lAf r k kKO akJKk fe'l'K 

Kki CKOKOAIITk- Kk lei'll I OII,k fl'O l.i a3k H:f HA Hf l 

HA. eKOKOAk KA^Af If :i7 Kk eiim;*. iwrn.- Hf fMaf if 

Mk kKO ckMA aKpaaMAf f Kkpki Mkirk k; kkto ork i;a 

erf- Hk llllTf'lf MfHf OV'KH ek OK.MI'iaf I'k t-IA ipkck 

TH- -kKO eaoKO MOf Hf K-K aiHTf ieriiHA. raiA. no Hk 

M-klllTafTk CA Kk I'.kl 10 KKI KlipKI Hf fMafif 

38 a.HK k-.Kf KiiA^Vk oy oii,a riot MkHk 17 i;Kf ferk ork Ka 

28 Pi.;!Hccirre vel mjiicccrc -^-t iitKi. iiosteriore loco iitKi. li'si pnlcst, itidfin -it) i 
vel CHI,. .lean. VIII. IS - IX. Id. 153 IMK K5KIH llOCAOV'lliafT'k- 
CEI'O p.VV" "'*' "f IIC>C.\CV' 
lliaflf kKO HkCif OI'K K.\ 

is <j'i"kKkiii iMiiiA iio,\,fi i (Ik 

lllk Mkl kKC iWMapkMllirk 
(CM l"kl' I K'kC'k UkMIIM 
lit OTKKkUl r.l IK AHK KkC.\ 

Hf iwaivik- Hk Mkl-;*; oua 

MOflO- I K'kl HE MkTElf 

MEHE' .')() a3'K :k( h( Ihiia. 
caaK'ki Mocbft' ECT'k iin'r.Mi 
i cAi,\,/ft- 51 auiiH aniHH raiA. 
KaM'k' aniTf Kkio caoi;o 

MOf CKKaW,\,fTk Ckypk 

Til Hf iuai'k KH,»,k'iii I'vk i;ki;k 

52 |)-klH/A ;Kf fMCi\' iK1,V,£l HKIHk 

t)a.scv;(irk\-0Mk -kKo KkcK iMa 
uiH aupaaM'k 0^111 k()'k'i"k I iipo 

|)OI^H- I 'l"kl I'afHJH- kKO auiTf 
K'k'IO CaOKO yOf CKKaK>,V,fTk- 
HE iUaTk lihKOYCHIII Ck 
MpKTM KTi KkKk- 53 f,\'» ''"W 

Koani ECH oi;a HaiuEro- aiipaa 
ya iiKf oyMplcTK i iijiopouM 

OV'M()kUl/A KkTC C/A caink 
Tkl IKOpHUIH 51 CiTkKUlHTa 

lie aiiiTE a.fk caaiiaK»x C/A 
cauk caaKa mok iiiiMkro 

•iK( ECT'k- ECT'k OHk MOI Caa 

K/Al M/ft- El'O/Kf K'kl raETE 

'kKO KK HaUJk fCT'k- 55 l HE IIO.iHa 

ci'f Ero a3'k ;ke likMk i 

i aillTE ()£KA» -kKO Hf K'kMk EIC 

K;4;,\,Ai no,\,c>KkH'k KaM'k a'ka;k 
Hk K'kMk I I caoi'.o fi'O ckKaw 
,\aiA 5G ai'vpaaMk oi^k Kaiiik pa 
X^h. KH K'kia'k ,v,a Kii Kii.v'kak 

,V,KHk MOl- i Kll.V'k i Kk 

.3,v,pa,v,oKa cA 57 pkiii/A ;Kf ikj 

■tI llt.KI. l)()tPSt It'gi IltKI, 1 ill l;l,n|inilllll \ 

ghif?. c'luir. caileu) manu Lace; i u- poacac u ,\,E1 Kk HEMOV- HA'IH A'f'^ 

■i"k ak'i'k HE Ki luaiiiii- aKpaa 
lU'k ail fCH Kii.v'kaK- 5b pfSE i 
u'k lie aMHH aMHH rai;K 
Kanik- llp•k^K,\£ ,\.\:ki he irw 
c'l'k ai'vpaanik a^k fcuk 
59 Kk.3/iMiin\ ;ke Kar.iEHiiE ,v,a Kp'k 

r;HT'k Ha Hk IC ;Kf C kKpkl CA- 
i H.'ill.V.E il^p'KK'kKE i llpO 

iiik.v'k HO cpk.v'k lyk i.vkaiiiE 
i \-o;K,v,aHiE TaKO- koii, .jan iia 

1 X 1 I u II ill I ,v M i; II ,v k 1 K a c -x k 
oi'k pea- 2 i K'kiipociiiiKA I or 
'lEiiiiiiii raiit^Hi'i'E- paKKii- 
KkTO C'kl-p'klllH Ck aH laH 

po,\,iri'E,\'k ETO ,va ca'kiik po 
,\H CA- :> 01 "kK'kiiira hc hii ck 
c'krpkmii- hii po^viriEak fro- 
Hk ,v,a 'kKAT'K cA .v'kaa KSKH-k 

Ha HEUk 1 ILIkH'k HO,\OKafT'k- 

,v,'kaa'iii A'!^'*''- iiockaaKk 
iiiaafro ma ,v>>''"k,\,E:Kf ,\hHh 

ECTk Hpll,Vfl''» HOUITk El'A'l HHK'KTOJKf Hf yO-KET'k X^'^-^ 

Til 5 Er,\'» li'K yiip'k fcyk cuk 

Tk fCMk UlllpOy- (i Cll pfK'K iiaii 

ii.-». iia ;jfyaA» I ckTKOpH 

KpkllllE 0'1'k liailMOKEHII'k' 

i HOUia.Ha euov* omii KpkHii 
EMk 7 i pEHf EMoy i,\" '>"*V'^''^ 

C/A Kk K.virkaii ciiaoYaMk 
cn'k £;ke ckKa^aET'k C/A ho 
ckaaH'k I MAE :Kf- I oyMw ca 
I HpHAE KwvAA- S c;»ic'kAH ;ke 
I ii:ke Kka\'/V KHA'kaii iipk 

;KAf- KKO llllOCHTEak K'K 

raa\-A» he ck an Ecr'h c'kA'•^ 
i iipoc/A OKii raax'Ax 'kKO ck 
ECT'K- 'I \\ iHH raa^A' 'K"'A'>'' 

KKH'k EIU10\f EC'l'K OH'k IKE 

raaiiif kKO a.Jk ECMk l(» raa 
\M ;ke EMoy KaKO th c/A oiKpk 

lit. |i s. V. scr. Ad '■iilcciu icigiiiae 2o-l a 

I, ,M b Ji t ii 1; : — 

2U 154 -Toan. IX. II— :io. 

CTf OHM- I I OTKIVkllira OHk I UkKk All KKTO fILIOr OTUllk 

p(Mf MKK- liaplll^aEMKI IK- 3f OMII H( KkKk CaUOlO 

KpKMIU CklKOpH I IIOMJ KkllpOCIITC Kk3,VpaCTk 

3a OMii mil i (UHf mm- iah InaT'k caink- o ctKk ,\a r.\( 

Kk KAJikak ciiaaaMAA^- Tk 22 ciinf pkcif ()c>,\iite 

ak fi'O- kKO KOkaiiifif cm- 

"'■* 'iic>,v,ki wiKf KO (A Kka\-;^. 

I ov-y-ki Cn\ iiik.vk ;Kf I o^ ckaoiKiiaii iici,v,(i ,\a a 

luikiKk C/A ii()o.tk))kYk 12 ()k III If Kkio lciic>:;kcrk \-a 

ui,A :k( (Hior i;kio Tk fci'k o r kAA.ikHk ckirkniiiiiiia 

raa lu Kkuk i;{ irkcA i Kk ([>a i;A.,v,f' "i* 2-i ff'o (ia,\,ii ()o,vii 

piickoM'k- i;Kf Kk liic>r,\a itak ero p-kcrt kKO Kk3,\,()a 
CAkiik- II Kk :Kf C/^«KOTa t 

r,\a CkTKC>(lll K|lkHltE IIC- "^'' 

l OTK(ik.{f lyor OHii 1.') iiaK'ki crk iiLiai-k- caMoio Kkiipo 

:k( KkiijiaiiiaY,v i (|)aj)iickii cwn 21 K'k3raaciiiii»\ ;Kf 

KaKo iipo.jkpk oiik ;Kf pcsf Kkic»(iiinn;s» HKa 1;k( Kk 

iuh. KpkiiiK iioaoiKii ukirk cakiik i pkiiiw\ (mo\'- ,\a;K,x,k 

Ha OMiiKi i cv'MkiY'k c,i\ I Kii caaK;t. kv- mm Kkiiik kKC* 

^Ai,\!l^ H) i'aa\-A» ;k( c>i"k (]iapii SK'k ck rpkuikiik tCTk- 25 ori. 

Ckll fTfpll- HkCT'k Ck OTk K'klllTa :Kt CHk I pfHf auiTf 

Ba HK'k kKO CAiKOT'kl HE rpliUlkllllKk fCT'k Hf K'kMk 

Yp.uiiri"k OKii raaa)fAi f.x,""'-'' K'kMk -kKO cakiik 

KaKO luioJKf'i'k HK'k I'pkiiik Kkyk H-kiH'k iKf i'.h;k,\,;»» 

H'k Clll^( ;lHaMEHirk I'KO 2li p'klllM ;K( EMC>Y IMK'kl MkTO 

pHI'll i |iacilkf)'k Kk Kk HII CklKOpll TfKk KaKO O'IKp'k 

Y'k 17 raaiiin\ ca'kiiki^K'> iiaKki 3f tkoi omh 27 OTkukiUTa 

Tki MkTO rajiim o Htuk inik pk\"k Kaink K>:Kf- i he 

UKO 0IKpk3E OMIl TKOI OHk Ca'kllliaCTE HkTO IiaK'ki 

:KE pEME kKO llpOpOKk ECT'k \"OIII'IErE cakiiiiaiii f,\.\ 
is Hf ln\CM IKE K'kpkl lK>,\f' "■'' MtMk l Kkl OV'MEIIIIHII El'O YOIIITE If KklTII 2^ OHII IKE 0\|'KOpH 

'kKO H'k cakiik i iip03kpk ,vo Hin\ i i pkiii/jv- I'ki o\,"MfHii 

Hk,\,EIKE Kk3ri\aCIIIIIM P>>'"A" '»'^ f*'" roro Mkl MOCkOKH 

TEA'k- 'I'oro ii()o.;kpkirkiiia Ecuik oy'iehiii^ii 2'.i iliki i;k 

EPO- I 'I i KkiipociiiiiA k i',\i;tkiiri-f oki kKO mockoKii i\\i\ Kk 

Ck AH ECl'k CHk i;ak> ETOIKE CfPO IKE Hf KkLIk OT'k KA\,\,OY 

Kkl PAETA kKO CA'kllk pO.VI fCTk lid OrkKklll TA 'IK'k l pEMf I 
C/A- KaKO OV'KO HklH'k Kll,\ll illk 

Tk- 2(1 OTkK'kiirracrf ir.ik 

po,viiiEA'k Eio i pkcra o CEUk oyKO ,\iiKkiio tcrk 

10 KkKk kKO Ck EC'I'k CHk kKO Kkl Hf I'/kCTf Ol'k i;,v 

Haw- I kKO CA'kllk pO,\,H C/A ,^0^ ECT'k l OrKpk3E OHH 

21 KAKO JKE H'klH'k KH^HTk HE MOI ;'>! K'kMk IKE kKO I'p'klllk 

1') figui'ii lit. 1. in iMi. ot l(i in xpauuri, diiiii.-i, in cuu'' lit. c-yr. a, supurjjositii ,l(i;iii. IX. :n —X. 12. 1 55 IIIIKK Ilk Hf IIOC,\OV"lll.\fl"K 
Ilk .llirif KK'I'O KlO'lk'IkHk 

fci'k i iio.wv fro rnopHTk 
•ioi'c> iicicxcv'iiian'k ■Vl or'k 
nki;.\ irkcTk cAKiiiiaHO kKO 

KkiO OrK(Vk3( OMII CAkllOY 

()o:i;,vfiic>Y- ;3H aiuTf ck lu kii 

Ol'k Ka K'klA'k- H( yOPA'k 

KM 'l'KO()HI'll IIIIHfCOJKf • 

31 OI'kKklllTaillA I p'klll/A fMCV,' 

K'k r(VkCl?\-'K T'KI ()0,VIIA'k CA 

fCII KkCk- I T'kl AH H'kl 

OyHlllllll Isr'klKMlI^ /Kf 1 

K'kll'k- :>.') CA'klUiaKk IKE IIC 

•kKO isr'kiiaiiiA i Kkiik- 

l OKp-kT-k I p(H( (MOy- T'hl 

r,k(KH'(iim AH K'k CHA kIkhIv- 

;i(i OTkKkUITa OHTj, I pfMf l Kk 
TO fCTk I'H j\A llMfiX', m^^ 
Kk HflO :!7 pfHf JK( (lUlOY lie I lUI.V'kA'k I (CM I IWA 

I Ck 'I'OKOI^ Tk fC'I'k 

;iS OH'k :K( (JfHt KHpOV'lAx III 

i IIOK,\OHII CA fMO\|' KOII, 

:>•! I pcHi Hc Ha c,Y«,vk a.sk 

I'/k Ullp'k Cf llpH,V,k ,\,a Hf KII 
,V/MHTfl KII,\n\Tk l KII,\,rA 
HI'I'fl CA'kllH K/^.,\<V 
Tk- 10 CAkllliaill/A Cf OTk ^\>^ 
pllC'kl CHI C.VIII'I'fl Ck 

HHMk t pkiii/ft fnioY f^v,a 

i M'kl CAkllH ECM'k' I I pf'lf 

;Kf Ui'k lie aiH'i'f KiicTf 

Ci\'kllll K-kliMI Hf KllCI'f 

liui'kAH rpk\-a nkiiik ;Kf 

I'AfTf- kKO Kii,\iir.ik i rpk 

jf'k Riaiiik iipkK'kiKaf Tk XI ayiiii 

atlllH VAVM KaiUI'k Hf KT^yo 
,V/M ,\,l<>M"«I^" K'K AKOp'k 

:t 1 ill r|il,i l.\i. lit. -V'l. sinini v. sci'. 
BiMAiirn'i pniemissum siipi':i v. .-ii-r. 
fi riauiA iMX vel r.i. imt. Id in ii|'i 

aililitiini oyr. cbar. ii Jimiii- um.si i. KkMHl H'k Hpkaa.HnM UIOV' 

,\0Y- 'I'k laik fCTk i pa;^KO 

IHIIKk- 2 a Kk\'0,\/M A'^l'l"* 
Mil' liaCI'klpk fCTk OKHaHI'k 

3 cfiuioY A '^i* ("»"'">'* ri'.pk.iafi'k- 
i OKkH/A I'AACk fro 

CAkllH/JVI 'k i CKOIA 

OKkii,A I'Aaiiiafr'k 
no iMfiiH i ii^roHH 

Tk l/ft 1 fr,\a CKOIA OKk 
11,/A iiK.VfUf "•»■ Hpk,Vk 
IIHMII \'0,\llT'k- I OKkll,/A 
HO HfMk l,\,;*ir'k- kKO Kk 

,\/A'i'k TAdCk fro- 5 no 'roy>K,\( 

Mh :Kf Hf lA;jiT'k- H'K KklK/A 
T'k OTk HfrO 1\K0 Hf 3Ha 

liK'rk Hriio:K,\,fro raaca (I cii 
l;>^ npin'kM;^ pfif iiuk nc- 
OHii ;Kf Hf paaoi'iui'kiH/A Mkio 
K'kaH^^ k^f rAauj<A iuk- 

7 pfHf IKf tlUI'K liaK'kl HC 
aMIIH, amilH PAI^ KAMk 
aik fCIUlk ,\Kkpll OKkHaM'k- 
S KkCII fiMIKOJKf i\"k npii,\f 

Hpk;K,\f nifHf- larHf c,\^ 

'P'K i pa.HKOlHIIII,H Ilk Hf HO 

CAOvniani/A l\"k ORkHA U a'^•k 

fCUk ,\,Kkpll M'kHOI^ aiHTf 
KklO l'.kllll,\fl'k Cllfl'k C/A 

•25S 

i Kknil,\,ET'k i ll3H,\tTk- 

i iiaM:iri'k OKp/fiiirrfi'k Koii, 
10 'laik Hf iipH\-o,\irrk iik ,\,a oy 
Kpa.vf'i'k i oyKiifr-K i no 
ro\,"i;irr'k a.tk npn,i,'k ,\,a :i;h 
I'.ora iM,^»i"k II i\H'h fCMk 
naci'kipk ,\OKp'ki Haci'ki 
pk ,\OKpki iiOAarafr'k ,\hi,v 
CKOi^v HA oi'.kii,/A 12 a iiaiMk 

ill iiii,i,l..ri. lii;. lit. I. (lull. 'Ml iir i|1iimI V(ir:iliiilii 

11 r. x'ocuhiili i;;iiiii. ill r:is, cyr cliar. i'.\;u'- 
iiini. s\ II. \" s, \ . SIT All iM.i.i I. ill iiiai'jiiii' HHK-k ijKf HtvCT-K ll,KT'KI(1K COAOMOVMH- •>4 OKilA^ >«« ' 

fMOV'/flE Hf CA^Tk OKUH-A CI'.OI/A ilC'.Vkll i rAa\-A» (f.KH' ,V>'' 

RII,Vlirk KAKK.V r(lrf>,\,'>»l" T'* Ki>Alv A'"''^ HJIIIA Kk3(l.1AEIIIII- 

i ocTAKA'kn-k oKkU/ft i Kk .iiiiTf 'i-ki ich \-k pkiui ha 

I'.UTk i KAkKk ()AC\-klTH Uh Mf OKHHO\'l/A CA 2.) OT'kK'k 

Tk l-A i ()ACIIA»,\,"' "'* C'likU/A miA lUk IK ()k\-'k KAWh. l Hf 

i;i A iiAiukiiiiKk Kk:i;in-iv kKO I'/kpornf- x^'^-^ '^'f'^' TKOphv. 

HAlMkHIIKk fCTk i Hf K()k A:^k I'.k IM/A OII,A MOfl'C' TA Ck 

;KfTk O Oi;kll,A\-k I 1 H'^ k fCMk Kk,VklfAkCTI'.C>V"tA.|-k MHli 

HACTklpk ,V,CiKpkl I :^HAIi»^ 2(i Hk Kkl Hf KkpOV'f Tf HkCTf 

MoiA i 3HA»^Tk M/ft Moi^ Ko OTk OKkUk Moi\'k •kl;^:^;f 

1.') kl^OIKf .'{HAfl-k MA OHk l A pl^VI* I'.AMk 27 (V)kH/A MCIM IAA 

STv 3HAIJ»» OHA i ,V"'^ MOIJK CA MOfrC> CA«.M"IHAIA.rk i A 

IIOAAI'AhA^ .SA OKkH^ 1 1> I IIHkl 3k ;tHAlA» lA I HO UkHlv 1(1/* 

OKHA IMAMk InMKf Mf C/>«rk ,\,A.I'k 2S I ASTi JKlll'.OT'k I'.k 

HkMki A'^i* iMK i Hf nc 

OT'K Al''>''('<> CfPO I T'kl MH I' klKHA.I'k Kk I'.kK'k- i Hf 

nO,\OKAfl"k npHKfCTH i PAAC l'>kC\'kllin"K l\-k HHK-kTO 

MOI OV'CAkUHWVTk I KA^Vf IKf 0>l"K ();^xK'kl MOfl/A- 29 C>Hk MOH 

T'k f,\HHO CTA,V? l (A""'*» "'* ''''^ A'>f''"'» MkH'k KOAHI 

Cl"kl()k 17 Cfl'O pAAH MA OHk ,Xk"> K Ckyk fCT'k i HHKkTOIKf Mf 

BMI"k kKC A3'k HOAAPAI* A'"^ UCIKfT-k U-kCykiTHTH i\-k 

MClAx ,\.\ MAKkl ll()HlM;i» Kh CTk p;(^K'KI C>UA MOflO oil ilsk l OII,k 

15 llHKkTOJKf Kk.S'kMfT'k flA OTTx 

MfMf H'k ASTi MC>AA^A^i^^ Cf fAMHO fCKH o I I'.k.JAMIA IKf MA 

OKAACTk iUAMk IIOAOIKH Kki KAUfHHf lldA'kl ,\A I 

TH ^A^ i C<KAACTk IMAMk MC-KMhA^T-k 32 l OT'KK-kUIIA iMk 

MAK'kl MpHlATH lA. • CkHri 3.\ MC- U-kHCTA A"*^'*'' A^^pAA 

noi'.-kAi* Mp"'''*\"'' ">'•''"'» ">"^'I^ M** ki'.HYk kamtv ork oua uofro- 

trC ill pACHkpH ;Kf MAK'kl K'kl 3A KCf l\"k A''^'^'''" KAMfHHf 

E-k lk>Akl\-k 3A CAOKfCA CM HA UA MflM'rflf Xl WTkR-k 

20 rAA\"A» :Kf MMC13M CT'k Hliyk IMIAMIA fUlOV' iWA'kl lAKKIIITf- 

K-kCk UlAT'k- i Hfic'I'OK'k A'^I'C'^ X-kA-\i Hf MfUrifM k 

fCT'k- MkTO fro MOCAOV'IMA KAMfHM'k HA TA- H'k KAACKH 

tTf 21 IHH rAA\'Ai CHI PAM Mill IvKO T'kl MK'k C'kl TKO 

Hf CAiTk K'kC'kHCiYIJRIII'IAfrO CA pHMIII CA CAM'k Kk I*. 1 OTkP.k 

fA'* K'kC'k MOlKf'I'k- CAkllO IHTA IM'k HC- M'kCI'k All IICA 

M'k OMII OI'Bp'kC'ril 22 IrkllllA ho Kk 3AKC>Hk KAIIIfMk kKO A 

•A^f TOrA.V CKAlUMHk K'k lAMky'-k 3k pk\"k KOSH fCIf o.'i AIIITf 

i 3MUA K'k 2:'. i YO-,KA'HHf »K OH'k pfMf KCT'kl- Kk HIIUklKf 

pfMf CAOKO KIKMf l Hf MO 

- '■ rA.rk CA pA30pHril KkMHI-kl- 

Kk UpkKkKf K'k llpHTKOpk '■'<*'< flO;Kf OUk C'l'll i IIOCkAA 

16 c ill VA-M- sii])fi-|iosifiuii Uteris na similiter Tl in i-nAiuHiit lit. in siiperposif;i. le^e cea- 
nireiuit. Joan. \. :i7 —XI. 2(1. 157 

ivk iiiii()k r.M rAfif kKO luikiKf i;k MkcTk A'"*''"' A''"" 

K,\.\ci;iiiiiAknmi .!.\ iif 7 no tomk hu ia.* ovinniKoivrk 
(ik\-k kiio CHk iwi;m fcnik 'M aiiiif i,\,'kiuk i;k uc>,\fiA. ini;ki 

iif iKOp/V .v'^'^'i* '>''U'» i^'Ofio s |•,\.^lll/^ (iiic»r o\''ieiiiiii,ii (Iai'.kh 

IK fniAkif mil r.k(iki :'.s ,\iiiif iikiii k ui;.\\%^> TfKf kaui 

llllflllk IICKIITII iK«,\fl 

"''** i lUKkl All i.VflllH lAMO 

All rKO()li^ Allllf I Mkirk il O'l'kKkllilA IIC HE ,\,'»^''"» '*" "'' 

Kktlkl IK (MAfif- ,\,''^'^>> Af<^'^'''f ''•'f'* *f'f '''■'* Al*"" 

luik MOiM-K i;k(K-»« iiirkrf aiiiie Kk-io \-OA»'i"'* |>'K Ai*"' 

AA ((A.-JCiXi-IUKCif i I'.kpOYf HE IIOI-kKHET-k CA kKO CP.k 

■IE kUO KK tUlkirk OII,k i A.^k I'k yilpA CEIO KIIA»Tk !(• fllll'lf 

Kk onii Kon- 'M) lcKA\-^i, ;ke eio All Kkio \-c>Ati'i"K iioiiriiii;\> no 

IIAK'ki lATH- LsilAf OT'K ()-Y» 

•'(11 

Kkl l\*k- 40 I »,\f IIAK'ki HA 

H'K IIOA'K iopA«»H'» HA Mk I'kKHETk C/JV kKO CKk'I'A Hk 

CTO lAflKE K'k iOAH'K- lljlk d'k IIEMk I I CH (KME I \\C C( 

:KAf KpkCTA- i ll(lkK'kl lOV- Mk lAA AA.SApk AP^'V'"'' "•*""» 

II i ynO.HII ll()ll,\/-»« Kk HEUKM- OV-CklK Ilk 'l,\!t^ ,\A I'.k.^KOV' 

i lAAAY-V kKO iOAHk OV'KO 'f'\\^> I I i ))klll/A IKE OV'>IEHIIII,ll ElO 

.illAMEIIIlk HE CklKOpll III AIIIIE OV'C'klK- CkllACE 

HIKAKHOrOJKE KkCk EAIIKO Ilk KAiA^'k lo IC IKE (K'K Ck 

(KME- iOAHk CEMk Ici'll IU(rklll (10 OHII IKE Mkllklll/A 

HA Kli 42 I ihho:jii i'.'k()OKAiii/i\ kKO orckiKHin cmi i ckha 

Kk HEPO TOy XI I li k IKE E I' E jl k lAETk II I OIA'» ("If 'M'k IIC 

KOArfk AA.HA(1k Ol'k KirrAHIII/.\ IK OKIIH0\'l/}i C/.\ AA;{A(1k OV' 

ipAAivUA LiA(iHiiA i UA(rkrki iiik(rkrk l.i i (Iaacv'ia. ca KACk 

CECI()kl EIA 2 Kk IKE (.«A(lirk ('JA" A'» Kk()/V klElE kKO 

iioyA-SAKTviHiik rk mipoiiik he Kk\-k tov; Hk Ia'^'^^'i* '<'k \\( 

i Olk()klim HO.Sk ElO KAACkl MOy ir, (IEME ike T OHIA HA(1II 

CKOIUII EInMKE K()A'|-k AA.HA()k HAEIUkl KAII^HkHk Kk OySE 

iiiiKoy k lAkibik i ni'ki a*' 

ROA'kJUIE H HOC'k<\AC'l'E IKE CE 0\'r.lk(KM'k Ck HHIUlk- 17 ll()Hlllk 

CT()'k (TO Kk IIEyOy IAIA>IIIIII ,Vk ike IIC Kk KII'I'AHHI^- 0K(rk 

PH CE ErOIKE TKI iXIOKIIIIIII KO IE I MEI"kl()H AI^HH IMAi 

AHT'h 4 CA'kllllAKk IKE IIC (KHE llllk Kk r()OK'k IS Kk HU KHTA 

CH KOAlvHHk irkcrk Kk cky(rk iiirk K.Mi.'Sk iama kKO a i f''*' 

TH- H'K KK CiXAK'k KIKl A'' "C*-"* V"' '■• ' MHOSII IKE KkAY'"*' H(lll 

CiXAKHT'k C/A CHk KIKII EIA^ lllkAII Kk MA() T'k I MA(II 

.") AWKA-kAIIK IKE IC MA(1 'l'A» 

i CEC'i();^^ EiA i AA;jA(rk A-' ciyi 'kiiiA t'k i o K()A'i"k eio 

ti El'A** Jl^f OV'CAkllllA 'kKO KOAIIT'k 20 MAp'kTA IKE EIA'> OYCAklHIA 

iOI'A'* :Kf ll(rkK'KIC'l'K HA HE kKO IIC l(»/ftAf '"'* CK(rk'IE I 

.\i\ cak-fui |i.'ii;'. 'JC,ii:i, fiJai;. cli.ir. i :i u .ii:i:)a)i|i .\ I I in -.Kr onil. litrnic ,i: ciirniiiilt'iii 
pnn'tixif 1 1 in. si vis li'i;i_' in. 158 -l":"!- XI. 21 — 11. 

A luiapM'k ,\,oy.\ ck,i,k.\iiif 21 pc i;»> iiA.\HAuirr;iv ca i iipHiiik 

H( :k( map iw k'k icr iii .iiiiif .vmii/M/a ck lit^h iK>,v,fiA» ii/xa 

KH Ck,V,f K'klA'K ME KH K))a 'i;^.!!!'!/?! CA .Sail()kTII ,\,OY\'OY 

T-K moi CYMpKa-k- 22 nkiHlv I'.k i K'k.Hr.i^»Tii C/A can-K o4 i ptsf- 

ILlk kKO fPOIKf KOail/Kk.VO 

iipocmiiii OTk Ka ,vaci"k in Kk- K'^A* iioaciKiicTf i- raa 

•2H raa (i nc- Kkci;pkcnn"k Kpa Min\ (uc>v"- rii- rp/^A" i Kii:<:,\k 

'i"k TKOi- 24 i'aa fMcty yapra :>.') I iipocak.SM ca hc ;$(i raa\-,v 

Kkyk kKO KkCKpkcHfT'k- :Kf iK>,\fi- kh:k,\i» KaKO aw 

r/k KkcKpkiiiniiif Kk rioca-k Ka-kamt i- 37 rrfpiii xt ott*. 

Akllll A"*'"* '-•"• ('f* '♦»' " '"^ HH\"k pKlllnV ME MOlKaaiME 

n^k ECyk KkCKpkMIEHME l aM Ck 0TKpk3kl OHM Cak 

IKMKOT'k KkpOV'iAM Kk MA nC>\;EMC>\' CkTKOpMTM- ,\A 

aMITE OyUkpETk OIKIM'.ETk I Ck HE O^ykpETk :!S IC IKE 

2(1 i K ckKk iKMK'kiH i K-kpoy MaK'ki MpkT/A Kk CEKk- npn 

IWVM Kk MA HE OV-ykpET'K K'K A* '^'k IpOKOV"- Klv IKE MEMIIk 

R-kK'k- iMEiMM aM Kkp;«i CE I KayfHk MaaEiKaaMiE Ma 

Moi" 27 raa Euoy i\ rn as'K hei :i'.) raa mc- Kk.skykiE 

KkpoKayk kKO i-ki ecm \-k KayEHk raa (U<>y cEcrpa 

CMk k;kim rp/AA*" '"i* iLiMpk o\|'ykpkujaEro- yap ra vu 

2s i CE pEKkMIM lAE l MpM.^'K K>H;E cypkAMTk METKpk 

AkMEKkH'k KO ECl'k- 40 raa EM 
h7- HE plvyk aM IM kKO iUMTE 

Ka uapMiA» cEC'rp;^^ ckoia. R-kpov'Euni- oyskpHMiM caa 

'rai i pEK'klUM El- OV'HHTf K!>\ KHIHI*- 41 Kk3AC/ft IKE Ka 

ak CE ECI"K i .SOKE-rk TA- yEMk IC IKE Kk.SKEAf OHM 

29 OHa IKE kKO OYCaklMia Kk KklCllpk- l pEHE- OHE \-Ka 

era cKOpo I ma' Kk memov a-v lEKk k-ksa^ii*- 'kKO oy 

30 ME K'k IKE ME o\,- MC iipMMika'k cakiiiia y/A 42 a.Sk KkA'kax'k 

K'k KkCk Hk K'k Ha ykCT-fc 
EMITE lAEIKE CkpkrE I 

fuiapra 31 'n^,\n ike cviirrE kKO r.cErA«v M(h» iiocaov' 

I Ck HEI*. Kk A'>'''Ll>^V ' 'J'V'"'* MiaEIMM HK MapOA'* P^A" '■"'•'>■'* 

uiaivt^urrE i*- KiiAkKkMiE i/AiiiraEro OKp-kcrK- pky-K ,\a 

yapiiiAx- 'kKO CKOpo KKcra I m KkpA« iyAvr'K- kKO t-ki ma 

:i\>,\i- 110 HE! Ia/V raiA^iirrf Mockaa 43 i ce pEKk raaco 

•kKO lAf'"'^ "'* rpOK'k i iiaaHE yk KEaiuMk K'K.sraacii 
'rk CA roY 32 yapirk ike kKO iipii aa:topE ipnVAM K'kHk- 4 4 t aKME 

AE iAf;KE Kk lie KMA'lvii'K i '"Af orykpki OKA.saHk 

Mill i MaA< Eyoi" na hoiov iioraya i p^^Kaya o\|'KpOE 

raiAxiirrii Eyov' rii aiiiiE km yk i aiii^E Ero oKnX.saiio ov; 

Kkia'K ckAE HE KM yoi Kpa Kpoycoyk laa iyk iic pa 
'rk ov-ypkak :i:'. ic ike kKO kmaI^ .tApkiiiMiE i i he A'l^i'''* 

'i'i liMMATii vel HbDM. '.i'l ill cb cotl. iicceiitiiui ai'iitiiui lit. i. jn-ueti-vit 'Hi'i XI. 1." XII. 159 (I'O iTii- 15 yiio.tii ;i;f ork i 

K>,\,'l<l' ll|IIIIIIK,V'MIIM K'K r.M 

|tiii i:i(,vKk-kiii( (:k( ckiko 

|iii ic K'k|K'<lwllllA^ r.k 11(10 new, 

|(i nf))ll JKf C»Tk llllYk i,\,Ax Kk 

(|i.\|)iic'kc>M'k t irkiiinv iiirk 

t',Kf C'kTKOpllpll IC 17 CkKk 

paiiinv :ke apYiiEpci- i (|>a|iM 
cki ckKOpK- i rAaa\';»; MkTO 

C'K'IKOpllMk kKO MK'k Ck .SH.V 

nifHMk lUHora 'rnopHTk is aiiiif 
<>ciaKim,rk i 'lauo iikcii i;k (),>» IMAiT'k Ilk Hk- I ll|lll,Vax 
Tk pllMA'kHr L Kk.^kUAiTk I 
MlvCrO liA3'klK'k 10 (,V,llH'k IKf 

OT'k Hii\"K Kaia(|>a apyiKpEi 

Ckl akTC>Y TOMOl' (UH( Ulk 
KM IK K'kC'i'E iiiimecc«;k( 
r><i Hii n-MirkiiiiAkn-f- kKO ,V'>'''^1''^ 
(CT'k Kanik ,\,a (,V""''^ •"!'» 
orukpfTk .^a AK»,\ii a lu Kk 
Ck in\.H-kii;'k iior'kiKiu'i'k 
.'il cfio ;i;f c> c(Kk iic pfME iik 
a)i\"ii(()(i Ckl akioy 'lOMoy 
ii(iO()fHf kKO yoTkaiiif itc 
oyukirkTH .sa aK>,vii ■>'! i iif I'k 
Kkuo HA aio.vii Ilk I ,va m^ 
,v,a k;kii1v c'kK((ierk (lacio 
Hfiiaa K'k f,\iiiio- .">'.') (V>Tk TO 10 
:k( ,\i^"( c'kK'kiii'iaiii^ .v,a i 
KA. oyKiiaii .M ic iKf Kk rouoy 
iif kKk yo:j:,\'>«>'"f '•'» ^'^''Af'V'^ 

H'k 'l,\l OTk T/V.VOy Kk Ci(ia 
HA> Kail.H'k Kk IIOyCTklllll 

I'.'k ((|i|i(oiirk iia|iiiii,aEr.rk 
r()a,\,'i» i Toy iKiiirkaiiK ck oy 

MCHHK-kl CK0U1II ■>:< I'l k ;K f 

KiXH.Hk iiacya iio,v,ficKa 

i Kk.Hii,V/^> u iio.jii Kk lau'k oi'k cTiiaiiki ii)rk;K,x,f iiacyw 
,\,a o'iiici/i\i"k C/A .")() I iicKay-i. 
;k( Ilea i laay.v Kk cfKk Kk 

HjlkKkKf CIOI«MII'lf MklO C/A 
MkHHTk KaiLlk kKO Iif Uia 

I "k All ii)iiirii Kk ii()a.'s,\,kiiii 
i;'k r>7 ,vaiii/A KO apyiiEfUi I t\),\ 
(Uicki .jaiioKk,\k ,va aiiiif 
Kk TO oiii no riri"k i i;k,\,6 ka» 
,v,(rk iiOKkcif ,\,a iM/^.rk i 
XIII Ic ;Kf ii()k;K,vf iiuciii .v"*"'* "•» 
cyki ii|)ii,Vf '^'i* Kiri'aiiiiiih 
i.VCKf Kk aa.^apk oyukp-ki 

dOIKf KkCKpkCII OT'k Mp'k 
IKkiyk lie 2 C'kTKOplllll/iV 

;Kf (Moy KfHfp,>» Toy i na 
p la cAoyiKaaiiif aa^apk 
;Kf f,\,iiirk Kk OTk Kk.{A(;K,.\ 
iiiiiiyk Ck iiiiuk :> A\a(iiik ;k f 
llplllM'klllll AIIKpAt Yt'"'^'-'''^' 
iiap.VA iiiiciiii;iii..N miioronkiiirki 

iioya.sa Hor.k icKk i oip k 
KAacki cKoimii iio.sk (lo 
YliaMiiiia ;ke icii.xkMii Cn\ 

OT'k KOH/A Ypll.SUkHkllnN 

I W\A ;Kf fA""!* *•"'■'■ "^ oyifiiiiKk 
no- iio,v,a ciiiuioirk icKa 
pllOlkCKkl ilKf I Y'*-''''"'<'>"if 
iipk,\aTii .1 'If CO pa,\ii Y()ii.HMa 

Cll IK Ilp0,\,ana KklCTk iia 

ipkyk ckTkyk irkii/A.4k i ,v,a 
iia iiiiiii'i'iiMk li <( ;k( priE 
IK kKO iiiiiiiriiyk iKMaaiiK C/A 
Hk kKO raik Kk i KOKk-K 
:Kki^k lu'ki i K kr.K'iaf 
r.iaa iioiiiaaiiK 7 pEtE :ke iic 
IK ,\'kl El/A ,\,a Kk ,v,>^>"^ "'■'' 
rpEKEIIIlk UOEIO CkK,\IO,\,E 

rk iA« s iiiiiiii/M/A KO i;kCEr,v,'> 
Ck coKOiA> iuaiE a hkiie 
IK KkCEr,\,a imaiE ".) f'a.toy hi li^uru lit. 1, in kx, IT in ci/ii.iiaiiu .syllaliar "i.ii iliili 
supra \'. SOI'. Ail calcuui paj;'. 'Jlila j;la,i;()l. cliai iiai.'c •'■ I altciiiiii ,1 ill \ir,i;.w 

lIiiMil/.aiil.mil I'l. .\lilMMilllfi 1()() • Joiiu. XII. 10— -iS. 

Mk ;Kf HapOA'lv MHOI"k OTK 'kKO IIMK.\a;KE nOAKSa fCT-K 

lic,v,(i kKo lov,' ec'i'k i ii|)h cf kkck luiipk no HtniK i,\,f 

A* Hf iic.« (ia,\,ii TKKKHio Hk 20 1 1 k .\ \- /■»; ;Kf (a.iiihii frf))ii 

A'> i .\.\;;.\()k kii,v,'AI"k oi'k Kkiiik,\,'kiiiii\-k ,\a iiokao 265 H<A'l"k C/A K'k llpa^AkllllKk '1\ Oil 
:KC ll|)IIC'r<>>lllllll/A K'k l|>IIAIIIK'>\' 

trOJKf K'kCKlVkCII O'I'k Llpk lIKf Kk O'I'k UII,\,kCaiA'kl 

TKkl\"k 1(1 Ckl'.kllll\\llln\ JKf IW.MIAkicKkllfA l MOiVk 

jpY'ifpfi A''"' i <\.».s.\()k oyKH .\\-a> i r,XM\mT( rii \-ciiirE 

hA^i'k II kKO OHO.^ii ti'O p.\A" ^'^ i'^'* KHA'KrH 22 iipiiAf 

lA'^'VV'^ iK'Aki- i Kkpoiia (ItiiAHiiirk i r-xa aHKApko 

\.y, Kk ica 12 I'l k c<Y rpki ;Ke kh i naK'ki aHA('K»» i <1>" 

Akiik iiapoA'k MHoi'k iipiiiiik aiiii'k raacrc Ickm 

,Vki Ilk ii()a.;AkniiKk CAM 2;^ Ic 5Kf OT'KKkujTa iiuia iA/A 
iiiai;'kiii( kKO lie- rp^A^'i'i^ 

K'k lAM'k K> llplll/iMII^ Kai " 

O'I'k ll>IIHIIK'k I II.HIIA'"** "(K-* "l'"Af *l'>Ck A'» "('ocaaKii 

'riiiwv fino\|"- i .5'kKaa\%'»» rk c<a ciik scKki 21 ^Iiuihh 

raiihiii'i'f- wcjHHa Kaaro aniiii i'aiA> iianik aiiirf .Hpk 

CAOKEH'k l'))/KA^>l l^'*^ l'^''^ ><>-'' HkllKllkMO H( OV'MkpE 

PHf- Upk l3A()Jl'"K'i I' Iv liaA'lv Kk /{fUAII TO fA"">''' 

II 0')K(rk Tf ;Kf Hc ockAA Kkc k iip'kKkiKan'k aiiri'f am ov' 

Af lia H( kKOIKf fd'k IICaHO MkpCI'k lUHOr'k IIAOA'K 

15 lU KOI CA A'l»"l'l'l' CHOHOKA Ck'l'KOpH'rk- 25 A"K'K<iMI 

Cf upk TKOi rp/AAd'k- c-kA'A A"'^» CKOJ* iioroy 

HA :Kp1vK/ftrf OC'kAII I (> (ill^'k KHTk ItK l HfHAKM 

jKf Hf pA30\|'iirkiiinv oyMtiiii A"^" A'"'^ ckom^a Kk luiHp'k 

l^ll fl'O llp'klKAf Hk HAJ I'l'C' Cflllk Kk IKIIKOTk K'kHkHk 
CAaKH(T'k C/A HC TOPA'* ^"» C'k\-paHH'l "k tt»- 20 U HI T ( 
HOM'kH/'KUJA kKO CH K'KlH/A Hf K'I'O lUI Hk CaO\";KH'r'k HO MH'k 
A'* Y*'''AH'' "'^' 1.*.''*^^ fCMk 

Mk Hcana I ch ck'niopii ask 'I'o^ i cAoyi'A MOi ka. 

111^ fMO\- 17 ckK'kAk'ifAkcrKo Af'"'* i aiu'if Kkro MkHk 

Kaanif napoA'k- l^f Kk ck hh cAOV';KH'i'k iiOHkrfTk i ouk- 

Mk fi'A«» AA.^apk K'ksraa 27 llkink A'"*' ^'^'^ k'k^m;^ 

CH O'I'k rpOKA- i KkCKp'kCII f TH C/A l MklO pfK;»» OMf 
rO OT'k Mp k'rK'kl\-'k IS Cfl'O pAA" Cllll Mn\ O'I'k Maca CfrO Hk 

I llpOTHKA^ i3HAf fMC<V HA CflO paAH HpHA'K Ha rOA'lH^v 

pOA'k kKO CAkllliaill/A C'k'IKO ClIIA. 2S (VH f llpOCAAKH I lUl /A 

pkiHA jtnaMfinik I'.) <]>apiic'ki TKOf iipiiAf -'if i''*'»c c* hkci- 

JKf pkHI^ Kk CfK'k KHA"'l'f 

1(1 in iipociaiiuri. eniriiilatoi- lik'ras ri. ciai^it. Ail c:iIccmi ii:ig. 'ili'i:!- i .1- utvi-vhi : -f- 

is post cji'Miuiuin cyr. cliar. su|)Ki v. cc -.uUi^v. '2\ vocaliiilo iiMunii.uu cyr. cliai'. ii'i 

superpos. -*> litnac i (|u:ic vt'ibum nm. piactxilit coruiiis prai'tixa 2''^ iu r.iuc lit. 
c supra V. scr. J.iMii. XII. 2!i— ill. 161 

i iiliocA.vKiiY'K I riaK'Ki ripo uoy orkKirw ca 'M) Oh'o ().>,vit 

C,».«i;,\,V 2U HJpO.V'K ;iif CTC>1«\ iH( UC>;Ka\-«'K KkpCKATII kKO 

i cAkiiii.vKk rAa,\\*-v rpo niiauki pfif icarU l(t ocak 

uk Kkicrk ui!i raay/V iiii omm i\"k- i OKaMkHiiiik 

al.Ak raa tiuioy :iii o'l "kirkiiiTa icvw C(Vk,v,kii,a iyk ,v,»* "f 

lie I pfHf Hf nifHf ()a,V" Kii,V'Ai"k OHiima .HM ()a.{o\f 

laac'k ck i"ki Hk iia()0,va |ta,\,n uKiA%i'k cpk,\i»U(iuik i o 

:. I H'klirk IKE C,1i»4,'k E KpaTnM'k C/A i HHkA/^, ln\ 

CTk lllll()C>l' C(MO\,' 

ukiHk K-kHn\:tk yi! 11 Oil psMt icaik fr,V'> tittx^ caa 

()a cEi'o l.ii"kMank K/'>»,sf'i' >'^ '>'^» ^''^ i '''*■> •>"* "fi^k 12 CKait 

Kkllk ;i2 I a;^'k aiilTf Kk.JilECt M'KO i Ork Kkll/ftSk iJIIO.HII 

Ilk IU«,V,A. Ol'K :i(Ut\A KkCA r.kpOliaill/ft Kk HEI'O Hk tl>a()ll 

ii)iiii;akK/-K Kk cEKk 'Xo ce ;ke ckii ()a,V" he iciiC'Kk,v,aa\','»i 

raaaiiiE i;a£iian% KCfhA> ck ,v,a he ickHkiiiiiirik iarkiia 

yp klllKK Y''''''"'<<''"f CtYIUIkpk MM KA%,\,'">»''"'>^ ^-^ Kk3/UCiKlllll/A 

I'd :u orkKkiii ra luc^y iiapo ko iiaME caaiwii hck<v iie;ke 

,\,k iHM cakiiiiaYonik c>i"k caai!,i» k;kiiia^ 11 Ic ;ke i; k 

saKOMa kKO \*'k iipkKkiiia skua i pfiE i;kpc\"i,Mi uk mwv 

ETk lik KkK'k l KaKC> Tki lAE (If KkpC>YET'k lik IilEHE Hk 

mil- Kk:snEc'i'H cn\ iio,\,oi;a i;k iicckaairkiiiaEro Un\ 

ETk CHO\|' MCi;0l'Ell1CX|- Kkl l.i l liH,»,/.M Ll/A i;il,\HTk 110 

Ck Eci'k cirk MCKki :i.) (lE'iE ;i;e c k-xaKkiiiaf ro m<a- l(i !l.Hk 

(EM joy lie EIIIIE Kk lUaaO i;pkM<A cr.kTk Kk KkCk Mllpk llpll 

,v, k .ya KkckKk Kkpci\fiAi 

' Kk U,.\ Kk TkUrk HE llpkK,V. 

cKkik r.k iuick Eci'k \'o,\,ii .v,f''"'» '^ I aiiriE inc orc/\ki 

Tt ,V,OHk,\,C:KE CKkTk Ulll T k ra'kl fJOIn\ i Hf Ck 

iMaiE- ,A,a ikiiia iiac k lu Y)''*""'"'^ ^V '* '-^ •* "^ '•'^' 

UiET'k I Y''"'A''^' '•'» ikurk :i\\'">' fiuov- he Hpii,vk ko ,\a 

HE KkcTk Kaiuo i,i,ETk :'.ti A''"*"'* ca»;k,V'V yiipoy- Hk ,\a ckna 

.VfJiif cK'kTk iiuaTf ukpc>Y c,v Miipk l> c>r'kyk'iai/.Mi ca 

EIE Kk CKkT'k ,V.'» f"H CH'I^ MEHf l HE llpllEM;WA I'Ak 

TOY i:;i»,vf If CH raa iic- 

268 

I IHk,V,k C'kKp'kl CA OTk HIlYk 

:'.7 loaiiua ;ke .iHaMEiiirk ck inciY'k iMaru C/V,\,/AuiTa 

rKc>pkHiic EMOY Hpk.v'k Hiu.iii Elo Eyo\' caoKO f;Kf raaY'k 

HE KkpoiiaaY^i euoy ■!'^ A-' c'» ' •'"' c.v,v,iri'k fyc>Y Kk iioca'k 

K,'>i,v,'^^''"'^ ('^ caoi'.f ca lea A"*"" A'''"* '•' l*'^*^ '''''"^ '■"' cfK'k 

ilA llpOpOKa EIKf pfME I'll Kk HE laaaY'k- Hk IIOCkaaKkl 

TO KkpOKa caovj'Y'^V i'>aiiiE M/a onk I'k ykirk .iaiioi;k 

"MO\j'- I M'kllllkl^a I'Hk KO A"* A'X^'I'k 'IklO pEK;ii I Mk 

oil vociib. ijaiiii.w orasuiii, cuius Ioimi c.yv. cli.ir. y-:i<- 1. scr ill ■■ in 'irh-uyrMi.y .supra v. tun-. 

'■'>■> ill cMiiy pro craso gla^ol. '■ cyrill. ii euicud. nee non oy iu i. rcscriptuui, Ickc iimi. 
ii.'i utrum Ti,Ma an TT.Ma dull. '■li tiss. lit. i. iiL m-i, iruvi. dub. •f'> luuin'Mnj cyr. supol'pos. u 

•111 iu 11. dc lif,'. lit. I, dul). licet 

21 162 Joan. Xir. f.0 — Xril. 20. TO K'K.^rAcUOA;** .'lO i KlvMk 

(•kKO) 3.\llOKk,\,h H-i' IKHKOTh 

KkMhHkl fCTIi klKf OVKO 

a.S'k l"i\Mix- kKOIKf (IfHf UHk 

OHk r.\KC> liXH*^- Xlll I llp-kjK.Vf IKf 

n(V».^,\,kHiiK.\ ii.\civk- Kk.v'Ki 
lie kKO ii()H,\f (inoy ro,\,Hn.\ 
,Va I ii()ki,vf'' ">» ''"''"'^ uiip.v 

CflO Kk OHIO Kk.^AIOKAk 
CKOI/A- CA.ill°l/M<A Kk KkCEMk 
Mllp'k ,\,'-'' KOItkll,.\ i;k3AK>KII ln\ 
2 I KfMfpll Kkllvklim ,v,M-k 
KOAOV" I0;K( I'.k.XOIKklillO KK 
C()k,\,kHf iK>,V,k CHMOIIO 
KOy icK.\()IIOIkCKO\'fMO\'- 
^A H ll()k,\,.\CTk '■> I'llv^Vkl 
}Kf HC- kKO r.kCk ,\,'»C'"K fHKH' OHk Kk ();»ui,k- i kKo OTk kj i^ii.viv 

i KTv Kl' r()/A,\frk 1 I'l'kCTa Ck 
KfMf(l/A i IIOiXOJKH ))ll3kl 

i iipmiLik M iniii ripkno 
■kc.\ CrA .1 no ronik ;Kf KOAirk 

K0,V/1. Kk 0\'UklKAAKmill,;X% 
I IIAMATk OyUklKATII HOSlv 
OV'HfllllKOUrk i OrilpATM A( 

HTiityk- inikH^f Klv iipkno 

kCAHk (J ll()!l,\,f MU Kk CHMO 

Hoy nnpoy- I iaa (Mov; rk 
rii T'ki All moi oyukifuiii 

IIO.Slv 7 OTkRHlllTA IK l pfHf 

emor- CKf a.s'K TKOp^\ tm 

Hf KlCCH HKIHk- pASOl'Mlv 

(iiiii :Kf no ciiyk- s paa emoy 

impk HE OV-MkUMIII mOEK' 
HOrOV' Kk KkKk OI'KKklll'IA 
fUlOY lie- aUITE HE OVTIkllA^ 
TEKE HE IMaillll M/ACI'll Ck 

MHOi* 9 raa (uov ciiyoHk 

HETpk PH HE HOSlx UOI TTx KKMO- HK I pAU^-k I PAAKAi 
I (I I'Aa EMOV iTc^ blllkKEHkl 

269 

HE TpkKOyETK TKKKUO HO 

s k ov'ivrki'rii- ectk ko I'.kck 

MIICTK i K'kl Mlicril ECTE 

Hk HE I'.kCII- II Kk.vkaiiiE KO iipk 

,VaiA»iiriafro i- ceto pa.vn pf 

HE kKO HE KCH ECTE MIICTH- 

12 Er,V'> ov"mki Ho.s-k i\w i 

llplll<AI"k pll.'ikl CKOIA' t Kk 

.sae:ke- iiaK'ki pehe Uvk 

KkCTE All HkTO CkrKOpH\'k 

Kau'k Ki Ivki rAaiiiaETE 

UA OV'SHTEAlv I r1v l ,\OKpk 
PAETE ECUk KO 11 UllPPE OX," 

KO a.sk oyukiYk Kaiiiii iio.sk 

Ik i Ol'MIITEAk i Kkl ,\,Ak 

IKkHH ECTE A|"'''V'"'» A ('"•'' V''">''V 
OV'MklKaPH HO^Iv 15 OKpaSk 

,V'>\"K Kauk ^a "kKoiKE aa-k 

TKOpliyk KaM'k l K'kl TKO 
pHTE l(i fluHH aillHH Pa1a 
KAM'k HkCTk paKk KOAH 
Pk CKOEPO Hll ail'iVk KOAII 

HockAaK'kiiiaEPO I 17 aiiiPE cii 

KkCTE KAAIKEHH ECI'E aiHIE TKOpHTE k Is HE KkCk\-k KaCk 
PAI* a.^k KO KkMk E:KE USKk 

pa\-k Ilk ,\,a KkHHP-ki cKKA;,\Ai 

TT» C/A "kKO "kA'W Ck MHOlif^ 
YAlvKk KK3,4,KHPHETk Ha 
MA Hn\TAi CKOI* 111 OTk CEAk 
PAWi KAUk llpkJK,l,E ,v,a:KE 

HE KA^.VETk ,\,a EP^a k;»»,v,e 

Pk KkCPE kKO a.Sk fCUk 

2(1 flriiiH auHH rixKK Kauk 
iipiiEU,x<i\l aiiiTE Koro hoc'kaia; 5(1 vorbo aaiiuKtib cjr. char. i,Ko in Kisura piafuiissiim XIII. 2 vcrbuiii jiit.no.ioy cyr. ii 

supra V. adscr. praecedit. 4 n in .leourui erasuin II o in niiijaimunacro supra v. scr., 

cyr. char, uckoiiu superpos. 14 ;un. supra v. scr. ; xi"t,;Ki>nu: an ut^Ktiiii, dub. 

IS vocabulo eiKo cjn'. cmendator ua suporpo.suit. ut legeres u.i;Ke (juod est t\xr 2li a in 

auiTc supra v. scr. Joan. XIII. 21 XIV. 3. 16$ 

luiEiu iipiuMAci'k a iipiie t irk npocA.viun "k i r; cnrk ii] 

u^t^\ ufttf MpiKHi.Vn'k iic> .ikiie ii()oc,\.»Kin 'k i :').i M/A 

ckAar>kiii.\fio HIM 21 i) u pfUk .V^U-' nirrf y.\AO ck k.\m\\ i 

lie Kk.m-viii Cn\ .vyouk ciiik i;k;iiiiirif'iE Mini 

i cki;k,v,kif,\kci'i;c>i;.\ i pfir i kr.oiKf ()'k\"k iw,\kc>ink kuo 

<iMiiH .\Miiii \MM Kau'K 'kMo:i:E AH'h. l,\,;^; irki he mc> 

■ki;o f,\nn'K OT'K K.\c'k ii()k,\.\ :i;(if iipirrii i Kauk twm. 

ci"k iLi/A 22 'k3ii(i.ia\'-v ;Kf crfi iikiiik 31 .saiic«i:k,v,k iioi'wv 

HicK.yiC' cokoia; ov'tfiiiinii .\'^i^ c.aiirk ,\,a ,\KM;iri( .viiov 

Hf ,X,OUklCa/MIII( KOMk ii\f l"k .VC'-'^V'''* kKCIKf lik.SiClOKII 

Tk 22 li k ;k f Kk;!afM;n\ f,\,iink \^k irw- ,\a i I'.ki ak>KHTi 

OTk ov'MfiiiiK'k (10 iia Aoirk ici'.k .vjioyrk .ypoyra- 35 o ctnik (la 

fio;K( Ak'iKAkaiiif lie 21 wcma .iovukii^^'i -k kch- "kKO uoi 

OYHdlHUII (CTt AUITI AK« 

"' KOI'.k llUIATf MflK.VW COKOlAv 

H;F» IKf C£MC>Y CIIIUlOH'k llfTpk- 'M\ PAA (00^ dH'^Hk n(T(rk 

K'kllpOCIITI !l K'kTO OyKO PH- KAIUIO l,Veillll- OT'k!'.-k 

fc'i'k H(Mk'.K( lAfi'k 2.") Ha iiiTa fMoy Hc kmoiKf a.^k 

na,v,k iKf laKo na iipTvCii icirki i,\;>» hc mo;keliiii Hkiirk no 

raa (inox,' ni Kk'io ccTk 2(i ork luikHk ith iiocak.vk iKt no 

li-kiiiTa HC ris. fCTTv fMO\j'/«;( ruH-k i,\,fuiH 37 l\\a cuov,' 

a.^k OUOHk X'A'kK'k HOA''!^!* llETpk III HO MkTO HklHk 

i omoHk VAkKk iii)iii,Ark l ,v,a 

cTk nc.v'k ciiyoiiox,' icKapii ' 

oikCKoyuor 27 i 110 \'AkKlv no I'EKk he tiiorA> i rii iiki 

lor.va KkHn,\f i'>k nk coiona nk ,\,iriA» mokk ha ta noAo;KA\- 

\\\i\ EUOY nc e;ke rKO()iiHiH 3S OTkirkniTa EMoy nc ,\in,v an 

TKOpH CKOpO- 2S CETO IKE HHKk 'illOlA> .(A Hl/A HOAOIKHIHH' 

I'OiKE HE |)a.sov"yk Kk.SAE;K/A aiiinn ahiiih wn?^ lEKk 

iirrn\"k- heco ()a,\,n pEME emov* he KkaiAaciri'k Korpk .v-"* 

2',t EiEpn Ko Mkirka\'A. no he;ke iik.yEiKE oi'kKpkiKEinn C/ft ut 

KoukMEiKki^k urkaiiiE iw.va he ipii Kparw XIV- 1 ,\a he ckMA. 

tvKO fAETk EMOV IIC KOV'llll E IIITAErk CA KaUIE Cpk,\kHE 

rojtu TpkROVEUk na iipa.n.vk KkpoviiE btv ka- I ww M/A irk 

HHKk- All niiiH riiiLik ,\A iikHk po\'iiE 2 K'k ,,\oiui'k ona yoEio 

TO ,\,acT'k- 30 iipinyk jke OHk OKirrk.Mi MHOi-ki c;Ki"k 

X'A'kK'k L'iH,\,E aKIlE K'k IKE ailllE ,\ll IKE Hll pEK<\'k Kll 

HOiii'i'k 31 n\\A i.HH,\E raa h;e hc yk Kayk kKO \,\^^ oyioto 

ll'klH'k HpOCAAI'.H CA CH'k MCKkl- KaTII MkCIO Kay'k 3 I EIHTE 

i,\,;iv nauki npii,\,.^»- I o\' 

t K'k Hpocixai'.ii C/A iiEUk 32 aiiiTE ro'iOKai;^ ykcro iiayk I no 

K'k npocAAKin'k crfi iiEMk iy^; K-ki i;k CEi;k- ,ya i,\fii»f 

21 I'Aiiin. oTi. vel fAiiiii. mi. ligimi lit. 'i. in i\ji'i i, j 1 . in ji.icii. 'Mi, in x.il.'n. 3(1 lum 

sati.s c'lare expvcssa ;i2 n inioil iincis iiifhisi in nisiini cyiill. hit., ctiuiii ii cyrill cIimi- 

expii'ssum 164 Joan XIV. 4—21. 4 I kMOJKf iIh'k i,\* KkcTf mi 
TK- 5 VAA luoy Toma ni Ht Kk 

M'K KAMO i^VEIIIII i KaKO ii;^> 
TK yC>H?fM'k Kk,\,kTM (i IA.\ I 
UOV HC- <\3K fCMk m»IK I IICTIIH.»- I JKllRO'l'k HHK'K 
T0;K{ ll(lH,\(r'K K'k OHhJ- 'I'kKUO 

MtioH^ 7 aiii'i'( y/A KHC'i'c hu.\ 
All- I oii,a MOfro Hiiaaii Kii 

CTf C>V"KO- O'K'k CfAH IIOH!K\ 

(cjTf I- i K n;,vkcTf i s vaa f 

MC>Y •1>II/\HII'K- I'H IIOKaHUI M.I 
lUI'k OUa I ,\OKkAfT'k HAWK 

9 r/\a fincy hc- toahkc* Kp'kiuiA 

C'K BaMII ECMk- I IK 1103)1^ 
All M(H( <]>HAHniH' IUI,\'k 

K'KI yfiif Kii,v,1v on.i H.iKO r 'ki 
FaeIiiii ii<m;a:kh Hayk oi^a- Id Ncfirk) 
poyniiii AH IvKO aSTv ktv ouh- i ouki 

K'K MH'k eC'l"k- rA'kl iA'Ail A 
S-K rAlih KAM'K C> CfKk llf 
PAlAi C<ll,k ;Kf np'kK'KIKai/iM 
K'K ykirk- T'k TKOplll'k .Vk'AOJ 

II K'kp;^ lykTf MkHk 'Kko a.sK 

K'k 011,11 i OHk K'K ykH'k niiiTf 
All :ke hii- .ha ra .v'kaa Kkiu. 
(MAk'i'c Mil 12 aLiHH ayiiii 
I'AiJV. iiay-K Kkjio\'i/.Mi ii'k u„. 
,VkAa kiKf ri'.cp;»» i tk 'ikoiihtk 

272 

i KOAKIlia TKOpH'I'K ClllfK- "kKO 

a3K K'k c>uk> r(»n\,t,/V i:^ I frc>;Kf 

KOAHIKk.VC* llpOCII'lf K'k llHo\ 
MC>( TO CTKOpA»- ,\A ilpOCAA 
KIIT'k C/A OHk CHk I \ i ajlllTf 
H(CO llpOCHTE irk IM/A MC>(- 10 CKTKOpAi- 15 AlllTf AlOKHTf 
MA- 3ailOK'k,\H (MOjtA C'kKAlO 

,\kTf- 16 i a3'K o\f (■>")'>"' '*'"*» ''H''- 
i iiHoi'O napaKAina ^^vacr-k 
Kay'k- ,\A K;i»,\n"k ck kamm 
r;'K K'kK'ki 17 ,v,\"k icTiiirkHki 
h'c>:k( KkCk fiiip'k H( yo>Kf 

Tk llpllU%lll -kKO H( KIIAHT-K 
flO MM 3Ha(T'k (I'O- K'kl :k( 

3iiari-f I -kKO K'k KACK np'k 
KkiKan"k I K'k Kack 

Iw^.^fTk IS M( 0CTAKAl7»> 
KACK CHp-k- lipM,\,A» K'K 

KAyk- 10 tiiiTf yaao 

I KkCk yitp'k M( ■ ■ KH 

,\,IIT'k yfH(- KTvl Xl 

KM,V,MT( MA 1vK0 AS-K HiHRA;- 

i K'kl >KHKH KA»AfTf- 20 K'k T'k AkHk pA3CiYM'k(T( K'kl- 'kKO 
AST* K'k OHM MOfMk l K'KI K'K 
MKH'k fCTf i A3'k K'k KAClv 
21 IMkUM 3ailOK'k,VH MOI/A- 
I C'KKAK<,V,AI>iv tA T'k (C'I"K AlO 
K/M MA A A 10 R /A I UA- KK3A (K^; 

KAfii'k KA;,\n"k OHfMk MOi(yk 
i a3k i;k:K,xK»KA,'4. i i kKA ia, 

(A fMOV' CAy'K 22 Vaa (MOr i 10 
,V,a Mf LcKapMO'l'KCK'KI I'M 
10 K'KICI'K- 'kKO MaMk \'OIMIiC 

Mill CA 'kKirnt a h( Kkccyoy 

MllpO\|' 2:1 OT'KI'/kMITa IIC i ptHf 
(MO^- AlllTf KTO AK'KM'l"k M/A 
CAOKO MOt C'kKAIO.VfT'K- I \>ll,k 
yOl KKHAWKHT'k I l K'K H f 

uoy l,\,fKk i OKirrk 

Ak 0\' llfl'O CklTvOpM 
K'k' 21 ME AK>i:/M F.UIK 

i cAOKfc'k yoi\-k .7 lit. r ot II, liiicis iiicliisac. in rasiini ryrillipo exaratac sunt; '.» t!i.I!, Ill irl.', (hut.;, i.no\ lit. 
inclusao proptor .abscisani iiK'nibranam in codici' iion Iciiiintiir N a In aiiiiv in 

vasiira cyrill. scr., idem faotuni cat 15 in mou. Hi in ii\m.m"„, 17 ,i.\r. \i'l ,ui. lii iir 

Hiiairn. in cod iicHm;ii,uin. scriptuiii crnt. Red cmcndatur syll:iliani mm ciM.sil I'aj;-. '2721) 

ipiai; in tinibus vi>v.snnni lifenic iiiiris incliisMr sunt |M-(i|itci- .ilisrisain iiii'inlir.niain in (.'odioe 
uon leguntur .io:,M xiv. 25 XV. i:i. 165 

tif CkK,\K>,\,'»fT'K fCIf ;i.\ C,\C>KO flKf r/\.\\-'K 

i cAoi;o fiKf cvM iiauk 1 i;A>,v,''^'if ''''* ^"«"''i- 

lll.lCTf irkCT'K MOf H'k liOCk I a.'J'k K'k K.\C'k- 'kKO IIC pO.SIW 

.\.\K'kiiiafro Ill/ft ona 2.1 On rAa\-k ne inoiKcr'k iiav\v«» TKOpinii 

cfK'k- aiiri't n( RX>j\n"K ha •27:{ AC>.Hk- 'l'.\KO HH I'.'kl- aillTf K i;.\yk K'k iiack cm iii iiap.vKAM luikirk m \\p-kKX>,\tT(- 5 a.H'k (f) 

Tk JKf ,\\h cr ki- fi'CiKf iiock c[iiik <\o.'5a- K'ki paH;^!^- t(!»;f 

AfT'k OUk K'K IM/A mOf- Tk Ukl lwV,\,n"k K'k MH'k- I aS'K Kk H (Uk 

Haov'Mink KkCfMov" i K'kciio cKiKOpin-'K iiao^^-K MHor >!• 

M/AH.-*»r'k uaM'k R'ck- kiKf pk -Kko kc^ utui tti tJiosKfi-'k 

\"K Kau'K- 27 ynp'k oc'iaKakK>> TKOpinii iinH(co:Kf i; aiii'if i; lo 

KaiU'K Mllp'k MOI ^\MX<. KaM'k I'/k Milk IK llpkK<^,Vfl'k Ullpk 

Hf kKOJKf KkCk Mlip'k ,\af'l'k IKfTk C/i\ I'/kllk kKOIKf pO.Jra 'in i\H'K ,\aii^ Kay-k ,\i\ h( c'ku;»^ 

iinan'k ca cpk^v,kii.j Kaiiif 

nil ov'cipaiiian'k- 2s ca'kuiia i iifkiiifT'k I c'kKiipab>xi'k ia% 

cif kKO ask p'k\-k Kani'k, Ia-""' i '■''» c^riik KkaaraiAx ik 7 ?liiii» 

i iipii,\'>» i;'K Kau'k aiiiTf KM iipkK;»»,\,n'f r.k MktrK i ran 

eve aiCKSiaii ma- K'k:^,\P'> 'l'*-''' '•'* ii<»C'i» iip'kKA.,\,''>»i"iv 

,\OKaaii C/A KHCTf oi'KO- 'kKC fniOYiKc koaii;k,v,o x'ciii'i'nf- 

i,\,Ai K'k OHIO- "kKO oii,k Koaii iifiocM'i'f I K^i,\f 1 "k Kay'k- 

yfiif fC'i'K- 29 i Hkiirk pkY'k iia s w cEiiik ko iipocaaKii C/A onk 

f.i'k- iip'k:K,\f .\<\'.iit m K;i.,vf Moi ,\,'> "ao.v.'k yiici'k ckii'.o 

i'k- ,\i\ fr,v,'» KS»,\,f'r'k -K'kpA> pint i KA»,\rr( yoi o\'Hf 

lycif kKO as'k p'l\\"k Kay-k iiiinii ;i kKOiKf Kk.'.aioKii ha 

'M\ io;kc Hf yiioro rai^.c'k I'.at.ii! onk I a.Hk K'k.sawKHY'k Kki 

lp<i\,Vf'' "•» KO CerO UHpa K'kH/ASk KA.,\,k'i'f K'k aiOKItKII yo6i 

i KK MkH-k Hf lya'i'k mmeco-Kf Id am if ;(aiK>K'k,\,ii yc>i/i\ ckKaio 
:51 K'K j\A paso^ykfTk i;kck MMpk .\('i'(- iip'kKA«,\,f'if r.k aio 

uki'.ii yofi kiioiKf a.ik :i,\ 

kKO ak^Ka;>. ona- i 'kKOH;e sa hOKk,v,ii oii,a yotro ckKaio.yo 

iioKk,vl< MkH'k oii,k- laKO 'ii;op;>» yk i npkKkiKaiA. kk luro 

K'kcraH'k'rf l,\,'ky'k oi'k ca.,\ or aioKki'.f 1 1 ct raa\"k Kauk- 

XV- 1 .i.H'K fCMk ^^:^^ ic riiHkiiak ,\,a pa,v,c>c'rk yok Kk Kack k,v 

i OUk yoi ,v''^'*'*'''f'*'» fci'k .Vf'i'K- i pa.vocik Kama iciiak 

2 KkC'kK;>i pasi'Ax o MkHk he it.o niii-k c/A 12 cii ;Kf fci-k rjaiiOK'k 

p/AIII-l'/V IIAO,\,a l.H'kyfTk I* .V"* MOk ,\a aiOKH'I'f ,\pOVTk 

l i;kc'kK<v iKOp/MHi-;** iiao.yK .^poyra kKoxf kk/Jaiokhyk 

O'rpkKII fk KK- ,V'* IIAO.V'k KOA- Kkl I :i I'l A k III /A Cfl/A iWOK'kl'.f 

Ckl'KOpllT'k- '^ KMKf KKI MIICTH, 

27 ti- lit. 1. ill Mii|ii. 11. Ti, iliili. 1',-is- 27:il) iimiiuilhii- litcrac in liiiilnis veraiiimi |ir(ipt.er 

:ilisi-is;iiii niciiilir. diwiinf. i|ii.-is miris iiicliisas iiilpiisiii W'.Tj .■ i.i i.u|ini i. M'l i-i,i I'.npiri i. ; 

vcrlxi IK- .M.iii,Ti-i, cyrill. i- SM|i('i-piisitiiiii (i post i:i..i:u'aiii,i i. vyv. dial- sujir:! v. ;iil(l. 
Ii:ri.r:i|iurri, 7 |i in iiipimut'- s. v. scr. ; i;:iM'i. vcl i;:i.M). 166 Jo.ui. XV. 1 1 — XYI. 7. 

HI iy,\'l"K HllKIO>Kf- ,\A KTC llUI^'I'k I'pkCk CKOflUlk 

,\iii;>» CKOh*> iiOAOiKin-k h,\ ,\I"'''V 23 h(ii.\i;ii,\,^m U(hc i oii,a uo 

P'ki CKOIA- 14 I'l 'ki .vi"^'' V"*" '■''•"'' *'"••"* ii(iu\r.ii,vin "k- 24 niiirt 

fCTf- aillTf 'riiOpMTf fAHKO X^'^'^ "f I^IIUlk CkTKO))!! 

a.H'k .{.lllC«l'.k,\,aiA» K.\Wk IT) ki>K(f; Ak I'.k llllYk 'lY'klKt IIIIKk 

H( I'AtAx KAUk (lOKk (h\K'k KO H f lOIKf lllk Hf CklKO))ll IpK 

KkCI'k Mk'IO TKOpin-k I'k (I'O- \-.V Hf KA» UrkAII HklHk 

i;ki ;k( pliX'k ,v,()OV'rki Uko I4(k) ;k( i Kii.vkiii/A- i KkanfiiA 

CK 'kJKf CAklIIIA\"K OT'K O^d RH^'kUI/A- i Mfllf i C>11,A UlC'frO- 

lUIOerO C'KKA3A\-k KAM'k Ki H(() 

Kkl MfH( 'iHKkpaCTf- Hk i.') H'k ,\A CkKA»,\n"k CA CAORO- 

a;ik iaKkpa\'k kw i iicao ii'caHOf i'.k saKoirk 'i\"k "kKC 

;KII\"k Kkl- ,V,a K'kl lAf't- Kk3HCMaKII,\,'klllM ILI^ CriklTII 

i iiAO,\'k npiiHfC(T(- I iia(o) 26 Bi'Aa :Kf ii()ii,\,n"k iiapaKAirrk- 

,\'K Uaillk llpkKA.,Vf'l "K- JS,A [(' fl'OIKf IIOC'kAlTh KAMk OTk OHa 

I'OJKf KC«AM:K,\C llpOCHTf- AV^ IcTIIHkH'kl V.Kl C>T'k 

OT'K OUa KTv IM/A MOf A'*^'''!''*) <'*U^ ic\-0,\HT'K Tk Ckirk^lv 

uain'k- 17 Oh sa n o k^.v^i* (R'V TfAkciKOV'n'k o UkHlv- 27 i iK'ki) 

tUlK ,\'> 'IWKHTf ,\P'>V'"'* .VP'*V'"'* ''^' C'Kli'k,V,''^'I(AKCTKC'\|'(H;Tf 

IS AHITJ lUlHpK KaCk HfHaKH 'kKO ICKOHH Ck MHCtbK fCTf- 

,\H|-K KlxA"'''f t»KO MfHf llpk XVIl CH PAaYTi KAM'K A'> "' CkKAA 

;K,\f Kk.HHfHa(U),\'k- 19 aUJTf SNHTf C/A 2 OT'k CkH'KMHHIT- 

OTTv MHpa KklCTf K'klAH- ljK,\f H/Vv'l"k Kkl H k II p II ,V « 

Mllpk C>V"KC> CKOI/ft AK>KHA'K KH TTv rC>,\,llHa- ,\i\ KkClvKk lIKf 

Oy'KHfT'k Rid- MKHHT'k CH 

^*'^ CAOYJKkK;^ npHHCCHTH KKI<- 

•kKO ;KE OTk Ullpa Hkcrt Hk a 3 l Cll TKOp/A'I'K KaiUl^ "kKO Hf 

HW l.HK'kpa\"k Kkl OTk MHpa ll03HaUI/A C'\l,,\ HH MfHf 4 HT* 

cfro pa.vii iifHaKii.v" I "K Ka cf rAa\'k Kawk- ,\a (r\A npn 

CK miipK 2(1 llop.ikHirif caoko .\f'rw i'0,\,HHa iioiuiHHafTf ch- 

fiKf a.^k pk\-k Kauk irkci'k Tiko a^k p'k\-k iiaiirK cii\-k :Kf 

paKk KOAii rk cKOfi'O- ^Imif RaiHK ic iipkKa h( p'k\-k- "kKO 

nifHf i^rkHaiiiM l Rack i ck KauH Kk\-k .') Hkiirk >k( i 

IK.VfHAvTk- a III If CiVOKO ,\^» '^'•^ lIOCKAaK'KUIlOf MOV' MA- 
MOf CkKi\k> VOIIl'A- i Kaillf Ck 

!27f» 

KAW,\,^»T'k- 21 H'K CH KkCk IKO 

p-Ai'k Ranik 3a iuA mof "kKO Ht irk I niiKioxf ork Rack Hf r'k 

A-ATK HOCKAaRKUiafrO U/A llpaUiafT'k MfHf- KaiLIO i.Vflllll- 

22 flniTf Hf Kiiok iipiiuikAk I (3 H'K kKO Cll rAa\-k RaniK- cKp'k 

lAAAk im-K i'p'k\-a Hf k^ I Kk iciiAkHii cpK,\,kii,a Kania 

r.rkAii HkiH'k ;Kf Rinrw Hf 7 H'K a3'k iciHNAi paitK RaM'k 

Pag. 274b de lit. uncis iiicliisis idiMU valot quod supia dictum est 21 paMi. .supra v. scr. 
27 E7.I in fine versus non apparet |U'iipt. abse, niemlir,, ib. litera ii verbi cLntatro^iBCTUoyure 
pro erasa glag. lit. cyrillice exarata \VI.2 ultima lit. vocabuli ixuimuiut" abscisa. 

y de fig. lit. ^■ in naMi, dub. lie. .lo.iii XVI S — 27. 167 

,VC>K()kf fcTK K.\iiiK ,v,'' •»'■'* cc>i;c>iA> kKO p'tvyiv nk iii.\,\'k i iit 

i,V,,^. .lllllf KO H( i,V'>» .l.tk KII,V,l''l'f HKMf l II.VKkl IIK 

ii.\)).\i;,\iirk HE ii))ic,\,fi "k Kk i'>.\ m.iAk ct\,'.tk()irif ma io .iMiiii 

r.i'k ^ i ii|iiiiirk,v,'k OHk oi:aiihii aMitti l'^^^^ kamk Kko K'kcii<\a 

Tk KCMO miiiia iiikck i o iipa 

'277 
K ,v,k I cA>,\,k '.I rpkck c«\|'ko 

k KO ME Kk(io\;iA»'i"k Kk iii,.\- Id ii)ia hcie c,.\ i iik.t,v,)tki,\,.«f'i'f 

Kk.v'k ;Kf kKO Kk c>HK> i,v^» ' '» '"'>"' '■''*' ■* i>'»i'i» nii()k i"k.i,viia,v,"'"'V 

MOV HE KII,V,ni( HUME I I C C-^. ETk Cn^ KM JKE riEMaakMM K^» 

,v,k iKf kKO KMM.'tk MM(ia lEio ,\i'V( Mk ME'iaAk Kauia Kk pa 

OCVIK.VEMK Kkl- 12 (ini'lE f.lMOlO A"'"''^''''* K,>.,V,E'I"K -' IKEMa Ei'.va 

uiaMk raarii Katm-k Hk me ()a;K,\,aEi"k iiEtaak iinark 

UO;K£r( HOCHTII HklMlx 1 !! (\\\A kKO ll))M,V,E r'0,\k Eln\ E|-,\,<> '''■l 

IKE MpH.VET'k OHk W'K Icill ()0,\,M|-k OTpOM^ Kk TOMOr ME 

M kHkl HaCTaKM'l-k Kkl Ma MOt.lkMHI"k CKpkKM ia ^\^,\C■ 

KdvK^i icTMMA^ ME CEKk KO Clk kKO ()0,X,M C^ HK'k Kk r-IMjIk 

raaTH Uiark Mk eamko aMiiE 22 i km ;ke ov'ko M'kiHk ME'ia 

o\|"cakiMJHT'k raaiH iMark akhm ka^a'''*- naKki :ke 

i Ip/A.V'^''"''''*''' KkSKkCTMI'k Kam k .Skp/^^ km I Kk.H,V,()'>AC'\' 

Ei"k Cii\ cp'k.VKHE KauiE- i (la 

11 OHTi MA MpocaaivMi k kiio 01 'k ,V''''>^'''" KaniEi^ miKkio-KE me 

LIOEPO HplliyE'l'k i Kk.SKk Kk.SkME'l'k O'l'k KaCk 

CTHTk KaMk 1.1 K Ck EAMKO l 2:> l K'k Tk ,\h.Ht>. filEME ME 

r.iai"k OHk- MOk CA»Tk OeIO KknpOCMTE MM'IECO 

pa.VM ()k\"k- IvKO oi"k luiOEi'o iipHi IKE a 111 M H a HI M M i-,\i;»> i;a 

MEI'k i Kk.SKKciHT'k Ka Uk- aillTE MECO ll(10CMIE 

Mk Id K'k Maak i k lOMor me km) or oii,a Kk iM/i\ moe ,v*'-''"k 

,V,IITk MEME- I liaKM Kk Ilia KaiLlk 2J .A,"''' CttVk ME II(I0CI1CIE 

A'k i 0l'3k(niTE M/A- l kKO i,\,'>» MMHECOIKE Kk IM/A MOE 11)10 

Kk OHIO- 17 (ikMI/A IKE I 0'l"k OV'MEMM CMIE I MpMIMElE ,Va (ia,\,0 
Kk EPO KTv CEKK HkTO C( ECTk 

EiKE ra£'i"K Kk MaMk Kk Maa(ki cik Kama iciiakMEiia ka>,\,e rk Mk 

i HE KHAHTE MEME- I iiaKM 2.') Oil I', k II p irrkMa\"k i'aa\'k Ka 

KTv Maa1v oi'.SkpMTE Mn^- I kKO ii(tM,v,Erk ro,v,iiiia Ei'.ya k 'iomo^ 

i,V'>> K'k OHIO- is ri\aa\"/^v ike Mk kk ii)uri "kMaYk me ima,. KaMk 

TO OV'KO ECTk CE- EIKf ra£'l"k Hk ME OKMHOi'lnN Cn\ OUH- Kk.HKk 

Kk Maa-k HE K-kMk MkTO PAET k-j IIIT,V KaMk 2(1 K'k Tk ,\hUh Kk I 

I'.) f'a.^OV'Mk IKE MC- kKO \-OT'ka\'A. (l) M/A moe KkCllpOCHIE- I HE 

KkiipaiJjaiM- i pEHE iM'k- CE lAKh KaMk- kKO a.^k ol•Moa^;»^ 

Mk ail cki/is.saE IE CA meik,\,io c\\,c\ o i:ack 27 cauk ko oii,k aiokii 

7 ijuae in textu desuiit cmcinlafnr luuilio inter versus spatio cyr. eliar. cxiilcvit: ;iuic .111 ;i;i' lu.i. 

noi-.i.ri u KX naMT. V— '.) lit. micis iiiclusac pnij)!. jibsc. menibr. noii Icsuiitur 12 tigiira 
lit. b in iMasib dubia lli, 17. Ill lit. in coil, einn meniln'ana aliscisas uncis inehisi fi^j. 
lit. -I. in oyiOHUKT. 17, pt.xx 111. .'i.nji'ii. 2ii, iii iMari., nui., |"aiiii, 21, i:i..;nia.;- 22, Aacri. 2-'l 
non satis dare expressa. l&S .Joiiii. XVI. 2S — XVII. II; XVll. -In— XVIII. i. 'I"K K'Ki' kKO i;-kl M(ll( Kk.HAIC' 

Kiicic i Kkpoiiacif kiio ork 
Ka l.Hii,\,h 'is i.Jii,\K CI k ona 
i ripii.vk K'k KkCk iaiip'k luiK'ki 

OC'^.\K.\'k>it^ KUCk Mll|t'k' i II 

.V'V Kk onK>- ill i'<\aiii/.\ fyoy oyu 

HIII^II CrO' CE H'klH'k 
OKHIKMflWV CA rafiHii 
a ll|)in"kMA HHC.VIIIK^IWV 

:k( raciiiii- :'iii n-kiirk irky-k Kko 

KKCI! KCk i IK lirkKOVflllt! 

,Va Kki'O iViN i"kii()aiiia(rk o if 
iLik i;k(ic>\|'6iirk kKO oth ua ten 
iiiikak :. I Qi-kukiiiia iiuk iic- 
Hkiirk i\ii i;k)KM|"fi(- '.Vl ct ift^A 

,\fi-k ro,\iina I Hkiirk ii)iii,v,f 
,\a ()a.iii,v,ri"k c-a ko;i;,\,c> Kk cuok 
i iii(H( (,\iiiioi'o oc'iaiarif 

i H'kCIUlk f,\llH'k kKO OHk Ck 

MHOiih fCT'k- :i;i Oh raa\"k iia 
M'k ,\a K'k Mkirk Mii|)'k Ima I'f 

K'k KCCMk IUUt|)'k CK)rkKkHII 
K*V,Vfl'( H'k ,V()k.Hall'f- AlVh. 

iiOK'kKk,v,iiYK Kccro miipa 

XVII I cii raa iic i K'k.HK£,v,f omm 

CKOI lia IIKO i |IEM(- 0M( llpll 

,\,f sack ii()ocaai;ii ciia cko 
fro .\o I ciik TKOi iipocaa 

Kiri'k l-nN 2 kKOIKf ,\A-\iy- fMOV" 
fCII K.XaC'I'k KkC'kKOIn\ IIA k 

III ,\,a K ckKO fiKf fMor fcii 
,\aa'k ,\,acrk iiuik iniiKora 
K'kMkiiai'O ■'. cf :Kf fci'k Kk 

HkH'kl IKIIKO'l'k ,\a .^liaiATk 

TfKf f,\,iiiioro icniHkiiaio 
Ka i fioiKf iioc'kaa iir \'a 
1 a.^k ii|)OCixaKiiYk r<iv tia .{f 
Man- A'^'**''' ckK(rkiiiii\"k fiKf 
,V'»'*''» ffn UKirk ,v,a ckTKO(iiA» 

5 I Hkiirk iipocaaKii iii/fs OMf or TfKf caiuioro- caaK/^ i^:Kf 
liukY'k iipk;K,\f ,v,'>''>f '•* '^'^ 

0\f IfKf KkCk MHp'k ti kKHY'K 
iUn\ IKOC MKOIUI'k lAIKf A'*'*'^ 

fcii Mkirk oi"k KkCfi'O Milpa 
•n;oi Kkiii«\ i Ukirk i/a ^\a,\k 
fcii I caojio iKOf ckYpaHiiiiiA 

,') H'klH'k pa.^OYOklH/A kKO KCk 
faiIKO ,\,Atyh fCII Itlkllk- Ol-k 'If 
Kf Cz-KI'-k S kKO I'A'kl lAJKf ,V* 

c'i'k nikM'k A'VV'* lnik- i III 
iipiii..Miin\ i paaoyM'kui/A K'k i 

Clllll/V kKO OTU TfKf i.Hll,Vk 

i ukpoKain.A kKO i'm iun\ no 
ckaa 11 {\:vh o cii\"k moaiAx 
iif Kkcfuik yiip'k Moat/>x' 

HK Cll\"k lAJKf ,\Ai\b. fCH lulkH'k 
kKO IKOI C/Vrk 10 I tJlO'k KkCk 

TKOk cvr'k- i TKOk Mok 
i iipocaaKiiyk c^n i;k Hii\"k 

II IK lOIUlOY irkCMk K'k KCfMk 

ijiipk i II CHI K'k KCfyk yn 

pk c-^»rk i aak Kk TfKk rp,A,v^« 

A'A'i' iv caai;,i» yoK»» iA»;Kf ,\a 

a'k ECU ykH'k kKO Kk;;aiOKH 

A'k r.i/i\ fcii iip'k:K,\,E c'ki\o:KE 
link K cEi yiipa 25 O'lf iipaKk 

A'KH'kl i KkCk yilp'k I'fKf 

HE IIO.iMa- a.H'k JKf TA HO.HHaJC'k 

i CHI HO/iHaill/i\ 'kKO 'l"kl iUI/A 

iiockaa 2ii I c'kKa;^a\"k iMh 

'lUn\ IKOf i CkKa/K/V A'> ''"<' 

K'kl EMx/KE U,l\ ECU Kk^.MOKH 

Ak- Kk Hll\"k KAi,Vf''"l^ i '>-5'^ l'"^- 

Kk Hll\"k 3a M XVIII- I (^H pEK'k 

iailAE Ck OyiEHIIKkl CKO 

lyii iia oH'k iioa'k ocrpoKa 

Kf.V,!"'''"'^'* lAf'f^f ^'^ Kflkl'k 

K'k iik^KE KkiiHAE cay'K 1 OY 
MEHiiHH fi'O KOH- 2 lik.>,ka 
HIE ;k f iiOA't txf I iip'kAiViHE XVIII. I vcrbo in-iiiiiii;i cyrill. supci-pos. imioKa kcaii-lck. JdMii. XVIll, :'— 2 1. 169 

Mkc'io kiio MHO/KiinfJA^ ,\.\i'.'M c'KK'k'i'ki iio,\,kc> 

cki;ii(W\iiif C/i\ lie TOY CK or'if Mk kuo ,\">'">('''^f (crk f,v,ii 

iiiiK-ki cKoiMii ;> iio,\,\ ;Kf 11)111 iioMoy 'iKoy oYiuikfrkiii na 

U'k ciiiipA; i O'l'k .(|i\'ii())(i Aio,v,ii l.'i II ic'k :k c i,v,'k.iiii( 

i (l>,\(lllCkl CAOVTkl ll()H,A,f CliyOllk llfT(rk i ^\(KH'l -kl 

raUO Ck CirklHAkl i CK'kl|l<\MII OY'KllllKk C>\,''l t ll IIKk ;Kf I'k 

i C>)I/V;KIII K'k .tM.KMk- JpYIKpfOKII 

i KkHII,\f CK Icoyk li'k ,\KCt 

1 Ic ;k( irk.v ki Kkck r()/ft,v,,>.iiir.\ pk A()\'iif()(OK'k- 16 llcipk :i;f 

Ha Hk llllk.V'k )l('l( IM'k KOI'O C'I'O'kllU 11)111 ,\Kk)l(Y'l^ I'.kll'U 

liiiTfTf 5 o'l •kKkiii'iaiiiA fycY lHn,/v,f :i:f OYitHiiKk rk 

ica Ha3a)i'ka raa imk iic 1:k( kH siiaEHik a|)\'ii()iEOi:ii 

as'k fciuik crolvaiiif •««( ii^A*' ' pff A''''»P'»""".'i i I'.kUf 

'i»;( I ii)rk,\aaiii( ck hiimh a^ iinpa 17 Taa m:e )iaKa a'^*^ 

() A'* '•^Ko )U«if iM'K asT* fcuk ))kiiiii|,a iifT(iOKii fA'* i '•"'^ 

lA* KkCIIW^T k I liaA'^i ll'» ;^f O'l-K 0\fHfHIIK'k tCII MKa lOlO 

M/\H- 7 liaK'KI ;Kf lA Kkll))OCII IC 

Koro iiirrrif oiiii ;Kf ))kiii/A raa oiik irkcMk is crok\%v ;i.f 

iCA Ha3a))'ka' s oTkirkiiiia iic ))aKii i CAC»v'rki oiiik ckiko 

)rkYk I'.aMk kKo a;^k (CMk- pkiiu- kKo .siiya i;k- i i')rka\-A« 

aiiri'f ov'KO y(M( iiii rfi'f Hf K'k iKf ck hiimh iif rp-K croiw'i i rpkiA 

AliiTf cii\"k h'H '.) j\A c'kK;h (CA) !'.» npx'iifpei ;Kf K-kiipocii ica 

AfT'k CM CaOKO f/Kf p(Hf IvKO 0Y^^""'^''^\"'» ^'''^' ' '•'' '>V"'^"" 

i/M*;f ,\i\,yh. (CH luikHk Hf hc> tro- '20 COnvKkiina (iuioy hc a;!k 

ic>YKiiX"k- hiikoi'o:k( ork Hii\"k HC OKHHoyiA c/ft iaa\'k KkCfyo^ 

l(» OnuoHk :i;f iinpk m-ki no Miipo\' a:^k i;kCfi'A'» ovhii\-'k 

JKk IsKAkif I i ov'Aapii iia ckHTiyiiiHiii i uk upKK-kKif 

apYHfpfci'.a paKa i oYp'k.sa i,\fA-^i kkcii liCA'ki ckHt 

(Moi' OYYO Aff"">"'f I'l^ '♦»f I yA/'K'i"K ca- i lai Hf i'aa\"K 

UA paKcy yaa\*k II I'fif ;k f iiii'ifcoiuf 21 Mkto ua Kkii))a 

lie iic'i'poKii K'kiik.Hii HO/Kk iiiafiiiii K'kiipocH cakiiiiar/k 

KTv HO;KkHHI^A MaillAi KV^/KC A'* IIIAIA Mk'IO laaj^K ly'K- Cf 

CH KkAATK f5i;f P'kV'K a.-JTi- 

'ISO /. 

*''" 22 (fii pfKKiiiK" (yoY- fA""''» '>'*''''' 

cTTi MkHlv onk Hf lyaMK iipkcroiAiH rii\-k caoYr'K- oy 

ail iiirni tiA- 12 ciiiipa H:f i A''P" '^'•^ 'V^^hht;** ica pfkk 

TkiCA^iuTkHiiKk i caoyi-'ki laKO ah OTkirkiHTaKafiiiii ap\-ii 

lidA'kicK'ki lAiHA Hca I Ck fpfOKM 2:! (V)i'ki;kiiiia fyo\- iic 

KA/jaiiiA I- i:i I KfA''"''"''^ ' aiHTf :rkA"k lAayk ckirkA'k 

Kk AHirk iipkKkf irk ko Tkcik ifAkci koyi o 3kAlv aiiiif 

Kaiaiji-k iiKf irk apYUfpfH an A*-'*Kp'k iki'O yM Kiifiini- 

A-k-roy TOMOY II K'k a;f Kaiaijia 21 llockaa ;i;f i anna ckKA;taiia 

ViM-sus (|iiiirtiis i)a};. 2S0|] iiitfr|inlafiis ct cliiiriictaribus Hliif;oliticis iniiiiitinris loniiac scriptiis 
est, CA V 5 erasiim Jii ■■ in npi.KT.ue ex couiectura posui, qiiiuii iii coil, pruiil. alisc. 

mcnibr iioti logatur. 

22 170 .loan. XVIIl. 2: XIX. 4. 281 

KK K.\l.Kl>k ap)lCHf()fOKH- 

■2.'» Ilk ;Kf ciinioirK lu'i'p'k 
cic«i/.\ i i'(rki/i\ c/A ))'kiii/ik 

IKf fMCV' f,\,a i I'M O'I'k C>YH( 
HIIKk flO fCII Ollk ;Kf 

T'kKpkiKf c«v- i (ifMf irkcyk 

2(i l/\a f.Vllllk OT'k (UKTi .\(t\-|lf()( 

OKk A;:KiiKa c'ki- eMoy:K( or 
(Ck.sa iifTpk ov'\"o- Hf A.s'k ah 
r<A KH,\k\"k Kk K|rk'i"k ck iiiiyk 
27 M.\K'ki ;i:f iif I'lrk orkupkiiu C/A 
I .\i:ii( i;c>Yp'k K'k.tii\.\cii- ;^.\h 
2S rrkc/.\ ;i;f ic.\ oi-k Kaia(l)'M 
Kk iinfiO()k- Kk ;k( .m oyrpa 
i III IK Kkiiii.V''^ «'K iipirrKOpk- i;oi^ 
,Va lu oci;i'.)ikii/A Tk ca Hk j\A -k 
,\,w\i"k nacY/tx- Kon- 211 l.sn,\,f JKf 
Kk iiiiM-k I imaaT'K Kkiik- I pfu 

K^xKK pkMk llpllHOCHTC Ha MKa 

ctro- 'M) OTkK-kurraiii/iv :k( i pIviiiA 
(Moy- aiiri'E h( kh Kkiak ck 
.H'kAO,\'ki IK KHyciutk iip'k.ya 
All (10 ifK'k :!l pfMf ;k( iMk iiiiaa 
I'k iioiykif I Kki I 110 .Ha KOHO»f KAHUMOY C;^^AHTf fMO\,'- 
pKlll/A 5Kf tMHy ll«i,\'kl- 
liaMk H( ,\,OCTOl'i"k HH 

Koro:Kf o\|'KH'iii :>2 ,\a caoko icko 

C'kK<V,\,f'l"K C/ft- C:Kf pfHf KAf 
HA A KOflJ*; CKMpkTHliK Y"''*''"'^'''' 

ov-ykp-kTH 2;i likHH,vf 5K( iia 

K'kl nilAATk Kk HpfTOpk- l TAA 
CH ICd i p(M( (HlOy I'kl All 
fCIl iVpk iWAfifKk ;U OT'kKlv 

iHia fuor lie- ctK-k ah ci t 

l-AEHIH .\H illll I'EK'k p'kUI/ft 

ivikirk :!;") OrkKkiirra iiiii\a'i"k 

l,\A AHIs. JKH,\OKHHk ICMh p O) 

.VTv TKOi- i apyiifpfi iip'k,\ a 

Ili/A l/A MHk HkTO (CH C'k'I'K pHA-K- M OT-kKkurra hc upco 

M0( H'kCT'k OI"K Cd'O MHpa 

aiirr( oi'k cd'o Miipa kh kivI 
Ao upco yo( cAOYi"ki OYKO 

MOIM IIO.VKHJ^aA'kl CM K'kllH/A 

,v,a HE iip'k.vaiik KiiMk 'iKi,v(0 
M'k' H'kiirk ;k( i^pco moe iiKcrk 
O'I'k c;^»,voY :>7 I'eme ki emoi' 

282 

IIHAai'k O^KO l^pk AH ECH T'kl 
or kl'.'klH'ia HC I'kl I'AEHIII kKO 
l^lk EClUlk a.'^'k M'W HA CE po.yii 
Y'k C/A I Ha CE llpH.V'k- Kk KkCk 
ILIHpk ,V,a CkKk,\,'k'l(AkC'l'KOY 

Wh Icriiirk KkCkKk 1;k( 

EC'I'k OT'k LcTHH'kl- IIOCAOV 

HiaE'i'k raaca moei'o ^is Iaa e 

UOy IIHAa'l 'k- MkTO ECT'K l 
C'l'lIHa- I CE pEK'k liaK'kl I 
ail^E Kk lK>,V,EOyk- I PAA I 
y'k a.Tk HHE,\,HHOI>ft KHH'KI 
IK OKp'k'iai* Kk H(yk :UI (IcT'k 

;k( OK'kiHai Kau'k- ,v,a (,\,h 
Horo Kay'k oi "kiioYiiiT* Ha 

liaC\'/V- XOIHTETE AH 0\|'K0 

^a OTTviioYiuTA* Kay'k np-k 

iK>,\EI.CKa 40 li'k3'knHUJ/A 

:ke b'ch rAWiiiiTE he ceto 
Hk KapaaK;!;- IVk /Ke sapa 

AKa pa.HKOlHHK'k- XIX- 1 TOr^A 
IKE IIHAai'k HOI/AT'k ICa l KH I- 
2 I KOIHH CkllAETkHJE OT'k 

rp-kHH-k K'kHkii,k k'k.hao;kh Ill/A HA I'lXaKAv Eyoy- i K'h pii.s;t\ 

llpailpA^.V*^^'''^ OKA'klll/» I- '.] I HO 
YOIK.VAAYA^ Kk HEMOy I PAAa 
YAi l*a,\,0\-l C/A UpKi llO,V"fK'k 

I Kirka\"Ai I 110 AAiiirraya 

4 13H,\E IKE liaK'kl IIHAai'k 
K'kH'k I I'AA iy'k- CE l.SIW 2.5 post ciUT. /Ki! in cod. rasiira appiiret 
punctis insign. sunt, propter absc. iikmhIii Faji. Jsl li (pi.-ir ill fill. vers, iincis inclnsa vol 
ill cod. dfsmit -V-i nesarc-h si vis lege nD.iarB •I.iaii XIX. 5—23. 171 

:K,\,V I Ki\Mk K'kH'k ,\,'> (''>.'1'.'>Y I )! IIMA.\T'k IKf C/X'KllliaKk T.\ C,W 

MkCIf kKO Kk HfMk KIIMkl KfC.l l.^i;(,\,f Kklfk ICA 
llf Oi;()kT.\IA»- .'> l.{ll,\,f "f 

likHK HOC/i\ Tpkiioirh nkiiku k i i"k,\f iia c«'>>,\,iiiiii ii in uk 

I ii()aii()A»,v,hHA» (in;^/i» i ii\A ci'k Majmnafiirkiuik Aiiiocrpa 

iMk cf Milk (i (r,\a :Kf i;ii,\,k t,\, fi'.pkuKki ;Kf r,\i;.\ar.\ 

Ill/A I a|i\'iiE|i(i i caov'i'ki I I Kk ;i;( iia|iacK(Kul,ii iiacii,'k 

i;k:jkiiiiiiuA raiA^iinr iipo rc>,v,"Ha irk kKO ipeiiikk i laa 

iikiiii ii()oiikiiii laa inik lnik ct upk I'.aiiik- 1.) oiiii ;i;( r.k 

miaai'k iioinrkif Kki iiirk\';kw i;k.Hknii I'.k.rkniii 

i ii()oiikiikT(' a;^k ko ik o iipoiikini i i\\a iuh iiiiaark 

K|i'k'i°ai^ Kk iiEiuik I'.Hirki mrk an Kaiiuio ii|)<Mikii.v ork 

7 c>'i'ki;kiiiiaiii,.\ (MC>\,' iio,\( i K'kiinaiiiws apYiifpEi lu iMa 

y-ki saKonk luawk i no luik upk- TkK mo Kfcapk Hi W^ 

.{aKOHoy- iiaiiKMor .yakiKkiik r,v,a ;Kf i n(rk^\,acTk iok .\,a 

fCTk ov'Mkirkrii- kKO cirk k:kih i ii()oiikiiAiTk koh- Oiiii jiu iiofiuik 

rKO()iri-k c«\ s ♦^I'.ya ;i;f caki iik i i;kc-A 17 i cauk cii iiKki 

K()CTk- i.Jii,»,f ;k( Kk tia))iina 

MOf KpailllfKO lUI'kCTO f:Kf 

ma iiiiaaTk cf caoKO iia'if ran'k ca fKpkicKki t.oak 

OV'KOk C/A '.I i Kkllll,\E Kk llpll tO'lM- IS l^f I llpOll/ACA I Ck 

lopk iiaKki i v,\,\ icKii nil HHMk Ina A'kKa cnx,\t>\f i o 

aar'k ike laa iiaKki icKii Ka»,v,OY no cpk,\'k 'Ait ica- 

OTk K^^.vox,' Ecn Tki i Hc oi'k l!t llaiica :ke i ruTka'k nnaa-i-k 

Kkia HE ckTKOpn emov; Ki laa i noaoiKii i na Kpcrk- K'k ike 

;ke EMoy nnaai'k Mknk ait nan cano nc Ha.sapki upk 

ME raEiiin- he Kkcii i\\\ Kko iio,\kicKk- 20 ceto ;ke rnrkaa 

KaacTk mauk iipoii/ATii ta 

i I'.aacik lyaMk iiovcin *"* 

III I'/A I 1 01 •kKknria nc he i mho.sii mhiU/A OT'k iK>^\ki- kKO 

uaiiin OK,\acin na nikiik nn Kanak K'k ykcio rpa,v,a l,vf'«if 

KOi/MKE aiiiTE he kh ih XiXHC' iipoii/Mii/A ica i Kk nail caHO 

Ck KkiiiiE CEro pa,\,n npk EKpEicKki i rpkHkCKki aa 

.VaK'ki MA TEK-k Koan ipk inHkCK'ki 21 raaa\-A. ;ke nnaa 

Y'k iyaxk 12 OKk roro nnaa iokh ap\'nEpEi ik>^v,eichii- 

I'k IcKaniE noVj'CTin'n i he nninii npk lio^v,£icKk 22 OT'k 

•-Kii.voiif :Kf KkiiHk\-A» raiJK Kkuna niiaark e;ke ncay-k 

uiTf- auiTf cfi'O noycTniiiH nca^'k 2:! Iioiiin ;ke Er.V'» "po 

H'kcH AC^'V'"'^ KEcapEi'.n Kk nAHJ/A ica- iipni/Aiii/i\ pii.Hki eio 

CkKk 1;KE C/A IKOpHTk Upk- i CklKOpnUI/A HEI"kl|IH M/ACin 

npoTHKirrk C/f» k EcapEKH- komoy;k,\,o KoiHoy H/Rcik- i !) ;iil vocem npHTopx glossii cuAiimrit in uiarf^iuc MiitiquLs rliar. cyrillicis sei-ipta .spuctat 
22 verbo OTT>BiuiTa cyr. char, liaec in iiiarj^iiiu |)raeinissa in. hk" c:im i. \irqi- u|)i> i 

lOflCHCKX. 

22* 172 Joan. XIX. -21 XX. 1. 

YMTiMik- Kk >i:f \'H'ioirk iifiiiK uoy ii(VkKiiiii/i\ lOAkmi i ,a,('<'V' 

Kfiik i CK iC(rKYO\i' ic'i"KK.\irk loyyoy iiiioiwaio^-mov ck iiiiMk 

KkCk 1\ iikiiKA ■jy.i i;-k cdik- H( iip'k :>:> iia ic.t ;k( M|Uiiiik,\,'kiiiE kKO km 

,Vf()kMk fro- H'K nif rkM'k :K))k ,v,°kiii/A i k>;k( c>\,'Mk|rkiiik nf iipk 

Klll/ft Ilk KOMOy KA«,\fl"k ,V,.\ KIIIIIrA fMO\," IO-XkHHK« 34 Hk t,X,lt 

CkKA.,\,,VI 'k C<^ KkHlll'kl I'Ah^ (Ik Ol'k KOlHk KOnilElilk fyO\' 

iirr/Mn\ |).\.';,\,'k.\iiiii/h cncK pii ()ei:|I.\ ii))C>kc>,ve i ii3ii,\e akhe 

.5ki MOin\ i riariiHMk Moi i;pkiik i KO,\a :'>."> I HcriiHHC> fci'k 

MEraiii/.\ ;i;))ki;iU/A- koihh jke ckKk,\,kT(,xkCTKO fro i tk 

0\|'K0 CM CklKOpMIIIM- 3aH- KkCI'k kKO ICTIIIU. I'AfT'k 

25 O'lokayAv ;Kf iipii Kpcilv IcKlv ,\a i irw Kkp^i iiuifTf 36 k'w 

M.\T1I fro i CfCTpa M.\Tf|)f fro IIIA KO cm- ,\A CkKAi,\AvT'K CA KTv 

lilll'kl KOC'lk Hf CKKpOYIIIllTk 

M.\()iik KAfOiioiui l y.ipHk y.v C/^ ork iftro- 37 I iiairw .ypoyi'M 

l',V,aaklHII 'ili IC >Kf KH.V'kKk l/i\ KkHlir-kl rAli».l"k KTv3kpA 

marfpk I oi'ifiiiiKa cTOiAiina rw ha nfio iiiKf iipoKacA- kou- 

fi'OJKf awKakaiiif raa imarf 3S Mo CH\-'k ike Moan iiiiaara 

pii iKfiio cf cHk TKOi 27 no TO iocii<Iik i;Kf Kk ottv apima 

Mk iKf oyifiiiiKoy Cf ua'iH iKOk rkin\ cki oyHEiiiiKk icKk 

i 01 "k loio »iaca iioiATk ia^ c^y^i raink ;ke .sa crpaY-K ito.VEi 

MIlKk I'.k CKOk CM is No CEIUlk I'.k CKk ,\A K'k.SkMfTK TlvAO ICKO- 

,v,'Ki MC kKO K Ck k«:ke ckiiiik I MOKEak MMaa'i'k MpH;t,f ike 

MHIMIA C/A ,V» CkKAi.V^T'* C'* ' Kk.H/ATk I'kaO ICKO- 39 llpH^^E 

KkHMPki laa ;K<ft;K,\,/'>%- 2'i ck 

CA»,V,k IKE ClOkMlf na'kH'k OHk(Ta) ;Kf i HMKO,V,HM'k llpMMIk,:t,'l^l 

r;^»K.v ;Kf iianakHkinE onkr a) Kk ickm mouitmitK npk/K,\E- 

Ma fCOM'k i;k.HME3'klJIE' MpM MfC'kl C'kM'klllf HHf .SM'kpMO 

,\kMiA Kk 0V|-CT0iuik fpo 30 Hr,\,a i oa'kro\'iHO 'kKO i aMKpk ck 

;Kf nplll/AI"h OUkTIi IC- pfHE- TO 4(1 MpMI/AC'I'E JKE I'kaO ICKO 

c'ki;p'kMiii C/A i iiplvKaoMk raa i okhcie e pii.saMii ck apo 

ka; iipk,\acT'k AV*' ' li^.V^i Marw kKoiKf OKkitai fCTk 

;Kf no me;ke iiapacKEKkftii Kk- lio.v'kou'k iiorpkKaTM 41 K-k :ke na 

,\,a HE oci'aH^»Tk Ha KpcTlv tK mkcrk i,vf^* ' upom/MU/a 

afca Kk C/>;kota» k1v ko Kfan Kpki'kn'k I K'k Kp'kTknk rpo 

,.\,KHk TOIA C;t»KOT'hl MOAH K'k HOK'k 42 Kk Hfyk>KE Hf K'k HH 

Mi/A MiiaaTa ,\a iip'kKMi*'r'k ro KoaniKf HMKi'o;Kf Hf K'k noao 

akMM Iy'k I K'kS'kyAiT'k lA iKfM'k I'oy ;Kf 3a napacKEKk 

fcHlT*^ IKiAklCKAi kKO KAM 

' 3'k K'kaiME rpOK'k H^f^f noao:KMCTf 

32 llpH,\^i JKf KOIHM- l np-kKOY ICa- KOH XX- 1 K'k f,l,HHAi JKf 

2.T a iu cTot.axm supra v. scr. 27 vocabulo oyinHUKoy superpos. cyrillice r.iaro.ia 

29 lit. line. incl. propt. absc. membr. desiint 3.") verbis i hctuhiiu (htt. char, cyrillicis 

supra V. haec praemissa: u BuaiBu csiAi rejiic i Rosa 'M ii in awe npofiacA supra v. scr., 

vcrbo iiiMfiacA eyr. char, oaoni superpositum ut npo6ojom.\ legeretur 42 iiaejKe rainutio- 

ribus I'ormis ghigul. supra v. scriptuui est iieque a priiici|iali scriba exaratiim videtur .I.i.iii. XX. 2; XX. 27 — ;n ; XXI. 1 — 12 173 

c-vKOTh Mapii'k MarA'''*'"*' M'"* ' ^'i*' ••"'^ iokoia, i m,\,''>> 

nil iipiiA* ■'*'* c>YT()a fiii'if i i'.hck,v,v Kk KO(K\K.\k i Kk 

CA.iiiiii I'kuk iia ipoKk i i;ii i/V Hoiirik he inMii/A iiii"i(co;Kf 

.\k KaMCHk Kk;;<Ark ork i()Oi;a 1 o\,"'i(ic>\' ;i;f auiie KkiKkiiiio 

i TfMf I llpH.Vf Kk CIIMOIIOY Cia IK llpll Kpli.S'k IK IIO.HHa 

IKTpOY- i KK ,V,))OY'''JV'^'>''V ^'V^ '"''^ '•'* OYMfHHUH kKO IIC fCTK 

iiiiKOY frc>:K( AKiKakaiiK ic Ti raa :Kf Imk hc ,\,k'iii f,\a 

I raa iya Kk.t<Aiii/A rk ork •ikio ckirk,,\kiic« liuart oi'k 

K'kiii ^all^^ :k( (MC<y iiii l> oiik 

;K( (UM( ilUlK KkK()'k3kl( 

27 ;Kf laa rourk iifiiiiKcii o ,\,fcii,n.»Av cr()aii/-»» Mp'k^;/^ 

ll()kCI"k TKOI CkMO i KM l 0K(1,MIITnf ■ KkK()hl„V ;K( 

;kak (i;>»uk moi- i ii|1hh(ch i Kk royov iie uo;Kaa\-«v ii|)ii 

fl<VK,>> 'IKOI*- I K'kAOIKIl Kk KAklirill fl/A O'l'k MHO:Kk 

pfKpa MOk I 116 K/V,VII llfKk CI'Ka pklKk 7 l\\a JKf 0\-Hf •isa 287 (IkHk Ilk K'kflkH'k 2'S Ol "kKklll'ia 

roMa i pfHf fMcy rk moi 

Kk uoi 2'.) raa luc^y iic iiiiK'k frO/Kf /\KiKa1\aiii( hc iu 

kKO KII,\kK'K MA Kk()OKa Kaa IiIOKII Ik (Cl"k CHIHOHk ;Kf 

;KfHH Hf KH,,\kKKiiiei I Kk iiriiik ca-kiiiiauk kKO rk fCTk 

(lOKaKkiiiei ;!() MHora JKt l(Ha) (ikh ,\irioyk ii()kiiokca C/A 

.!liaM(Hllk CIKO))ll hc npk Kk KO nark I KkKlVklKt CA Kk 

,Vk OYHtHHK'kl CKOIIUIH yO()f S a A()0\'3II 0\j'H(nilll,ll 

kJKt ne cAiTk n'cana Kk Kkiiii KopaKAiinfUk n()ii,\;>; nt Kk 

rayk CH\"k- SI ch JKf n cana Kki iii/i\ ko .yaafie otk .sfiua/ji 

111^ ,\a Kk()A^ iiDifif kKO HC iik kKO A^iik ckrk aaKki'k 

(CTk Y'k cnk k;kih i I'.kjioY KakK;^»iiii'6 M()k;KA» pkiKk 

i^iirrf JKHKora KlvHknaro 'i kKO i3a'k3;»» na himi\x<. 

iimarf Kk ima tro- XXI I llo ct kh.v'KiU'A '■"'•'Hk atiKAUiTk- 

Uh kKii cft iiaK'ki HC oyif I P'kik;^^ na nduik afXCAiniA. 

niiKOM-k cKOiy-k na yopii i yakKk Hi raa ly-k nc- ii|Ih 

■rHK())kk,\,kcnkyk "kun jKf luckit o'l'k pkiKk i/i\/i;f \a 

c/jv cnnf 1 K'lva\';s» Kk KOYHk crt iikink II likakat iKf 

CliyOHk linpTv I H.HKAk 

ciiyoHk nnpk i *oya nt ypkJKA na .styaA.- iia-k 

napHnaeyKi KaH.snki^k n;»« K6AHi\-k p-kiKk ckTO 

I naranaiak hnt Kk OTk i ii/Aik ,\,ff''>''"'^ ' 'ipii- to 

Kana raanaHCK-ki i ciia aiiKoy c;^;iiitki h( nporp-KiKf 

:^(Kf,\,kOKa I nna A^a ork ca yp'kJKa 12 raa iMk hc 

o\-<ifnHKk fro H raa Imk ch npH^lvTe OKk,v,o\|-iTf I nii 

Monk nrrp'k i^^ p'MK'k ao 

KKTk raauiA luc^y i^f kioikj nt ckykaiiif ork oy-if 

XX. 1 utrum cufion, x-hivb an r.i.fidri, n.Mt ilisc. ucquit 'Mi lit. iia in ma c-jriil. cluii 

ruSura scr. XXI. 3 r;iaiuA lit. iin in rasura rescriptac. 'i post iMarr .siijija \ -.n 

cyr. cLflc 6 verbo cTiiaum sui)('rpus. cyr. Kopadjit. 17 1 .'o.iii. XXI. i:f— 25. 

iniKk ICTA.saTII T'hl KTO I Kf.yf''"** klUIOIIU Hf YOlllTflllH- 

(Cll Kk,\y^vlll If kKO rk (CT-h I '.I Cf HU (UHS KAEIIAVa KOflJK 

\'-'< ll()ll,V,C '>^( ><C i llpHI/AT'k C'KMp'kfTJIIKt; ilpOCAaKHI'k i;.\ 

\-,\kKk i ,\,.\ci-k iM'k- I p'Ki i ce (itK'k ri\A cyoY l,\ii no 

K^v iwKoiK.ve I 1 Of K»;Kf ipfiii MHk- "20 i OKpaiiiik :Kf C/Jv iifijik 

11,11 kKII CM lie OyifllllKOyk r.ll.V'k OV"lfMIIK.\ fl-OJKf /Xh? 

CKOlUk KkCIWKk OTk Upk lw\'k.\lllf IIC- i,V'"»»liri'.> 15k 

•ii'.MYK 1.) iU\\A :k( OKk,v,>M;.\ c/\k,\k- l:Kf I isk.HAfHit 

Ill/Jk r.\.\ CIIMOMOKII llflpOy IIC H.\ llpkCH fl'O I pfMf I'H KTO 

CIIMOIIf ioilllMk .tK<KIIIIIII (CT'k llp'k,\,.\l/iM TA- 21 CfTO Kll 

All UA iiaHf cHY'iv- Taa fuov,- ,\'kK'k iifip'k raa icmi- rn 

fi I'll T'ki Kkcii kKO ahJKaiA^ a Ck ikTO- 22 raa fMOY hc- 

Tttk- raa fMor iiacii ariiki^/A aiirif YoiiiiAi ,\,'> '"'» np'kK-v 

MoiA- 1() Taa fMoi; iiaKki Kk Af"'*- A'>''i"»Af''«f npii,v,A»- 

•|•opllll,f^A^ cimioiif loiiiiirk 

.iioKiiiiiii ail y/^ i'/\a fiiiov' Mkio f TfKk- no inH'k tw rftAA " 

fi III rki Kkcii kKO awKaw^ 2;'> i.HiiAf '♦»« caoiio cf ick KparpHKf^ 
T/A raa fiiioy iiacii OKkHn\ MOi/i\ I 7 raa kKO oyHfHHKk rk nf ov"iLikpfTk- 

fyoY TpfTiinii OiiMonf io Hf pfMfTk :Kf fuo\' iic kKO oy iiej 

HiiHk aioKiiiiin an ua- ocKpk Mkpfi'k- Hk auiTf y^'U'"''^* A** 

Kk llfTpk- kKO pfMf fMOY Tpf Tk llpkKklKafT-k A*-"'"i»Af 

TiinH aK<KHiiiii an M/A i raa ^Kf iipiiA'V MkTO f ifKk- 

21 Ck fCTk OV'HfnnKk CkKH \k 

•JSS • 

"-- ifakciKOYi/M cnY'k- UKt 

fMoy rn i;kcf Tki Kkcii I nanca ch- l KkMk kKO i 

T'kl Kkcn kKO aWKaiA^ T/A CTHH'KHO fCTTi C'kKlv,V,kTf 

raa fMoy hc- iiacn OKkH/ft moia- akCTKO tro- 25 c^r-k ;k£ i n 

IS amiiH amnn raiA; rfK-k na MHora- UsKf cTKopn nc 

fi'A'* K'k WHk- no'kcanif ca ca Knif aiuTf no fAHHOMo\," 

Mk- I Y*''''*^A''^'»"if kmoiKf Y*-"* cnana KkiKaij*iTk hh ca 

rkanif- fr,\,a :Kf ckcrapkf luioMoy mhoi* KkCfMoy 

mil C/A- Kk.SAf5K,v,(nin p<>>ii,-k Miipov; KkiirkcTnTH- iinujf 

TKOI I HH'k TA IIOknifTk- MklY'K KkHlirk aMIIHk -j- 

10 rjia e.Moy, quod vei'ba naru oubUA prai'ceiiit, supra v. scr. 19 t in cxMpxruiih iu lasuia 
cyr. scr. 2(t i quod verbo o6paiuri. piaemissum, signo praefixo emendator delerc voluit 

23 tKo oy;Hi;) ue cyrill. char, add., oy erasuin 25 verbo Kinuri cyrill. cux-b suporposituui (;okri(;knda et addknov). 

I'lif;-. 7 iiostiiic cdilidiiis, cddicis I'ol. I 1 I) v 17 ILIK ;i;f corr. 'iMklKf, i)). v 19 
MlA^ ;Kf coir. HMx;K(, ib. KpUKHa quamquam in cod. lioc. modo scii|)tiim <'st, tauieii 
i;,ihi;M.\ k-crc malim — pag. 15 n. ed., cod. fol. 2r)b v. IS iuiiOKiiirki\"k corr. 
HHiOKiiii-KM-KiY'K- — p. "2;i. cod. fol. :W b V. 1 u corr. (1, ib. cod. fol. li'J v. 23 
•k.vkiiimyk corr. •k,\'KUiniX"l>'- -~ P- -^' ""1- '^"'- '- ^ -•' UI'Ctijih corr. upcTiuH, 
ib. cod. fol. b V. 22 aiilic/iii corr. aiilidH — p. 27, cod. fol. 15 v. I njihrptiue- 
iiiiixi, lege iiptrptiiieiiH ixTf, — p. 2S cod. fol. ll.b v. 1 eT.T.X5Kiiiiiit. corr. cTAaca- 
iint, , ib. c. f. 17 1) V. IS pacMitiA lege pain.in.i a- — p. HI c. f. 2r> cxTiiopH 
corr. CTBOpu — p. 12 c. f. 70 v. 2H C'kTKOpiiif iiiiiic scribere malim c'k'rKOp'iilf — 
p. II c. f. Si V. ir> ociii corr. OCHI — p. I!) c. f. Sdb v. 22 fMOy- corr. lUC>y — 
ib. c. f. 7 1 V. II) jpYHCtHOKH corr. a()Y'"('f">^'i"- ''j- v. 12 lui wen forsitan M rcn 
legcndiim sit, vide praef., ib. v. 22 I corr. I, ib. fol. 17b v. S n.»()0,\'k coir. 
na()0,\'iv — p. 51 c. f. 77 V. 23 TOY(Jlv corr. T'o^'pH aut T'oXj-p'k- — p. 52 
c. f. 7Sb V. l!l f/XHKO corr. fAHKO, ib. fol. 7lib V. lo (^r,A,.\ corr. (i(r)A'». i" 
cod. eiiim lit. r erasa sed vestigia apparent — p. 5 1 fol. SSb v. 20 MHC>i"k corr. 
M'kHor'k — p. (H c. f. 100b v. 17 j\,H'h corr. A"'"*- — P- "J- ^- f- "" v- '' 
post A'JKC*''' :wl"i'' fCTTv — ib. fol. 101b v. 17 IM'K corr. llU'k — p. liH c. f. lO.i 
V. 4 i corr. I, ib. v. 10 PAa corr. r(i\a), literae enim i\A cyr. char, in rasura 
exaratae sunt — p. 01 c. f. 105 v. 22 fro- corr. fro — p. OS c. f. 112 v. & 
in uonuullis plagulis I qnod RHUIA praecedit excidisse videtur — p. t>!i c. f. 114 
V. 5 MWCkOiiajCTv forsitan Mi'cRouajfk scrib. sit — p. 70 c. f. 115 v. Ill lloH- 
,\,ai*UJTfi corr. llo'kA'>i*m'''fi — P 7- t- f. llSb v. 17 I'l-U corr. li'k — 
p. 7 3 c. f. 121b .HtMAH corr. SflUian — p. S4 c. f. 13S v. 11 MWcHOKOY for- 
tasse MrcHotsOY- — p- S'.l c- f. 140 v. IS iciia'kHk corr. iciia'kHk, ib. fol. 14(lb 
V. MWCll fortasse lUirCH — p. 00 c. f, 117 v. 20 pfiiiTH- corr. pflllTii ~ 
p. 05 c. f. 155 b v. 11 Kil,VlvT'k corr. I'.iiA'kT'k-, ib. fol. 150 v. 11 K'k ita 
e.\aratimi, nt de lit. 'k dub. liceat, fortasse Kk legendum — ib. f. 15Gb v. 3 iikiift 
corr. iiklift- — p. 07 c. f. 100 v. 8 A**""' corr. A"*"'"- ^^- 'ol. 100b v. S 
t>(MiicapEn'kCKA; corr. t.fHHcaprrkCK* — p. OS c. f. 101b v. 3 K'kiK'kiiiaaro 
corr. KTviKTiUiaaro, ib. v. 23 R'k corr. K'k — p. 00 c. f. 103 v. 2 O'l-'kuliiiriw 
corr. OTTvK-kiiiTa — p. 101 c. f. 160 v. II u'wcH fortasse lUi'i'CH aut m'i'-ch — 
p. Iu3 c. f. 170 b v. 23 KHxlUJ/ft corr. K'kiiii<ft' — p. 104 c. f. 17 1 v. 11 K'kC'i'a 
corr. K'KCTa- — p. 105 c. f. 173 v. 23 verba K'K M'wk ultimo versui non praeponi 
sed postponi debebant, quemadmodum in codice leguntur — p. 108 c. f. 178b v. 22 
al^aivi corr. atTaivi — p. 111c. f. 183 v. 20 (TEpHi corr. ri'fpiil p. 110 

c. f. 248 v. 10 MkTC> corr. HkTO — p. 151 c. f. 250b v. 2 iiili;oiilO\-;t;f corr. 
HHKOMOY^C- — p. 150 c. f. 230b V. S MK'k corr. nlvk *) Cuin iiiagni esse nioiDcnti existiiiieui iil cditid (|ii:iiii a(tciii-alisniin;i li:il. 
i|iii(lem inenda silentin piacterirc volui Lipsiiie. tjl)is lireitkopfii et Ilfirtelii n jol. ijl .-i- ■ N^VAA6 fi.'»-aD<v6^aaferf>»^jpj)^V'tt».^«V^5^oa«g I^J" 


p> DRZ, V;§3R RC/^LKR 1 
(JCiteljslo knjiinica A 

n I ^ \ ■'-■'•■■ I f foiM?: n. O - - P 


Uriteljska knjiinica | in. 

^^**'" "^ «^a '^^'-3 ;•*-« WOO «>ao3L 
^■i-ui-gKa^rffes^n)^ ^^33- . 4- ui'^xo^ /'y §4 ^2 (JCiteljska knjiinica 
L3UBLTRMF\. c ^ 
*^.^' 'a)^ / PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 
S Bible. ^:.'^. Gospels. Chiirch 

2554. Slavic. Codex Zoi^raphensis 
"4Z6 Quatt-'.ior evanf:elion.un Codex 

1879 '# 


^ >' W:-' *•"* *im- 


^^^\V^ % < # ^-^ ^\ f *" *^i 

:i.. 

■*'' 1 


j>- 
If' 

^. ..»•